היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין צורות תגמול שונות לבין שביעות רצון העובד ורמת הדרכה וביצוע

עבודה מס' 060628

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהות הקשרים שבין צורות תיגמול שונות ובין שביעות רצון תעסוקתית בבסיס צבאי.

11,452 מילים ,35 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הקשר בין צורות תגמול שונות לבין שביעות רצון העובד
ורמת הדרכה וביצוע

תוכן העניינים
תקציר
פרק א': מבוא
1.1. רקע ובעיה עסקית
1.2. שאלת המחקר
1.3. ביצוע המחקר
1.4. תכנית המחקר
פרק ב: סקירת ספרות
2.1. מנהיגות מתגמלת
2.1.1. תמריצים כלכליים
2.1.2. תחושת שייכות ועניין
2.1.3. הערכה כלפי העובד
2.2. שביעות רצון תעסוקתית
2.2.1. הגדרת המושג
2.2.2. מודל "שביעות הרצון" הרצוי
2.3. ניתוח הספרות וגיבוש השערות המחקר
פרק ג': שיטת המחקר
3.1. שאלת המחקר
3.2. משתני המחקר
3.2.1. המשתנה הבלתי תלוי
3.2.2. המשתנה התלוי
3.3. השערות המחקר
3.4. המדגם
3.4.1. הגדרת אוכלוסיית המחקר
3.4.2. שיטת הדגימה
3.4.3. גודל המדגם
3.4.4. מסגרת הדגימה
3.5. כלי המחקר
3.5.1. מבנה השאלון
3.6. ההליך
3.7. שיטת הניתוח
פרק ד: ממצאי המחקר וניתוחם
4.1. ממצאי המחקר
4.1.1 ממצאי הפרטים הכלליים
4.1.2. ממצאי שאלון שביעות רצון
4.1.3 נתוני שאלון תגמול
4.2. ניתוח הממצאים
פרק ה: סיכום, מסקנות והמלצות למחקרי המשך
5.1. מגבלות המחקר
5.2. המלצות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
נספחים (קובץ אקסל(


מחקר זה ינסה לעמוד על מהות הקשרים שבין צורות תיגמול שונות ובין שביעות
רצון תעסוקתית. מדובר במקום תעסוקה שהינו בסיס הדרכה צבאי. לאחר שכתוצאה
משאלון שהועבר בין חניכים נמצא כי הציון שניתן לתפוקה, היינו לרמת ההדרכה
ירד, התברר הצורך למדוד את הקשר שבין צורות התיגמול עבור צוות ההדרכה לבין
שביעות הרצון של המדריכים, על מנת שתיגבר הזדהותם עם האירגון ותשתפר רמת
ההדרכה. מכאן גם המשמעות העסקית של מחקר זה, היינו כדאיות התיגמול מול
התפוקות.

שאלת המחקר מעלה את המשתנה התלוי של צורות תיגמול, או מנהיגות מתגמלת,
כשמשמעות הדבר הכרה בחשיבות התיגמול ובסוגי התיגמול [חומריים ושאינם
חומריים] כמשתנה בלתי תלוי ובשביעות רצון תעסוקתית כמשתנה תלוי הנובע על פי
ההשערה מהמשתנה הבלתי תלוי. במשתנים אלה עוסקת סקירת הספרות שבפרק
השני.

הפרק השלישי מתייחס לשיטת המחקר, היינו למשתנים, להשערות המחקר, למידגם
וגודלו, כמו גם לשיטת המידגם וכן לכלי המחקר, היינו מבנה השאלון וכן להליך
המחקר ולשיטת הניתוח.

הפרק הרביעי עוסק בממצאי המחקר וניתוחם. פרק זה הינו לב העבודה ומחולק
לשניים החלק הראשון עוסק בממצאי המחקר כפי שבאים לידי ביטוי בעיבוד ראשוינ
של הנתונים. משמעות הדבר שיוצגו ממצאי הפרטים הכלליים, ממצאי שאלון
שביעות הרצון וממצאי שאלון תגמול, כאשר שאלון התגמול מחולק לשאלות סגורות
ולשאלות פתוחות ובכלל הניתוח קיימת התייחסות לתשובות הנחקרים גם בשאלות
הפתוחות. בסופו של חלק זה מוצגת מסקנת ביניים כי שביעות הרצון התעסוקתית,
הנתפסת כבינונית בקרב הנחקרים, תואמת את תחושותיהם של הנחקרים לגבי
התיגמול.

