היישום אינו מחובר לאינטרנט

התייחסותה של האישה הישראלית לנושא ההטרדה המינית

עבודה מס' 061327

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בסוגיית ההטרדה המינית, עבודה מחקרית הכוללת שאלונים.

12,991 מילים ,31 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה

סקירת ספרות
א. האטימולוגיה החברתית של "הטרדה מינית"
ב. ההגדרה הפמיניסטית של הטרדה מינית (SH)
ג. ההטרדה המינית מנקודת ראות ישראלית
ד. סיכום סקירת ספרות
ה. ביקורת

מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. הנחות והשערות המחקר
ד. שיטות המחקר והשיטה הנבחרת
ה. אוכלוסיית המדגם
ו. כלי המחקר
ז. עיבוד נתונים

ממצאים
א. סטטיסטיקה תיאורית
ב. סטטיסטיקה הסקתית
ג. סיכום הממצאים

דיון
א. ניתוח ודיון בממצאים
ב. אישושן או הפרכתן של השערות המחקר

אפילוג
א. ממאטריכליות לפטריכליות - למאטריכליות

ביבליוגרפיה

נספחים
נספח א': שאלון
נספח ב': ממצאים

מבוא
א. הצגת הבעיה
סימנריון מחקרי זה דן בסוגיית ה"הטרדה המינית". לאחר עיון מעמיק בחומר עיוני ומחקרי רב בנושא, תוהה אני, הכיצד ייתכן שתופעה זו נוצרה רק בשלהי המילניום הקודם, היתכן שעד אז לא היתה המשגה כל שהיא במשך אלפי שנים לתופעה זו? היתכן שתופעה זו היא למעשה פרי יצירה של התנועה הפמיניסטית שהחלה את פעילותה באמצע המאה העשרים ושיאה בועידת בייג'ין ב-1995 שם נשבר קשר השתיקה בעולם בכל הקשור למעמדן של הנשים, והבהירה שהעולם לא יחזור להיות מה שהיה. (צ. כהן, 95).
"תהיה אחוות לוחמות עולמית לקידום מעמדה של האישה בעולם".

מסיסמאות נוספות של הוועידה:
"זכויות נשים הן זכויות אדם", "לראות את העולם בעיני נשים", "שוויון, חופש ושלום".
לסיסמאות אלה ואחרות ניתן פירוש מעשי בהחלטות המחייבות פעילות בתחומי מיגור העוני, הגברת החינוך ושירותי הבריאות, מניעת אלימות במשפחה וטיפול בקורבנותיה, שיתוף נשים בקונפליקטים בין עמים, שיתוף נשים במוקדי כוח ובתהליכי קבלת החלטות, עידוד התקשורת להתייחס בכובד ראש לבעיות של נשים, ובכלל זה "הטרדה מינית" ועוד.
מסמך האסטרטגיות שגובש בוועידת בייג'ין, תכליתו לתרגם לשפת המעשה את ההצהרות לעיל במישור הממלכתי, המשקי והחברתי. (צ. כהן, 95).
כאישה, אני ערה לכך שתהייתי עלולה להיראות מיושנת ולא פופולרית, למרות שנושאי דגל ה"ההטרדה המינית" טורחים כמעט מדי שבוע להעלותו לדיון ציבורי בכלי התקשורת, אפילו בעת כתיבת שורות אלו, מתנהל עתה דיון קדחתני בתוכנית הטלוויזיה "משעל חם" (18.3.2001) ע"י אותן נושאות הדגל ה"קבועות" ח"כ יעל דיין ושותפותיה הנלהבות. יתכן וכל ה"רעש" סביב נושא זה השפיע אף עלי ללמוד ולחקור את הבעייה עד תומה.

ב. מטרת העבודה
1. סקירת ספרות
א). הפרובלמטיקה בהגדרת המושג, "הטרדה מינית" באמצעות מאמריהם של:
- (Margaret A. Crouch) אטימולוגיה להגדרה הטרדה מינית (להלן מרגרט):
- הרחבת ההגדרה הקיימת (סובייקטיבית) להגדרה אובייקטיבית כפי שמציעה (Anita M. Superson) (להלן סופרסון).
ב). מאמרים ומחקרים נוספים על סוגיית ההטרדה המינית בכללותה כפי שמשתקפת בספרות מחו"ל ומהארץ.
(ג', לייטל וא, דושה. 1999; הקר, דפנה. 1998; בנזימן, ר. 1995; פרסומי שדולת הנשים בישראל 1998-2000; קמיר, א. 1997; ואתר האינטרנט IOL במדור חברה ומדינה פרק "הטרדה מינית 2001; מחקרים ומאמרים מחו"ל:
((Anita M. Superson 1994) (C.A. MacKinnon. ; (Margaret A. Crouch 1992
1979).); (L. Farley, 1978); (M. Bularzik, (1978

