היישום אינו מחובר לאינטרנט

מולכו לא.ב יהושע - עונות השנה ביצירה כאלגוריה למחזור חייו של האדם

עבודה מס' 060567

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת הביוגרפיה של הסופר והשינויים ההיסטוריים בא"י כפי שמשתקפים ביצירה.

9,200 מילים ,34 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מולכו לא.ב יהושע: עונות השנה ביצירה כאלגוריה
למחזור חייו של האדם.
תוכן העניינים
מבוא
פרק א': מקורותיו הביוגרפיים של א.ב. יהושע
פרק ב': הנורמות הספרותיות שמעצב יהושע ביצירותיו
2.1. הנורמות הספרותיות של "דור בארץ" או "דור מלחמת השחרור"
2.2. הנורמות הספרותיות של "דור המדינה" בכלל ושל א.ב. יהושע בפרט
פרק ג': עונות השנה כגלגל חיים
פרק ד': התמזגותו של הגיבור באידאה האלגורית
4.1. האלגוריה של עונות השנה והאמצעים הספרותיים
4.2. הסמליות שביצירה והתחברותה למישור הריאלי
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא

את ספרו של יהושע (1987) "מולכו" מלווה באופן ברור ומובהק מחזור עונות
השנה. הרומאן "מולכו" מתחיל בסתיו ומסתיים גם כן בעונת הסתיו. זו שנה שבה
מולכו צופה בסתיו את מותה של אישתו. מוות זה אכן מגיע תוך זמן קצר, אך
מולכו אינו מקבל את מותה באורח טבעי ומתנתק, כי אם ממשיך להביע געגועים
ולהתייסר ממותה, כאשר הוא מחפש בכל אישה שבה הוא נתקל את המודל שלה.
עבודה זו תתייחס למחזור עונות השנה, המופיע ביצירה "מולכו" כאלגוריה לחיי
האדם.

כשם שהאדם הוא תדמית נוף ילדותו, כך גם הסופר מושפע מגורמים
המלווים אותו מאז בא לאויר העולם. כדי להבין את המניעים של יהושע לכתיבת
יצירתו "מולכו", יש להכיר את הרקע הביוגרפי של הסופר. בפרק הראשון אציג את
מקורותיו הביוגרפיים, כאשר ברקע אביו ממשפחה ספרדית ירושלמית ותיקה,
בעוד שאמו היגרה ארצה ממרוקו ואימצה את התרבות האשכנזית. אמו של יהושע
הייתה דומיננטית והשפעתה עליו הייתה חזקה וגרמה ליהושע לא רק לאמץ את
התרבות האשכנזית, כי אם גם להתייחס בזלזול מה לאביו ולתרבותו.

מכיוון שיהושע הוא תבנית אותן השפעות, הרי שהדבר יצר גם את הנורמות
הספרותיות שאימץ לעצמו. נורמות אלה נבעו משני מקורות עיקריים: האחד -
הרקע הביוגרפי שמתואר בפרק הראשון והשני - המדינה שקמה זה מקרוב ושינתה
את דפוסי הכתיבה של הסופרים בני דורו. בפרק ב' אציג את הנורמות הספרותיות
של "דור בארץ" ובסעיף שלאחריו את הנורמות הספרותיות שבהן דבק יהושע כבן
דור המדינה, תוך שהוא מחדד יותר את הנורמה שהפכה להיות פרטנית ולא
קולקטיבית כבעבר ומתייחס בעיקר לפרט ולא לקהילה.

את הפרט מציג יהושע ב"מולכו" סביב מחזור עונות השנה המהווה את לב
העבודה על משמעויותיו של מחזור זה בתקופה מצומצמת ועל פני דורות. בפרק
השלישי אציג את מחזור עונות השנה כפי שבא לידי ביטוי ביצירתו של מולכו ולכך
אוסיף דוגמאות מיצירות ספרותיות אחרות ומתחומים שונים, כאשר בדוגמאות
אלו ישנן מקבילות למחזור עונות השנה כפי שבא לידי ביטוי ביצירה "מולכו".

"מולכו" הינו יצירה אלגורית ומחזור עונות השנה הינו אלגוריה לחיי האדם
כפי שהדבר מוצג בהרחבה בפרק השלישי. באלגוריה זו מתמזג הגיבור בהיותו מודל
למי שפועל על פי מחזור עונות השנה, אולם הוא לא רק מודל אלגורי. בפרק הרביעי
אציג את הגיבור כמי שמתמזג באלגוריה ובהמשכו אציג את התחברותה של
הסימליות הבאה לידי ביטוי בהתנהגותו, מחשבותיו וחייו של הגיבור למישור
הריאלי, כאשר סימליות זו מתחברת לביוגרפיה האישית והמשפחתית של הסופר.

