היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס

עבודה מס' 061903

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מוסד הרבנות בתקופה זו בהתבסס על ספרו של בונפיל.

7,700 מילים ,40 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. המטרה
ג. השיטה
"הרבנות" - סקירה היסטורית התפתחותית
א. בתקופת האמוראים והגאונים
ב. בימי הביניים ובתקופת הרנסאנס
1. הרבנות הקהילתית
2. תפקודי הרבנות
3. הרבנות והישיבות
4. מעמד הרב
5. בחירת הרב
6. מחלוקות בין רבנים
7. ביקורת הרבנים
8. "הרב הממונה מהקהל"
הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס
א. הרקע לצמיחתם של הרבנים בתוך הציבור
ב. הסמיכה לרבנות ומשמעותה החברתית
1. מעלות הנסמכים
2. תביעת המעמד
3. הרהורים וערעורים, סייגים ותקנות
4. סמכויות ופריבילגיות
5. הסמיכה מול הדוקטורט
ג. הרב הממונה מהקהל
1. היכן ומתי נוצרה המשרה
2. משרת הרב הממונה בסדרי ההתארגנות הקהילתית
3. דפוס "מרביץ-תורה" הספרדי
4. תפקידים מיוחדים
5. משכורות הרבנים הממונים מהקהל
ד. מקורות פרנסה מחוץ למסגרות הארגון הקהילתי
1. בנפשו יביא לחמו
2. "רבנים נודעים" - מה הם?
ה. הרבנים בדין
1. התנגדות השלטונות להקמתה של מערכת שיפוטית פנימית ליהודים
2. הדרכים להעמדת המשפט העברי על יסודות הבוררות
3. חיזוקה של מערכת הבוררות
4. תקנות הקהילות
5. גדרי דינא דמלכותא דינה
ו. עולמם הרוחני והתרבותי של הרבנים
1. תורה וחוכמות
2. פילוסופיה וקבלה
3. דרשה ומדרש
4. עיון ומעשה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
המושג "רב" בלשון חכמים מורה בדרך כלל על שררה, אך למן המאה ה-11 נתייחדה הוראתו למעמדו של חכם בהנהגת עדה בישראל. לפעמים שימש חכם כזה בתארים אחרים (זקן, חכם, דיין, מורה-צדק ועוד) ומאידך גיסא, לא כל "רב" הנהיג עדה וגם מורים לתלמידים נקראו רבנים.1
מאז ומתמיד עסקו חכמים בהרבצת תורה בציבור, בפסיקה, בהוראה ובשפיטת עבריינים, ואין לתאר שום קהילה יהודית ללא פעילות זו.
מוסד הרבנות הוא בחלקו חי הנושא את עצמו ובחלקו הוא נישא בכוח המוסדות, שבהם ולצדם הוא ניצב ופועל: הישיבה והקהילה.
הקהילה היהודית באיטליה, בתקופת הרנסנס, היא גוף דתי-לאומי-חברתי, שלהתארגנותו נמצאו ביטויים דומים לאלה שבארגונים הקורפורטיביים .2
ההתארגנות המוסדות של הקהילה היהודית באיטליה באה לצורך מילוי התפקידים הקשורים בעצם קיומם של הקהילה, שלמותה וייחודה כגוף חי, עמידה על המשמר בפני הסכנות האורבות מן החוץ וכן דאגה לפעילותו התקינה של הציבור בכל הנוגע לקיום ההוויה היהודית החיה.3

עניינו של הסמינריון יהיה ניסיון לבחון את מוסד הרבנות בכללותו, על פני מגוון של נושאים הנראים משמעותיים להבנתם של תולדות ישראל באיטליה בתקופת הרנסאנס תוך התמקדות בנושאים הבאים:
1. מוסד "הרבנות" - סקירה היסטורית התפתחותית
2. הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס
3. הרקע לצמיחתם של הרבנים בתוך הציבור
4. הסמיכה לרבנות ומשמעותה החברתית
5. הרב הממונה מהקהל
6. מקורות פרנסה מחוץ למסגרות הארגון הקהילתי
7. הרבנים בדין
8. עולמם הרוחני והתרבותי של הרבנים

עבודת דוקטורט מקיפה שנכתבה ע"י בונפיל, ראובן (1979) "הרבנות באיטליה בתקופת הרנסנס", וראתה אור בספר ע"י הוצאת מאגנס, שימשה תשתית עיקרית ופעמים בלעדית לסקירת נושא הסמינריון.
מקורות נוספים ששימשו סמינריון זה היו על סמך הפניותיו של בונפיל.
במקרים מסוימים נאלצתי אף לצטט אותו במדויק וזאת כדי לא לפגוע במקור.
ייחודה של עבודה זו הוא בתמצות ספרו של בונפיל.
--------------------------------------------------------------------------------
1. האנציקלופדיה העברית ערך "רבנות", כרך כד, עמ' 475-491. (להלן: רבנות).
2. בונפיל, ר. (1979). הרבנות באיטליה בתקופת הרנסנס, ירושלים, הוצאת מאגנס. (להלן: בונפיל).
3. שם, עמ' 9.

