היישום אינו מחובר לאינטרנט

המורה כמנהיג את כיתתו

עבודה מס' 061307

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה דנה ומפרשת תיאוריות על מנהיגותו של המורה ומגדירה מהי קבוצה - כיתה.

9,602 מילים ,25 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בכל קבוצה של בני אדם כמו גם של בעלי חיים, יש מנהיגים ומונהגים. בכל קבוצה, ובכלל זה בכיתה, בני אדם משפיעים זה על זה. האדם המשפיע גורם לשינוי כלשהו אצל הזולת. כל אחד מאתנו משפיע במידת מה על אחרים לחשוב אחרת, להרגיש אחרת וגם להתנהג אחרת. יש כאלה שיש להם בדרך כלל השפעה רבה יותר לעומת אחרים. הללו מכונים מנהיגים. המנהיג מלכד סביבו את הקבוצה ומכין אותה לקראת השגת מטרותיה. בלעדיו, הקבוצה מהווה אוסף של פרטים, שכל אחד מהם צועד לכיוון אחר. המנהיג הוא בדרך כלל האדם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על פעילות חברי הקבוצה ואמונותיה. הוא היוזם פעולות, הנותן הוראות, המקבל החלטות, המיישב מחלוקות והשופט. הוא גם מעניק תגמולים, מעניש, מעודד, נותן השראה, הוגה רעיונות מבריקים ועומד בראש כל פעילות. בכיתה יש מנהיג פורמלי - המורה. הוא ממונה על ידי מערכת החינוך ותפקידו להגשים את מטרותיה.
המורה הוא המנהיג הלגיטימי והמרכזי בכיתה. עובדה זו היא תוצאה של אחריות שהוטלה עליו בתוקף תפקידו, ומנהיגותו בכיתה נתפסת גם בעיניו וגם בעיני תלמידיו כבלתי מעורערת. לצדו של המורה מתפתחת בדרך כלל מנהיגות לא-פורמלית, הצומחת מתוך התלמידים. למורה, וגם למנהיגים הלא-פורמלים של הכיתה, יש השפעה רבה על התלמידים - לא רק על תהליכי הלמידה שלהם, אלא גם על התנהגותם בחיי היום-יום במסגרת בית הספר, ובמקרים רבים - גם מחוצה לו.
המנהיגות היא אחד הגורמים הקבוצתיים המשמעותיים ביותר בעיצוב אקלים הכיתה. למנהיגות יש השפעה על כל אחד מהגורמים המשפיעים על אקלים הכיתה - ציפיות, נורמות, תקשורת, לכידות ופעולות גומלין בכיתה.
מטרת העבודה
דיון בתיאוריות על מנהיגותו של המורה לצורך הדיון: נגדיר מהי קבוצה-כיתה; נפרש תיאוריות על מנהיגות; ונסכם את העבודה בתיאוריות על מיקוד שליטה והמורה האוטונומי.

תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע לנושא
ב. מטרת העבודה
הגדרת תפקידים בקבוצה-כיתה
א. הגדרת הקבוצה ומטרותיה
ב. היווצרותה של קבוצה
ג. תפקידים בקבוצה
ד. סוגי מנהיגות בקבוצה
ה. תפקידי המנחה בקבוצה
תיאוריות של מנהיגות
א. תיאוריית האדם הדגול- "תיאוריית התכונות"
ב. הגישה המצבית
ג. תיאוריית התלות של פידלר
ד. תיאוריית האישי של הולנדר
כוח ומנהיגות
א. בסיסי הכוח של מנהיגים
ב. מניעים למנהיגות
המורה כמנהיג
א. טיפוסי מנהיגים
ב. אקלים כיתה
ג. מודלים שונים של סיווג מנהיגים
ד. סגנון המנהיגות הנחשב כאידיאלי
ה. המורה והמנהיגות הלא-פורמלית
מיקוד שליטה
א. רקע תיאורטי לצמיחתו של המושג "מיקוד שליטה"
ב. הקשר בין מיקוד שליטה לבין משתני התנהגות
ג. מיקוד שליטה של מורים
ד. מיקוד שליטה - התנהגות אוטונומית ואחריות פרופסיונלית של מורים
ה. מיקוד שליטה ותהליך של קבלת החלטות אצל מורים
ו. לסיכום הפרק מיקוד שליטה
סגנון המנהיגות שלנו בכיתה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

