היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סגנון הניהול של המפקד לבין שביעות הרצון של פקודיו במרכז אב"כ.

עבודה מס' 064062

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת סגנון הניהול של המפקד העשוי להשליך על רמת שביעות הרצון של הפקודים ולרמת הביצוע שלהם בעבודה.

9,171 מילים ,63 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

צה"ל הינו גוף מלכ"ר אשר נמדד על פי השגת מטרות ויעדים, תפקוד יעיל של חיילים, יעילות ומקצועיות אנשיו. בשנים האחרונות, קיימת תופעה של ירידה בשביעות הרצון של החיילים - דבר אשר פוגע בפעילות הארגון, דבר שבא לידי ביטוי באיחורים למשמרת, היעדרויות, ימי מחלה ג', "ראש-קטן".
תופעה זו באה לידי ביטוי באי ציות לפקודות ובביצוע מטלות בצורה שאינה מספקת את הממונים. תופעה זו נובעת מרמת שביעות הרצון שלהם בעבודתם. עובדה זו משפיעה באופן ישיר על ירידה בתפוקות העבודה שלהם ובפגיעה ברמת המטלות אשר על הפקודים לבצע.
תופעה זו פוגעת בהשגת יעדי הארגון, בתפקיד היומיומי באפקטיביות הארגון ובהשגת מטרותיו הבסיסיות.
בבסיס מחקר זה עומד הצורך של הארגון לבחון את השפעת סגנון הניהול של המפקד על שביעות הרצון של מפקדים ואנשי מנהלה במרכז אב"כ ובדיקת הגורמים המשפיעים על רמת המוטיבציה והתפקוד שלהם בעבודתם .

תוכן העניינים
תקציר מנהלים
פרק 1 - מבוא
1.1 הארגון
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר וחשיבותו
1.3.1 מטרה אקדמית
1.3.2 מטרה יישומית
1.4 רציונאל המחקר
1.5 משתני המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 סגנון ניהול
2.2 אורחות הניהול (השיטה)
2.2.1 כוח וסמכות
2.3 חמשת הטיפוסים של סגנונות הניהול
2.4 מנהיגות בצה"ל ומנהיגות בארגונים עסקיים
2.5 מנהיגות בארגונים
2.5.1 האם קיים הבדל בין מנהיג למנהל?
2.6 בסיסי העוצמה של המנהל/המנהיג
2.6.1 מהי מנהיגות כריזמטית וכיצד משפיעה על המונהג?
2.7 שביעות רצון בעבודה
2.7.1 גישת המצב
2.7.2 גישת האפיונים האישיים
2.7.3 שילוב בין גישת המצב לגישת האפיונים האישיים
2.7.4 התנהגות הממונים
2.8 מודלים של המושג שביעות רצון
2.8.1 מודל סיפוק הצרכים
2.8.2. מודלים אחרים: מודל מענה על ציפיות ומודל ההוגנות
2.9 שביעות רצון כמשתנה רב ממדי
2.10 הבדלים בהתייחסות לשביעות רצון במגזרים שונים
2.10.1 הבדלים בהתיחסות לשביעות רצון במחלקות שונות באותו ארגון.
2.11 השערות המחקר
פרק 3 - שיטת המחקר
3.1 אוכלוסיית המחקר
3.2 המדגם
3.2.1 סוג המדגם
3.3 משתני המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 ניתוח נתוני המחקר
פרק 4 - ממצאים עיקריים
4.1 מאפייני המדגם
4.2 מבחן T בין סגנונות הניהול של מפקדים בכירים לבין מפקדים זוטרים
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 מסקנות
6.2 המלצות
6.3 מגבלות המחקר
6.4 הצעות מחקר להמשך
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

סגנון הניהול הוא ביטוי ל"איך" ממשים את תרבות הניהול המשתף בהוויה היומיומית של המערכת. כיצד הניהול חושף, מפתח ומטפח את כישורי היצירה של העובדים ואת רצונם לחשוב וליצור.
מנקודת מבטו של הניהול, התנאי ההכרחי לכך שה"איך" יהלום את המטרה הוא שהמנהל צריך להאמין בעובדים. בהעדר אמון כזה, ה"איך" הופך למזויף, ולא ניתן יהיה להסתיר זאת מהעובדים.
מנקודת ראותם של העובדים, התנאי ההכרחי להצלחה הוא לאפשר להם ככל הניתן, לגייס את המשאבים הדרושים לביצוע תפקידיהם בעצמם. כלומר, לא לומר לעובד עשה א' או ב' וכך. יש צורך לפרוס לפניו את המטרה ואת היעד, לשרטט לא את המסגרת ולתת לו לארגן בעצמו את השיטה ואת דרך העבודה.