מקורות:

אברמסון, ש. (תשכ"ה). רב נסים גאון, ירושלים, עמ' יז.
אסף, ש. (תרפ"ח-תש"ג). מקורות לתולדות החינוך בישראל, א-ד, תל-אביב.
אשכנזי, אליהו בן אשר הלוי. (1541). ספר התשבי, איזני.
בונפיל, ר. (1979). הרבנות באיטליה בתקופת הרנסנס, ירושלים, הוצאת מאגנס.
בונפיל, ר. (תשל"ו). יהודי איזור וויניציאה. קווים לדמותם החברתית והרוחנית של יהודי איזור וויניציאה בראשית המאה הטז, ציון מא, עמ' 69-96.
בן ששון, ח.ה. (תש"ך). הגות והנהגה - השקפותיהם החברתיות של יהודי פולין בשלהי ימי-הביניים, ירושלים.
בן ששון, ח.ה. (תשכ"ט). תולדות ישראל בימי הביניים, תל-אביב, עמ' 204.
בער, י. (תש"י). היסודות וההתחלות של ארון הקהילה היהודית בימי הביניים, ציון טו, עמ' 1-51.
ברויאר, מ. (תשכ"ח). הישיבה האשכנזית בשלהי ימי הביניים (דיסרטציה), האוניברסיטה העברית, ירושלים.
ברויאר, הסמיכה האשכנזית; מארכס, א. ר' איש-ארלי, י. ור' טריוויש, י. (תש"ה). קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק, עמ' 189-219.
ברויאר, מ. (תשכ"ח). הסמיכה האשכנזית. ציון לג, עמ' 15-46.
גויטיין, ש.ד. (תשכ"ב). סדרי חינוך בימי הגאונים ובית הרמב"ם - מקורות חדשים מן הגניזה, ירושלים.
דן, י. (תשל"א-תשל"ב). ספרות הדרוש וערכיה הספרותיים, הספרות ג', עמ' 558-567.
ולק, י. ור' ספורנו, ע. (תשי"ט). ספר זכרון לזכר דוד נייגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים, עמ' 277-302.
יודא, ש. (שנ"ד). שנים עשר דרשות מדרשות... כמהר"ר מאיר ז"ל קצנאילנבוגן מק"ק פאדווא, ויניציאה.
כץ, י. (תשי"ח). מסורת ומשבר - החברה היהודית במוצאי ימי הביניים, ירושלים.
מגילת אחימעץ, (תש"ד). מהדורה ב' קלאר, ירושלים, עמ' יט, לו.
מהר"ר יוסף קולון. (רע"ט). שו"ת המהרי"ק, ווניזייה.
סימונסון, ש. (תשל"ג). שיירים מפנקס הקהילה בקרימונה, בתוך: מיכאל, מאסף לתולדות היהודים בתפוצות, כרך א', תל-אביב, עמ' רנד-רעו.
סימונסון, ש. (תשכ"א). הגיטו באיטליה ומשטרו, ספר יובל ליצחק בער, ירושלים, עמ' 270-290.
ספר הקבלה לראב"ד, (תש"ז). מהדורה ג' כהן, פילדלפיה, עמ' 61.
צמח, ד. (שמ"ז). זה הספר... צמח דוד... חברו... דוד... ממשפחת התפוחים... ופרש... בקצור... בשלשה לשונות (עברית, לטינית ואיטלקית) כל שורש ומלה שמצא בספר הערוך... ובשרשים... ובספר תשבי ומלות אחרות זולתן... ויניציאה.
קאסוטו מ.ד. (תשכ"ז). היהודים בפירינצי בתקופת הרניסאנס, תרגם מאיטלקית מנחם הרטום, ירושלים.
ר' יהודה אריה ממודינה. (תשט"ו). שאלות ותשובות זקני יהודה. ירושלים.
רוזנצוייג, י. (1972). יהודה אריה מודינא: "מדבר יהודה", מרחביה ות"א.
שולוואס, מ.א. (תש"ח). לימוד תורה אצל יהודי איטליה בתקופת הריניסאנס, חורב י, עמ' 105-128.
שולוואס, מ.א. (1947-1948). חיי הדת של יהודי איטליה בתקופת הריניסאנס, PAAJR, עמ' א-כב.
שולוואס, מ.א. (תשט"ו). חיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס, ניו-יורק.
שילה, ש. (תשל"ה). דינא דמלכותא דינא, ירושלים.
מובאים ע"י בונפיל, ר. (1979). הרבנות באיטליה בתקופת הרנסנס
Attilio, Milano. (1963). Storia degli Ebrei in Italia, Torino.
Colorni, V. (1945). Legge Ebraica e Leggi Locali, Milano.
Garin, E. (1966). Medioevo e Rinascimento, Bari.
Garin, E. (1966). L'Educazione in Europa, 1400-1600, Bari
Karl von Savigny, F. (1972). Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter, Heidelberg 1826-1831.
Kibre, P. (1961). Schilary Privileges in the Middle Ages. The rights, privileges and immunities of scholars and Universities at Bologna, Padua, Paris and Oxford, London.
Pertile, A. (1968). Storia del Diritoo Italiano dalla Caduta dell'Impero Romano alla Codificazione, Vol. II, Pare seconda, ristampa della Iia ed., Bologna.
Modena, L. (1637). Historia de gli Riti Hebraici, Parigi.

תגים:

חכם תורה · קהילה יהודית רב · רנסנס · אשכנז · קהילות יהודיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס", סמינריון אודות "הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.