2. שיטת המחקר וממצאיו
- ערכתי מחקר כמותי על אוכלוסיית מחקר (40 נשים) שהשיבו לשאלון (כלי המחקר) שבנספח א' לעבודה זו. שאר הפרטים על המחקר ראה בפרק "מערך המחקר".
- עיבדתי את נתוני המחקר לממצאים במגמה להשיב לשאלת המחקר תוך הפרכה או אישוש השערות המחקר.

3. דיון וביקורת
- ערכתי דיון הן על ממצאי מחקרי זה ואינטגרציה עם מחקרים אחרים.
- ביקורת מקיפה מנקודת ראותי את כל סוגיית ההטרדה המינית.

מקורות:

אטקוף נ. הישרדותם של היפים ביותר. תרגמה דפנה לוי ינוביץ. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2000.
בנזימן ר. הטרדה מינית בעבודה. ת"א 1995.
דני זכריה, "סטריאוטיפים מיניים כמחסום בפני נשים בדרך לצמרת הניהול" "הד המח"ר", מרס 94, עמ' 15.
המילטון ע. מיתולוגיה. תל.אביב: הוצאת מסדה בע"מ, 1967.
הקר , ד. "הטרדה מינית - ממדי ומאפייני התופעה" מו"ל שדולת הנשים בישראל, ירושלים. 1998.
יעקובוביץ' א.ל. עולם האגדה: ספר המיתולוגיה של יוון ורומא ויתר העמים העתיקים. תל-אביב: הוצאת שלמה שרבך, 1966.
כהן צביה, "ובכל זאת, אנחנו נשנה את העולם", נעמ"ת, נובמבר-דצמבר 95', 10.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
פרנץ מ. מעבר לעצמה. תרגום: איריס ברעם, תלאביב: זמורה ביתןמןציאים לאור, 1991.
צבר בן יהושע, נ. (1990), המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קמיר, א. "הטרדה מינית במקום העבודה", נשים. הוצאת ספריית הפועלים. 1997.
רדאי פ. זכויות נשים (מפרסומי האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1989).
רדאי פ. "שוויון האישה בחיי הכלכלה והעבודה",זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל,1992) כרך ג' 108.
רדאי פ. "הפרטת זכויות האדם והשימוש לרעה בכוח", משפטים כ"ג 21.
רדאי פ. "על העדפה מתקנת", משפט וממשל ג' 145.
רדאי פ. "על השוויון",מעמד האישה בחברה ובמשפט (בעריכת פ.רדאי ואח') (שוקן, 1995)19.
רדאי פ. "נשים בשוק התעסוקה", מעמד האישה בחברה ובמשפט (בעריכת פ. רדאי ואח') (שוקן, 1995) 64.
שלוי, אליס. "מעמד האשה בישראל 94", הארץ - מעמד האשה 94' 7.3.94, עמ' 5.
שפיגל, בשירות. "מיתוס היופי", עיתון הארץ: גלריה 17. יולי 1991.
Benson, D.J. Thomson, G.H. "Sexual Harassment on a University Campus". 29 Social Problems (February 1982). 236.
Bularzik, M. "Sexual Harassment in the Workplace: Historical Notes", 12 Radical America, (July August 1978) pp. 24-44.
Crouch, Margaret A.. The "Social Etymology" of 'Sexual Harassment'(1992).
Darwin C. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, (Princeton: Princeton University Press, 1981), pp. Ii, 354.
Farley, L. Sexual Shakedown. Warner Books 1978, p. 33.
Fitzgerald, L.F. el al. 'The Incidence of Sexual Harassment in Academia and the Workplace", 32 Journal of Vocational Behaviour, 1988.
Hughs, J.C. May, L. "Sexual Harassment". Social : Theory and Practice. 1980.
MacKinnon, C.A. Sexual Harassment of Working Women, Yale University Press 1979.
Superson, Anita M. A Feminist Definition of Sexual Harassment (1994).
Wolf N. The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women, (New York: Anchor, 1992), p. 12
The New York Times. 19.7.1986.

תגים:

זכויות נשים · הטרדות מיניות · עבירות מין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התייחסותה של האישה הישראלית לנושא ההטרדה המינית", סמינריון אודות "התייחסותה של האישה הישראלית לנושא ההטרדה המינית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.