היישום אינו מחובר לאינטרנט

הר הבית - מוקד קדושה בתקופה הצלבנית

עבודה מס' 062004

מחיר: 453.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד הפך הר הבית לאחד ממוקדי הקדושה החשובים בירושלים בתקופה הצלבנית.

12,697 מילים ,42 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תחילת עלייתם לגדולה של הר-הבית ושעריו ב"גיאוגרפיה הקדושה" של ירושלים הצלבנית מתבארת, אפוא, על רקע גורמים פוליטיים וכלכליים. ריכוז מוסדות הממלכה בראשית התקופה הצלבנית בשטח הר-הבית לווה בהתפתחותן בצמיחתן של מסורות קדושתו. בתקופה הצלבנית חוזר ה"מקדש". שגלה כביכול בתקופות הביזאנטית והמוסלמית הקודמות מהר-הבית אל מקום כנסיית-הקבר. ומתייצב ב"קודש-הקודשים" על הר-המוריה. אופיו של "קודש-קודשים" זה מאפיין את קדושתה של ירושלים הצלבנית בכלל, כזו של ירושלים של המקרא והברית החדשה גם יחד.
בתקופה הצלבנית היה אפוא הר-הבית מרכז למסורות קדושות ומוקד לעלייה לרגל לירושלים, וכן לגיא-החיזיון שבחזון אחרית-הימים. לבימה לחגי הכנסייה הירושלמית, למרכז שלטוני של העיר ולמטה מסדר הטמפלרים. בפרסומו ובהנצחתו בכתבי עולי-הרגל יש כדי להסביר את חשיבותו גם בתקופות האיובית והממלוכית, ואת רחשי-הלב של העולם הנוצרי להר-המוריה, גם כאשר הייתה השליטה בו בידי המוסלמים ונאסר על הנוצרים להיכנס אליו. חשיבותו של הר-הבית כמקור למסורות קדושות התמידה גם בתקופות האיובית והממלוכית, כאשר נמנעה מהנוצרים הכניסה אליו, בתקופה הממלוכית זכו המסורות המקודשות לנצרות בהר-הבית לתחייה מחודשת, וביתר שאת, תוך הבלטת מסורות הברית החדשה והכתבים האפוקריפיים של הנצרות, שתפסו את מקומן.

