היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסת הנבואה והחלום במשנת רבי יהודה הלוי

עבודה מס' 061004

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תפיסת החלום הנבואי של ריה"ל והקשר הקיים בין החלום הנבואי לבין נבואה.

4,933 מילים ,15 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - "הענין האלהי", מדרגות הנבואה ותפיסת האלוהות
פרק ב ' - קבלת הנבואה - להלכה ולמעשה
פרק ג ' - החלום במחשבת ריה"ל
פרק ד' - החלום הנבואי בשירת ריה"ל
פרק ה' - הערה על ריה"ל כאיש הלכה
אחרית- דבר
ביבליוגרפיה

מבוא
רבי יהודה הלוי (להלן: ריה"ל) מתאר בפתיחת המאמר השלישי את דמותו של ה"עובד" - עובד האלוהים. הוא מצייר קוים לדמותו: אין הוא פורש מן העולם ואינו מואס בחיים, אלא אדרבה: אוהב את העולם ואת אריכות החיים.
במקומות שונים בספר הכוזרי דן ריה"ל במהותה של הנבואה, בתכונות הנביא ובתפקידו. הנבואה היא הדרגה האנושית הגבוהה ביותר בהכרת המהות האלהית.
על הנביא להיות בעל תכונות מיוחדות המבדילות אותו משאר בני האדם. החסיד-הנביא מכיר את האל ע"י תחושה פנימית רוחנית שניתנה לו ע"י האל.
מעיון במחשבת ריה"ל עולה כי לא רק התכונות המיוחדות שיש לאדם מסוים גורמות לו להיות מועמד פוטנציאלי לנבואה, אלא גם מקום הימצאו. מקום הנבואה הוא ארץ ישראל, ולה מעמד מיסטי מיוחד.
תפקידו העיקרי של הנביא - להיות מקשר בין האל לעם. על ידי הנביא נודעה לעם עצם השגחתו של האל עליהם, והצורך לעבדו. ריה"ל מדמה את הנביאים למעונו של "העניין האלהי" השואף להדבר למי שראוי לו.
הנבואה שורה על האדם לפי הכנתו את עצמו לקראתה: "הענין האלהי אינו חל על האדם כי אם לפי הכנת האדם אם מעט מעט ואם הרבה הרבה" (מאמר שלישי, כ"ז), ובהקשר זה מעניין לציין את הרחבת ההקשר שעושה ריה"ל בדבריו. הוא משליך את עניין הכנת הנביא הפרטי לנבואה אל הכנת העם כולו ואל כוונתו האמיתית לאמונה ללא עוררין.

בחרתי להתמקד בתפיסת החלום הנבואי של ריה"ל, ובקשר הקיים בין החלום הנבואי לבין נבואה. במהלך העבודה אבחן את משמעות הנבואה והדרכים להשיגה וכן את משמעות החלום הנבואי והדרכים להשיגו, ובמתח שנוצר בין החלום הנבואי ובין הנבואה.
לדעת הפילוסוף, הנביא הוא אדם שהצליח להגיע לכלל דבקות בשכל הפועל. הנבואה אינה אלא כינוי לאינטואיציה השכלית, לכושר הסגולי המאפיין את דרך השכלתו של שכל בפועל.1

בחיבור זה אנסה לטעון ולהוכיח שלוש טענות:
הטענה הראשונה - ריה"ל הרחיק את האפשרות המעשית לנבואה עד שכתוצאה מכך הנבואה איננה אפשרית. על מנת להוכיח טענה זו יש להראות שריה"ל העמיס קשיים מרובים שאינם ברי מימוש על אפשרות הנבואה. הוכחת טענה זו תובא בפרק שני.
הטענה השניה - ריה"ל קידם אפשרות אחרת לקשר בין האל לאדם, קשר אשר ממומש על ידי אפשרות החלום הנבואי. קשר זה מחליף הלכה למעשה את אפשרות הנבואה.
לשם הוכחה שהחלום הנבואי אכן מחליף את הנבואה יש צורך להוכיח שתי טענות:
הטענה הראשונה - יש להראות את השונות בעיני ריה"ל - כלומר שאין החלום הנבואי זהה בעיני ריה"ל לנבואה. בנושא זה יעסוק הפרק הראשון.2
הטענה השניה - מבחינה פונקציונלית - החלום הנבואי מסוגל למלא את הצורך בקשר בין האדם לאל, שלא בא לידי ביטוי מספק בשל העדר הנבואה. תפקיד החלום ומשמעותו יעלה מתוך בחינת החלום בספר הכוזרי, ובכך אעסוק בפרק השלישי.
המתח המתגלה בין החלום הנבואי שאמנם מספק מבחינה פונקציונאלית ובין הנבואה שמעלתה גבוהה מזו של החלום הנבואי, הנו מתח שעולה מתוך כתביו של ריה"ל, ומתוך הטענות לעיל.
הטענה השלישית - ריה"ל אומר: אני בעל חלומות נבואיים, ואני שואף לנבואה.
כלומר המתח הקיים בין שני סוגי הקשר בין האדם לאל הנו מתח עמו התמודד ריה"ל עצמו. חוויותיו האישיות הצמיחו מקרבו את הפילוסופיה שלו, וזאת מצידה נתנה ביסוס מחשבתי לחזיונותיו הנבואיים. בנושא זה יעסוק הפרק הרביעי.
בעוד שהטענה הראשונה והשניה שייכים לחלק העיוני, הטענה השלישית שייכת לחלק אישי-פרטי. שני חלקים אלו מתואמים זה עם זה ותורמים זה לזה.
בפרק החמישי אעיר על סוגיה בתחום מחשבת ההלכה של ריה"ל אשר להערכתי יכולה לבוא על פתרונה על פי הגישה בה נקטתי בעבודה זו.

