היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמדן של נשים בעבודה בישראל

עבודה מס' 062785

מחיר: 471.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם נשים דומות או שונות מגברים ביחסן לעבודה ומהם התנאים המאפיינים הגורמים לדמיון או לשוני ביניהם.

6,804 מילים ,26 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
נשים בעבודה - בהיסטוריה האמריקאית
נשים בעבודה - מחקרים
השפעת הסטריאוטיפים המיניים על תחום העבודה
דפוסי עבודה גמישים בהעסקתן של נשים בישראל
המחקר
מתודולוגיה
השערת המחקר
שאלת המחקר
משתנים
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
הליך המחקר
ממצאים ודיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
תמורות גדולות חלות בחברתנו, בשנים האחרונות, לגבי הגדרת תפקידי המינים ותפקודם בחברה.
למרות השיעור הגובר של הנשים העובדות (ובינהן אמהות) נוטים רבים עדיין להגדיר את עצמם
ואת הסובבים אותם במונחים סטריאוטיפים מסורתיים למדי. עבודת הגבר, עדיין, נחשבת
ונתפסת כמרכזית בהתנהגותם ואילו תפקידיה המשפחתיים של האישה נתפסים כדומיננטיים
בחייה ובחיי הסובבים אותה.
בעידן המודרני של ימינו, רבות הן הנשים העובדות מחוץ לבית. למרות מצב זה נחשב מעמדה
המקצועי נחות מזה של בעלה וכי לעבודתה חשיבות משנית, הן בעיניה והן בעיניו. זאת ועוד, יש
כאלה הנוטים להעריך את הישגי הנשים בחיים, בין השאר, על פי עיסוקו של הבעל ועל פי הישגיו
המקצועיים.
הספרות המקצועית מרבה לנתח את השינויים שחלו בשנים האחרונות במוסד הנישואין, בחיי
העבודה של גברים ונשים ובציפיותיהם של גברים ונשים משני תחומים אלה. קיימים הבדלים בין
חיי העבודה של הגבר לאלה של האישה. קיימים, עדיין, פערים ביניהם במישור הערכי - במישור
התפיסות הכלל חברתיות, העצמיות וההדדיות; ובמישור המעשי - בתנאי ההשתלבות הנבדלים
שלהם בשוק העבודה ותפקודים במשפחה ובבית.
חוקי היסוד בישראל מבטיחים כיום את הזכות לשוויון בין המינים ואינם מאשרים הפליה בין
גברים לנשים (מאז 1996). למרות קיומו של חוק פורמלי כזה הרי שחובת הרשות הציבורית שלא
להפלות בין המינים אינה בהכרח מיושמת. השוויון הוכר, בין השאר, כעיקרון חשוב בדיני עבודה.
למרות זאת קיימת מסורת של הפרדת עיסוקים כלומר, ישנם עיסוקים ה"מתאימים" לנשים
וכאלה שאינם מתאימים. אחד מן הגורמים הוא התווית המינית המוטבעת על עיסוקים מסוימים
הנובעים ממסורת, כדאיות למעביד וחישוב ההמרה של נשים.
לאור המעורבות ההולכת וגוברת של נשים בשוק העבודה, הועלו תיאוריות שונות, ואיתן גם
נקודות מחלוקת לגבי ההבדלים שנצפו בין גברים לנשים בנושא של יחס לעבודה ומרכזיות העבודה
בחייהם.
מרכזיות העבודה מוגדרת במידת החשיבות המיוחסת לעבודה בחיי הפרט. הנקודה התיאורטית
החשובה, תהיה האם נשים דומות לגברים ביחסן לעבודה ובגורמים המשפיעים על יחס זה, או
האם הן שונות מגברים . במידה וקיים שוני השאלה שתשאל היא, מה הם התנאים והמאפיינים
הגורמים לשוני זה.
חשיבותה של השאלה היא ראשית במישור המוסרי של פעולה בכיוון של שוויון בין המינים
בתחום התעסוקה ושנית במישור הפרקטי, כאשר הבנתם של הגורמים היוצרים את השוני בין
המינים תביא, אולי, לניצול טוב יותר של כוח העבודה בישראל ותעלה את ישראל לדרגות גבוהות
יותר של רמת התעסוקה ובעקבות זאת את רמת החיים.

