היישום אינו מחובר לאינטרנט

יישום הרפורמה במנהל ציבורי חדש

עבודה מס' 062632

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הרפורמה ויישומה.

5,955 מילים ,34 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בעולם שבו הפך השינוי המתמיד להכרח עבור ארגונים החפצים להמשיך ולהתקיים, עומדים ארגוני המגזר הציבורי בפני אתגר קשה במיוחד. לאחר שהסתגלו במשך שנים רבות ליציבות ולעולם מוגן, חייבים ארגוני המגזר הציבורי לפתח יכולות של ניתוח ההקשר החדש שבו הם נמצאים, ולהסתגל אליו דרך שינוי עצמם.
ארגוני המגזר הציבורי משחקים היום במגרש אחד יחד עם גורמים בעלי כוח רב כמו קונצרנים רב-לאומיים המהווים מתחרה רב-עצמה, ארגונים בין-לאומיים כמו קרן המטבע וארגון הסחר העולמי הלוחצים ומווסתים את המגזר הציבורי, הפוליטיקאים הרואים אותם אם כנטל על אוצר המדינה ואם כהזדמנות למכירה שתביא כסף מזומן לאוצר המדינה, והלקוחות-האזרחים התובעים שירות כפי שהורגלו לקבל מחברות עסקיות המתמחות במתן שירות. ( Finger & Brand, 1999)
כמי שבמשך שנים רבות הורגלו לכך שהם השחקן היחיד במגרש, פיתחו ארגוני המגזר הציבורי מנגנונים ודפוסי פעולה המהווים היום מכשול שהופך את השינוי בהם לקשה במיוחד. מאחר והיו מוגנים מפני תחרות התפתחה בהם מגמה של ביורוקרטיזציה המחוזקת ע"י כללים ונהלים אדמיניסטרטיביים. בארגונים שזהותם התרבותית היא ביורוקרטית התפתחו ארגוני עובדים חזקים שללא שיתוף הפעולה שלהם לא יתכן כל שינוי משמעותי. ואם לא די בכך, הרי שארגונים ציבוריים פועלים בתוך סביבה פוליטית, עם דמויות פוליטיות שיש להן סדר יום משלהן ואינטרסים שגם הם חייבים להילקח בחשבון הכולל. מעבר מבסיס אידיאולוגי לבסיס כלכלי כגורם מכריע בתפישה הפוליטית. (Naisbitt & Aburdene., 1990)
מכאן ששינוי בארגוני המגזר הציבורי מתרחש בתוך הקשר רחב ההופך את תהליך השינוי למורכב ביותר. (Finger & Brand, 1999)
כדי לחולל שינוי תוך התייחסות למימד ההיסטורי של הארגון הציבורי שהפך אותו לביורוקרטי ומתבצר כנגד כל שינוי יש להתבונן מתוך פרספקטיבה ארגונית הלוקחת בחשבון את יחסי העצמה שבין הגורמים הפועלים השונים (הנהלה, ועדי עובדים, גורמים פוליטיים וכד'). גישה כזו היא גישה מערכתית-תהליכית שתהיה מסוגלת להתמודד עם המורכבות של שינוי בארגון הציבורי. (Finger & Brand, 1999)
במסגרת הרפורמה במנהצ"ח בחרתי להתמקד בניהול איכות כוללת, להלן הרפורמה.
