היישום אינו מחובר לאינטרנט

תעמולה פוליטית - מגיבוש ההמון לנאמנות למטרה

עבודה מס' 062970

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו טווח מטרתה של התעמולה הפוליטית ומהם יעדי הביניים של התועמלן השואף להגיע למטרה זו.

9,607 מילים ,35 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: תעמולה
1.1 מטרות התעמולה
1.2 קהל היעד
1.3 מבנה המסר
1.4 סיכום הפרק
פרק ב: כלי התעמולה
2.1 תקשורת ההמונים
2.1.1 תקשורת משודרת
2.1.2 עיתונות כתובה
2.2 פרסומים
2.3 עצרות ונאומים
2.4 סאטירה וקריקטורה
2.5 סיכום הפרק
פרק ג: ההמון
3.1 בין המסר למטרה
3.2 בין המנהיג הרחוק גיאוגרפית וההמון
3.3 השפעת העיתונות על ההמון
3.4 משקלה של הסמכות
3.5 ערעור הנאמנות
3.6 סיכום הפרק
דיון מסכם
ביבליוגרפיה


מבוא
עבודה זו תעסוק בתעמולה הפוליטית, ככלי להחדרת מסרים חדים וברורים שאיתם תוכל
להזדהות אוכלוסיית יעד, כאשר לא פעם התעמולה נתפסת כהסתה ומובילה לפשע. קונפינו
(7 :2002) טוען כי קיים קשר הדוק בין תעמולה, הסתה וחופש הביטוי. לטענתו, כל תעמולה
משתמשת במידה זו או אחרת בהסתה וכל הסתה הינה ברובה תעמולה. במקרים רבים שילהבו
תועמלנים והסיתו את ההמון, כאשר לעתים הדבר הוביל לטירוף רגעי שאחז באספסוף בחוצות
העיר והוביל לפוגרום או לחילופין להוצאתו של התועמלן להורג על ידי השליטים, מפחד
השפעתו של התועמלן על ההמון המוסת (שם: 10).

בן-אליעזר (11 :1997) מביא את הגדרתו של מילון "ובסטר" ( Websters Third New
International Dictionary), למונח 'תעמולה' (propaganda): "רעיונות, נימוקים, עובדות
וטיעונים, המועברים במכוון באמצעות כלי-תקשורת, כדי לקדם מטרות של צד כלשהו ולפגוע
במטרות של הצד המתנגד". גם נדלר (260 :2002) מתייחס לתעמולה במובן של הסתה, כאשר
המסית פונה אל קהל גדול ואנונימי, שמתוכו עלול אדם יחיד או קבוצה לבצע פשע בעקבות
דבריו. דוגמה לכך היא רצח רבין, אשר היווה, במידה רבה, פועל יוצא של תעמולה אשר סיווגה
אותו כ"רודף" שדמו מותר.

התעמולה שהופנתה כנגד ממשלו של רבין אופיינית למדינה דמוקרטית, שבה קיימת
תעמולה הן מטעם השלטון והן מטעם האופוזיציה. כך היה בתקופת המלחמה הקרה, כאשר
הממשל האמריקאי הקים רשת תעמולה שפעלה בעיקר באמצעות שידורי הרדיו שהופנו אל עמי
הגוש הקומוניסטי במרכז אירופה ובמזרחה, אולם גם כוחות שהתנגדו למלחמת ויטנאם
בארצות הברית, ניהלו תעמולה שכנגד המהלכים האמריקאיים (קונפינו, 20-21 :2002). גם
בישראל, כמדינה בעלת מערכת דמוקרטית, קיימת השפעה של תעמולת מפלגות הקואליציה מצד
אחד ושל תעמולת מפלגות האופוזיציה מהצד האחר (Alpher, 1996: 173). לעומת זאת,
במדינות שאינן דמוקרטיות צמחו תועמלנים כריזמטיים, שסחפו את ההמונים והלהיבו אותם
בסיפורים על הישגי המשטר. בחברות נחשלות, הצלחתו של נואם גדול רבה עוד יותר, כאשר
הוא מצית את דמיונם של המונים נלהבים ומזי רעב, בהבטחות על הישגים מדיניים, צבאיים
וכלכליים (קונפינו, 22-23 :2002). דוגמה לכך ניתן להביא מסין העממית, שבה קיים מיניסטריון
תעמולה מיוחד, המצוי באחריותו של הנשיא (BBC Worldwide, 7.9.2002) וכן היה בגרמניה
הנאצית וברוסיה הסובייטית, שבהן התעמולה היתה ביוזמת השלטונות (גורי, 7).-8 :1986