חלקו השני של הפרק מנתח את הממצאים תוך הצלבת נתונים שהוצגו בחלק
הראשון ובדיקת ההלימה שבין הנתונים הכלליים לבין שביעות הרצון והתיגמול וכן
ההלימה שבין שביעות הרצון לתיגמול. המסקנה הנגזרת מחלק זה הינה הלימה שבין
תיגמול, בין שהוא חומרי ובין שהוא לא חומרי, לבין שביעות רצון תעסוקתית.

הממצאים תומכים גם במחקרים קודמים הנוגעים לקשר שבין ציפיות ממקום עבודה
לבין המציאות בפועל, היינו בין תיגמול לשביעות רצון תעסוקתית.

הפרק החמישי מביא את מסקנות המחקר ומוצא קשר חזק בין תיגמול חומרי לבין
שביעות רצון תעסוקתית וכן בין תיגמול מעמדי לבין שביעות רצון תעסוקתית וכן
קשר שמהותו אינה ברורה באופן מוחלט בין האקלים האירגוני והתרבות האירגונית
לבין שביעות הרצון התעסוקתית. עוד מוצגים בפרק זה מיגבלות המחקר
ובעקבותיהם המלצות למחקרי המשך.


מקורות:

איתאב, (1994), מילון איתאב למונחי ניהול משאב אנוש, איתאב, תל אביב.
בן-אבי, ע. ומלמד, ש., (1992), תפישת שליטה כממתנת את הקשר בין מונוטוניות בעבודה לבין מצוקה נפשית וגורמי סיכון למחלות לב, (דו"ח מס' 13182) המכון לבריאות העובד ושיקומו, תל-אביב.
ברדין, א., (1998), היעדרויות מהעבודה: השפעת תפישת הפרט את עצמו בשלושת ממדי הסימלוג לעומת תפישתו את הממונה, קבוצת העבודה והארגון, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך לניהול", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
גלר, ד., (1993), פגמליון יוצא לעבודה: פיתוח סגנון מנהיגות פגמליוני כאמצעי להגברת תפוקה, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך לניהול", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
גלוברזון, א. וכרמי, ע., (1988), אנשים בארגון, הוצאת ספריית המינהל, תל אביב.
טיטלמן, ד., (1986), הקשר בין דרגה ורמת תפקיד לבין רמת שביעות רצון, מעורבות עיסוקית ושיעורי רמת העדרות מהעבודה, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך במדעי הניהול", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל-אביב.
כפיר, א., (1997), ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר, תל אביב.
סמואל, י., (1990), ארגונים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
עדן, ד., " הנבואה המגשימה את עצמה בניהול: וריאציות על הנושא", משאבי אנוש, 1992, עמ' 16-28.
פרל, מ., (1997), הקשרים בין עומס יתר ושיטות תגמול ובין היעדרות: השפעה מיתונית של תפישת שליטה ומיון, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך במדעי הניהול", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
פרץ-שטראוס, א., (1999), הקשר בין מונוטוניות אובייקטיבית וסוביקטיבית ובין שביעות רצון והיעדרויות: השפעה ממתנת של תפישת שליטה, אוניברסיטת תל אביב - בית הספר למינהל עסקים, תל אביב.
שיין, א.ה., (תשכ"ח), פסיכולוגיה של אירגונים, גומא, תל-אביב.
שירום, א., (1983), מבוא ליחסי עבודה, עם עובד תל-אביב.
שליט, מ., (1996), השפעת התערבויות ארגוניות על ביצוע עסקי: שני ניסויי שדה על סדנאות פגמליון, עבודת גמר לשם קבלת התואר "מוסמך לניהול", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
Adams, J. S., "Inequity in Social Exchange", in: Berkowitz, A., (ed.), (1965), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New-York, pp. 43-56.
Bass, B.M. Avolio, B. J., (1989), The Implications of Transactional and Transformational Leadership for Individual, Team and Organizational Development, Center for Leadership Studies, New-York.
Conger, J. M. Kanungo, R. N., (eds.), (1988), Charismatic Leadership, Jossey-Bass, London.
