היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין רמת ההישגים בלימודים לבין התנהגותו האלימה של התלמיד

עבודה מס' 062560

מחיר: 472.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני בו נבדקו גליונות ציונים.

9,249 מילים ,54 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
הקדמה
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. סקירת ספרות
רקע בסיסי - סקירת ספרות
א. התיאוריות המסבירות מהי תוקפנות\אלימות
ב. אלימות בביה"ס
ג. אופי האלימות
ד. סיכום נושא האלימות
ה. האלימות הכרוכה בפעילות גופנית והשפעתה על "קשה\ריכוז"
ו. "קשב" - מרכיביו: מודל אינטגרטיבי ויישומי
ז. סיכום סקירת ספרות
ח. רציונאל המחקר
ט. שאלת המחקר
י. השערת המחקר
השיטה
א. מטרת המחקר
ב. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
ג. אוכלוסיית המחקר
ד. שדה המחקר
תוצאות
א. טבלת ריכוז הציונים של כל הילדים האלימים בכל הכיתות
ב. תיאור גרפי להשוואת הממוצעים
ג. טבלת ריכוז הציונים של כל הילדים האלימים לפי שכבה
ד. השוואת הממוצע בחשבון בין הילדים האלימים
לכלל הילדים בשכבה
ה. השוואת הממוצע בהבנת הנקרא בין הילדים האלימים
לכלל הילדים בשכבה
ו. סיכום הממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

בעיית המחקר
אחד הנושאים הנחקרים ביותר הוא נושא האלימות על כל היבטיו והשלכותיו, והוא נחקר מכיוונים שונים. אחד הכיוונים הוא חקר הקשר בין הישגים בלימודים לבין התנהגותו האלימה של התלמיד. אלימות יכולה ללבוש צורות שונות: חלקן גלויות וחלקן סמויות. במקרים רבים מתרחשת האלימות בין התלמידים לבין עצמם, מבלי שמבוגרים מודעים להתרחשותה ולעוצמתה.
לעיתים קרובות מקורה של האלימות בסביבת בית- הספר. קורבנות האלימות לא תמיד מגייסים אומץ לשתף מבוגרים במצוקתם. לעיתים הם פוחדים לחשוף את התופעה בגלל הפחד מהתלמיד האלים ומחבריו.
בסקירת הספרות עסקתי בסיבות האישיות להתפתחות דפוסי אלימות אצל תלמידים; מעבר לתאוריה הפסיכולוגית הספציפית, בלטה חשיבות המשפחה והסוציאליזציה שהיא מקנה לילדיה. דפוסים אלו שמקורם בבית ובילדות המוקדמת מובאים לבית הספר ומוחרפים בהשפעת החברה, חברים קרובים, והאקלים האירגוני של הכיתה ובית הספר.
בדיון השני הצגתי מחקרים אשר עסקו בחקר השפעת הפעילות הגופנית על יכולת הרכוז הבאה בסמיכות זמן אחריה. רובם ככולם בדקו את הקשר בין פעילות גופנית ומטלות מנטליות כמו יכולת רכוז וקשב.

רציונאל המחקר
בבדיקה שערכתי בספריות האוניברסיטאיות ובכל אתרי האינטרנט באמצעות מנועי חיפוש מתקדמים, ובמאגרי מידע חינוכיים (מכון סאלד, סנונית, אדיוקשיין, מופת ועוד) לא נמצא כל מחקר ו\או כל מאמר המצביע על הקשר בין אלימות לבין הישגים בלימודים. זולת מחקרו של (Olweus, 1993) בו נמצא שגם "כאשר הצקה (לא אלימות תוספת שלי) אינה מניעה את הקורבנות לצעד קיצוני של התאבדות, קורבנות חווים נזק פסיכולוגי משמעותי, המפריע להתפתחות הלימודית (הדגשה שלי), החברתית והרגשית שלהם".
על כן חיוניותו וייחודו של מחקר זה לבחון קשר זה בו אני משער, כי ילד אלים בין כותלי בית הספר מבצע פעילות פיזית ו\או מנטלית עקב ו\או בזמן פעילותו האלימה הגוררת הפרעות ב"קשב" ו\או "ריכוז" בזמן השיעור. להפרעות אלו תגובות שרשרת הן בקליטת חומר הלמידה, עיבודו, ניתוחו ופליטתו בעת מבחן או בעבודות הבית, כך שהתוצר הסופי מתבטא בהישגים נמוכים (ציוני מבחנים).

