היישום אינו מחובר לאינטרנט

פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך באמצעות תוכנה ובסיוע למידה מתווכת

עבודה מס' 061441

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת תיאוריות ובדיקת יעלותה של תוכנה בשם "המורה מירי".

17,577 מילים ,28 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. רקע
ב. המטרה

סקירת ספרות:
התפתחות תהליכים קוגנטיביים ואינטליגנציה
כושר ההשתנות הקוגנטיבי
עקרונות הלמידה המתווכת
א. כושר ההשתנות
ב. כוונה והדדיות
ג. טרנסנדנטיות
ד. תיווך של משמעות
ה. תיווך לתחושת יכולת
ו. ויסות ובקרה של התנהגות

האבחון הדינמי

סידרתיות (סריאציה)

מיומנות
א. הגדרות למושג "מיומנות"
ב. תהליך רכישת המיומנות

החשיבה וחשיבה מתימטית
א. הגדרות למושג "חשיבה"
ב. גישות להגדרת החשיבה
ג. התפתחות החשיבה הקוגנטיבית
ד. שלבים בהתפתחות הקוגניציה
ה. הערכת התיאוריה של פיאז'ה
ו. משמעויות עבודתו של פיאז'ה בחינוך
ז. חשיבה מתימטית

כשרים ויכולות
א. הכשרים
ב. שלבי ההתפתחות של החשיבה המתימטית
ג. שלבי ההתפתחות הקוגנטיבית וחיבורם לתחום המתימטיקה
ד. ספירה ומניה

הדידקטיקה לפיתוח מיומנויות לחשיבה מתמטית
א. שיקולי דעת בבחירת המיומנות
ב. שיקולי הדעת בבחירת מיומנויות היסוד - ספירה ומניה
ג. מטרת המחקר
ד. שאלת המחקר
ה. רציונל המחקר
ו. הנחות יסוד
ז. השערות המחקר

השיטה
א. שיטת המחקר
ב. כלי המחקר - "המורה מירי"
ג. אוכלוסיית המחקר
ד. עיבוד הנתונים
ה. מהלך האבחון

סיכום תוצאות בחינות הילדים
א. הילד שנבחן ע"י ניבין
ב. הילד שנבחן ע"י סלמה
ג. הילד שנבחן ע"י סמאח
ד. הילד שנבחן ע"י רוז

דיון

סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
במערכת החינוך רווח השימוש במבחני אינטליגנציה לאבחון הבדלים אינדיבידואלים של כשרים קוגניטיביים. הבסים לשימוש במבחנים אלו הוא ראיית האינטליגנציה כמהות קבועה ויציבה יחסית, אשר אינה ניתנת לשינוי משמעותי. תוצאות המבחנים מנבאות, בין השאר, הישגים אקדמיים בטווח הקרוב והרחוק.
המשקל הרב של מבחני האינטליגנציה לבחירת דרכו העתידית של הפרט עורר מספר בקורות שהראשונה בהם היא תפישת האינטליגנציה האנושית כמהות סטטית (פוירשטיין, רנד והופמן, 1979, אצל קפח, 1993).
מעצם טבעם מבחני האינטליגנציה המקובלים אינם בנויים למדידת תהליכים וגורמים דינמיים.
המבקרים את האבחונים הסטנדרטיים יוצאים בדרך כלל מנקודת הנחה שהפרט הוא מערכת פתוחה הניתנת לשינוי מבני משמעותי ובעקבות זאת הם מציעים גישה תיאורטית חלופית. הבולטים ביניהם הם ויגוצקי (1978, אצל קפח, 1993) שהציע את המושג "טווח ההתפתחות הקרוב" ופוירשטיין שהציע את "תיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבי המבני" ( פויירשטיין וחבריו, 1979 אצל קפח, 1993).
תפקוד הפרט כמערכת פתוחה תלוי בהתנסויות ייחודיות אותן חווה הפרט במהלך התפתחותו (פויירשטיין ופויירשטיין, 1993 אצל קפח, 1993), בהתאם לכך, האינטליגנציה מוגדרת כיכולתו של הפרט להשתמש בהתנסויות על מנת להסתגל למצבים חדשים.
שני מרכיבים כלולים בהגדרה זו:
(א) היכולת של הפרט להשתנות תוך כדי למידה.
(ב) היכולת של הפרט להשתמש באופן יעיל בשינוי שחל בו בהתנסויות חדשות.
יכולות אלו מסייעות להבנת מתמטיקה בצורה בהירה, מדורגת וחיה.
הדגש בלמידה צריך להיות על ה"איך": איך ללמד כך שהילד יבין משמעות מונחים, הגדרות, פעולות וסימנים, איך ללמד כל ילד כשווה וכשונה. המתמטיקה המודרנית חודרת לכל התחומים בחיינו.
כבר בגיל הרך חווה הילד חוויות מתמטיות, ובכוחות עצמו הוא רוכש ידיעות רבות על-ידי פעילות והתבוננות בסביבתו הקרובה. בכל נושא סביבתי נמצא משמעות מתמטית, ועל יסוד אותה משמעות נזמן בעיות מציאותיות המרחיבות והמעמיקות ידע.
מחקרים הוכיחו שטיפוח חשיבה מתמטית מתבססת על אופרציות דרך המחשה ולאחר ביסוסן הילד יוכל להשתמש במיומנויות אלה ולבצע אופרציות מופשטות.
כיום IN החדרת המחשבים ככלי המסייע בתחומי למידה וחשיבה שונים ובכלל זה חשיבה מתמטית. אולם עד לכניסתה של תרבות הלמידה במחשב בכל האוכלוסיות, ובכל הגנים עשוי כלי הלמידה ("המורה מירי")1 שנבחן לשמש כתחליף למחשב בטיפוח חשיבה מתמטית.