בעבודה זו הנחתה אותי תפיסה אחדותית של ריה"ל. כלומר עבודה זו תעסוק במשולב הן בתפיסתו המחשבתית של ריה"ל והן בחוויותיו האשיות ותנסה להסיק מחלק אחד על משנהו.
טענות אלו יוכחו מתוך עיון בספר "הכוזרי" ובספרות המחקר הענפה העוסקת בריה"ל .3
ריה"ל נאבק בחיבורו עם הפילוסופיה האריסטוטלית. יש להדגיש שריה"ל העריך את השיטה האריסטוטלית בתור השיטה המשכנעת ביותר בניגוד לדרכי הכלאם הערבי ובניגוד לפילוסופים הניאופלטונים, מתוך תחושה כי המטפיזיקה האריסטוטלית מעמידה אלטרנטיבה שכלית לדת ההתגלות. בכך ראה איום על האמונה באל אישי, בנבואה כמסירת דבר אלוהים לבני אדם, בתורה מן השמים ובתוקף המוחלט של מצוותיה.
בעבודתי אציג את רעיונותיו של ריה"ל כמודלים תיאולוגים שהתשתית המחשבתית והרעיונית שלהם נעוצה במודלים פילוסופיים אפלטונים וניאו-אפלטוניים.
---------------------------------------------------------------------------------
1. סילמן יוחנן, "בין פילוסוף לנביא", אוניברסיטת בר אילן תשמ"ה, עמ' 60-61.
2. בעבודה הקדמתי את הוכחת הטענה השניה על פני הראשונה בשל רצוני להפריד בין 'נבואה בדרגה עליונה'
לבין 'נבואה בדרגה נמוכה' והתרכזות בנבואה בדרגתה הנמוכה (מושגים אלו יובהרו בעבודה). במבוא לעומת
זאת ברצוני להציג מבט כולל על מטרות העל של עבודה זו ולצורך כך נח היה לי יותר להדגיש את האקטיביות
של ריה"ל בשלילת היכולת להגיע לידי 'נבואה עליונה'.
3. בסיס המאמר נלקח מתרגומו של יהודה אבן תיבון, עם התיחסות לפעמים, בעת הצורך, לתרגומיהם של
יהודה אבן שמואל.

מקורות:

"ספר הכוזרי", תרגם ר' יהודה אבן תיבון, הוצאת א"צ ראזענקראנץ, תרס"ה.
"ספר הכוזרי", תרגם יהודה בר' שמואל אבן שמואל, תל אביב תשל"ג.
דיואן, ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי, הוצאת ברודי, מקיצי נרדמים, ברלין תרע"ב.
אפרת ישראל, הפילוסופיה היהודית בימי הביניים - שיטות וסוגיות , דביר, תל אביב תשכ"ה.
אריאלי נחום, תפיסת ההלכה אצל ר' יהודה הלוי, דעת 1, אוניברסיטת בר אילן, תשל"ח.
בן-ששון יונה, משנתו ההגותית של ריה"ל, משרד החינוך, ירושלים, תשל"ח.
סילמן יוחנן, בין פילוסוף לנביא, אוניברסיטת בר אילן תשמ"ה.
קומם אהרון, בין שירה לנבואה, מולד 2 (סידרה חדשה) , ירושלים, תשכ"ט.
רוזנברג שלום, בעקבות הכוזרי, ירושלים , תשנ"א.
שביד אליעזר, הפילוסופים הגדולים שלנו, ירושלים תשס"א.
Eisen, Robert: the problem of the king's dream and non-Jewish prophecy in Judah Halevi`s kuzari. JJTP 3,2 (1994) 231 - 247.
Wasserstrom, Steven M. : Philosopher and Prophet; Judah Halevi, the Kuzari, and the Evolution of his Thought. Medieval Encounters 4,2 (1998)
Green, Kenneth Hart: Religion, Philosophy, and Morality; how Leo Strauss read Judah Halevi`s Kuzari/ Journal of the American Academy of Religion 61,2 (1993) 225-273.

תגים:

הכוזרי · חלום · נבואה · נביא · ספר

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסת הנבואה והחלום במשנת רבי יהודה הלוי", סמינריון אודות "תפיסת הנבואה והחלום במשנת רבי יהודה הלוי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.