תוכן העניינים:
א. כללי
ב. המטרה
ארץ הקודש, ירושלים והר הבית בעיני הדתות המונותיאיסטיות הראשונות
א. רקע
ב. קדושת ירושלים והר-הבית בעיני היהדות, האיסלאם והנצרות
העלייה לרגל הנוצרית
א. שורשיה ומהותה של העלייה לרגל הנוצרית
ב. העלייה לרגל בתקופה הצלבנית
ג. מניעים
הר הבית בתפיסה הנוצרית
א. רקע כללי
ב. הר הבית והצלבנים
ג. מסורות וכרוניקות ביחס להר-הבית
ד. התמורות בחיי הנוצרים ומסורות הר-הבית בתקופה האיובית והממלוכית
הבניה בירושלים ובהר הבית בתקופה הצלבנית
א. ביצורי הצלבנים בירושלים
1. המצודה
2. חומות העיר
3. השערים
4. המגדלים
ב. רובעי העיר בירושלים הצלבנית
1. רובע הפטריארך
2. רובע הומוריסטן-בנייני ההוספיטלרים
3. מתחם הטמפלרים בהר הבית
4. הרובע הארמני
5. רובע הגרמנים
6. הרובע הסורי (או שכונת היהודים)
ג. מערך הרחובות והשווקים בעיר העתיקה
1. הרחובות
2. השווקים - מרכזה המסחרי של העיר הצלבנית
ד. סיכום הפרק: הבניה בירושלים ובהר הבית בתקופת הצלבנים
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אדלר, מ. מסעות בנימין מטודלה, לונדון תרס"ז. (מהדורה חדשה: ירושלים תרפ"ה).
בהט ד', אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים, ירושלים, 1989.
בהט ד', "המערך הפיסי", בתוך: פראור י' (עורך), ספר ירושלים, התקופה המוסלמית הקדומה, ירושלים, 1987, עמ' 79-32.
בהט ד', "הטופוגרפיה והממצא הארכיאולוגי", בתוך: פראור י' (עורך), ספר ירושלים, התקופה הצלבנית והאיובית 1250-1099, ירושלים, 1991, עמ' 134-68.
בהט ד', "ירושלים הצלבנית, מראה פני העיר", אריאל, 84-83, (1992), עמ' 134-114.
בהט ד', "לתולדות שער שכם", קרדום, 17-16, (1981), עמ' 85-84
בנבנשתי מ', "ערי ארץ ישראל ואתריה בתקופה הצלבנית", קרדום, 36-35, (1984).
מ' בן-דב, ביצורי ירושלים, החומות, השערים והר הבית, ירושלים, 1983.
גבע ה', "המצודה מראשיתה ועד לתקופה העות'מנית", אריאל, 46, (1986), עמ' 71-69.
גוייטין. ש.ד., "קדושתה שלירושלים בחסידות המוסלמית", בתוך: גוייטין, הישוב בא"י בראשית האיסלם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה, ירושלים 1980, עמ' 31,25.
וילנאי ז', ירושלים העיר העתיקה, ירושלים, 1967.
ורבלובסקי, ר.י.צ. "ירושלים כעיר מקודשת לשלוש דתות". אריאל י"ג (84-83), 17-9.
יוז ר', "קהילות הנוצרים המזרחיים בירושלים בתקופה הצלבנית", בתוך: פראור י' ובן שמאי ח' (עורכים), ספר ירושלים התקופה הצלבנית והאיובית 1250-1099, ירושלים, 1991, עמ' 193-176.
יערי א. אגרות ארץ ישראל, רמת גן 1971, עמ' 68.
לבנה-כפרי, ע. "מסורות איסלאמיות על ירושלים בין יהדות לנצרות", קתדרה, 83 ניסן תשנ"ז, עמ' 54-45.
לימור, א. מסעות ארץ הקודש - עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה, הוצאת יד יצחק בן צבי. ירושלים, 1998.
לינדר, א. "ירושלים בין יהדות ונצרות בתקופה הביזאנטית", קתדרה, 11 (ניסן תשל"ט), עמ' 119-110.
לינדר, א. "ירושלים כמוקד של עימות בין יהדות לנצרות - היבטים אנטי-יהודיים בכנסיית ירושלים למן המאה הרביעית", ב"ז קידר (עורך), פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים, ירושלים תשל"ט. א., לינדר.
פטריק י', "המבנה של רובע המוריסטן בירושלים בתקופה הצלבנית", קתדרה, 33, (1984) עמ' 16-3.
פראור,י'. תולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל, מסעי הצלב והממלכה הראשונה, ירושלים, 1963.
פראור,י'. "הנצרות בין ירושלים-של-מעלה לירושלים-של-מטה", ירושלים לדורותיה, הכינוס הארצי הכ"ה לידיעת הארץ, ירושלים תשכ"ט, עמ' 192-179.
פראור,י'. "ירושלים בתפיסת הנצרות והיהדות בימי-הביניים המוקדמים", קתדרה, 17 (תשרי תשמ"א), עמ' 72-40.
פראור,י'. "לבטי הנוצרים במימוש תביעתם לירושת עיר-הקודש", קתדרה, 17 (תשרי תשמ"א), עמ' 136-135.
פראור י', ממלכת ירושלים הצלבנית (1291-1099), ירושלים, 1947.
פראור, י. תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל, א', ירושלים תשל"א, עמ' 133-132.
פראור, י. הצלבנים, דיוקנה של חברה קולוניאלית, ירושלים תשל"ו.
פראור י', "ירושלים בתקופה הצלבנית", קדמוניות, 1, (1968), עמ' 46.
פראור י', "גיאואתנוגרפיה של ירושלים הצלבנית", בתוך: פראור י' ובן שמאי ח' (עורכים), ספר ירושלים, התקופה הצלבנית והאיובית, ירושלים, 1991, עמ' 149-135.
פראור, י. "גלגולי השכונה היהודית בירושלים בתקופה הערבית", ציון, י"ב (תש"ז).
קדר, ב"ז. "לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בימי הביניים", תרביץ מ"ב (תשל"ג), עמ' 417.
קציר י', "ירושלים בירת הממלכה הצלבנית", בתוך: י' קציר (עורכת), ירושלים לדורותיה, ירושלים, 1989, עמ' 86-81.
רוזן-אילון, מ. "אמנות הבנייה והעיטור המוסלמיים בירושלים". ב"ז קידר (עורך) פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים, ירושלים תשל"ט, עמ' 302.
שור נ', תולדות ירושלים, תל-אביב, 1987.
שור, נ. "היישוב היהודי בירושלים במאות ט"ז-י"ח על פי כרוניקות פראנציסקאניות וכתבי נוסעים קאתוליים ופרוטסטאנטיים", א. כהן (עורך), פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית, ירושלים תשל"ט,עמ' 344-343.
שיין, ס. "הר הבית בתפיסה הנוצרית בימי הביניים", בתוך פראור י. (עורך). ההיסטוריה של ארץ ישראל, ירושלים 1981, עמ' 185.
שיין ס', "התפרוסת הישובית והכלכלית: הכפר והעיר", פראור י' (עורך), הסטוריה של ארץ ישראל, כרך 6, ירושלים, 1981, עמ' 302-284.
שיין, ס. "ירושלים בספיריטואליות הנוצרית בתקופה הצלבנית", בתוך פראור, י. ובן שמאי ח. (עורכים) ספר ירושלים, התקופה הצלבנית והאיובית. ירושלים 1991, עמ' 261-213.
שיין, ס. "ירושלים בפרספקטיבה הנוצרית בשלהי ימי הביניים", בתוך: י. פראור וח. בן שמאי (עורכים) ספר ירושלים, התקופה הצלבנית והאיובית;
שיין, ס. "הפראנציסקנים בעלי ה'הקוסטודיה' ויהודי ירושלים בשלהי ימי הביניים", קתדרה 19 (ניסן תשמ"א), עמ' 54-47.
40.Turner V.W. and Turner E., Image and Pilgrimage in Christian Culture, Oxford, 1978.
41.Turner V.W., "The Center Out There: Pilgrim's Goal", History of Religions, 12 (1973), pp. 191-230.
R. Hill. Ed. Gesta Francorum, London 1969, p. 99.42.

תגים:

ארץ · הקודש · יהדות · נצרות · איסלאם · מוסלמים · כנסיית · הקבר · עלייה · לרגל · מסגד · אקצה · מגדל · דויד · שערים · מסדר · הטמפלרים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הר הבית - מוקד קדושה בתקופה הצלבנית", סמינריון אודות "הר הבית - מוקד קדושה בתקופה הצלבנית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.