היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקן 15 - ירידת ערך נכסים.

עבודה מס' 062369

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

14,912 מילים ,30 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
דוגמא להמחשה - "נצחונו שובה הלב של שווי שוק"
מבוא
רקע תיאורטי:
חלק א: רקע חשבונאי
1. תקן חשבונאות מספר 15 - ירידת ערך נכסים
2. תמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן מספר 15
3. השוואה לתקנים בינלאומיים ואמריקאיים
3.1 השוואה עם תקן בינלאומי מספר 36
3.2 השוואה עם תקן אמריקאי מספר 144
3.2.1 הבדלים עיקריים
3.2.2 הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים והפסקת פעילות
3.2.2.1 עיקרי הכללים החשבונאים שנקבעו בSFAS 144 -
3.2.2.2 פעילויות מופסקות
4. הסתדרותו של תקן מספר 15 עם התיאוריה החשבונאית
5. "השילוש המקודש": הערכת שווי - תקן 15 - שווי שוק
5.1 הבעייה הדואלית בתקן 15: הערכת שווי - שווי שוק
5.2 כללי הגילוי הנאות: בסיס לתביעות אזרחיות או פליליות
5.3 סוף דבר
6. הגיגים למחשבה
חלק ב: סקירה ספרותית
6.1 רקע
6.2 סיכום ממצאים
המחקר האמפירי
מתודולוגיית המחקר
חלק ראשון : סקריה כללית של ענף הנדל"ן לאור יישום תקן 15
חלק שני: בדיקת השפעת יישום מוקדם של תקן 15 בדוחות של חברות שיישמו תקן 15 בשנת 2003
חלק שלישי: השפעת יישום תקן 15 על מכפיל ההון
חלק רביעי : חישוב יחסים פיננסיים בחברות שיישמו את תקן 15 בשנת 2002
סיכום
ביבליוגרפיה

השוק הישראלי מצוי במשבר כלכלי, הכרוך גם במשבר אמון. יחד עם זאת, דווקא בשעה זו יותר
מאי פעם קיימת חשיבות שוק ההון כקטר לצמיחה. במצבו הקשה של המשק, מתקשות חברות
לקבל אשראי בנקאי ולפיכך הופך שוק ההון למקור כמעט בלעדי לגיוס כספים המאפשר חזרה
לצמיחה.
על מנת ששוק ההון יתאושש יש צורך בהתקיימותם של תנאים רבים: הן כאלה הקשורים לצד
ההיצע, הן כאלה הקשורים לצד הביקוש והן כאלה המאפשרים את שכלול השוק והגברת נזילותו.
עם זאת, גם אם יתקיימו כל התנאים לחיזוק שוק ההון, ללא אמון הציבור בשוק ההון, השוק לא
יצמח .
תקן 15 נועד לקבוע נהלים שעל תאגיד ליישם כדי להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום, העולה על
הסכום בר ההשבה שלהם. כאשר חלה ירידת ערך יש להכיר הירידה זו. ההכרה בירידה זו תמנע
פרשות כמו פרשת בנק הבינלאומי. דבר זה יגביר את אימון הציבור בשוק ההון ובכך שוק ההון
יצמח, בניגוד לכל ההסתייגויות שהועלו כנגד תקן 15. נכון שתקן 15 מחייב את החברות להכיר
בהפסדים ולמחוק חלק מהנכסים, ובכך החברות נפגעות, ובמיוחד במשבר הכלכלי שנמצא בו השוק,
אך עדיין אין לשכוח כי עכשיו הנכסים קרובים לשווי האמיתי. למשל, מאחר שהקרקעות ירשמו לפי
שווי אמיתי והם חלק מרכזי מעלויות הבנייה, אזי בפרויקטים העתידים של החברה שיעורי הרווח
יגדלו: הקרקעות מוצגות במחירים נמוכים יותר ועלות הבנייה תהיה נמוכה יותר.
יתר על כן תקן 15 עשוי למנוע התנפצות בועה כמו בועת היי טק. עצם ההכרה העכשווית בהפרשה
להפסד עשוייה למנוע מבול עתידי של חברות אשר יפשטו רגל כתוצאה מכך שהנכסים הוצגו בשווי
מעל לשווי האמיתי. לפיכך עדיף להכיר בהפרשה להפסד על פני זמן על ידי יישום מתמשך של תקן
15 בכל תקופת דוח כי אז נמנע תנודות קיצוניות בשווי החברות ונעביר מידע עדכני ואמיתי לציבור
המשקיעים.
המחקר התמקד ביישום תקן 15 בענף הנדל"ן. מספר קטן של חברות יישמו תקן 15 ולאור זאת
הייתה מגבלה בנתונים לצורך ניתוח מעמיק של יישום תקן 15. יש לציין כי תיתכן הפחתה נוספת
בעתיד, וזה תלוי בציפיות של כיוון השוק. יכול להיות שנראה עוד מחיקות, אבל אם זה יהיה, זה
יהיה בסכומים נמוכים מאשר ברבעון הראשון של שנת .2003
ניתן לסכם ולומר כי נכון שרוב החברות הציגן הפסד כתוצאה מיישום תקן 15 אך עדיין המבנה
התפעולי והפיננסי לא נפגע, הכושר התפעולי של החברות לא נפגע כתוצאה מיישום תקן 15 אלא
מהמשבר הכלכלי המצוי בו המשק.
לעניות דעתנו, אין לראות בתקן 15 גורם טכני בלבד, המנותק ממצב המשק, מאחר והוא אילץ
למעשה את החברות להכיר בירידת ערך נכסי נדל"ן קווי יצור וכדומה, שהמשיכו להופיע במאזנים
במחירים המנותקים ממחירי השוק, לאחר שמחירים אלו ירדו חדות בהשפעת המשבר הכלכלי
המתמשך במשק.
תקוותנו, כי השוק ישכיל להבין את חשיבותו של תקן 15 ומידת השפעתו על שוק ההון, למרות
המשבר הכלכלי, ובכך יותר ויותר חברות יישמו את התקן ברבעונים הבאים תוך יישום הנחיות
הרשות לניירות ערך (דרישות הגילוי). כך ייגבר אימון הציבור בשוק ההון ובמיוחד בשוק כמו השוק
הישראלי - מבנה השליטה בארץ בחברות הציבוריות יוצר ניגוד עניינים מובנה בעבודת
הדירקטוריון. בחברות ציבוריות רבות בארץ קיים בעל שליטה, אשר לו מעל ל50% - מהמניות
המקנות שליטה. מדובר בשיעור של כ90% - מן החברות.

