היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנועה האיסלאמית והשפעתה על הבדווים בגליל

עבודה מס' 061928

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.

8,536 מילים ,39 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: רקע ספרותי
א. אידיאולוגיה - מטרות ומאפיינים
ב. התנועה האסלאמית החדשה
פרק שני: הפעילויות של התנועה האסלאמית
א. פעילות חברתית-תרבותית
ב. פעילות פוליטית
פרק שלישי: הבדווים בגליל
א. רקע ספרותי כללי אודות הבדווים
ב. תרבות ומסורת
ג. יחס הבדווים למדינה
ד. הבדווים ותפיסתם לאיסלאם
ה. הישובים הבדוויים בגליל
פרק רביעי: השפעת התנועה האסלאמית על האוכלוסייה הבדווית בגליל
א. התחום הפוליטי - הבחירות
ב. התחום הדתי
ג. התחום החברתי-תרבותי
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

מבוא
הגל הגואה של קנאות אסלאמית עורר לאחרונה הדים תקשורתיים חזקים מחד גיסא, ומאידך
גיסא בקרב קהילת החוקרים ואנשי המדע ובמיוחד אחרי אירועי ספטמבר בניו יורק בארה"ב,
שגרמו לעיצוב הסדר היומי הבינלאומי, עמדה על הפרק השאלה, כיצד מטפלים בטרור האסלאמי.
לצורך העניין החליטו מדינות מערביות, ובראשן ארה"ב, על טיפול שורש כוחני - תחילה לעקירת
הטרור מארצות אשר בהן הוא צומח, והמעניין בנקודה הזו שמדינות מוסלמיות תמכו בלחימה, ולו
באופן לוגיסטי, ביודען שהמלחמה נועדה להלום בתנועות אסלאמיות פונדמנליסטיות.

ענייני בעבודה זו לחקור התפתחותה והתעוררותה של התנועה האסלאמית בישראל כמדינה יהודית
שרוב אזרחיה הם יהודים (שמהווים כ80% -) ויש בה קבוצות מיעוט: ערבים, דרוזים וצ'רקסים (כ-
%18). המיעוט הגדול ביותר הוא המיעוט הערבי, הכולל את הערבים המוסלמים והנוצרים שבתוכם
אוכלוסייה עירונית, כפרית ובדווית.
בעבודה זו אתמקד ב"תנועה האסלאמית" בישראל. כמובן שאעמוד על האידיאולוגיה, המטרות
ומאפייניה של התנועה האסלאמית.
שאלת הבדיקה בעבודה זו הנה לבדוק, האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה
מהתנועה האסלאמית וכמובן, באילו תחומים.
כדי לבדוק את הנושא לעובי הקורה ובאופן מעמיד, השתמשתי בכלים מגוונים:
* תצפיות באירועים, טכסים, תפילות, ימי שישי וכו'.
* ניתוח חומר הסברתי ועיתונאי מקומי (חומר הסברה ועיתונות כתובה ע"י אנשי דת בדווית
מקומית).

בפרק הראשון אציג רקע תיאורטי אודות התנועה האסלאמית בישראל מאז התעוררותה בארץ
ישראל, דהיינו משנת 1920 (מאיר, 1988). לעומת טענה זו אציג טענה הגורסת שהתעוררות התנועה
האסלאמית התחילה ב1947 - והזדהתה עם האחים המוסלמים (עווד, 1992; ברגותי, 1992). כמו כן
נסקור באופן מורחב את גלגוליה השונים של התנועה האסלאמית לאחר קום המדינה וכן את
מאפייניה ומטרותיה של לאחר קום המדינה, תוך כדי התייחסות לאידיאולוגיה שלה.
בפרק השני אביא סקירה כללית על הבדווים בגליל, אתייחס לתרבות הבדווית והשינויים שחלו
בתרבותם, אציג מפת הישובים והתפרסותם בגליל. כמו כן אעמוד על יחס הבדווים למדינה ולהפך.
בפרק השלישי אציג את הגורמים לתחיית האיסלאם בקרב ערביי ישראל ואבחון ההיבט
האידיאולוגי של תנועת הצעירים המוסלמים החדשה בארץ ישראל.
הפרק הרביעי מציג את השפעתה של התנועה האסלאמית על האוכלוסייה הבדווית בגליל בתחומים
השונים.
הפרק החמישי מכיל סיכום ומסקנות, תוך התייחסות אפקטיבית לשאלה אם קיימת השפעה.