לטענתי מחזור עונות השנה מציג הן את ההשתנויות בחייו של האדם על פני
זמן קצוב, מייצג את חייו של האדם מלידה ועד מוות, מציג את דמיונו של האדם
לעולם הטבע, בהיותו כעץ השדה ואף מהווה מודל רחב יותר עובר האדם לדורותיו.
בטענה זו אשתדל לתמוך בעבודתי, כאשר אעבור דרך הביוגרפיה של הסופר,
הנורמות הספרותיות שלו, אלגוריית מחזור עונות השנה והתמזגותו של הגיבור עם
האלגוריה בשל הסימליות עם המישור האישי. את מסקנותיי אביא בסיכום.

מקורות:

אורן, י., "כיצד מתפטרים מאידאולוגיה", מאזניים ס"א(2), 1987, עמ' 59-62.
אלדד, י., "מטוסים עולים באש", בתוך: כהן, א., (תשל"ה), אדם במלחמה, מערכות, תל אביב עמ' 46-53.
אלתרמן, נ., "המחתרת", בתוך: כהן, א., (תשל"ה), אדם במלחמה, מערכות, תל אביב עמ' 13-14.
בלבן, א., "מר מאני ומולכו: מהלך חדש בסיפורת של א.ב. יהושע", עכשיו 57, 1991, עמ' 225-239.
בלבן, א., (1991א), מר מולכו, הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
ברזל, ה., "מבוא לסיפורי א.ב. יהושע", בתוך: ברזל, ה., (עורך), (1972), שישה מספרים, יחדיו, תל אביב, עמ' 73-83.
גורי, ח., (1960), שושנת רוחות, הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
גורי, ח., "כדור תועה", בתוך: כהן, א., (תשל"ה), אדם במלחמה, מערכות, תל אביב עמ' 104.
גורי, ח., (1979), איומה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
גיל, א., (1994), ספרים, מלים ושתיקות - יסוד של ארס-פואטיקה בסיפורת המוקדמת של א.ב. יהושע, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
גלובר, ס., (2000) [1990], חתומות, (תרגום: ט. יצחקי), בית צבי, רמת גן.
גנוסר, י., "מולכו, שומר-אנשים", עיתון 77 87, 1987, עמ' 18-19.
הזז, ח., "בקולר אחד", בתוך: כהן, א., (תשל"ה), אדם במלחמה, מערכות, תל אביב עמ' 54-64.
זמירי, ח., "ספרות, ביקורת ספרות, אידיאולוגיה", מאזניים ס"ז(5-4), 1993, עמ' 59-55).
יהושע, א.ב., (1987), מולכו, הקיבוץ המאוחד תל אביב.
יהושע, א.ב., (1989), הקיר וההר, זמורה-ביתן, תל אביב.
יזהר, ס., (1959), ימי צקלג, עם עובד, תל אביב.
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל אביב.
מגד, א., (1957), חדווה ואני, ילקוט, חיפה.
מוסינזון, י., "אפורים כשק", בתוך: כהן, א., (תשל"ה), אדם במלחמה, מערכות, תל אביב עמ' 26-35.
מירון, ד., (1991), נוגע בדבר, זמורה ביתן, תל אביב.
"מסכת ראש השנה", בתוך: סדר מועד\ששה סדרי משנה, (עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה), אשקול, ירושלים, עמ' קע-קפ.
מר, י., "בדרך לירושלים", בתוך: כהן, א., (תשל"ה), אדם במלחמה, מערכות, תל אביב עמ' 111.
נצר, ר., "'מולכו' של א.ב. יהושע: היבטים פסיכולוגיים, מיתולוגיים ואכזיסטנציאליים", שיחות ד(2), 1990, עמ' 145-148.
סדן-לובנשטיין, נ., (1981), א.ב. יהושע - מונוגרפיה, ספריית פועלים, תל אביב.
פריל, ב., (1994), רוקדים בלונאסה, (תרגום: ד. אלמגור), הבימה, תל אביב.
צורן, ג., "הצפוי מראש והפתאומי לעד", סימן קריאה 21, 1990, עמ' 139-150.
קושינסקי, י., (1981), להיות שם, תמוז, תל אביב
רמון-קינן, ש., (1984), הפואטיקה של הסיפורת בימינו, ספרית פועלים, תל אביב.
רמירז-ראוך, ג., "מולכו,", גלים 2, 1988, עמ' 70-71.
רקובר, ס.ש., "מעמדם ההסברי של תהליכים הכרתיים ולא-הכרתיים בתאוריה הקוגניטיבית", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 84-95.
שמיר, מ., (1947), הוא הלך בשדות, עם עובד, תל אביב.
שמיר, מ., (1951), במו ידיו - פרקי אליק, עם עובד, תל אביב.
שמיר, מ., (1973), יונה מחצר זרה, עם עובד, תל אביב.

תגים:

יהושוע · שחרור · אשכנזי · ספרדי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מולכו לא.ב יהושע - עונות השנה ביצירה כאלגוריה למחזור חייו של האדם", סמינריון אודות "מולכו לא.ב יהושע - עונות השנה ביצירה כאלגוריה למחזור חייו של האדם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.