היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנת הצרכן ברשת האינטרנט

עבודה מס' 064518

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות האינטרנט והשפעתו מבחינה משפטית, חשיפה, אתרים מסוכנים לצרכן, כיצד הצרכן תובע או נתבע , מהם ההגנות בחוק הישאלי והבינלאומי העומדות לפניו.

8,125 מילים ,59 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

סקירת השפעת האינטרנט והשלכותיו על הצרכן ועל אורח החיים המודרני. על מנת להבין את התמורות החברתיות ואת ההשפעה של המרשתת יש להבין את המאפיינים המשפטיים של האינטרנט ואת ההבדל בין חוזה פשוט בין אנשים לבין חוזה שנכרת באינטרנט ואת היקף המעגל החוזי.
המטרה הראשונה היא להסביר את עקרונות פעולתה של רשת האינטרנט מהמובן המשפטי וההתמקדות היא בעיקר בתחום דיני החוזים והגנת הצרכן. המטרה השניה היא להבהיר כי עולה לפנינו תחום משפטי חדש לחלוטין ויתכן שהכלים המשפטיים המקובלים אינם רלוונטיים לגביו ויתכן כי בעולם חדש יש צורך בגישה משפטית חדשה ושונה על מנת להתמודד עמו.
תוכן עניינים
הקדמה
מבוא כללי
המרשתת
מאפיינים משפטיים באינטרנט
סמכות שיפוט באינטרנט
חידושים
דואר אלקטרוני
דואר זבל
תוכנת ה-skipe
חוזה אלקטרוני = חוזה צרכני
פתרונות והצעות ייעול
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עד לפסק הדין בפרשת ProCD v. Ziedenberg בו אדון בהרחבה בהמשך, סירבו בתי המשפט להכיר בתוקפם של חוזי "עטיפת צלופן". ניתן לייחס סירוב זה בעיקר למבנה הדו-שלבי של העסקה: השלב הראשון הוא מו"מ/הזמנה טלפונית/הזמנה בפקס/תעודת משלוח וכדומה. מאחר שהתכתבויות אלה כוללות התייחסות לסוג המוצר, לכמות הנרכשת, למחיר, לתנאי התשלום ולדרך המשלוח, קבעו בתי המשפט, כי החוזה בין הצדדים נכרת על דרך ההתכתבות שאינה כוללת כל התייחסות לתנאי הרשיון. לפיכך, כך נקבע, מאחר ותנאי הסכם הרשיון משנים באופן מהותי את היקף ודרך חלוקת הסיכונים בעסקה בין הצדדים (וזאת בין היתר מאחר שהם מכילים תניות פטור מאחריות והגבלת היקף האחריות), אין הרוכש כבול על פי תנאיהם. משמע, "דו- שלביות" העסקה הפכה את תנאי הרשיון ל"הצעה" חדשה, נוספת, לאחר שהרוכש כבר ביצע "קיבול" על פי תנאי ההצעה הקודמת (לספק כמות במחיר ובתנאים שהוסכמו) ולאחר קשירת ההסכם בין הצדדים. מאחר ואין ביכולתו של צד לעסקה לשנות את תנאיה באורח חד צדדי, לא ניתן תוקף לתנאי הרשיון.

מקורות:

חלק ראשון:
1. מבוא כללי....................................................................................................... 2
1.1 המרשתת.................................................................................................. 2
1.2 מאפיינים משפטיים באינטרנט....................................................................... 3
................................................................................3EDIא.
ב. צלופן ......................................................3
ג. הקש קבל .................................................4
ג(1) הגישה בארה"ב................................4
ג(2) הגישה בישראל ...............................6
ד.סיכום.......................................................
ה.סמכות שיפוט באינטרנט..............................8
1.רקע היסטורי .......................................8
חלק שני:
2. מחוזי עטיפת צלופן לחוזי "הקש-וקבל" .............................................. 6
2.1 הגדרתם והתפתחותם .................................................................... 6
2.2 הבעיות המשפטיות שבחוזי עטיפת צלופן וחוזי "הקש וקבל" ................. 9
2.3 כריתת החוזה - הדין האמריקאי ...................................................... 10
2.4 כריתת החוזה - הדין הישראלי ....................................................... 14
חלק שלישי:
3. שליחות אלקטרונית ....................................................................... 16
3.1 הגדרת הנושא ............................................................................. 16
3.2 חוזי "הקש וקבל" באמצעות "סוכנה" ............................................... 18
4.סיכום ................................................................................... 19
חלק חמישי:
5. מבוא ........................................................................................... 19
5.1 שאלות משפטיות ייחודיות המתעוררות ברשת .................................... 20
5.2 כללי סמכות השיפוט הבינלאומיים בארה"ב ובישראל .......................... 21
5.3 רקע היסטורי .............................................................................. 21
5.4 המצב בארה"ב ............................................................................ 22
כללי סמכות השיפוט בארה"ב ........................................................ 225.5
סמכות השיפוט באינטרנט ............................................................. 235.6
5.7 סיכום ....................................................................................... 24
חלק שישי:
6. המצב בישראל .............................................................................. 24
6.1 כללי הסמכות השיפוט בישראל ....................................................... 24
6.2 סמכות השיפוט באינטרנט ............................................................. 25
6.3 הבעייתיות בהפעלת כללי סמכות השיפוט הרגילים באינטרנט................ 25
חלק שביעי:
7. מדיניות ראויה, פתרונות ................................................................. 26
חלק שמיני:
8. סיכום ....................................................................................... 28
1. J.P Fischer "Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised ucc" VOL721 Indiana Article 2p.545
ד"ר אברהם טנבוים "השלכות רשת האינטרנט על המשפט המהותי" שערי משפט א(2) כסלו (תשנ"ח),עמוד 9.
3.J.P Fischer "Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised ucc" VOL721 Indiana Articl p.545
המחבר סוקר באופן מקיף את הטיפול המשפטי בנושא ה- EDI. ראה גם
. Nimmer "Electronic Contracting : Legal Issues" VOl. 16 John
ראה חוק המחשבים תשנ"ה - 1995 , ס"ח תשנ"ה , עמ' 366. (סעיף 1). מקובל לדבר על סחר בתוכנה ועל מכירת תוכנה. כפי שיובהר להלן השימוש במונחים אלו אינו מדויק - הכוונה היא למכר והעברת קניין גמור באמצעי הפיסי עליו מוטבע הקובץ האלקטרוני מהווה את התוכנה, ועל הענקת רשיון לשימוש בתנאים מסוימים ביצירה עצמה.
ראה ל' חורב, "על הסחר בתוכנת המחשבים", הפרקליט ל"ח א' (תשמ"ח) 163, עמוד 164-165 .
אין אנו דנים בהתקשרויות "מיוחדות" בתוכנה, כגון התקשרות בעסקה לפיתוח תוכנה לפי צרכיו המיוחדים של הלקוח (tailor made "software")) או במתן רשיונות לשימוש בתוכנה הניתנים כחלק מעסקת - OEM
"original equipment manufacturer" (עסקה בה מתבצעת אינטגרציה בין רכיבי תוכנה/חומרה של יצרנים שונים), שאינן מתבצעות באמצעות חוזים אחידים. מכאן ואילך יתייחס המונח "חוזה לרכישת תוכנה" או "חוזה רשיון" לאותן עסקאות לרכישת תוכנות מדף.
ראה סעיף 2 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג - 1982 . ס"ח תשמ"ד , עמ' 98.(להלן חוק חוזים אחידים) אמנם אין פסיקה ישראלית בשאלה אך לא יכול להיות ספק בשאלת סיווגם של חוזי עטיפת צלופן כחוזים אחידים.
ראה גם ג' שלו, דיני חוזים (הוצאה לאור ירושלים, תש"ן) 607 וכן עמ' 616 ואילך.
שאלת תוכן החוזה הינה שאלה נפרדת. לאחר שייקבע ממצא לפיו נכרת חוזה יתכן כי בית המשפט יפסול חלק מתנאיו מאחר שהינם עומדים בסתירה לדין המהותי. כגון במקרים בהם תנאי החוזה יוצרים קיפוח של הצרכן, או נוגדים את תקנת הציבור. יצוין כי קיימים חילוקי דעות בין המלומדים האמריקאים בשאלה האם ניתן בחוזה לאסור על
הרוכש לבצע פעולות המותרות לכאורה על פי חוק זכויות יוצרים או שמא מגבלות אלו יפסלו כעומדות בסתירה לניסיון החוק להסדיר באופן מלא את ההיקף וטיב זכויות היוצרים.
J.P Fischer "Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised ucc" VOL721 Indiana R.NIMMER) בעמ' 215-217) Article 2; p.545