Cooper, C.L. Bramwell, R.S., "A Comperative Analysis if Occupational Stress in Managerial and Shopfloor Workers in the Brewing Industry: Mental Health, Job Satisfaction and Sickness", Work Stress 6, 1992, pp. 127-138.
Drago, R. Wooden, M., "Economic Factors and Workgroup Norms Across Countries", Industrial and Labor Relations Review 45, 1992, pp. 764-778.
Dwyer, D.J. Ganster, D.C., "The Effect of Job Demands And Control on Employee Attendance and Satisfaction", Journal of Organizational Behavior 12, 1991, pp. 595-608.
Eden, D. Ravid, G., "Pygmalion Vs. Self-Expectancy of Instructor and Self-Expectancy on Trainee Performance", Organizational Behavior And Human Performances 30, 1982, pp. 351-364.
Greenberger, D.B., Cummings, L.L. Dunham, R.B., "The Impact of Personal Control On Performance And Satisfaction", Organizational Behavior and Human Decision Proccess 43, 1989, pp. 29-51.
Guzzo, A., Yost, R., Campbell, J. Shea, P., "Potency in Groups: Articulating A Construct", British Journal of Social Psychology 32, 1993, pp. 87-106.
Johansson, G., "Job Demands and Stress Reacrion in Repetitive abd uneventful Monotomy at Work", International Jpurnal of Health Services 19, 1989, pp. 365-377.
Kotter, J., "What Leaders Really Do", Harvard Business Review, May-June 1990, pp. 103-111.
Lazarus, R.S. Folkman, S., (1984), Stress, Apprasial and Coping, Springer, New-York.
Melamed, S., Ben-Avi, I., Luz, J. Green, M.S., "Objective and Subjective Work Monotony: Effects on Job Satisfaction, Psychological Distress and Absenteeism in Blue Collar Workers", Journal of Applied Psychology 80, 1995, pp. 29-43.
Melamed, S., Kushnir, T. Elchanan, I.M., "Attenuating the Impact of Job Demands: Additive and Interactive Effects of Perceived Control and Social Support", Journal of Vocational Behavior 39, 1991, 40-53.
Parson, E.A. Zeckhauser, R.J., "Cooperation in the Unbalanced Commons", in: Arrow, K., Mnookin, R.H., Ross, L., Tversky, A. Wilson, R., (eds.), (1995), Barriers to Conflict Resolution, Norton, New York-London, pp. 213-234.
Shamir, B., "Calculations, Values and Indentities: The Sources of Collectivistics Work Motivation", Human Relations 4, 1990, pp. 313-332.
Steers, R.M. Rhodes, S.R., "Major Influences on Employee Attendence: A Proccess Model", Journal of Applied Psychology 63, 1978, pp. 391-407.
Tharenou, P., "A Test of Reciprocal Cousality for Absenteeism", Journal of Organizational Behavior 14, 1993, pp. 269-290.
Thompson, S.C., "Will It Hurt Less If I Control It? A Complex Answer to A Simple Questation", Psychological Bulletin 90, 1981, pp. 89-101.
Zaccaro, S., Craig, B. Quinn, J., "Prior Absenteeism, Supervisory Style, Job Satisfaction and Personal Characteristic: An Investigation of Some Medicine and Moderated Linkages to Work Absenteeism", Organiztional Behavior and Human Decision Proccess 50, 1991, pp. 24-44.

תגים:

הדרכה · תפוקות · מנהיגות · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין צורות תגמול שונות לבין שביעות רצון העובד ורמת הדרכה וביצוע", סמינריון אודות "הקשר בין צורות תגמול שונות לבין שביעות רצון העובד ורמת הדרכה וביצוע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.