שיטת המחקר
המחקר הוא מחקר כמותי. במחקר השתמשתי בשאלון שהופץ בין גברים ונשים באותם מקומות
עבודה. התשובות מוינו, שולבו ונותחו עפ"י נושאים בתכנת Excell (קובצי האקסל אינם כלולים
בעבודה).
כמו כן ראיינתי כמה מהעובדים (בעיקר נשים) בכדי להבין את תחושותיהן והלוך הרוחות בהן הן
נתונות.
אוכלוסיית המחקר
בחרתי שלושה מקומות עבודה בתחומים שונים: היי-טק, מפעל יצרני, משרד הנותן שירותים
ללקוחות שונים. סך הכל מספר העובדים (גברים ונשים) הגיע ל .-75
השתדלתי להתרכז יותר בנשים ועל כן בחרתי במספר נשים גדול בהרבה מזו של הגברים.

השאלון הוכן ע"י החוקר בהסתמך על שאלונים קיימים תוך התאמה לאוכלוסייה הספציפית.

מקורות:

ביבר, אילה, (1996), הבדלים בין נשים לגברים בעמדות עבודה ופרישה, ג'וינט מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, דו"ח מחקר.
הרצוג, חנה (1994). נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה מקומית בישראל. ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל.
יזרעאלי דפנה, (1997). "מנהלות בישראל", בתוך: נשים - הכוח העולה - קידום הנשים בעבודה ניפוץ "תקרת הזכוכית", עורכת ענת מאור.
מלאך-פינס, איילה, (1998) פסיכולוגיה של המינים, יחידות 5-7, האוניברסיטה הפתוחה.
מלאך-פינס, איילה, (1989) הלהטוטנית, האישה העובדת: בעיות ופתרונות. סדרת "אנשים ועבודה", הוצאת עם עובד.
פרידמן אריאלה, רות שריפט, דפנה יזרעאלי. (תשמ"ב) נשים במלכוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
צמח, תמר ופלד, ציונה (1993). מעמד האישה בעיני הציבור, חקר תפיסות ועמדות בנושא השוויון בין גברים ונשים בישראל , משרד יועצת רה"מ למעמד האישה, ירושלים.
ריכטר, יהודית (1992). כלים שלובים, בין קריירה למשפחה. סדרת "אנשים ועבודה", הוצאת עם עובד.
חוק החברות הממשלתיות, (תשל"ה - 1975), סעיף 18א (ב) (תיקון תשנ"ג), ס"ח התשנ"ג 93.
Carr Smith, J. (May, 1997) "Gender Still Takes a Chunk Out of Women's Paycheck Activities Mark National Pay Inequality Awareness Day Today". Women's Center.
Fondas, Nanette (1997). "Feminization Unveiled: Management Qualities in Contemporary Writings", Academy of Management Review 22:257-282.
Hill, J.H., (2001). "The Status of Women (Especially Anthropologist) in Universities: Some Notes, in: Internet - American Anthropological Association.
International Labor Organization (ILO) (Sep. 1998) Women and Training in the Global Economy", in: World Employment Report 1998-1999.
Johnston, J.A (June, 1998) "Women's Pay Edges Closer to Men's, But Only Slightly Minimum-Wage Hikes Help Gap Close by 3 Cent in the Dollar". Labor Department Report. Women' Center.
Kaufman, D., and Fetters, M. L. (1980). "Work Motivation and job values professional men and women; A New Accounting". Journal of Vocational Behavior, 17, 251-262.
Lewen-Epstein, N. Stier, H. (1987). "Labor Market Structure, Gender, and Socio-Economic in Equality". Israel Social Science Research, 51, 107-120.
Lorence J. (1987a). "A Test of `Gender' and `Job' Models of Sex Differences in Job Involvement". Social Forces, 66 , 121-142.
Mannhein, B. (1993). "Gender and the Effects of Demographics, Status and Work Values on Work Centrality". Work and Occupation, 20,3-22.
Mofford, J.H. (1996) "Women in the Workplace", in: Women's History - Internet. www.thehistorynet.com/WomensHistory/articles/19964_text.htm
Neil C.C. , Snizek, W.E. (1988). "Gender as a Moderator of Job Satisfaction; A Multivariate Assessment". Work and Occupations, 15,201-219.
Prussel, D. (2001) "Sexual Orientation and Job Search", in: Women's Village.
Ritzer, G. (1972). Man and His Work: Conflict and Change. Englewood Cliffs, NJ; Prentice - Hall.
Semyonov, M. Lewien-Epstein, N. (1991). "Suburban Labor Markets and Gender Inequality in Earnings". Sociological Quarterly, 32,611-620.
Swaffield, J. (Spring, 2000) "Women's Pay is Discrimination Still an Issue?", in: Center Piece - The Magazine for Economic Performance. London.

תגים:

תעסוקה · מגדר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמדן של נשים בעבודה בישראל", סמינריון אודות "מעמדן של נשים בעבודה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.