Hill v. Gateway 2000 Inc); U.S App; Lexis 176 7th Cir. Jan. 6 (1997) No; 96-3294
בפרשה זו רכשו התובעים מחשב באמצעות הטלפון , ובתוך הקופסא נכלל חוזה עטיפת צלופן ובו סעיף בוררות. טענת התובעים כי סעיף הבוררות אינו מחייב אותם, נדחתה על ידי בית המשפט. ביהמ"ש קבע כי תנאי החוזה בתוך קופסת התוכנה מחייבים את הצרכנים להשתמש בתוכנה בלאחר שנתנה להם הזדמנות לקרוא את התנאים ולדחותם על ידי
החזרת התוכנה. אחת הטענות שהועלו בפרשה זו, היתה , כי החוזה פסול מאחר ועומד בניגוד לדוקטרינה ה- Preemption"" . כבוד השופט איסטרברוק דחה את הטענה וקבע באופן חד משמעי כי זכויות המוענקות בחוזה, אינן שוות לזכויות הבלעדיות המוענקות על ידי הדין, שכן, תנאי החוזה חלים רק על "צדדים קרובים" , היינו הצדדים
לחוזה, שעה שהוראות החוק חלות על "כל העולם". מכל מקום, ניתן לטעון כי בכל אותן עסקאות המתבצעות באמצעות האינטרנט באופן מלא,לא יחול הסעיף הרלוונטי בחוק זכויות יוצרים האמריקאי-U.S.C Section 30 17,שכן הסעיף מתייחס אך ורק למצב בו היצירה "מקובעת" על אמצעי מוחשי. מכאן, תנאי בחוזה עטיפת צלופן שעלול היה
להיפסל לדעת מצדדי דוקטרינת ה- Preemption"" לא יפסל בחוזה "הקש וקבל" שביצועו באופן מלא ברשת.
כאשר מוצעת גרסת ניסיון, יש להתנות את השימוש בה בקבלת תנאי הרשיון כדי למנוע טענה לפיה ההתקשרות נוצרה לאחר השימוש בתוכנת הניסיון, וללא מודעות לתנאי הרשיון.
החוקים העשויים לחול על העסקה הינם : חוק המכר, התשכ"ח - 1968. ס"ח ,תשל"א, עמ' 186. (להלן - "חוק המכר"), חוק השכירות והשאילה, התשל"א - 1971 .ס"ח תשל"א ,עמ' 160.(להלן- חוק השכירות"), חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 . ס"ח, תשס"א , עמ' 125.(להלן - "חוק הגנת הצרכן"), חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973,
ס"ח תשמ"א,עמ' 306.(להלן - "חוק הגנת הצרכן") וחוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982. ס"ח תשמ"ד, עמ' 98.
(להלן- "חוק החוזים האחידים").
חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973.ס"ח תשמ"א , עמוד 306. (להלן - "חוק החוזים").
ראה הערת שוליים 13.
ראה הערת שוליים 13.
ראה ד' פרידמן ונ' כהן, חוזים (כרך א) בעמ' 204-199
ע"א 323/78 מקסל בע"מ נ' בלק אנד דקר, פ"ד לג (2) 59.
ע"א 323/78 מקסל בע"מ נ' בלק אנד דקר, פ"ד לג (2) 57,59
ביהמ"ש מתייחס לשתי הקונסטרוקציות חלופיות להכרה בכך שתנאי המופיע על חב' חשבונית שנמסרה לאחר השלב הראשון של העסקה מהווה חלק ממנה : (א) החשבוניות ומשלוח הסחורה על ידי המוכר מהווים הצעה שקובלה ע"י הקונה על ידי קבלת הסחורה והשימוש בה או- (ב) ההזמנה שנמסרה למוכר על ידי הרוכש היתה הצעה להתקשרות והמוכר
קיבל אותה על ידי אספקת הסחורה והחשבונית. החשבונית כוללת שינוי לתנאי ההצעה ועל ידי כך יש לראותה כהצעה חדשה אותה קיבל הקונה על ידי קבלת הסחורה עם החשבונית ללא מחאה.
ג' שלו, דיני חוזים (הוצאה לאור ירושלים, תש"ן) עמוד 65-39.
