היישום אינו מחובר לאינטרנט

נוטרי השטחים הפתוחים

עבודה מס' 062006

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (1992) והרקע לחקיקתו.

12,268 מילים ,39 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב, 18 במרס 1992. תהליך החקיקה הממושך, לא עורר סערה בציבור, והתקשורת כמעט שלא התייחסה אליו.
במסגרת תפקידי כמנהל אזור באגף הייעור של הקרן הקיימת לישראל, נתקלתי לא אחת במאבקי שליטה קשים ומרים על אותם חבלי ארץ הקרויים "השטחים הפתוחים". בישראל גופים רבים הפועלים בשטחים אלה.
בראש ובראשונה החקלאים מהמגזר היהודי והמגזרים הלא-יהודים ולצדם נוטרי השטחים הפתוחים, הרשויות הממשלתיות, מנהל מקרקעי ישראל, רשות שמורות הטבע, רשות הגנים הלאומיים ואגף הייעור של הקרן הקיימת לישראל בתוקף אמנה שנכרתה בין הק.ק.ל והממשלה ב-1961. ערכם הכלכלי של המקרקעין עלייהם מופקדים הרשויות שמניתי, נאמד במליארדי דולרים וחלקם לא יסולא בפז. עדות לכך, המחיר אותו נדרש לשלם האזרח המבקש לבנות בית בישראל.
בתוך השטחים הללו על גבי אותם המקרקעין, פועלות בתוקף חוקים ותקנות רשויות רבות. רשויות עירוניות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות וייישובים על צורותיהם השונות. רשויות ארציות כמו רשות העתיקות, רשות המרעה, רשות הניקוז, נציבות המים, משרד הביטחון, צה"ל ועוד מטביעים את חותמם בשטחים אלה וגופים ארציים ובהם חברת החשמל, בזק, מקורות ומע"צ, חותכים את השטחים הפתוחים בתוך הקרקע ומעלייה.
קשה למצוא חבל ארץ פנוי ובלתי מופרע שאינו נתון ללחצים ותביעות מצד אזרחים וגופים ציבוריים וממשלתיים.
המציאות אותה תיארתי מוכרת היטב לרבים. ידוע גם כי הלחצים על השטחים הפתוחים שנותרו במדינה מעמידים את קיומם בסכנה.
נכון לרגע זה יוזם מנהל מקרקעי ישראל, באמצעות חברות מנהליות, מבצעי מכירה המכרסמים בעתודות הקרקע של המדינה וקבוצים ומושבים מקצים חלקים ניכרים ממשבצות הקרקע החקלאית שלהם לבניה ואזורי תעשיה.
החלטתי לנסות ולבדוק במסגרת המצומצמת שעומדת לרשותי בעבודה זו, כיצד קרה שתהליך חקיקה כה חשוב, אשר קובע את גורלם וצורת ניהולם של מיליוני דונמים, שחלק ניכר מהם מצוי בסמוך למרכזים עירוניים המשוועים לתוספת קרקע לבניה ותיעוש, עבר בלי להכות גלים בדעת הקהל ובלי התערבותם של בעלי עניין וקבוצות אינטרס אשר אינם מהווים חלק מהממסד.
במדינה קולטת עלייה, השומרת לעצמה את הערך העליון של "בית לעם היהודי", הנתונה ללחצים ביטחוניים קשים הגורמים לתחושה המעיקה של מלחמת קיום, קשה לצפות לשינוי משמעותי בסדר היום הלאומי. הפנית תשומת הלב לשריונם של שטחים פתוחים למטרות "משניות" כמו: איכות חיים ושימור ערכי נוף על חשבון שטחים לבניה ציבורית, תשתיות לאומיות ותעשיה, אינה מעשה קל.
חסרונו של לובי חזק בבית המחוקקים, שיתמסר לנושאי הסביבה מורגש זה שנים רבות. בנסיבות אלה, נראה מעשה החקיקה של חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב1992- כמעשה חריג ויוצא דופן.
חוקים רבים שיסודם בתקופת השלטון התורכי או הבריטי לא זכו לעלות לסדר היום הפוליטי, למרות הצורך הדחוף והאמיתי בחקיקה שתתאימם לצורכי הזמן והמקום. ובמה זכה חוק זה?
מטרת העבודה לבדוק את הדברים הבאים:
מדוע עלה הנושא לסדר היום הפוליטי בעיתוי זה?
מי היה היזם או היזמים שגרמו לכך ומדוע?
מי היו הכוחות הפעילים בתהליך החקיקה?
מדוע לא עלה הנושא לסדר היום הציבורי?
מה היו המחלוקות המרכזיות ועל מה?

