היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לרמת המוטיבציה והתנגדות לשינוי בחברה לפתרונות מיחשוב

עבודה מס' 062095

מחיר: 470.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הבעיה הארגונית של איחורים והיעדרויות, ואי עמידה ביעדי התפוקה היומית.

11,357 מילים ,48 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מחקר זה בא לבדוק את הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין מוטיבציה ורמת התנגדותם לשינוי בחברת LTC (שם בדוי) פתרונות מחשוב בע"מ.
מחקר זה מבוצע במטרה לבחון את הבעיה הארגונית של איחורים והיעדרויות, ואי עמידה ביעדי התפוקה היומית, העלולה לנבוע מחוסר של שיתוף עובדים בתהליך של קבלת החלטות. וזאת מתוך ראיה ששיתוף עובדים הינו אמצעי המסוגל להתגבר על התנגדויות לשינוי ולהגברת המוטיבציה.
משתנה שיתוף עובדים נבדק עם חלוקה לממדים של שיתוף רצוי ומצוי, משתנה התנגדות לשינוי נבדק עם חלוקה לממדים של התנגדות קוגניטיבית, רגשית והתנגדות בפועל, ומשתנה המוטיבציה נבדק עם חלוקה לממדים של גורמים היגיינים ומוטיבציונים.
במחקר נטלו חלק 45 מעובדי מחלקת השירות של חברת LTC. במחקר לא התבצעה דגימה אלא נעשה מפקד.
איסוף הנתונים נעשה באמצעות סקר, שאלון אנונימי שחולק לנחקרים.

השערות המחקר היו:
1. קיים קשר חיובי בין שיתוף העובדים בתהליך קבלת החלטות בארגון לבין רמת המוטיבציה שלהם.
2. קיים קשר שלילי בין שיתוף העובדים בתהליך קבלת ההחלטות בארגון לבין רמת התנגדותם לשינוי.

השערה מס' 1 אוששה ע"פ מתאם פירסון בין שני המשתנים, תוצאת המתאם עם ממד גורמים היגיינים עומדת על 0.76, לעומת תוצאת המתאם עם ממד גורמים היגיינים העומדת על .0.69
תוצאות אלו מצביעות כי קיים מתאם חיובי מובהק בין שיתוף עובדים לבין המוטיבציה שלהם.
השערה מס' 2 אוששה ע"פ מתאם פירסון בין שני המשתנים, תוצאת המתאם של ממד התנגדות קוגניטיבית עומדת על 0.65- , תוצאת המתאם של משתנה השיתוף עם ממד התנגדות רגשית עומדת על 0.48- ותוצאת המתאם של משתנה השיתוף עם ממד התנגדות בפועל עומדת על -0.66 .
תוצאות אלו מצביעות כי קיים קשר שלילי בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין רמת התנגדותם לשינוי.

עיקר המסקנות מצביעות על כך ש:
* שיתוף אמיתי הכולל מעורבות פעילה של העובדים בתהליך קבלת ההחלטות יביא לתוצאה הרצויה של הקטנת התנגדות לשינוי והגברת המוטיבציה.
* הממד המוטיבציוני של משתנה המוטיבציה הינו הממד הדומיננטי בהשוואה לממד ההיגייני.
* גיל העובד הינו משתנה המגדיל את רמת המוטיבציה.

המלצת החוקרת הייתה, כי על הארגון לנקוט בגישה של שיתוף עובדים בקבלת החלטות כדרך חיים, וזאת מאחר והשיתוף משפיע על:
יעילות, תכליתיות והצלחה ארגונית, שביעות רצון מהעבודה ותפוקות העובד, וזאת בנוסף לממצאים שהתקבלו מהשערות המחקר ששיתוף מקטין התנגדות לשינוי ומגביר מוטיבציה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1. הארגון
1.1.1. רקע לבעיה העסקית
1.1.2. בעיה עסקית
1.2. מטרת המחקר וחשיבותו
1.2.1 מטרת מחקר אקדמית
1.2.2. מטרת מחקר יישומית
2. סקירת ספרות
2.1. מבוא לסקירת הספרות
שיתוף עובדים בקבלת החלטות
מוטיבציה
התנגדות לשינוי
שיתוף עובדים בקבלת החלטות כגורם משפיע על התנגדות לשינוי
שיתוף עובדים כגורם משפיע על מוטיבציה
2.2. רציונאל המחקר
2.3. השערות המחקר
3. מתודולוגיה
3.1. מערך המחקר
3.2. המדגם
3.3. כלי המחקר
3.4. הליך המחקר
3.5. שיטת הניתוח
3.6. מגבלות המחקר
4. ממצאים
4.1. סטטיסטיקה תיאורית
4.2. בחינת ההשערות
4.3. משתנים דמוגרפים
5. ניתוח ודיון
6. סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

