היישום אינו מחובר לאינטרנט

המשטרים הטוטליטריים ברוסיה וגרמניה

עבודה מס' 061082

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מאפייני הטוטליטריזם כמשטר של מנהיג אחד ומפלגה יחידה.

16,309 מילים ,8 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

המשטרים הטוטליטריים ברוסיה וגרמניה

תוכן העניינים:
מבוא
רקע
בריה"מ תחת שלטון סטלין
גרמניה תחת שלטון היטלר
מאפייני האידיאולוגיה
הטוטליטריזם כמושג
המנהיג הטוטליטרי
סטלין כמנהיג טוטליטרי
היטלר כמנהיג טוטליטרי
המפלגה הטוטליטרית
אפיון המפלגה בבריה"מ
אפיון המפלגה הנאצית
השימוש בטרור
הטרור הסטליניסטי
הטרור ההיטלראי
תעמולה - שכנוע ההמונים
התעמולה הסטליניסטית
התעמולה היטלראית
פיקוח וניהול הכלכלה (כלכלה ריכוזית(
הכלכלה הסטליניסטית
הכלכלה ההיטלראית
התפשטות טריטוריאלית אופיינית למשטר טוטליטרי?
השאיפות הטריטוריאליות של סטלין
השאיפות הטריטוריאליות של היטלר
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
משטרים טוטליטריים הינם משטרים אוטוקרטיים, כשמכנים אותם בשמות
כגון: "עריצות", "רודנות" או "שלטון אבסולוטי" - כך טוענים פרידריך ובזז'ינסקי
(.1(1978
בשמות אלו מתכוונים בדרך כלל לגנות ולבקר שיטת שלטון זו בנימה שלילית
מובהקת. בכדי לעדן את הקונוטציה נקראות מדינות כאלה "דמוקרטיה עממית".
כאשר נכנסים לעובי הקורה אפשר להצביע על מאפיינים דומים בכל המדינות
בהם קיים שלטון טוטליטרי. המדינות המהוות דוגמאות קלסיות לשלטון כזה הן
בריה"מ תחת שלטונו של סטלין וגרמניה הנאצית תחת שלטונו של היטלר. במדינות
אלה ובמאפייני הטוטליטריזם ככלל עוסקת עבודה זו.
מדינות אלה אופיינו במשטרים ששלט בהן מנהיג אחד שניהל את המדינה ביד רמה.
אותם מנהיגים פעלו על פי אידיאולוגיה טוטליטרית, קיימו במדינה משטר בו
שלטה מפלגה אחת בראשה עמד מנהיג יחיד ששלט במפלגה ובמדינה. המניע
העיקרי היה להעמיד את העם באותה מדינה כנעלה על כל העמים ובכך לתת לו
לגיטימציה להתפשטות וכיבושים של עמים אחרים - נחותים יותר. ההנהגה
הראשית השתמשה בטרור בכדי להשליט את המשטר ולהחזיק בו ללא מתנגדים,
כמו גם בתעמולה להעלאת קרנו של המנהיג ושל האומה. הכלכלה במדינה זו
התנהלה בצורה ריכוזית ומכוונת בכדי לתכנן הכל למטרותיו של המנהיג, כן גם
החינוך, התעשייה, החקלאות וסחר החוץ.
על מנת לעלות לשלטון ולאחר מכן להחזיק בו היה המנהיג זקוק לגורם
מרתיע ושומר שקרם עור וגדים בדמות המשטרה החשאית. היה זה למעשה מכשיר
השלטון העיקרי של המנהיג הטוטליטרי שאף שימש כמודיעין מסועף, כגורם
מרתיע ומסכל כלפי "מתנגדי המשטר". כל המשאבים האפשריים היו מכוונים בכדי
לממש את האידיאולוגיה של הטוטליטריזם - שלטון המדינה על הפרט בכדי להשיג
עליונות עולמית. זוהי המטרה וכל אמצעי כשר לפעולה בכדי להשיגה.
גם הכלכלה גויסה למען מטרה זו ובכדי שתהיה יעילה היא היתה צריכה להיות
ריכוזית. מעל פני השטח נראה כי זוהי כלכלה מתוכננת תוך שלילה של היזמות
הפרטית.
הטוטליטריזם נחשב לסוג חדש של אוטוקרטיה ששמה לה למטרה ליצור סוג חדש
של חברה וליצור "אדם חדש". ההיסטוריה מראה ששלטון כזה, במדינות
ה"קלסיות" החזיק מעמד זמן לא קצר (בייחוד בברה"מ). הכיצד? מעולם לא היה
בנמצא ממשל כזה בהיסטוריה, אם כי יש בה דמיון לאוטוקרטיה בתקופות קדומות
יותר.
בוויכוח על גורמי הטוטליטריות או מקורותיה הועלו סברות רבות ומגוונות.