בחוזים מהסוג בו אנו עוסקים אין משא ומתן בין הצדדים. יחד עם זאת אם הקונסטרוקציה המשפטית בה נעזר, תקבע כי החוזה הסטנדרטי הוא שינוי לתנאי ההצעה או הצעה חדשה שקובלה על דרך התנהגות, אזי כל התהליך הדו-שלבי הזה יכול להיחשב כמשא ומתן. במקרה זה ניתן לבחון את תום הלב של הרוכש בהתייחסות לחוזה הסטנדרטי כחלק
מהתנהגותו במהלן המשא ומתן שהרי העסקה עדיין בהתהוות.
ראה הערות שוליים 1 ו 9
ראה ג' שלו, דיני חוזים (הוצאה לאור ירושלים, תש"ן) עמוד,63-60.
בג"צ 279/51 אמסטרדם ו- 178 אח' נ' שר האוצר, פ"ד ו(1964) עמ' 270-271
באשר למידת הנוכחות הארעית, המקנה סמכות שיפוט ראה ב' ברכה "נוכחות שאינה מקנה סמכות" עיוני משפט
ד (תשל"ה/ו)
Due Process Clause זוהי רשימה של כללים, הקבועים בתיקון ה- 14 לחוקה בארה"ב , הקובעים סטנדרטים בנוגע להליך הוגן וצודק. כללים אלו מגבילים את בתי המשפט בארה"ב להפעיל סמכות שיפוט בנסיבות שאינן סבירות.
International Shoe V. Washington 326 U.S. 310; 66 S.Ct. 154; 90 L. Ed. 95 (1945)
Burger King Corp . V. Rudzewicz; 471 U.S. at 472-73; 105 S.Ct (1985)
CompuServe V. Patterson, 1996 WL 405356 (6Th Cir(Ohio)) No. 95-3452 (7.22.96)
קיימים שישה מקרים בהם נתבעו אנשים שאינם אזרחי מינסוטה ע"י התובע הכללי בעקבות פעילותיהם. ניתן
לקרוא עליהם באתר : www.stste.mn.us/ebranch/ag/brief.txt
תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, ק"ת 6252,עמוד 868.
ראה ס' גולדשטיין, "סמכות בינלאומית מבוססת על תפיסת הנתבע- הלכה למעשה כיום ", משפטים י, תש"מ -
עמוד 411,409
ראה הערת שוליים 31.
מסקנה זו מסתמכת על מספר המשתמשים הרב בישראל . במגזין L'express נאמר כי ישראל הינה "יצרנית"
האינטרנט הרביעית בעולם, אחרי ארה"ב סינגפור וניוזילנד
תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, ק"ת 6252,עמוד 868.
Digital Equipment Corp v. Altavista Technologe, Inc., U.S Dist LEXIS 345 1997
מאמר מאת עו"ד חיים רבייה -בתאריך: 12.10.04 - מתוך קובץ "מאמרים" באתר :
www.law.co.il
כל הנאמר על דואר אלקטרוני לקוח מהאתר אינטרנט מאת חיים רבייה: מאמרים בנושא דואר אלקטרוני:
www.law.co.il
מאמר מתאריך 2.6.04 - מתוך אתר האינטרנט של עו"ד חיים רבייה - www.law.co.il
חוק הבזק - התשמ"ב - 1982.
ת"פ (תל-אביב-יפו) 40250/99 - מדינת ישראל נ' מונדיר בן קאסם בדיר . תק-מח 2000(3), 11286
pages 23 Agreed to by S.877 CAN-SPAM Act of 2003 (Engrossed Amendmend as Senate)
חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981 , ס"ח , תש"ס- עמוד 304.
חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב -1982
www.law.haifa.ac.il - ראו הפניה לכנס בחיפה מאמר בנושא: "השליטה על דואר הזבל"
www.netlaw.co.il - מתוך הפניה לכנס בחיפה בנושא "דואר זבל משפט וטכנולוגיה"
www.netlaw.co.il - מתוך הפניה לכנס בחיפה בנושא "דואר זבל משפט וטכנולוגיה"
מתוך חדשות אינטרנט באתר: www.ynet.co.il