מקורות:

אבו-ג'נימה, זיאד. 1985. אל-חרקה אל-אסלאמיה וקדית פלסטין. עמאן: דאר אל-פורקאן ללנשר ואל-תאוזיע. (ערבית).
אל-חג', מאגד. 1997. זהות ואוריינטציה בקרב הערבית בישראל: מצב של פריפריה כפולה. בתוך: מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, 41/42. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
אל-רדאני, סאלח. 1990. אל-חרקה אל-אסלאמיה ואל-קאדיה אל-פלסטיניה. אל-קאהרה: דאר אל-כיתאב. (ערבית).
אריאל, שטינברג וקליין. 1989. הלכה למעשה: זרמים פונדומינטאליסטים לנוכח בעיות אזורנו. ירושלים: מכון דיוויס ליחסים בינלאומיים.
אשכנזי, טוביה. 1974. הבדווים מוצאם, חיים, מנהגיהם. ירושלים.
בארי, עופר. 1997. העמותות האסלאמיות בגליל התחתון - היבטים גיאוגרפיים לפעילות חברתית-דתית. עבודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר םמוסמך, חיפה: אוניברסיטת חיפה.
ברג'ותי, איאד. 1990. אל-אסלמה ואל-סיאסה פי אל-אראדי אל-פלסטיניה אל-מוחתלה. אל-קודס: מרכז אלזהרה. (ערבית).
ברג'ותי, איאד. 1992. אל-חרקה אל-אסלמיה אל-פלסטיניה ואל-ניד'אם אל-עאלמי אל-ג'דיד. אל-קודס: אל-ג'מעייה אל-פלסטיניה אל-אקאדימיה ללשא'ון אל-דואליה. (ערבית).
בשארה, עזמי. 1992. הרהורים על מתח בין דת לפוליטיקה בקונטקסט המזרח-תיכוני. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים.
גאנם, אסעד. 1992. תפישתה של התנועה האסלאמית בישראל את השלום באזור. גבעת חביבה.
דרוויש, עבדאללה. 1975. אלא אל-איסלאם. נאבלס: מטבעת אל-נסר אל-תג'אריה. (ערבית).
דרוויש, עבדאללה. 1990. לקאא' אל-אחבה: אל-מוחאדרה אל-אולה. כפר קאסם: מטבעת כפר קאסם. (ערבית).
דרוויש, עבדאללה. 1991. לקאא' אל-אחבה: אל-מוחאדרה אל-ת'אניה. כפר קאסם: מטבעת כפר קאסם. (ערבית).
דרוויש, עבדאללה. 1991. לקאא' אל-אחבה: אל-מוחאדרה אל-ת'אלת'ה. כפר קאסם: מטבעת כפר קאסם. (ערבית).
דרוויש, עבדאללה. אח'י אל-עאקל: אג'לס בנא נפקר סאעה. כפר קאסם: מטבעת כפר קאסם. (ערבית).
דרוויש, עבדאללה. 1994. אל-איסלאם הוא אל-חל. כפר קאסם: מטבעת כפר קאסם. (ערבית).
דרוויש, עבדאללה. 1994. אל-איסלאם הוא אל-חל: אל-רסאלה אל-ת'אניה. כפר קאסם: מטבעת כפר קאסם. (ערבית).
ח'ליל, עווד. 1992. "ג'דור אל-אסלאם אל-סיאסי פי פלסטין". שא'ון פלסטיניה, 227, מרץ. עמ' 33-19. (ערבית).
מאיר, תומס. 1988. התעוררות המוסלמים בישראל. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים.
מאיר, תומס. 1989. "הצעירים המוסלמים בישראל", בתוך אהרון ליש (עורך). גליון מיוחד על הערבים בישראל: בין תחייה דית להתעוררות לאומית. המזרח החדש, כרך 32, ירושלים: האוניברסיטה העברית, מאגנס.
מאליק, אבראהים. 1990. התנועה האסלאמית בישראל - בין הדבקות במקורות למחסה הפרגמטיזם. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים. סקירה 4.
מדזיני, ארנון. 1984. תפרוסת ההתיישבות הבדווית בגליל. אונ' חיפה.