תהיינה הסברות אשר תהיינה בכל המדינות הנ"ל נתגלו שישה גורמים משותפים
לשלטון בהן. אותם גורמים היו המאפיינים לסוג ושיטת השלטון שהונהגו בהן
ושהיוו את המבנה האיתן של מדינה טוטליטרית. אותם גורמים לא היו קיימים
במשטרים האוטוקרטיים הקדומים ובכך ההבדל ביניהם.
יש הרואים הבדל מסוים בין הפשיזם לקומוניזם, הבדל שרבים מהחוקרים נוטים
להבליטו - יש בפשיזם אוטוריטה של ממשל קונסטיטוציוני. בקומוניזם שלטה
הדיקטטורה לחלוטין ורוכזה בידיו של סטלין שעשה כטוב בעיניו.
כאשר מעיינים בשש הגורמים המשותפים (בהמשך העבודה) אפשר להבחין
בקווים המשותפים העיקריים למשטרים אלה: האידיאולוגיה, המנהיג הכל יכול,
המפלגה היחידה, שיטות השלטון הייחודיות (תעמולה, טרור, שליטה על אמצעי
התקשרות). מקום נכבד מאד תפסה הטכנולוגיה כתנאי חשוב ליצירת המודל
הטוטליטרי. הצד הזה של הטוטליטריזם בולט במיוחד בתחום כלי הנשק
והתקשורת וכן יש לו נגיעה לטרור (שיטות חדשות).
אם כך מה ערכה של "טוטליטריות" כמושג? הסברה שהועלתה היא כי המושג
מייצג שיטה חדשה וייחודית של ממשל אשר היווצרותו הפכה אפשרית לראשונה
בעידן הדמוקרטיה ההמונית, הטכנולוגיה המודרנית והלאומיות של המאה ה .-20
יש הבדלים בהיקף, בהצלחה ובטוטליטיות של התופעה וביכולת הגיבוש של שיטת
השלטון . שיטת שלטון זו עשויה להשתנות ולהתפתח כשם שהיא יכולה להתמוטט
ולעבור מן העולם. היא יכולה להתפתח למשהו המתקרב בתכונותיו לדמוקרטיה
ליברלית, כמו יוגוסלביה של טיטו, או לשיבה בלתי מוגבלת אל השלטון
האוטוקרטי המוכר.
העבודה עוסקת במאפייני הטוטליטריזם כמשטר של מנהיג אחד ומפלגה יחידה.
את הצורה והדרך בה הצליח המנהיג הטוטליטרי לתפוס את השלטון ואת השיטות
בהם הוא נוקט בכדי לשלוט ולהחזיק בשלטון. העבודה דנה בתופעת הטוטליטריזם
ושורשיה, האם ברור הוא שמשטרים כאלה עלו, בעזרת תנועה טוטליטרית, על
חברה שלמה ועל הממשל שלה והצליחה לה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. פרידריך, ק., בז'זינסקי ב., "קווי האופי הכלליים של הדיקטטורה הטוטליטרית", בתוך: ", מדינה וחברה,
עורכים: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמן, עמ 267

מקורות:

אהרונסון, ש. "גרמניה הנאצית - אידיאולוגיה ומשטר", בתוך: דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה20-, מקראה חלק ב'.
ברקאי, א. (1986). הכלכלה הנאצית, אידיאולוגיה, תיאוריה ומדיניות. ספריית הפועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה20-, מקראה. יחידות 9-10, "בריה"מ בתקופת סטלין" (1983).
נויברגר, בנימין. "טוטליטריזם - עריצות בעידן המודרני" דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה20-, מקראה. יחידות 7-8, (1983).
פרידריך, קרל. ג. וזביגנייב בז'ז'ינסקי. "קווי האופי הכלליים של הדיקטטורה הטוטליטרית". עמ' 267-276. בתוך: אייזנשטדט, ש.נ., עמנואל גוטמן, יעל עצמון (עורכים) (1978). מדינה וחברה, הוצאת עם עובד.
שיירר. ל.ו. (תשכ"ב). עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי, כרך ראשון.
שפירא, ליאונרד. (1965). המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. עם הספר.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המשטרים הטוטליטריים ברוסיה וגרמניה", סמינריון אודות "המשטרים הטוטליטריים ברוסיה וגרמניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.