היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מלחמת המפרץ 2003 לבין אלימות מדווחת בין בני זוג בישראל

עבודה מס' 064404

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת היקפי הדיווחים על אלימות מילולית ופיזית בין בני זוג בתקופת מלחמת המפרץ 2003 לעומת תקופות מוקדמות ומאוחרות יותר.

14,572 מילים ,39 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עבודה זו בחרה לבדוק את הקשר בין מלחמת המפרץ 2003 לבין דיווחים על אלימות מילולית ופיזית בין בני זוג כפי שהתקבלו במשטרה. ההשערה היא כי בתקופת המלחמה היתה עלייה בדיווחים על עבירות תקיפה ואיומים בין בני זוג בישראל בהשוואה לתקופות מקבילות. ההשערה נבנתה על בסיס ההנחה, כי מצב הלחץ המיוחד במינו שהיוותה המלחמה גרם לאנשים מסוימים, בהתאם לתיאוריה של לזרוס (Lazarus, 2000), לנקוט בדרך התמודדות בלתי-מסתגלת בצורת אלימות כלפי בני זוגם. מחקר זה הינו מתאמי מטבעו מאחר והוא מתבסס על תיאור ממצאים שנאספו מהשטח ולא על ניסוי בתנאי מעבדה.
מטרת המחקר היתה לעמוד על היקפי הדיווחים על אלימות מילולית ופיזית בין בני זוג בתקופת מלחמת המפרץ 2003 לעומת תקופות מוקדמות ומאוחרות יותר באותה שנה, וכן תקופות מקבילות בשנים הקודמת והעוקבת. המחקר עשה שימוש בנתונים גולמיים שהתקבלו ממדור הסטטיסטיקה של משטרת ישראל, אשר נערכו לצורכי המחקר מבלי לבצע בהם מניפולציה כלשהי. הממצאים ככלל לא איששו את השערת המחקר, אך נמצא כי בתקופת המלחמה היו יותר דיווחים של גברים על תקיפה הגורמת חבלה מאשר בתקופות מקבילות, וכן נמצאו הבדלים מסוימים בכמות התיקים שנפתחו בכל מחוז משטרתי. נראה כי לתקופת המלחמה היתה השפעה כלשהי על הדיווחים של אלימות בין בני זוג אך יש צורך במחקרים נוספים שיבדוק נתונים דמוגרפיים וכן ישקללו גורמים חברתיים וכלכליים אחרים פרט למלחמה.

תוכן העניינים:
מבוא וסקירת ספרות
שיטת המחקר
תוצאות
דיון ומסקנות
מקורות
נספח

קטע מהעבודה:

הנשים המוכות אינן קבוצה הומוגנית בנסיבותיהן ובצורכיהן (Erez, 1998). במחקר בו הושוו נשים במערכות יחסים אלימות ולא אלימות (Anson & Sagy, 1995) נמצא כי הדרך לפתרון קונפליקטים של שני בני הזוג שונה מזוגות במערכת לא אלימה - הנשים מפעילות יותר סנקציות מיניות, אלימות מילולית ופיזית וחיפוש עזרה. קשיים כלכליים היו שכיחים יותר אצל נשים במערכת אלימה, ובהשוואה לנשים במערכת לא-אלימה הן היו פחות שמחות ויותר עצבניות, אם כי הדימוי העצמי שלהן היה דומה לנשים במערכת לא-אלימה. מחקר זה מצא כי הנשים לא היו חסרות-כוח, מבודדות או מסורתיות. המאפיינים החוץ-משפחתיים שלהן, כגון עבודה והשכלה, והתוך-משפחתיים, כגון קרובים וילדים, היו דומים לאלה של הנשים שבמערכת לא אלימה, ובנוסף לכך הרבה פחות מהן, יחסית לנשים שבמערכת לא-אלימה, חשבו שבעיות משפחתיות צריכות להיפתר בתוך המשפחה. גישתן זו איפשרה להן לחפש עזרה, ואכן רבות עשו זאת בזמן קונפליקטים משפחתיים (Anson & Sagy, 1995).

מקורות:

אופיר, נ' ורגב, א' [מקוון] (2003). ראיון עם ראש להק אוויר תא"ל עידן נחושתן. ביטאון חיל האוויר, 150. ישיג: http://www.iaf.org.il/Templates/Journal
איזיקוביץ, צ' וגריפל, א' (1998). הטיפול המשטרתי בתופעת האלימות במשפחה ובמערכות יחסים: מחקר הערכה. חיפה: אוניברסיטת חיפה, מרכז מינרווה לחקר הנוער.
אילון, ע' (1983). איזון עדין - התמודדות במצבי לחץ במשפחה. תל אביב: ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
בוכבינדר, א', שרר, מ' ואיזיקוביץ, צ' (1997). פערי דיווח בין גברים ונשים על רמת אלימות אינטימית. חברה ורווחה, יז, 2, 142-166.
בן דוד, ש' (1991). אלימות נשים. עבריינות וסטייה חברתית, יח, 31-42.
בר יוסף, ר' ופדן-איזנשטרק, ד' (1975). נשים וגברים במלחמה: שינוי מערכת התפקידים במצבי לחץ: מלחמת יום כיפור, אוקטובר 1973 - אפריל 1974. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
גדעון, ל' (1998). דיווחם של קורבנות פשיעה למשטרה בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
גיבור, ח' וגרניאק, מ' (1995). אלימות מהי וכיצד נבנה תוכנית להתמודד עם התופעה. מניתוק לשילוב, 7, 66-70.
גירון, י' (1980). מגבלות מול סיכויים בהתערבות טיפולית. בתוך: ש' אור (עורכת), על אלימות ואל אלימות (עמ' 352-356). תל אביב: ועדת ההשתלמות של איגוד העובדים הסוציאליים בישראל.
גל, ר' (1993). אנשים נגד סקאדים: תגובות הציבור הישראלי להתקפות הטילים בזמן מלחמת המפרץ. זיכרון יעקב: המכון הישראלי למחקרים צבאיים.
גל-אור, י' וטננבאום, ג' (1994). הזיקה בין דפוסי התמודדות, הערכת התמודדות וחרדת מצב של אימהות לבין האווירה המשפחתית והפעלת הילדים במלחמת המפרץ. פסיכולוגיה, ד, 66-75.
הארץ [מקוון] (2003). יומן מלחמה. ישיג: www.haaretz.co.il
ועדת הכנסת לקידום מעמד האישה [מקוון] (2004). פרוטוקול מספר 115/135 מיום 12/07/04: זיהוי מוקדם של אלימות בין בני זוג. ישיג: http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2004-07-12.rtf
חסין, י' ואמיר, מ' (1974). סולידריות של עבריינים במלחמה - האמנם? מגמות, כ, 279-298.
טוביאנה, י', מילגרם, נ' ופלח, ה' (1988). לחץ והתמודדות אצל מפוני חבל ימית: מסקנות והמלצות. מגמות, לא, 65-82.
מילגרם, נ' (1994). מחקר פסיכולוגי בישראל בתקופת מלחמת המפרץ. פסיכולוגיה, ד, 7-19.
פישמן, ג' (1979). דפוסי ויקטימיזציה דיפרנציאליים: מחקר קורבנות עבריינות באזורי מגורים קוטביים בחיפה. מגמות, כה, 185-197.
קימרלינג, ב' (1985). אנומיה ואינטגרציה בחברה הישראלית ובולטות הסכסוך הישראלי-ערבי. מגמות, יט, 349-372.
קימרלינג, ב' (1993). מיליטריזם בחברה הישראלית. תיאוריה וביקורת, 4, 123-140.
רזניק, ר' (1980). 120 אלף נשים מוכות בארץ. בתוך ש' אור (עורכת), על אלימות ואל אלימות (עמ' 348-352). תל אביב: ועדת ההשתלמות של איגוד העובדים הסוציאליים בישראל.
ש?הם, א' (1985). שינויים בהתנהגות ודפוסי עבריינות קטינים בתקופה שלפני מלחמת יום הכיפורים ולאחריה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
ש?הם, א' (1988). עבריינות אלימה בקרב קטינים לאחר מלחמת יום הכיפורים. עבריינות וסטייה חברתית, טז, 21-33.
ש?הם, א' (2004). מאפייני המפגש בין נשים מוכות על ידי בני זוגן למשטרה מנקודת ראותה של המתלוננת. בתוך ל' עדן, א' שדמי וי' קים (עורכים), רודפי צדק: מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק בישראל (עמ' 1-22). תל אביב: צ'ריקובר.
Anson, O., Sagy, S. (1995). Marital violence: Comparing women in violent and nonviolent unions. Human Relations, 48, 3, 285-305.
Bushman, B.J., Baumeister, R.F., Stack, A.D. (1999). Catharsis, aggression, and persuasive influence: Self-fulfilling or self-defeating prophecies? Journal of Personality and Social Psychology, 76, 367-376.
Clarke, M. (2003). D-Day or delay? The World Today, 59 (2), 4-8.
Choi, Y., Wigand, R.T. (2004). Catharsis and policy-making: A conceptual sketch. International Review of Public Administration, 9, 23-32.
Edleson, J.L., Eisikovits, Z.C., Guttmann, E., Sela-Amit, M. (1991). Cognitive and interpersonal factors in women abuse. Journal of Family Violence, 6, 2, 167-181.
Erez, E. (1998). In their words: Battered women's assessment of the criminal processing system's responses. Violence and Victims, 13, 3, 251-268.
Koslowsky, M., Solomon, Z., Bleich, A., Laor, N. (1996). Effects of stressful stimuli: A comparison between two time periods. Journal of Clinical Psychology, 52, 279-283.
Landau, S.F., Beit-Hallahmi, B. (1982). Aggression in Israel: A psycho-historical perspective. In A.P. Goldstien M. Segall (Eds.), Aggression in Global Perspective. NY: Pergamon Press.
Landau, S.F., Raveh, A. (1987). Stress factors, social support, and violence in Israeli society: A quantitative analysis. Aggressive Behavior, 13, 67-85.
Landau, S.F. (1988). Violent crime and its relation to subjective social stress indicators: The case of Israel. Aggressive Behavior, 14, 337-359.
Lazarus, R.S. (2000). Evolution of a model of stress, coping and discrete emotions. In V. Hill Rice (Ed.), Handbook of Stress, Coping and Health: Implications for Nursing, Research, Theory and Practice (pp. 195-222). California: Sage Publications Ltd.
Kagan R., Kristol, W. (2003). Why we went to war. The Weekly Standard, 9 (6), 7-13.
Kam, E. [online]. (2002). Target: Iraq. Strategic Assessment, 5 (2). Available: http://www.tau.ac.il/jcss
Kam, E. [online]. (2003). Israeli intelligence on Iraq: Sound professional assessment. Strategic Assessment, 6 (3). Available: http://www.tau.ac.il/jcss
Rinaldo, R.J. (2003). Combat. Army, 53 (7), 9.

תגים:

אלימות במשפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מלחמת המפרץ 2003 לבין אלימות מדווחת בין בני זוג בישראל", סמינריון אודות "הקשר בין מלחמת המפרץ 2003 לבין אלימות מדווחת בין בני זוג בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.