Shulman (1979) במאמרו מציין כי התפקיד בקבוצה הנו הדרך בה הפרט מתרגם את אישיותו בתוך האינטראקציה הקבוצתית. לכל חבר בקבוצה יש תפקיד והתפקיד החברתי של כל משתתף בקבוצה הוא האופן הייחודי של הסתגלותו לתביעות הקבוצה, כפי שהן נתפסות על ידו ובקבוצות פורמליות, צורת מילוי התפקיד החברתי של נושא התפקיד לבין הגדרת התפקיד ע"י הקבוצה והדינמיקה שבין חברי הקבוצה, ובמסגרת עבודה זו אנסה לתאר את התפקידים השונים בקבוצה לצד שילוב חומר תיאורטי.

מקורות:

אלמגור, ר. (1982). מיקוד שליטה של מורים, עבודה לקבלת תואר "מוסמך", אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך, החוג לחינוך.
בן-אליהו, ש. (1982) אוטונומיה אישית לבחירתך. הד החינוך, נז', ב', 64-65.
ברנזיף, ש. (תש"ל). "המנהיג ותכונותיו", פסיכולוגיה חברתית. ת"א: הוצאת עם עובד, עמ' 51-46.
ברנזיף, ש. (תש"ל). "מנהיג ומנהיג חברתי", פסיכולוגיה חברתית. ת"א: הוצאת עם עובד, עמ' 57-52.
ברנזיף, ש. (תש"ל). "המנהיג הדמוקרטי והמנהיג הסמכותי", פסיכולוגיה חברתית. ת"א: הוצאת עם עובד, עמ' 69-64.
בריל, מ. (1998/9). הקמת קבוצה והנחייתה. חומר עזר לקורס: עו"ס קבוצתית. אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לעבודה סוציאלית.
דובדבני, א. (1999). חומר הרצאה, בקורס עבודה סוציאלית קבוצתית.
דרוקר פ. 1992. מניהול של אתמול למנהיגות של מחר. ת"א. מטר.
ז'ק, א. הורוביץ, ת. (1985), בית הספר הוא גם עולמו של המורה - הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.
לאוב, מ. 1996). "הערכה עצמית של מורים כפועל יוצא של מיקוד שליטה ושל התפתחות מקצועית" עבודת גמר במסגרת התואר מוסמך בחינוך, אוניברסיטת חיפה.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המורה", החינוך.
ענבי, נ. (1986). תפיסת האוטונומיה של מורים, גורמי אישיות ותגובה, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
פונו ח. ופלג ח. 1994. מנהיגות, ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
קאופמן, ר. (1974). "פיקוח פנימי-חיצוני על חיזוקים והסברי מורים להתנהגותם של תלמידים". חוות דעת, 23-31.
קליינברגר, א.פ. (1966). "לבירור מהותה המקצועית של ההוראה", מגמות, י"ד, 235-242, 1-3.
קרמר, ל., הופמן, י. (1981). "זהות מקצועית ונשירה מן ההוראה", ???עונים בחינוך, 99-108, 31, אוניברסיטת חיפה.
קרמר-חיון, ל. (1986). שקולי דעת בהוראה. תל -אביב, צ'ריקובר.
רוזמן, מ., קליימן-זלצמן, נ. וחסון-פרנקל, ר. (1991). זהות אישית: "תפקידי המנחה". הוצאת רמות, ת"א, אוניברסיטת ת"א. עמ' 72-81.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שמאק את שמאק. 1978. תהליכים קבוצתיים בכתה. (עברית ר. גוטליב), חיפה, הוצאת אח.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Balgopal, P.R. Vassil, T. (1983). Scapegoating, Groups in Social Work: an Ecological perspective: NY: Macmillan. pp. 162-168.
Shulman, L. (1979). Working eith the individual in the group. The skills of Helping individuals Groups. Itaska, it: peacock. Pp. 205-231.
Garland, J., Jones, H. Kolodny, R. (1973). A Model for stages of development in social work groups. In Bernstein (Ed), Explorations in group work. (pp. 12-53).
and Unwin. Tuckman, B. (1965) Development Sequence in Small Groups. sychological Bulletin, 63, 3 84-3 99.

תגים:

קבוצה מנחה · הגישה המצבית · פידלר הולנדר · אקלים כיתה · מיקוד שליטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המורה כמנהיג את כיתתו", סמינריון אודות "המורה כמנהיג את כיתתו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.