ניתן אם כן לראות כי התעמולה מכוונת אל ההמון ועל כן תהה השאלה המרכזית
בעבודה זו, מהו טווח מטרתה של התעמולה הפוליטית ומהם יעדי הביניים של התועמלן השואף
להגיע למטרה זו? בעבודתי ארצה לטעון כי טווח מטרתה של התעמולה הפוליטית הינו קצר
ומכוון למטרה ספציפית ומוגדרת. התעמולה הפוליטית אינה שוטחת מצעים ודנה בפילוסופיות
אידיאולוגיות. הגישה הבסיסית של התועמלן הינה שהציבור בכללותו אינו מעמיק במכלול
הסוגיות העומדות על הפרק ובדרך כלל מתבונן באופן שטחי במטרה מרכזית ואקוטית במרחב
הסוגייה הנידונה. מכיוון שכך אטען כי החשיבות המרכזית בתעמולה, הינה לצמצם ככל האפשר
את פערי התיווך שבין מסר התעמולה לקהל. משמעות הדבר, שהמסר יישאר ברור, קצר, מחודד
ותכליתי. ככל שהמסר ייקלט היטב במוחם של ההמונים, כך הם יחושו שייכות לקבוצה
המיוצגת על ידי המסר ותיווצר בהם נאמנות קבוצתית, אשר תהווה את התשתית להסגתה של
המטרה.

על מנת לתמוך בטענתי אציג בפרק הראשון את מהות התעמולה. בפרק זה אגדיר את
התעמולה, אדרש לקהל היעד וכן למבנה המסר. בפרק השני אתייחס לכלי התעמולה. אמנם כלי
התקשורת העיקריים המוכרים לנו הם כלי תקשורת ההמונים, אולם קיימים עוד כלי תעמולה
שלכאורה טווח ההשפעה שלהם מצומצם יותר, אולם הם חיוניים לביסוסה של התעמולה בכלי
התקשורת, כמו הנאומים, העצרות ופעולות השטח. כמו כן קיימים כלי תעמולה שניתן להכילם
במושג 'פרסומים', כאשר כלים אלה מחזקים את תחושת השייכות לקבוצה ואליהם ניתן
להוסיף גימיקים שונים, ההופכים את תפיסת התעמולה לרוטינה מחשבתית. בכלים אלה אעסוק
בפרק השני. בפרק השלישי אתייחס לנקודת הקצה של התעמולה, היינו להמון. אמנם התעמולה
מכוונת למטרה מסוימת, אולם ללא גיבויו של ההמון, המשמש מתווך בדרך להשגת המטרה,
ללא יצירת אינטראקציה הולמת אתו וללא רכישת נאמנותו, לא תה לתעמולה כל ערך בדרך
ליעד הפוליטי. בעקבות הצגת הספרות בפרקים אלה אערוך דיון מסכם שבו אתמודד עם שאלת
העבודה ועם טענותי.

מקורות:

אליאב-פלדון, מ., (2000), מהפכת הדפוס, אוניברסיטה משודרת, תל-אביב.
אלידע, ע., "המהפכה ולידת עיתונות ההמון", בתוך: לימור, י., (עורך), (1997), קובץ מקורות בתולדות העתונות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ' 1-11.
בן-אליעזר, י., (1997), תעשיית הפיתויים, המכללה למנהל, תל אביב.
גורי, י., (1986), שנאת היהודים בראי הקריקטורה, ספרית מעריב, תל אביב.
האנטישמיות בעולם ב-1993, (1994), הפרוייקט לחקר האנטישמיות בימינו, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
הלוי, ש., "התפתחותה של העיתונות העברית בארץ-ישראל - מירחון (תרכ"ג-1863) ועד יומון (תרס"ט-1909)", בתוך: גורן, ד., (עורכת), (2001), התפתחות תקשורת ההמונים בישראל, *** , עמ' 61-100.
נדלר, א., "הרהורים על הסתה מנקודת מבטה של הפסיכולוגיה החברתית", בתוך: קונפינו, מ., (עורך), (2002), כוח המילים וחולשת הדעת - תעמולה, הסתה וחופש הביטוי, עם עובד, תל אביב, עמ' 259-271.
ניר, ר., "על הפרסומת כטקסט", בתוך: הורביץ, מ., (עורכת), (2000), לשון העיתונות בת זמננו, מכון מופ"ת, תל אביב, עמ' 76-85.
פורת, ד., (1992), תעמולה אנטי-יהודית 1991, הפרוייקט לחקר האנטישמיות בימינו, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
קונפינו, מ., "הרטוריקה כשדה קרב", בתוך: קונפינו, מ., (עורך), (2002), כוח המילים וחולשת הדעת - תעמולה, הסתה וחופש הביטוי, עם עובד, תל אביב, עמ' 7-52.
רון, מ., (1981), דרכי בממלכה השביעית, האיגוד העולמי של העיתונאים היהודיים, תל-אביב.
רונאל, נ., "מסעי הסברה המוניים כנגד השימוש לרעה באלכוהול", בתוך: מיכאלי, נ. ונאור, א., (עורכים), (1995), אלכוהול והסברה, משרד העבודה והרווחה, ירושלים, עמ' 7-11.
Alpher, J., "Divided Over the Fate of Israel", World Today 52(7), 1996, pp. 172-174.
Binyon, M., "Arab Leaders Vent Rage but Refuse to Turn their Backs on Peace", The Times, 23.10.2000, p. 16.
Blanford, N. Theodoulou, M., "Barak's Hostage Dilemma", The Times, 16.10.2000, p. 1.
"China: Propaganda Officials Say Work to be Guided by President's Speech", Xinhua News Agency Domestic Service, Beijing, Political Supplied by BBC Worldwide Monitoring, September 7, 2002.
Conan, N., "History, Methods and Current Use of Propaganda", National Public Radio, Talk of the Nation, 1.2.2003.
Cunningham S.B., (2002), The Idea of Propaganda, Praeger, London.
Groys, B., (1992), The Total Art of Stalinism, Princeton, New Jersey.
Heryanto, A., "Indonesia: Towards the Final Countdown?", Southeast Asian Affairs, 1997, pp. 107-126.
Hiebert, R.L. Carlton, E.S., (1968), The Voice of Government, John Wiley Sons, New York.
Hockstader, L., "2d Day of Violence at Jerusalem Site", Herald Tribune, 30.9-1.10.2000, p.1.
Houn, F.W., (1961), To Change a Nation, Bureau of Social and Political Research, East Lansing.
Kiley, S., "Middle East Faces All-Out War over Gaza Clashes", The Times, 9.10.2000, p. 1.
Kiley, S., "Israel Braced for Onslaught on Settelments", The Times, 9.10.2000, p. 12.
Leehey, J., "Message in a Bottle: A Gallery of Social/Political Cartoons from Burma", Southeast Asian Journal of Social Science 25(1), 1997, pp. 151-166.
Lerner, M., (1939), Ideas are Weapons, The Viking Press, New York.
Miller, P. Rose, N., "Mobilizing the Consumer: Assembling the Subject of Consumption", Theory, Culture and Society 14(1), 1997, pp. 1-36.
Reinares, F., "Democratic Regimes, Internal Security Policy and the Threat of Terrorism", Australian Journal of Politics and History 44(3), 1998, pp. 351-371.
Rodriguez, C., "The Rise and Fall of the Popular Correspondent's Movements in Revolutionary Nicaragua, 1982-90", Media, Culture and Society 16(3), 1994, pp. 509-520.
Sontag, D. Orme, W.A., "Mideast's Dissolving Peace", Herald Tribune, 21-22.10.2000, p. 1.
Ursprung, T., "The Use and Effect of Political Propoganda in Democracies", Public Choice 78(3-4), 1994, pp. 259-282.
Van-Belle, D.A., "Press Freedom and the Democratic Peace", Journal of Peace Research 34(4), 1997, pp. 405-414.
White, A.B., (1939), The New Propaganda, Victor Gollancz LTD, London.
Zhebin, A., "North Korea: Recent Developments and Prospects for Change", Journal of East Asian Affairs 12(1), 1998, pp. 135-164.

תגים:

אנטישמיות · המונים · סאטירה · פרופוגנדה · קריקטורה · תקשורת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תעמולה פוליטית - מגיבוש ההמון לנאמנות למטרה", סמינריון אודות "תעמולה פוליטית - מגיבוש ההמון לנאמנות למטרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.