מטרת העבודה
1. סקירת ספרות
1. נדון בתיאוריות העוסקות בהתפתחות תהליכים קוגנטיביים ואינטליגנציה.
2. נבחן את תיאוריית כושר השתנות הקוגנטיבי ועקרונות הלמידה המתווכת.
3. נתאר מהו אבחון דינמי ומהי סדרתיות.
4. נציג תיאורטית את עקרון החשיבה המתמטית מהגיל הצעיר בכל שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית של הילדים בגילאים השונים, את החשיבות של טיפוח מיומנות זו כבר בגיל הצעיר ואת תרומתה למיומנויות נוספות.

מחקר
נערוך איבחון דינמי באמצעות הוראה מתווכת במטרה לבדוק באם ערכת הלומדה "המורה מירי", עשויה לפתח מיומנויות לחשיבה מתמטית אצל ילדי גן חובה.
--------------------------------------------------------------------------------
1. המורה מירי הופץ בשוק כמשחק לומדה שנבנה ע"י מפקחי משרד החינוך בהנחייתו ועריכתו של פרופ' אדיר כהן, ראש הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה.

מקורות:

אוניברסיטה פתוחה, 1985, יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, יחידה 6 - 8.
אוניברסיטה פתוחה, 1990, מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה 2 - יחידה 6.
אלטושר, מ. תשמ"ז, מבנה הדעת של ת"ל חדשות במתמטיקה ודרכי הוראתם, תלפיות.
אלכסנדרוביץ, מ. 1990, פיתוח החשיבה המתמטית, הד הגן, כרך נ"ד.
אלכסנדרוביץ, מ. ואלכסנדרוביץ, ד. 1988, "סממני חריגות התפתחותיות בשבע השנים הראשונות" הד הגן, כרך נ"ג (ב) 1988, עמ' 131-117.
אלכסנדרוביץ, מ. ואלכסנדרוביץ, ד. 1989, גיבוש האישיות בגיל הרך, הוצאת פפירוס תל-אביב.
אנסטזי, א. 1990, מבחנים פסיכולוגים, אוניברסיטה פתוחה, תל-אביב.
אנציקלופדיה חינוכית, תשי"ט, הוצאת משרד החינוך והתרבות, י-ם.
ברונר, ג. 1970, על טבע הלמידה בילדות. מגמות, י"ז, 108-103.
גלנץ י. 1989, החשיבה כתפקוד תלת כיווני, דפוס ניידט .
דונלדסון, מ. 1984, חשיבתם של ילדים, ספרית הפועלים ת"א.
הדס, ד. 1994, השפעת אתגרי חשיבה בפעולות חיבור וחיסור במספרים שלמים באמצעות תוכנת מחשב, על הבנת ערך מקום ספרה אצל תלמידי כיתה ב'. עבודת מ.א., בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
הרשקו, פ. 1992, "ייצוג מספר וצבע בכתיבה וקריאה של ילדי הגן" עבודת מ.א. של בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל-אביב.
כספי, נ. 1988, אבחון היכולת הקוגנטיבית ופוטנציאל הלמידה אצל ילדי הגן. עבודת מ.א., אוניברסיטת בר-אילן.
כספי מ. 1973, החשיבה אנטלוגיה, ביה"ס לחינוך אונ' עברית.
כספי, נ. 1988, אבחון היכולת הקוגנטיבית ופוטנציאל הלמידה אצל ילדי הגן. עבודת מ.א., אוניברסיטת בר-אילן.
לביא, צ. 1991, עינויים עכשוויים בחינוך, הוצאת אח"י בע"מ.
לוין, ג. תשמ"ו, מיומנות של ילדי הגן, משמעותן וטיפוחן, עיון ומעש כרך נ"י חוברת ו'.
מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, 1996, חושבים בגן.
סגל, ד. 1992, חשיבה ברכישת מושג המספר, הד הגן, ד' אייר תשנ"ב.
סלע, ע. 1996, טיפוח חשיבה חשבונית בגיל הרך, הד הגן ד', סיוון.
עינת, ג. 1993, התפתחות קוגנטיבית, רגשית והתנהגותית של ילדים בגיל ביה"ס שנולדו פגעים במשקל נמוך מאוד והקשר של משקל הלידה וגורמי סיכון סביבתיים להתפתחותם. עבודת מ.א., המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
פיאז'ה, ז. 1972, הפסיכולוגיה של הילד, תל-אביב: ספרית הפועלים.
צוריאל, ד., קליין, פ. 1988, מבחן כושר השתנות בחשיבה אנלוגית. מדריך, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
צוריאל, ד., קניאל, ש. 1993, אבחון דינמי של יכולת למידה, מגמות ל"ג, עמ' 292-271.
צורן, נ. 1990, פעילות בלוגו כאמצעי לפיתוח חשיבה ויזואלית ולעיצוב סגנון רפלקטיבי אצל ילדים בגיל הרך. חיפה, הפקולטה למדעי החברה והמתמטיקה.
קדרון, ר. 1985, קשיים בלמידת החשבון, אוצר המורה.
קפח, א. 1993, לוגו כאמצעי לפיתוח מטקוגניציה, חשיבה מתמטית ותפיסה מרחבית. עבודת מ.א. של בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.


תגים:

הוראה · מחשב · בית · ספר · חינוך · למידה · המורה · מירי · מיומנות · למידה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך באמצעות תוכנה ובסיוע למידה מתווכת", סמינריון אודות "פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך באמצעות תוכנה ובסיוע למידה מתווכת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.