היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול מוניציפלי בעירית ירושלים

עבודה מס' 041520

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח שלושה אגפי מנהל בעיריה, סקירה רחבה של נושא ההפרטה ברשויות מקומיות בעולם ובארץ ובחינת הממצאים והמדיניות.

25,362 מילים ,22 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

מחקר זה הינו חלק ממחקר שטח שנעשה על עיריית ירושלים תוך המתמקדות בשלושה אגפי מנהל.
רעיון ההפרטה נכנס ללקסיקון ברוב מדינות העולם בתחילת שנות השמונים כאשר בריטניה החלה בתהליך זה. בתחילה עסקה ההפרטה בהעברת תחומי פעילות ונכסים ציבוריים לידים פרטיות מהסקטור הציבורי הממשלתי אך בהמשך חלחלה הפרטה גם למישור הלוקאלי ותפקידים שבוצעו בעבר ע"י הרשויות המקומיות הועברו לידים פרטיות. בשיטה זו החלה העירייה שהינה נבחרת הציבור לשמש כחברת גג קבלנית המעסיקה חברות בת קבלניות ומשלמת להם מכספי הציבור.
בעשור האחרון גילו חלק מהרשויות המקומיות בעולם נכונות יוצאת דופן לניסוי שיטות חדשניות של ניהול ציבורי במאמציהן לקצץ בהוצאות השירותים שהן מספקות מבלי לפגוע ברמתם. הגישות החילופיות לאספקת שירותים ציבורים שאומצו על - ידי הרשויות כללו שיטות כגון הנהגת פנקסי תשלומים ב שירותי החינוך. רתימת מתנדבים ואירגונים למפעלים ושירותים סוציאליים והנהגת הסדרים שונים באספקת השירותים שהביאו לקיצוץ בהוצאות. אך מבין כל השיטות והרפורמות בניהול ובמדיניות הרשויות הייתה העברת חלק מהשירותים לתפעול ע"י קבלנים פרטיים זו שתפסה בעוצמת החדרתה. בדרך זו נשארה האחריות הכוללת למתן השרות בידי הרשות המקומית כאשר הביצוע בפועל נעשה ע"י קבלני משנה.
בעולם הרחב ניתן היה לראות למעשה שתי אסכולות שונות הנבדלות ביניהן עקב ההתפתחות הכלכלית - מדינית ואידיאולוגיה שונה. האחת בריטית והשני אמריקאית. הנחת המוצא הבריטית הייתה שהשלטון המקומי עוסק בצורה לא יעילה בנושאים רבים ובמרבית התחומים בכוחו של המיגזר הפרטי לבצע טוב יותר את המשימות הנדרשות ולכן מגמות ההפרטה היו העברת מכסימום השירותים לגופים פרטיים בשיטות שונות.