משרד החינוך והתרבות, מכון ואן ליר ואוניברסיטת חיפה. 1988. הערבים אזרחי מדינת ישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, מכון ואן ליר ואוניברסיטת חיפה.
נויברגר, בנימין. 1991. "ניכור לאומי והשתלבות פוליטית", בתוך ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מס' 11, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.
סיון, עמנואל. 1986. קנאי איסלאם. ת"א: עם עובד.
עיני, יעקב ואוריון, עזרא. 1988. הבדווים רשימות ומאמרים. החברה להגנת הטבע, מדרשת שדה בוקר.
פורת, יהושע. 1978. התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית. עם עובד, ת"א.
רכס, אלי. 1981. "המשכילים הערביים בישראל". בתוך אהרון ליש (עורך). הערבים בישראל: רציפות ותמורה. ת"א: מאגנס.
פורת, יהושוע. 1971. צמיחת התנועה הלאומית הערבית-הפלסטינית 1918-1929. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
פפה, אילן. 1992. "מתוני איסלאם, אסלאם פרגמטי ואסלאם ליברלי, בתוך אסלאם ושלום: גישות אסלאמיות לשלום בעולם הערבי בן זמננו. גבעת חביבה: המכון לחקר השלום.
פז, ראובן. 1989. התנועה האסלאמית בישראל בעקבות הבחירות לרשויות המקומיות: סקירה וניתוח. ת"א: מרכז דיין.
שטנדל, אורי. 1992. ערביי ישראל: בין פטיש לסדן. ירושלים: אקדמון.
שמואלי, אבשלום, סופר ארנון וקליאוט, נורית. 1983. ארצות הגליל, משרד הביטחון.
Al-Haj, Majid. 1988. "The socio-political structure of Arab in Israel: External vs internal orientation". In John Hofman (de). Arab-Jewish Relations In Israel, Wyndhew Hal Press.
Al-Haj, Majid. 1993. "The impact of the intifada on the orientation of the Arabs in Israel: The case of a double periphery". In Akiva Cohen Gadi Wolsfeld (eds). Framing The Intifada: Media and People Norwood: a blex publishing corporation, pp. 64-75.
Al-Haj Rosenfeld. 1988. Arab Local Government in Israel. International center for peace in the Middle East. Tel Aviv.
Al-Haj, M. Rosenfeld, H. 1989. "The emergence of an indigenous political framework in Israel: The national committee of chairman of Arab local Authorities". Asian and African Studies: University of Haifa.
Layish, Aharon. 1991. "The status of the shari'a in non Muslim state. Conference about The Arab Minority in Israel: Dilemmas of political orientation and social change. Tel Aviv: The Moshe Dayan center for the Middle Eastern and African studies.
Rabie Mohamed, 1987. "The rise of Islamic fundamentalism". Washington D.C.: Center for research and publishing.

תגים:

דין · קאסם · פליטים · מיעוט · זכאת · מוסלמים · הכנסת · אורחים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנועה האיסלאמית והשפעתה על הבדווים בגליל", סמינריון אודות "התנועה האיסלאמית והשפעתה על הבדווים בגליל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.