בגלל קוצר היריעה, לא תעסוק העבודה בשני נושאים המהווים חלק מהחוק:
1. אתרים לאומיים. 2. אתרי הנצחה ותתמקד בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע בלבד.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א - מושגי יסוד
פרק ב - ימים ראשונים מקום המדינה ועד שנות ה-60
פרק ג - חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ג - 1963
פרק ד - שנות ה 80 -, צרכים משתנים
פרק ה - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ב - 1992
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אלון ע. (1986) השגות על תיקון חוק הגנים הלאומיים ושמורות טבע. 13.11.1986. אוסף אדריכל אריה דביר רשות גנים לאומיים 1988-1980.
ארליך גיא, (1996), "שלא כדרך הטבע", כל העיר, 3.5.1996.
ארני א. (1980), אדמת ישראל, תולדות, מדיניות, מנהל ופיתוח. ירושלים, קרן קימת לישראל.
בן גוריון דוד (1962) חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ב1962- (קריאה ראשונה) ישיבה קפ"ז - 3.12.1962, ירושלים, כנסת.
גונן ע. (1996) "סקר לקביעה ואיתור של אזורי תעסוקה", מנהל מקרקעי ישראל, ח.פ.ת יולי 1996.
דביר א. (1980) תמצית מדיון פנימי ברשות גנים לאומיים ב26.8.80- מהצעת רשות השמורות לתקון חוק הגנים, ת"א, רג"ל.
"דברי הכנסת" חוב' ח', עמ' 469; נספחות. חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ג1963-. (קריאה שניה וקריאה שלישית) ירושלים, כנסת.
דש י. (1963) הכנסת החמישית מושב שני פרוטוקול מס' 4 מישיבת הועדה המשותפת לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע (פנים וחינוך).
החברה להגנת הטבע (1996-7) יומן המטייל תשנ"ז ת"א, תשר.
הצעת חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע ואתרי לאום (תיקון מס' 8) התשנ"ב1991- (קריאה ראשונה) ישיבה של"ב - ז' בחשוון התשנ"ב 15.10.91. ירושלים, כנסת.
הצעת תזכיר, (1980) - הצעת חוק לתיקון חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ג1963-. אוסף אדריכל אריה דביר רשות גנים לאומיים 1988-1980. תל-אביב, רג"ל.
הקטין רות (1962) חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ב1961- קריאה ראשונה, ישיבה קצ"א 11.12.62, ירושלים, כנסת.
ויץ יוסף (1965) יומני ואגרותי לבנים כרך חמישי, דרכים מתפרשות (1964-1957), רמת גן, מסדה.
ויץ יוסף (1973) יומני ואגרותי לבנים כרך שישי, פרישתי (1970-1964), רמת גן, מסדה.
ועדת הפנים ואיכות הסביבה (26.2.91) פרוטוקול מס' 170 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון מס' 8), התשמ"ט1989- ירושלים, כנסת.
ועדת משנה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה (7 במרס 1991) לעניין חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון מס' 8), ירושלים, כנסת.
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב1992- (קריאה שניה וקריאה שלישית) ישיבה שצ"ט י"ג באדר ב' התשנ"ב 18.3.92. ירושלים, כנסת.
ישי יעל (1987) קבוצות אינטרס בישראל תל אביב, עם עובד.