בנובמבר 1993 החליטה ממשלת ישראל על תוכנית לאומית לקידום איכות ומצוינות ועל הקמת גוף מרכזי לעידוד האיכות והמצוינות - המרכז לאיכות ולמצוינות במשרד ראש הממשלה, שנועד לתאם בין מכלול הפעילויות הממסדיות וההתנדבותיות לקידום האיכות בכל מגזרי המשק הישראלי. (פרטר ואח', 1997)
בפרק 60 - מתקשיר נציבות שירות המדינה נקבע: "ניהול איכות בשירות המדינה הינו גישה ניהולית שנועדה למסד מנגנונים ולהטמיע מהלכים שיבטיחו שיפור מתמיד של המועילות והיעילות בעבודת משרדי הממשלה ויחידות הסמך זאת, תוך התמקדות בלקוחותיהם החיצוניים-הציבור ובלקוחות הפנימיים...." "הוראות אלה מיועדות לשמש קו מנחה לכל מנהלי הארגונים\היחידות בשירות המדינה בבואם לגבש את המדיניות הכוללת של משרדיהם או להתאים נגזרות ממדיניות
זאת ברמה היחידתית". (ראה נספח ב' פרק 60 מהתקשי"ר)
כמנהל מתנ"ס צפת ביצעתי את המדיניות שבפרק 60 כרפורמה ברמה יחידתית שנקטתי בסדרה משולבת של מהלכי איכות, שהתבססו על שילוב של "אמנת שירות פנים", "אמנה לאיכות השירות" והסמכה לתו תקן ISO 9002 של מכון התקנים הישראלי למתנ"ס צפת.
מטרתי במאמר זה לסקור את התהליך אותו ביצעתי ומדידת השפעותיו באמצעות סקר שביעות רצון לקוחות אשר ממצאיו יוגשו במסגרת הפרקטיקום (לא בעבודה זו).
אולם תחילה אסקור את המושגים: הפרטה, ביזור, מדידה והערכת ביצועים, ניהול יעיל ומתקדם ובחירת מנהל מצליח שהם חלק ממרכיבי הרפורמה במנהל הציבורי החדש ונוגעים לענייננו.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. הרפורמה במנהצ"ח
ג. המשימה
ההפרטה כחלק מתהליך הרפורמה במנהצ"ח
א. תהליכים גלובליים
1. המעבר בכלכלה העולמית להצבר הון גמיש
2. המעבר מכלכלה תעשייתית לכלכלה פוסט-תעשייתית
3. תמורות אידיאולוגיות ופוליטיות
ב. תהליכים מקומיים הרשות המקומית כדוגמה
ג.שלבים בהתפתחות הכלכלית ברשויות המקומיות בישראל
ביזור והערכת ביצועים כחלק מתהליך הרפורמה במנהצ"ח
א. ביזור כשינוי ארגוני
ב. מדידה והערכת ביצועים
ג. הערכת ביצועי עובדים
בחירת מנהל וגישות ניהול יעילות ומועילות במנהצ"ח
א. בחירת מנהל מצליח
ב. אימוץ גישות ניהול יעילות ומועילות
1. הגורמים לשינוי
2. השפעה על הניהול ועל הארגון
3. שיטות ומושגים בניהול
4. ניהול כולל לאיכות TQM - Total Quality Management
המשימה: יישום הרפורמה במנהצ"ח -
מתנ"ס צפת
א. איכות השרות במתנ"ס צפת
ב. הסמכה לתו תקן ISO 9002
ג. סקרי שביעות רצון כחלק מתהליך הניהול האיכותי
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א': דוגמה לסקר לקוחות
נספח ב': פרק 60 - איכות ומצוינות מהתקשיר