מתוך האתר: www.spamlaws.com
סעיף 30 א לחוק הבזק התשמ"ב - 1982 ( קובע קנס לפי חוק העונשין,התשל"ז -1977,ס"ח 1790.עמוד 388. סעי' 61
(א)(4)
מתוך האתר של חיים רבייה : www.law.co.il
חוק הגנת הפרטיות .תשמ"א-1981.(סעיף 2(9)+17(ג)+ סעיף 30 לחוק הבזק(ה"ש 37)+חוק המחשבים, תשנ"ה-
1995.(סעיף 2), סעיף 31 לפקודת הנזיקין {נוסח חדש}
חוק הגנת הצרכן,תשמ"א-1981. ס"ח תשס"א, עמוד 125.- סעיף 14(ב) ו 14 (ג).
עו"ד אביחי גולדנברג , גיא אנגלר " באג 2000"- היבטים משפטיים- התשנ"ט - 1999- עמוד 153-155
ראה ה"ש 40 מאמר מאת עוה"ד חיים רבייה ודן אור-חוף
ע"פ 8333/04 מד"י נ' אבי מזרחי (ביהמ"ש המחוזי בי-ם) (טרם פורסם)- ראה ה"ש 40 מתוך "משפט באינטרנט-
חדשות"
ראה חיים רבייה , חדשות ועדכונים בנושא "דואר זבל" 10.6.04 מתוך האתר www.law.co.il
חוק הבזק , התשמ"ב - 1982.
חוק הבזק , התשמ"ב - 1982.
ראה הערת שוליים 56.
חדשות ערוץ 22 בתאריך : 10.11.04 בשעה 20:00.
מאמר מתאריך 9.10.2004 "חוזים אלקטרוניים-צרכניים"- עו"ד חיים רבייה - www.law.co.il
חוק החוזים האחידים, תשמ"ג- 1982. ס"ח תשמ"ד ,עמ' 98.
חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981. ס"ח , תשס"א, עמ' 125.
ראה הערת שוליים 63.
"הגנת הצרכן ומסחר אלקטרוני" - עו"ד חיים רבייה - www.law.co.il/hebarticles/consumer.htm
עו"ד אביחי גולדנברג , גיא אנגלר " באג 2000"- היבטים משפטיים- התשנ"ט - 1999- עמוד 156
פרופ' סטיבן גולדשטיין.תביעה ייצוגית קבוצתית-מה ועל שום מה? משפטים ט , תשל"ט, עמ' 450-416.
ת"ק 9064/03 (תביעות קטנות , ת"א) יוסיב נאור נ' קליין דניאל ואח'- 14.11.04.
American liberties union 177 s.st.2329 (1997)
מאמר מאת: ד"ר אברהם טננבאום "האם טטרוף רשת האינטרנט את כללי עולם המשפט"? - www.landtax.co.il
מאמר מאת : עו"ד חיים רבייה "חוזים מקוונים" מתוך: www.law.co.il
דוח הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר האלקטרוני , ירושלים,אדר ב',תשס"ג, מרץ 2003, דוח ביניים -
מתוך האתר : www.law.courses.haifa.ac.il + www.justice.gov.il
וכן גם אמנת Trips לתיקון זכויות יוצרים. עוסקת בפטנט ומדגמים+ ארגוןWIPO שמטרתו גלובליזציה ואחדות בקניין
הרוחני- ראה הערת שוליים 72.
ראה : www.justice.gov.il
ראה : www.law.co.il
דוח הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר האלקטרוני, ירושלים, אדר ב', תשס"ג, מרץ 2003 -דו"ח ביניים
מתוך: www.law.courses.haifa.ac.il
חוק החוזים האחידים,חוק הגנת הצרכן (מכר מרחוק),
סעיף 112 ל UCITA - ראה הערת שוליים 71 .
ראה חוק המכר והגנת הצרכן מתוך האתר: www.hakirya.co.il
חוק המכר (מכר טובין בינלאומי) תשל"א - 1971 , ס"ח תשל"א , עמ' 42.
24

תגים:

אינטרנט · הגנת · הצרכן · חוזה · חוק · משפט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנת הצרכן ברשת האינטרנט", סמינריון אודות "הגנת הצרכן ברשת האינטרנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.