מקורות:

Mimi Aciatore, Carol Callaway,Peter Easton, Nasser spear, Asset write downs :a decade of research Journal of accounting literature 1998 .
I Paul d Baker, Joseph c Rue, Ara g Volkan Impairment write-offs: truth or manipulation ? (2000) The national public accountant
Adrian p Fitzsimons, Irene n McCarthy, FASB issues guidance for the impairment or disposal of long lived assets, Commercial lending review (2002)
New model for long lived assets, The practical accountant (2001)
יעקב סמט, חשבונאות פיננסית, הוצאת אחיאסף, 2001 .
בן ציון ברלב, חשבונאות פיננסית תיאוריה ויישומים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים
דורון דבי; ניר זכלנסקי, ירידת ערך נכסים, מכון קסירר למחקר בחשבונאות, דצמבר 1995 .
גילי ויצמן, עדי קידרון, "SFAS - 144 , הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים או חיסול נכסים לזמן ארוך", רואה חשבון נ"א(1), מרץ 2002, 98 .
ירון פרידמן, "יחידת המחקר של בנה"פ מציגה : אור בקצה המנהרה", גלובס, 15.4.03 .
סטלה קורין-ליבר, "הניצחון של שווי שוק", גלובס, 28.4.2003
סטלה קורין-ליבר, "עסקת השנה", גלובס,28.4.2003
סטלה קורין-ליבר, "שווי שוק או כשל שוק", גלובס, 1.5.2003
אבישי עובדיה, "עניין של הפרשים", גלובס, 1.5.2003
איתמר לוין, "אנטי מחיקון", גלובס, 8.5.2003
איתמר לוין, "פיבי : מחיר המכירה של החברה לקבוצת בינו ליברמן אינו מחייב מחיקות בספרים", גלובס, 2.6.2003
איתמר לוין, "פער העובדות", גלובס, 4.6.2003
איתמר לוין, "כללי הגילוי הנאות בהערכות שווי יציבו בסיס לתביעות אזרחיות ולא פליליות", גלובס, 11.6.2003
ספיר פרץ, "מאיר שני : תקן 15 עלול להוביל למצב שחברה תבצע הערכת שווי בכל רבעון", גלובס, 9.7.2003
שירה בן חור, "משה טרי : השוק מצוי במשבר כלכלי, הכרוך גם במשבר אימון", גלובס, 9.7.2003
ספיר פרץ, "פרופ' עדן : הערכות שווי במצב המשק הנוכחי עלולות ליצור מצג שווא של דיווח אובייקטיבי", גלובס, 1.7.03
איגוד החברות הציבוריות, "איגוד החברות הציבוריות : הטיפול בירידת ערך נכסים במסגרת תקן 15 מחייב לטפל במקביל בנושא מוניטין - אין להפחית מוניטין אם לא חלה ירידה בערכו", איגוד החברות הציבוריות (הודעות לעיתונות), 9.1.03 .
רשות ניירות ערך, "רשות ניירות ערך גיבשה הצעה להרחבת דרישות הגילוי בנוגע להערכות שווי", רשות ניירות ערך (חדשות ופרסומים), 9.6.03 .

תגים:

הישראלי · המשק · השפעת · יישום · תקן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקן 15 - ירידת ערך נכסים.", סמינריון אודות "תקן 15 - ירידת ערך נכסים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.