שאלת המחקר
האם קיים קשר בין רמת האלימות של התלמיד לבין הישגיו בלימודים?

מטרת המחקר
לבחון את רמת הישגיהם בהבנת הנקרא ובחשבון של תלמידים המוגדרים ע"י מחנכיהם כאלימים. במגמה לבדוק, באים קיים קשר בין התנהגות אלימה של התלמיד בבית הספר לבין רמת הישגיו הנמוכים בלימודים, מתוך אותה הנחה או השערה כי פעילותו האלימה תורמת להפרעות ב"קשב" ו"ריכוז".

שיטת המחקר
מחקר איכותי: באמצעות ניתוח מסמכים- גליונות ציונים בהבנת הנקרא ובחשבון לשליש ב' שנת התשס"ג של 12 כיתות א-ו אשר מולאו ע"י המחנכות תוך ציון העובדה את הילדים האלימים.
אוכלוסיית המחקר
12 כיתות מבית הספר היסודי בג'סר אל זרקא (שתי כיתות א.ב.ג.ד.ה.ו.)
מהלך המחקר
בשיתוף ואישור מנהל בית הספר והמחנכות, הוגשו לי גליונות ריכוז ציוני שליש ב' תשס"ג של כל כיתה וכיתה (12 גליונות).
המחנכות ציינו על גבי הגליונות את התלמידים אשר היו מעורבים בהתנהגות אלימה או מוכרים להם כאלימים. וכן, את הציונים שלהם והציון הממוצע הכיתתי במקצועות הבנת הנקרא וחשבון.

מקורות:

אדלר, א. (1990). התאוריות החברתיות, אצל: אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, ח. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת ת"א.
אוניקובסקי, ר.מ. (1997). "השפעת פעילות גופנית עצימה על יכולת הרכוז הבאה בסמוך אליה בקרב תלמידי חטיבת הביניים". עבודת גמר המוגשת כחלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך בבית הספר לחינוך אוניברסיטת חיפה.
אילון, ע. ולהד, מ. (1990). חיים על הגבול. הוצאת נורד בשיתוף עם מפקדת הג"א.
אריקסון, א.ה. (1960). ילדות וחברה. תל-אביב: ספרית הפועלים.
בנבנישתי , ר. זעירא, ע. ואסטור, ר. (1999). אלימות במערכת החינוך: גל שני- מארס 1999 ממצאים ראשונים.
בן יונתן, נ. (1990), האלימות- מפלצת רבת ראשים. "הד החינוך", תל אביב.
בן ישראל, ג., (1998), אלימות נוער במערכת החינוך ומחוצה לה, ירושלים.
ברומברגר, א. (עורך) (1994), אלימות ובעיות משמעת בביה"ס, סקירת ספרות, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
גביזון, ר. (1994), הרחקת תלמידים אלימים אינה פתרון, הד החינוך, תל אביב.
דגני, א (1998). ישראל 1998 נורמות חברתיות ואלימות בקרב מבוגרים ונוער. ירושלים: ה"מצילה" - המועצה לצמצום העבריינות בישראל, המשרד לביטחון פנים.
דו"ח המועצה לשלום הילד שהתפרסם ביום 31/12/2001 אתר אינטרנט של המועצה.
דונסקי, א., לידור, ר. ובר-אלי, מ. (1996). הזיקה בין קשב בין הפרעות חיצוניות ופנימיות בעת הביצוע המוטורי: היבטים עיוניים ומעשיים. בתנועה 409-387, ג, 4.
הורוביץ, ת., ליפשיץ, ה. ואמיר, מ. (1981). דפוסי התמודדות של מערכת החינוך עם בעית האלימות. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
הורוביץ, ת. ופנקל, ח. דפוסי אלימות של בני נוער. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
הראל, י. (1998) . אלימות בני נוער בישראל 1994-1998. Health Behavior in School-Age Children, Israel.
הרץ, פ. (1995). הקשר בין הצקה וביטויה למין, גיל, מסגרת חינוכית ולתפיסת תוקפנות בעייני מורים. המחלקה לפסיכולוגיה התפתחותית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
וירצברגר, מ., (1995), אלימות ומניעתה- עקרונות, גישות והצעות, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
חוזר המנהל הכללי. (1976). חוזר /8לו סעיף 185. משרד החינוך והתרבות: ירושלים.
חוזר מיוחד, ח. חוזר המנהל הכללי. (1981). הערכות מוסד בחינוך לשנת הלימודים תשמ"ב. משרד החינוך והתרבות: ירושלים.
חוזר מיוחד, ח. חוזר המנהל הכללי. (1992). אלימות. משרד החינוך והתרבות.
יריב, א. (1999), שקט בכיתה, בבקשה!, רכס, תל אביב.
ישועה, ד. (2002). "קרבות רחוב בין תלמידי פיטמן", עיתון תל-אביב, המהדורה השבועית, 15.2.2002.
כהן, א. (1990). סיפור הנפש, ביבליותרפיה הלכה למעשה.
לנדאוי, ש. (1992). אלימות בקרב הנוער בישראל. כנס ירושלים : האוניברסיטה העברית.
משרד החינוך, התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי, אגף הבחינות, אפריל 1999. נתוני בחינות בגרות תשנ"ח (1998)הלמ"ס, 1997. הרשויות המקומיות בישראל, נתונים פיזיים, ירושלים. פרסום מס. 1103.
משטרת ישראל, מדור לעברינות נוער. (1979). אלימות בבתי ספר, סקירה על הנעשה במחצית הראשונה של 1979. ירושלים.
נחמיאס, ד. ונחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
נחשול, ר. (בהדרכת ד"ר שכטמן, צ.). (1993). "צמצום התנהגות אלימה אצל מתבגרים בבית הספר המיוחד באמצעות התערבות טיפולית, מבוססת על ביבליותרפיה". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה. אוקטובר 1993.
סילברמן, מ. (1982). אסטרטגיה לפיתוח תיאוריה מקיפה של אלימות. עברינות וסטיה חברתית, י'(3-4), 133-125.
סקר של משרד העבודה והרווחה. (2001) נתוני שכר הממוצע למשפחה לפי ישוב.
פרנקשטיין, ק. (1967). האדם במצוקתו. תל-אביב: עם עובד ודביר.
צבר בן יהושע, נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
צפרוני, א. (1995), חינוך למניעת אלימות, מתוך: מקרא ועיון, תל אביב.
קיסר, א. דנה, ג. פלג, ח. (עורכים), (1997), אני נגד אלימות - תכנית להתמודדות עם תופעות האלימות בקרב בני- נוער, משרד החינוך והתרבות - ג'וינט ישראל, ירושלים.
קניאל, ש. וארזי, ש. (1996). מרכיבי הקשב - בררה, רכוז ומאמץ: מודל אינטגרטיבי ויישומי. מגמות, לח(1), 111-92.
רוג'רס, ק. (1973). החופש ללמוד. תל-אביב: ספריית הפועלים.
רוטשטין, א. (1992). ביולוגיה ופיסיולוגיה של האדם במאמץ. הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל, מכון ווינגיט לחינוך גופני ולספורט.
שכטמן, צ. נחשול, ר. (1995). תכנית התערבות כיתתית לצמצום התנהגות תוקפנית ובלתי מסתגלת של נוער קשה-חינוך. היעוץ החינוכי .
שכטמן, צ. (1997). "הערכת השפעתה של תוכנית התערבות טיפולית לצמצום תוקפנות אצל מתבגרים: ממצאים ראשונים", עיון ומחקר בהכשרת מורים, 4.
Freud (1950). Why war? In J. straciey (Ed.), Collected papers (V. 5, pp. 273-
287). London, Hogarth.
Lorion, R.P. (1998). Exposure to Urban Violence: Contamination of the School Environment, in D.S. Elliott, B. Hamburg, K.R. Williams (Editors), Violence in American Schools: A New Perspective, pp. 293-311, New York: Cambridge University Press.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston; Houghton Mifflin.
Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford UK: Blackwell Publishers. p. 9.

תגים:

גופנית · עצימה · פעילות · קשב · ריכוז · תוקפנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין רמת ההישגים בלימודים לבין התנהגותו האלימה של התלמיד", סמינריון אודות "הקשר בין רמת ההישגים בלימודים לבין התנהגותו האלימה של התלמיד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.