מאידך בארה"ב הדגש היה ששירותים שונים הניתנים ע"י השלטון המקומי ינתנו ע"י גורמי חוץ ממשלתיים כאשר במסגרת זו נכללים פירמות פרטיות - עסקיות,
מוסדות ללא כוונות רווח, התארגנויות קופרטיביות וגופים וולנטריים. הגישה הבריטית הינה דואלית, החלופה היחידה לפעולות שילטוניות היא המגזר הפרטי. הגישה האמריקאית עשירה הרבה יותר שכן טווח החלופות לפעילות היא רחב יותר.
השלטון המקומי בישראל הניצב אף הוא בשנים האחרונות בפני משימות מורכבות, פועל תוך כדי נסיגה מתמשכת של השלטון המרכזי ממחויבויותיו ההיסטוריות. מבחינה מעשית השלטון המקומי נעזר מזה שנים רבות בגורמים חוץ מוניציפאליים במתן שירותים, אם כי מבחינה סימנטית מושג הפרטה השתרש רק בחמש שנים האחרונות כאשר התהוו מספר תנאים ששינוי את דפוסי הפעילות המסורתיים של הרשות המקומית כספק שירותים כגון הגבלה על מספר המועסקים ברשות, הגבלה על רמת השכר, הגבלה על הוצאות הרשות וכו'. תנאים אלה חייבו את הרשויות המקומיות בארץ להגיע לסגנון חשיבה חדש שבא לידי ביטוי בביסוס הפעולות על משקים כפסים סגורים, העברת תפקידים לגופי סמך מוניציפאליים כגון חברת כלכליות עירוניות, עמותות והפרטת מגון שירותים מוניציפאליים כאשר המכנה המשותף הוא שיפור היחס בין המשאבים הזמינים לבין התפוקות הנדרשות.
היקף ההפרטה ברשויות המקומיות בארץ גדל משנה לשנה כאשר עפ"י אחד המחקרים הגיעו ממדי ההפרטה בשנת 1996 לממוצע של 13 אחוז מהתקציב הרגיל ו- 100 אחוז מתקציבי הפיתוח. ניתוח מחקרים שונים הראה שתחומי ההפרטה העיקריים היו ב שירותי תחזוקה (כבישים, ביוב, מים גינון וכו'). שירותי תברואה (בעיקר פינוי אשפה) ו שירותי מנהל כספי. בניתוח ההפרטה ברשויות המקומיות השונות לא ניתן היה לאפיין מודל יחודי כל שהוא כפי שאופיין בארה"ב ובבריטניה. ניתן היה לראות עירוב של מודלים שונים חלקם נגזרים מתנאי השוק הקיימים בארץ (שוק מעורב) וחלקם נגזרים מסגנונות הניהול השונים ברשויות המקומיות.
עיריית ירושלים מתלבטת אף היא הכיצד לצמצם בהוצאות מבלי לפגוע בשרות הניתן לאזרח. אך בניגוד להרבה רשויות מקומיות אחרות דוגלת עיריית ירושלים
עדין בעבודה עצמית, קרי ביצוע מירב עבודות האחזקה והתחזוקה ע"י המנגנון העירוני והעברת המינימום ההכרחי לביצוע ע"י קבלנים פרטיים. ההנחה הרווחת בעירייה היא ששכר העידוד המדוד במנגנון העירוני גורם לייעול המערכת ולצמצום בהוצאות ולכן אין בהפרטה משום יתרון כל שהוא. ניתן היה להניח שהרקע לכך הוא ההיבט האידיאולוגי המנחה את בעלי התפקידים והניגזר כנראה מהשקפתם הפוליטית המאופינת לעיר ירושלים, אך בהמשך ניתן היה לאבחן היבטים נוספים אשר השפיעו על ההתנגדות לביצוע ההפרטה. ומכאן נגזרה השאלה המרכזית האם ההתנגדות להפרטה מבוססת דיה.

שאלות המחקר
כנגזר מהאמור לעיל נשאלו מספר שאלות שניסית להתמודד עמם בעבודה זו. האם צמצום בהוצאות העירייה ניתנות לביצוע רק ע"י יייעול המנגנון העירוני או אולי בהעברת חלק מהשירותים לביצוע ע"י קבלנים פרטיים? האם מושפעת עיריית ירושלים מאידיאולוגיה כל שהיא המכתיבה את מתן השירותים המוניציפאליים רק ע"י המנגנון ? האם ההיבט הכלכלי הוא גורם משפיע בתהליך קבלת ההחלטות לרמת השירות האמורה להינתן או אולי היבטים אחרים משפיעים ? והאם עיריית ירושלים בשלה דיה לבצע הפרטה בשירותים מוניציפאליים שונים בניגוד לתפיסה המקובלת כיום בעירייה או עדין לא?

שיטת המחקר
המחקר נעשה על בסיס ניתוח של שלושה אגפי מנהל העוסקים בתחום התחזוקה והאחזקה בעלי מקדם חיכוך גבוה עם אזרחים.
א.אגף החינוך בתחום ניקיון בתי הספר.
ב.אגף המים והביוב בתחום תחזוקת רשתות המים והביוב בעיר.
ג.אגף הדרכים בתחום אחזקת הכבישים.
סוגיית ההפרטה נבדקה תוך ביצוע השוואה בין המנגנון העירוני לבין קבלנים פרטיים בארבעה היבטים עיקריים.
א.בהיבט כלכלי.
ב.בהיבט השירות לאזרח.
ג.בהיבט היעילות.
ד.בהיבט הפוליטי.
המחקר ברובו נעשה ע"י ביצוע ראיונות שטח, ניתוחים כלכליים ניתוחים סטטיסטיים וניתוח השוואתי של מידת שביעות רצון.