מקורות:

Edwards, M. R. & Even, A. J. (1996). "How to Manage Perfprmance and Pay with 360-Degree Feedback", Compensation and Beneffits Review, May/June, 41-46.
Finger & Brand: The concept of the Learning Organization applied to the transformation of the public sector .1999
Harvey, D. (1989) "From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of urban governance in late capitalism". Geografiska Annaler, Vol. 71B. pp. 3-17.
Ivancevich, J. M. & Matteson, M. T. (1999). Organizational Behavior and Management, Fifth edition, McGaraw-Hill
Pollitt, C. (1988). Bringing consumers into performance measurement. Policy and politics, 16, 77-87.
Naisbitt, J. & Aburdene, P. (1990). Megatrends 2000, William Morrow and Co. Inc, New York.
Nicholson, N. (Ed.) (1995). The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior, Blackwell pub. Ltd., Cambridge.
Savas, E.S. (1987). Privatization. Chatham House Publications. Ch. 3, pp. 35-57.
Storper, M. Scott, A.J. (1989) "The geographical foundations and social regulation of flexible production complexes" In: Wolch, J. Dear, M. (Eds.). The power of geography. Boston: Unwin Hyman. pp. 19-40.
אהרוני, י. (1991). הכלכלה הפוליטית בישראל, תל אביב, עם עובד ומכון לוי אשכול.
בן-ישי, ר. (2000). "שינוי ארגוני - גורמים להצלחה" משאבים, גיליון 222, אוגוסט.
בנק, ג'. (1993). TQM השיטה ויישומה, הרצליה: עתרת הוצאה לאור.
גאבור, א. (1992). האיש שחולל את מהפיכת האיכות, ת"א, מטר.
וייל, מ. (1990). סקר חברות עירוניות, ירושלים.
חסון, ש. (1996). הסדר העירוני החדש: קואליציות ממשל בערי ישראל, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
חסון, ש. וחזן, א. (1997). שותפות בין המגזר הפרטי והמוניציפלי בפיתוח מקומי דגמים, סיכויים וסיכונים, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
חפץ, א. ושות'. (1997). לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
כץ, י. (1997). הפרטה בישראל ובעולם. תל-אביב, פקר.
מבורך, ב. (1998). "גישות מודרניות לניהול: ניתוח השוואתי", כתב העת הבינלאומי לטרנספורמציות עסקיות, כרך 2, מס'1 יולי, 1998.
פאוור, לוי. (1999). "יותר תחרות, יותר רגולציה: "מהפכת התקשורת" בישראל ותפקיד המדינה" פוליטיקה, דצמבר 1999.
פינצ'וט, ו.א. (1995). סוף הבירוקרטיה ועליית הארגונים האינטלגנטיים, ברט-קוהלר.
פלזנשטיין, ד. (1994). העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
פלזנשטיין, ד., ג'אנר-קלוזנר, ד., וולף. י. (1991). שיתוף פעולה ציבורי בפיתוח כלכלי, רחובות, המרכז ללימודי פיתוח.
פרטר, ויטנברג ולביטוב. (1997). שיפור זה כל הסיפור - תיעוד השיטה, חוברת בהוצאת מרכז לאיכות ומצוינות,משרד רוה"מ ואגף לפיתוח כוח אדם, ג'וינט ישראל.
צינר, א. והופשטטר, ה. (1987). "הערכה של ביצועי עובדים", ניהול משאבי אנוש, יחידה 7, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
קאר, ד. וליטמן א. (1997). מצוינות בשירות הציבור, תל-אביב, מטר.
קדם, י. (1997). "אין שיטה אופטימלית" ילקוט (עיתון איגוד הטקסטיל הישראלי), דצמבר.
קדם, י. (1998). "שיטות ניהול מודרניות: ניתוח השוואתי", העיתון הבינלאומי בנושא השינוי העסקי, כרך 2, מס' 1 , יולי.
קדם, י. (2001). "מגמות חדשות בניהול והשפעתן על הארגון" ילקוט טקסטיל ואופנה, יוני 2001 .
רייפמן, א. (2002). "עקרונות למנהל מצליח", משאבים, גיליון 305 14 במאי 2002.
שור, ח. (1992). איכות כוללת, בקרת איכות ותכנון לאיכות. תל-אביב.
שטאובר, ש. (2002). "הערכת ביצועים - יתרונות וחסרונות", משאבים, גיליון 310, מאי.
שירום א. (1991). "על ניהול איכות כולל בשירות הציבורי", משאבי אנוש 14-10, ספטמבר.
תקשיר נציבות שירות המדינה "איכות ומצוינות" בשירות הציבורי פרק 60.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יישום הרפורמה במנהל ציבורי חדש", סמינריון אודות "יישום הרפורמה במנהל ציבורי חדש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.