מקורות:

5
5
1. באיזו מידה אתה מרוצה משירותך באופן כללי?
באיזו מידה אתה מרוצה מתפקידך?
באיזו מידה אתה מרוצה מאפשרויות הקידום?
באיזו מידה אתה מרוצה מתנאי השירות?
באיזו מידה היית ממליץ לחבר להגיע ליחידה?
איך היית מגדיר את ההבנה בינך ובין מפקדיך?
התמיכה שהמפקד נותן לפיקודיו.
הדרך בה המפקד מנחה את פיקודיו.
האפשרות לבצע את העבודה לבד.
ההבנה ביני ובין המפקד שלי.
האתגר הקיים בפעילות השוטפת.
הדרך שבה נעשה הקידום בארגון.
אני חש סיפוק ממקום העבודה.
מרוצה מהתפקיד אותו אני ממלא.
אני מפגין מוטיבציה גבוהה בעבודה.
חלק ג'- שאלון לצורכי מחקר-סגנון ניהול
הוראות: לפניך 20 אמירות המתייחסות לדרך הפעולה שלך בעבודה. תשובותיך צריכות לשקף איך אתה נוהג במקרים אלה ולא מה אתה חושב שנכון או צריך לעשות. למול כל אמירה נמצאים 4 איפיונים. עליך לשקול את מידת התאמתם לך ולסמן את הספרות 8, 4, 2 או-1 לפי מידת ההתאמה הענק 8 נקודות לאפיון שהכי יהלום אותך, 4 נקודות כאשר
האפיון מתאים לך לפעמים, 2 נקודות כאשר האפיון מתאים מעט מאוד ונקודה אחת כאשר האפיון הכי פחות מתאים לך.
I
E
A
P
להרגיש בטחון במקום עבודתי
להשיג הכרה לעבודתי
להיות הטוב ביותר בשטח לי
לחיות במשרה עם עמדה
מטרתי העיקרית היא:
1
שמקשרות ומערבות בין אנשים
שמאפשרות פעילות עצמאית
יציבות ועקביות
טכניות באופיין ומוגדרות היטב
אני נהנה מהעבודות:
2
פתוחים לרעיונות ולהצעות
בעלי יכולת גבוהה
נאמנים ואחראים
יעילים ומהירים
אני מצפה מאנשים שעובדים עבורי להיות
3
אוירה טובה
גישות חדשות או רעיונות חדשים
את הפתרונות הטובים ביותר
תוצאות מעשיות
בעבודתי אני משתדל להשיג:
4
בפגישה רשמית
בדיון קבוצתי פתוח
בכתיבה
בקשר ישיר אחד על אחד
אני מתקשר הכי טוב
5
פיתוח קריירה של אנשים
מטרות עתידיות
השגת מטרות
בעיות שוטפות
בתכנון שלי אני מדגיש:
6
מסתמך על הרגשה
מחפש גישות יצירתיות
מנתח בזהירות
מסתמך על גישות שהוכיחו את עצמם
בהתמודדות עם בעיה אני :
7
נתונים רלוונטיים שמובנים בקלות
כיסוי כללי של אפשרויות רבות
מידע מדויק ושלם
עובדות מוגמרות ספציפיות למקרה
בעת שימוש במידע אני מעדיף:
8
מחפש פתרון של פשרה
מסתמך על אינטואיציה
משתהה לפני
שמקבל החלטה
מחפש עובדות
כאשר איני בטוח "מה לעשות" אני:
9
קונפליקט עם אחרים
שימוש במספרים ונוסחאות
לא לגמור עבודה
ויכוחים ארוכים
אני משתדל להימנע מ:
10
יצירה וקיום קשרים עם אחרים
ראיית אפשרויות רבות
פתירת בעיות קשות
זיכרון של תאריכים ועובדות
אני טוב במיוחד ב:
11
מחפש הנחיה ותמיכה
מסרב להילחץ
פועל לפי התוכנית וסדר העדיפויות בה
מחליט ופועל במהירות
כאשר נוצר לחץ של זמן אני:
12
מקשיב לשיחה
מתבונן במתרחש סביב
חושב על מה שנאמר
מדבר עם אחרים
במצבים חברתיים אני בד"כ
13
תכונות ואופי של אנשים
פרצופים של אנשים
מקומות בהם נפגשנו
שמות של אנשים
אני זוכר היטב
14
להיות מקובל ע"י הקבוצה
אפשרות להשיג את מטרותיי האישיות
משימות בעלות אתגר
כוח להשפיע על אחרים
העבודה שאני עושה נותנת בידי:
15
מנומסים ונותני אמון
בעלי ראש פתוח
בעלי ביטחון עצמי
בעלי מרץ ותחרותיים
אני מסתדר טוב עם אלו שהם:
16
אני נעשה שכחן
אני הופך מתוסכל
אני מתרכז בבעיה
אני הופך מתוח
כאשר אני לחוץ:
17
תומך ועוזר
בעל דמיון
בעל משמעת עצמית
תוקפני
אחרים חושבים שאני:
18
רגישות לצרכיי אחרים
כוללניות וגמישות
שיטתיות ומופשטות
מציאותיות וישרות
ההחלטות שלי בד"כ
19
להיות דחויי
לציית ולעקוב אחרי החוקים
שינויים תכופים וחוסר יציבות
איבוד שליטה
איני אוהב
20
תודה על שיתוף הפעלה.
ראה פירוט בפרק 5 (דיון וניתוח)
1
מכוונות לארגון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סגנון הניהול של המפקד לבין שביעות הרצון של פקודיו במרכז אב"כ.", סמינריון אודות "הקשר בין סגנון הניהול של המפקד לבין שביעות הרצון של פקודיו במרכז אב"כ." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.