תוכן עניינים
1. הקדמה
שאלות המחקר
שיטת המחקר
עיקרי הממצאים
ניתוח הממצאים
סיכום
2. מבוא
שאלות המחקר
ההיבט המתודולוגי
אופן התקשרות
דוגמאות לשיטות הפרטה
מה מניע את ההפרטה ( SAVAS ):
ההתנגדות להפרטת השרותים המוניציפלים
בחינת כדאיות העסקת קבלנים
3. הפרטת שרותים במיגזר המונצפלי באנגליה וארה"ב
ברמינגהם - אנגליה
ארה"ב
לוח 1 - אחוז הערים שהעבירו שירותים למגזר הפרטי (9)
מחוז לוס אנג'לס - קליפורניה
פניקס - אריזונה
סקוטסדייל - אריזונה
אוברן - אלבמה
ניוארק - ניו ג'רזי
4. הפרטת שירותים במיגזר המוניציפלי בישראל
היקף ההפרטה
לוח 1 : היקף הפרטת שירותים ופעילויות ברשויות נבחרות
תחומי הפרטה
לוח 2 : הפרטת שרותים ופעילויות לפי תחומים
ממצאי המחקר
מודלים נבחרים
תל - אביב
ראשון לציון
חתך סוציו אקונומי :
היקף כוח העבודה
היקף ומבנה התעסוקה :
רמת הכנסה :
רמת מינוע
צפיפות דיור
סיכום
5. בחינת שלושה אגפי מינהל
האגף לחינוך
אחזקה
תגובת ועד העובדים
מה קרה בפועל ?
מחלקת אחזקת כבישים
תיקוני כבישים
צביעת כבישים
תיקוני מעקות
ציפוי מגרשים
א ח ז ק ת ר ש ת ה ב י ו ב
סה"כ זמן מושקע יומי בעבודות המחלקה :
מנהל מחלקה
6. בחינת הממצאים והמדיניות
7. סיכום
8. מראה מקום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

במדינות אירופה, בארה"ב ובקנדה קנתה לה ההפרטה מספר לא מבוטל של תומכים כאשר גורמי היעילות והתכנון הכספי מודגשים כפועל יוצא מהמעבר לשיטה זו.
בתחילה נראה על הסף כי זו דעתם של כלכלנים תאורטיקנים, יושבי מגדלי השן של האקדמיה בלבד אך ככל שהעמקתי בספרות נראה היה שקיימת אחיזה לתאוריות שהוצגו ובמידה מסוימת ניתן אף להדגיש שההפרטה אכן הצליחה ברשויות מוניציפליות רבות.

אנגליה
וונדסוורת - לונדון - בכנס הבינלאומי השלישי להפרטה שנערך בלונדון בשנת 1990 ושאורגן מטעם מוסד בעל אדיאולוגיה ימנית ADAM SMIT הוצגו רשמים ומסקנות מישומה של ההפרטה בעיריית וונדסוורת - חלוצת הההפרטה באנגליה בהצעות לישומה ברשויות מונציפליות אחרות. הסיבות להפטרה בוונדסוורת כפי שהוצגו ע"י הגזבר בכנס היו ברובם כלכליות - כגון הוצאות ממשלתיות גדולות, אינפלציה, נוהלי עבודה שליליים, ניהול גרוע והתערבות ארגוני העובדים (1). כאשר אחת הסיבות העיקריות שהוצגו והודגשו בכנס הייתה אי היעילות שהינה הרעה בחולה אשר מביאות ממשלות ואירגונים למחשבה על ארגון מחשב לרצון לשינוי.

תגים:

רשות מקומית · עיריה · עירייה · רשויות מקומיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול מוניציפלי בעירית ירושלים", סמינריון אודות "ניהול מוניציפלי בעירית ירושלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.