מזור א, תמיר י. (1993) "העתיד נעוץ בשרשי העבר", הארץ שנוריש לבאים אחרינו ישראל בשנות האלפיים, חיים וסביבה - ארגון גג. ת"א, דפוס אחדות.
משרד החקלאות (1962) המדור לשמירה על הטבע, שמורות טבע בישראל, המלצות הועדה המיוחדת שמונתה ע"י מר י. וייץ, המנהל הכללי של מנהל מקרקעי ישראל לפי הוראות שר החקלאות, מר מ. דיין ביום 12.2.62 (ירושלים, ארכיון ק.ק.ל).
נמדר א. (1995) "הזכויות בקרקע חקלאית". מקרקעין וערכם בטאון לשכת שמאי מקרקעי בישראל, תשרי תשנ"ו. תל-אביב, בית המהנדס.
סלע מ. (1985) מכתב למ. ארן עו"ד היועץ המשפטי, משרד ראש הממשלה. מיום 4 בספטמבר 1985, אוסף אדריכל אריה דביר. רשות גנים לאומיים 1988-1980, ת"א, רג"ל.
סמילנסקי י. (1962) חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ב1962- (קריאה ראשונה) ישיבה קצ"א - 11.12.1962, ירושלים, כנסת.
ספר החוקים 404 (1963) חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ג1963-, ירושלים, כנסת.
ספר החוקים 1397 (1992) חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ב1992-. ירושלים, כנסת
פוגל ס. (1986) משרד החקלאות, מכתב למאיר בן מאיר מנכ"ל משרד החקלאות מיום 13.7.86, אוסף אדריכל אריה דביר, רשות גנים לאומיים 1988-1980, ת"א, רג"ל.
פטרסבורג עופר (1996) "מי ינהל את המנהל" ידיעות אחרונות 7 יוני 1996.
פרוטוקולים, (1963) ישיבות הועדה המשותפת (של ועדת הפנים וועדת החינוך והתרבות) לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע - הכנסת החמישית, מושב שני (14.1.63 - 7.8.63) פרוטוקולים 23-1. ירושלים, כנסת.
פרוטוקולים, (1991) ועדת משנה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה לעניין חוק גנים לאומיים שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון מס' 8) - הכנסת השתים-עשרה, מושב שלישי (7.3.1991 24.6.91) ירושלים, כנסת.
פרוטוקולים, (1991-1992) ועדת הפנים ואיכות הסביבה - הכנסת השתים-עשרה, מושב שלישי ומושב רביעי (8.7.1991 - 11.3.1992), ירושלים, כנסת.
צברי רחל (1962) חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ב1962- (קריאה ראשונה) ישיבה קצ"א 11.12.1962, ירושלים, כנסת.
קפלן מ. (1995) תוכנית מתאר ארצית ליער וליעור, תמ"א 22, ירושלים, קרן קימת לישראל, משרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל.
קרסל ג. (1966) "שיח אדם עם עצמו", אדם עם עצמו, קובץ מוקדש ליוסף ויץ ופעלו, ת"א, מסדה.
רשומות, הצעות חוק 528, 19 באוגוסט 1962, חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ב1962-. ירושלים, כנסת.
שפירא א. (1980) סיכום דיון בנושא חוק הרשות מיום 21.10.80. אוסף אדריכל אריה דביר רשות גנים לאומיים, 1988-1980. ת"א, רג"ל.
שפניץ ט. (1986) משרד המשפטים, מכתב מיום 14 במרץ, 1986, אוסף אדריכל אריה דביר רשות גנים לאומיים 1988-1980, ת"א, רג"ל.

תגים:

טבע · קרקע חקלאית · בנייה תיעוש · משאבי מים · גנים לאומיים · ייעור · פארק · רטג · שטחים פתוחים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נוטרי השטחים הפתוחים", סמינריון אודות "נוטרי השטחים הפתוחים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.