היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים והמשתנים בהוראה המשפיעה על שחיקת המורים, דרכים ומודלים להתמודדות בתופעה

עבודה מס' 062680

מחיר: 628.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים בנושא.

11,445 מילים ,72 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

לפי פרידמן, וגביש, (2003): השחיקה המקצועית, ובייחוד זו בקרב המורים, זוכה להתעניינות גוברת בשנים האחרונות. לאור מורכבותה של התופעה ערכו השניים דוח המציג תחילה גישות שונות, ישנות וחדישות, להבנתה של תופעת השחיקה. באופן שלילי מובאת הגדרה לפיה שחיקה היא תוצאה של תחושת כישלון שמקורו בהתנפצות החלום לגבי ביצוע מסוים של התפקיד.
פרידמן, וגביש, (2003) דנים במקצוע ההוראה - בגורמים לשחיקה מבחינה אישיותית וארגונית, במאפייניהם של מורים שחוקים, תוצאות השחיקה של מורים ומבט לעתיד.

בבסיס עבודה זו ניצבת שאלת מחקר המבקשת לבחון את הגורמים והמשתנים בהוראה המשפיעה על שחיקת המורים.

מסקירת ספרות עולה כי הסיבות העיקריות לשחיקה קשורות להיבטים אישיים כגון: סנטימנטליות, אידיאליזם, מסירות ואובססיה מצד אחד ולגורמים הקשורים במקום העבודה מצד שני כמו; כיתות גדולות, חוסר ציוד וחוסר בסיוע, מעט הזדמנויות לקידום, חוסר תמיכה מצד מורים ו\או הנהלה וכיוצא בזה (שמחון, 2000).
לאור האמור לעיל, ביצעתי מחקר איכותי באמצעות חקירת תוכן של עשרות מחקרים בנושא שחיקת מורים חלקם ישמשו אותי בפרקים: ממצאים ודיון.
בסיכום נציע דרכים ומודלים להתמודדות בתופעת השחיקה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
א. שחיקה מהי
ב. גורמי השחיקה
ג. שלבי התפתחות תהליך השחיקה
ד. סימני השחיקה
ה. דפוסי התמודדות עם השחיקה
ו. גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
מערך המחקר ומתודולוגיה
א. שאלת המחקר
ב. מטרות המחקר
ג. שיטת המחקר
ממצאים
א. משתנים המנבאים שחיקת מורים בחטיבות הביניים בישראל
ב. השחיקה של מורים בכיתות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
ג. הקשר בין משתנים סביבתיים לשחיקה בעבודתם של מורים לחינוך גופני
ד. ההשפעה של אקלים בית-ספרי ותחושת מסוגלות עצמית על רמת השחיקה
ה. מעורבות ההורים בבית הספר כגורם לשחיקת מורים
ו. השפעת חופשה ומאפייני אישיות על שחיקה בקרב מורים
ז. העברת לחצים ומתחים ממורים למנהלים וההפך כגורמים לשחיקה
ח. הלימה למקצוע ההוראה ותרומתה להרגשת הרווחה
ט. שחיקת המורה בכיתה ההטרוגנית
י. הקשר בין כוונות עזיבה לבין שחיקת מורות
יא. שחיקה של מורים לחינוך מיוחד בהשוואה למורים בחינוך הרגיל
יב. קונפליקטים בעבודה כגורמים לשחיקה אצל מורים
יג. עמדות המורה כלפי האקלים הדמוקרטי בבית-הספר לבין השחיקה
יד. ההשפעה של מעורבות הורים בבית הספר על תהליך שחיקתו של המורה
דיון
סיכום
מודלים להתמודדות בתופעת השחיקה

מקורות:

אדמי, ח. ושירום, א. (1990). "הערכת השפעתה של הכנה חיסונית להתמודדות עם לחצים בשדה הקליני על תלמידות סיעוד". עיונים בחינוך, חוב' 54/53, עמ' 165 - 185, אוניברסיטת חיפה.
אוקון-אבירן, נעמי רחל, מאיר, אלחנן וגתי, איתמר. (1999). הלימה למקצוע ההוראה ותרומתה להרגשת הרווחה. עיונים בחינוך, 4(1), 237-217.
אחרק, גדעון. (1997). מעורבותם של ה(מ)ורים בתהליך החינוכי-לימודי בבית-הספר. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
אליפלט ברכה, (1992) תוכניות ודרכים בהכשרת מורים, אתנוגרפיה
בהכשרה פדגוגית. כלים להתבוננות מקיפה (מאמר), דפים 15 עמ' 5-7.
אריאלי, מ. (1994) משמעותה של פעולה בהקשר החינוכי: על גישת הפעולה וישומה בסוציולוגיה של החינוך. בתוך ד. בר - טל (עורך), פעילות גומלין בכיתה, מקראה א' (ע"מ 19-32), תל - אביב האוניברסיטה הפתוחה.
אשרת, צ. (1999). "לחץ ושחיקה אצל גננות", עיונים ומחקר בהכשרת מורים, חוב' מס' 6, מכללת גורדון לחינוך חיפה.
בר-גיל, ד. (1984). "לחצים בעבודה במקצועות שירותי אנוש". מגמות כ"ח: 582-575.
גביש, ב. ופרידמן, י. (2000), "פערים בתפיסת התפקיד של המורים והקשרם לחוויית הלחץ בהוראה", עיונים במנהל וארגון החינוך, חוב' 24, הוצ' אוניברסיטת חיפה.
גביש, בלה. (1999). גורמי לחץ בתפקידו ובסביבת עבודתו של המורה לחינוך מיוחד. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית-הספר לחינוך.
גרינוולד (פלדמר), יהודית. (1997). הקשר בין סגנון התפקוד של המורה ועמדותיו כלפי האקלים הדמוקרטי בבית-הספר לבין השחיקה. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
טרביה, חמד. (2001). שחיקת המורה הערבי בישראל כפועל יוצא של תפיסת המסוגלות העצמית שלו והאקלים הבית-ספרי. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 25, 214-183.
מיוחס, ר. (1985). גורמים אישיותיים וסביבתיים בשחיקת המורה, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
מלמד, ש. וקושניר, ת. (1992), "השחיקה בעבודה והסיכון למחלות לב", המפעל, 377, עמ' 26-27.
מלצר, שרה. (1998). קונפליקטים ושחיקה בעבודת המורה. עבודת ד"ר. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
עציון, ד. (1990), שחיקה בתפקידי ניהול - גורמים והשלכות, בתוך: גלוברזון, א. גלין, א. רוטנשטיין, א. "משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל - אופקים חדשים", הוצ' רמות, אוניברסיטת תל - אביב.
פייגין, נעמי, טלמור, רחל וארליך, אילנה. (2002). גורמי שחיקה אצל מורים לחינוך גופני בכיתות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. מכון וינגייט: המכללה לחינוך גופני ולספורט.
פיינס-מלאך, א. (1984), שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פרידמן, י. (1991). "התנהגות תלמידים המשרה לחץ: היבט פסיכולוגי-חברתי של שחיקת המורה". עיונים במינהל ובארגון בחינוך. (17): 174-155.
פרידמן, י. (1992). התנהגות תלמידים השוחקת את המורה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1992א'). "השחיקה בהוראה: המושג ורכיביו היחודיים". מגמות ל"ד: 261-248.
פרידמן, י. (1992ב'). "מה שוחק את המורים?" הד החינוך יולי-אוגוסט: 7-4.
פרידמן, י. ובארי א.פ. (1992). הדימוי המקצועי של המורה ושחיקתו. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993). לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י' ולוטן, א' (1985). השחיקה הנפשית של המורה בישראל בחינוך היסוד, דיה' מחקר, מכון סאלד.
פרידמן, י. (1995). להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, יצחק וגביש, בלה. (2003). שחיקת המורה: התנפצות חלום ההצלחה; סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: מכון סאלד, מרכז המידע במדעי החברה.
פרץ, תמר (א). (2001). תחושת שביעות רצון, שחיקה ותפיסת מורים את מעורבות ההורים בבית ספרם: השוואה בין בתי ספר ממגזרים שונים (ממלכתיים-דתיים, ממלכתיים, ערביים ודתיים פרטיים). עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
צבר בן יהושוע, נ. (1997) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה הוצ' מסדה - מורן ת"א.
צבר בן יהושוע, נ' (1999) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה, מהדורה חמישית תל - אביב מסדה - מודן.
צבר בן - יהושוע, נ. (2000) טבע השותפות בין החוקר למורה: דילמות אתיות במחקר איכותי: בתוך ד' יזרעאלי ונ' זהר (עורכים), אתיקה ואחריות חברתית: עיונים ישראלים - תל אביב צ'ריקובר.
קינן, ג. (1997), התמודדות עם מצבי לחץ, ראש העין, פרולוג מוציאים לאור בע"מ.
קפלן, ש. (1992). רווחה פסיכולוגית כפונקציה של הלימת עיסוק, הלימה תוך מקצועית, הלימת פנאי והלימת כישורים בקרב אחיות מוסמכות. עבודת גמר לתואר שני, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
קרול, רונית. (1999). גורמי לחץ, אי שביעות רצון ושחיקת המורה בכיתה ההטרוגנית: השוואת שתי סביבות הוראה. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
שירום, א. (1994). שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. אוניברסיטת ת"א: המכון למחקר עסקים בישראל, הפקולטה לניהול.
שמחון, א. (2000), משתנים המנבאים שחיקת מורים בחטיבת הביניים בישראל, מקרא ועיון, גיליון מס' 78, עמ' 17 - 23.