(2000), "הקשיים בהחדרת שינויים בארגונים" , המנהל הפדגוגי של האגף לחינוך קדם יסודי - משרד החינוך 1 במרס.
אוצ'י ו. (1980), תיאוריה Z, תל אביב הוצאת עתרת.
אורנר א. (1993) , משאבי אנוש , הוצאת אח.
ארז א. (1990), שיתוף בהצבת יעדים - תנאים להצלחה, תל אביב, הוצאת רמות.
ארז מ., צזנה ש. (1984), מחקר משווה של שיתוף בקביעת מטרות והשפעתו על רמת הביצוע של העובד, אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקרי עבודה וחברה.
באולס ג. (1993), איכות ומעבר לאיכות, ירושלים, הוצאת מטר.
ברגר ט. (2000), "מה מניע את אנשי הפיתוח", משאבי אנוש, אוקטובר - נובמבר, 48 - 51.
גלוברזון א. (1993), "דמוקרטיה ארגונית - הדרך לניהול עתידי", תרבות הניהול בישראל, הוצאת גומא, 95 - 75.
גלוברזון א., כרמי ע. (1983), אנשים בארגון, הוצאת ספריית המנהל.
דובב ב. (2002), "מוטיבציה בעידן של פיטורין", כנס יחסי עבודה, 10 בינואר.
דותן מ. (2001), היסודות לצוותים בניהול עצמי", אוניברסיטה העברית, 1.
וגנר ע., מנור א. (2001), "הנעת עובדים בשלושה הילוכים", משאבי אנוש, 168, 20.
זילבר ת. (2000), "לא מרוצה מהעבודה? אתה אינטליגנטי מידי", סטטוס,ספטמבר, 68 - 71.
חדאיו ד. (1990) "שאלון התנגדות לשינוי", מכון סולד, ימ 1210.
חניק מ. (1999), "כסף זה לא הכל בחיים", כאריזמה, 6.
חניק מ. (2000), "לעשות שינוי ולהישאר בחיים", כאריזמה, 4.
חן ע. (1998), "ניהול שתפני - הסתגלות דיפרנציאלית של מנהלים ועובדים", משאבים, 137, 25.
כספי א., קסטיאל ר. (1998), יחסי עבודה, האוניברסיטה הפתוחה.
כספי י. (1990), "שיתוף עובדים בניהול אינו יכול להצליח אלא אם קיים שיתוף המנהלים בניהול", ניהול ביטאון המנהלים בישראל, 43 , 30-32.
כפיר א. (1997), ארגון וניהול-עיצוב ושינוי, צ'ריקובר מוציאים לאור.
כץ, י., ברקן, ר. (1992), "על צוותים בניהול עצמי", משאבי אנוש 49, 6-11.
לוויתן א. (1990), "מוטיבציה בעבודה והקשר שלה לתשלום כסף" , מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם 5, 23, 92-101.
לוי ע. (2000), ניהול שינוי ארגוני, צ'ריקובר מוציאים לאור.
מלאך - פיינס א. (1990), "העלאת מוטיבציית העובד באמצעות שיתוף בהצבת יעדים", משאבי אנוש, 30, 15.
ניומן ו.ה., סמר צ.א., וורן א.ק. (1978), תהליך הניהול, הוצאת יחדיו.
סולומון נ. (1995), "ניהול ממוקד ככלי ניהולי", המפעל, 406, 30 - 35.
סמואל י. (1995) ,ארגונים-מאפיינים, מבנים, תהליכים, אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן מוצאים לאור.
ערן ו. (1995) "שאלון שיתוף בקבלת החלטות", מכון סולד, ימ 1635.
פוקס ש. (1999), הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי, רמת גן, אוניברסיטת בר אילן הוצאה לאור.
קרן א. (1998), שיטות ארגון וניהול, הוצאת כינרת.
רודניק ח. (1998), "צריך לשתף את העובדים", סטטוס, 80, 4.
רוזן - גנוט, א. (2000) , "המנהלים אחראיים", גלובס, 16 באוקטובר, עמ' 6.
רוזן - גנוט, א. (2000) , "מילה טובה שווה כסף", גלובס, 30 באפריל, עמ' 12.
רונן א. (1999), "התיאוריה של הנעת אנשים",הוצאה חודשית, 6, 22-35.
שוורץ ש. (1990) , "איך לבחור בתמריצים הנכונים", כוח אדם למנהלים, ינואר-פברואר, 22-26.
Amabile, T.M (1990), Theories of Creativity, Sage Publications Inc, California, pp: 61 - 91
Bowen David E. & Loweler Edowared E., (1992), "The Empowermant Of Service Workers.What, Why, How and When", Sloan Managmant Review, Spring 1992, 27.
Brehm, S.S., & Kassin, S.M., (1998), Social Psychology, Third Edition. Boston: Houghton Mifflin.
Cotton, J.L (1993), Employee Involvment. Methods for Improving Performance and Work Attitudes, Sage Publications, pp: 3.
Daft, Richard L. (1997), management, South-Western College Publishing.
Darling John R. & Taylor Raymond E. (1989), "A Model for reducing internal resistance to change in a firm's international marketing strategy ", European Journal of marketing, 23, 7.
Geddes Darryl, (2000), "Employee personality holds key to work-sharing", Cornell Chronicle, April 2000, 11.
Green J., Chivers B. & Mynott G. (2000), "in the librarian's chair", Library Review, 49, pp: 380-386
Jon-Chao & Sung-De Yang (1995), "Impact of employee benefits on work motivation and productivity", The international journal of career management, 7, 6, pp: 10-14.
Pinder, Craige (1998), Work Motivation in Organizational Behavior, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, p: 544.
Turniansky, B., Hare, P. (1998), Individuals in groups and organizations, London: Sage Publications LTD, pp: 145-162.
Vroom, V.H., & Jago, A.G.,(1988), The New LeadershipLManaging Participation In Organizations, Englewood Cliffs' NJ: Prentice Hall.
Waddell D. & Sohal A.M. (1998), "Resistance: a constructive tool for change management", Management Decision, 36, 8.
Zaltman, G., Duncan, R & Holbek, J. (1973), Innovation and organizations. New York; A Wiley Interscience Pub.

תגים:

שרותי · מיחשוב · רווח · שינוי · ארגוני · מוטיבציה · הנעה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לרמת המוטיבציה והתנגדות לשינוי בחברה לפתרונות מיחשוב", סמינריון אודות "הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לרמת המוטיבציה והתנגדות לשינוי בחברה לפתרונות מיחשוב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.