Bogdan, A,C, Biklen, S.K, (1982) Qualitative research for education and introduction to theory and metods. Boston, Allyn Bacon, INC. model. Infant mental helth, 12, 321-337.
Cherniss, C, (1980). Professional burnout in human service Organizations. N.Y.: Praeger Pub. servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Cobb, S. (1976) Social Support as a Moderator of Life Stress, Psychosomatic Medicine, 38, (5), pp. 300-314.
Dunham, J. (1980) An exploratory Comparative Study of Staff Stress in English and German Comprehencive School, Educational Review, 32, pp. 11-20.
Dunham, J. (1984). Stress in Teaching. London: Croom Helm.
Edelwich, J. Brodesky, A. (1980). Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Etzion, D., Kafry, D. Pines, A. (1993) The Experience of Tedium in Israeli and American Managers, Journal of Psychology and Judaism.
Freudenberger, H.J. (1974) Steff Burnout, Journal of Social Issues, 30, pp. 159-164.
Farber, B.A. (1991). Crisis in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
Fejgin, Naomi, Ephraty, Nevat Ben-Sira, David. (1995). Work environment and burnout of physical education teachers. J. of Teaching in Physical Education, 15(1), 64-78.
Fletcher, B.S. and ROY L. Payne. (1980). "Stress and work: A Review and Theoretical Frame work, I". Personnal Review VOL 9 (1) winter: 19-27.
Leiter, J. (1981) Perceived Teacher Autonomy and Meaning of Organizational Control, The Sociological Qurtrely, 22, pp. 225-239.
Lotie, P.C. (1975) School Teachers, a Sociological Study, Chicago and London, the University of Chicago Press.
Hendrickson, B., Teacher burnout, how to recognize it, what to do about it. Learning, 1979, 7, 36 - 39
Kyriacou, C. (1981). "Social Support and occupational stress among Schoolteachers". Educationa studies V7 (1) 56-60.
Kyriacou, C. (1987). "The Stress and Burnout: an international review". Educational Research V29 (2) JUNE: 146-151.
Lazarus, R.S. (1981). "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York: Spectrum.
Lincoln , Y.S. (ed) (2000) . Handbook of Quaiutative Research . Sage Publication, Inc, London- New Delhi.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981). "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
Merriam. S.B.(1998) Qualitative Research and Case Study Applications in Education, Revised and Expended from case study Research in Educatan, San Francisco , Calufornia , jossey - Bass Publishers.
Monat, A Lazarus, R.S. (1977) A New Look at Stress and the School Counselor, The School Counselor, 35, (3), pp. 194-198.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982). "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Pines, A. Kafry, D. (1978) Work Tedium in Social Service Professionals, Social Work, in Press (a).
Pines, A. Solomon, T. (1977) The Double - Bind of Professional Women, Paper Presental at the Western Psychological Association Annual Convention, April, San Francisco, California.
Pines, A. Aronson, E. with Kafry, D. (1981) Burnout from tedium to Personal Grouth, N.Y. Free Press.
Roberts, K.H. (1972) The Role of Organizational Theory in Conceptualizing Communications in Organizations, Symposium Paper, American Psychological Assoiation, Honolulu, Hawaii.
Savicki, V. Colley, E.L. (1982) Implication of Burnout Research and Theory for Counselor Educators, Personnel and Guidance Journal, 60, pp. 415-419.
Selvy, H. (1974) Stress without Distress, Philadelphia, Pa: J.B. Lippincott.
Shinn, M. and Morch, H. (1983). A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Stake R.E. (1978). The case study method in social inguiry. Educational researcher 7 (2) p.p.: 4-10.
Weisberg, Jacob Sagie, Abraham. (1999). Eachers' physical, mental and emotional burnout: Impact on intention to quit. J. of Psychology, 133(3), 333-339.
Westman, Mina Etzion, Dalia. (1999). The crossover of strain from school principals to teachers and vice-versa. J. of Occupational Health Psychology, 4(3), 269-278.
Zeevi-Ohana, Ada. (2000). The Impact of Summer Break Activities and Personality Variables on Job Stress and Burnout Among High School Teachers, Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, The Department of Psychology.

תגים:

אקלים בית ספרי · שחיקה התמודדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים והמשתנים בהוראה המשפיעה על שחיקת המורים, דרכים ומודלים להתמודדות בתופעה", סמינריון אודות "הגורמים והמשתנים בהוראה המשפיעה על שחיקת המורים, דרכים ומודלים להתמודדות בתופעה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.