היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול פיננסי של עסק פרטי

עבודה מס' 041381

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דרך הפעולה בניתוח דוחות כספיים, ניתוח מפורט של דוחות כספיים ובדיקת אפשרויות השקעה.

5,288 מילים ,5 מקורות

תקציר העבודה:

ניהול פיננסי של עסק הפרטי

תוכן עניינים: hc1381

1. מבוא
2. דרך הפעולה בניתוח דוחות כספיים
3. ניתוח הדוחות הכספיים
4. אפשרות ההשקעה ובדיקתה
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מבוא:
ישנם ארגונים יצרניים אשר בהם תחומי ניהול הייצור והתפעול הינם במשנה חשיבות, ישנם
ארגונים נותני שירותים אשר בהם תחום ניהול משאבי האנוש והשיווק הם בעלי חשיבות
עליונה. אך כל ארגון בין עם הוא ארגון יצרני או נותן שירותים חייב שתהיה לו מערכת אשר
דואגת לניהול הפיננסי ובוחנת אותו, שכן ללא ניהול פיננסי נכון אין זה סביר להניח
שהארגון יאריך ימים. גם ארגונים אשר להם גב כלכלי רחב לא יוכלו להמשיך ולהתקיים
כאשר הניהול הפיננסי של הארגון כושל ולא מוצלח. הסיבה לכך פשוטה הניהול הפיננסי
הוא זה אשר למעשה בוחן את התוצאות העסקיות של ארגון, בודק כיצד ניתן היה לייעל את
המערכת בכדי להשיג תוצאות טובות יותר, הניהול הפיננסי הניהוליות והלא ניהוליות אשר
קיימות בארגון. כמו כן הניהול הפיננסי עוסק בבדיקת ויישום פרוייקטים כלכליים בארגון,
המנהלים הכספיים הם אלה אשר ייעצו מה לעשות עם עודף הכסף מזומן אשר נימצא
בקופה, והאם להיכנס לפרוייקט כל שהוא אשר מוצע לארגון. כלומר אנשי הניהול הפיננסי
הם אלה אשר "מתארגונים" עם הכספים של הארגון ועם התוצאות העסקיות של הארגון
אשר גם כן מורכבות מכספים.
עבודה זו כאמור תעסוק הניהול הפיננסי של עסק הפרטי .
במסגרת העבודה נבחן את הדו"חות הכספיים של עסק לתאריך 31.12.96 ונבחן כדאיותו של
אפשרות השקעה לעסק על ידי מספר בדיקות כדאיות הנפוצות בתחום המימון.
כמו כל מערכת ניהולית ארגון גם בתחום זה דרושה אפשרות עבודה מסודרת ומפורטת.
לרוב אנשי הכספים עורכים תחזיות לגבי ההחזר על ההון, לרוב אנשי הכספים יכולים להניח
על פי מה שהתרחש בעבר מהו ההון התפעולי אשר דרוש בשביל להתקדם ולהגדיל מכירות.
כמובן שיש לבחון את הגידול במכירות ביחס לגידול ברווחים. אם לא ניתן לשמור על קצב
שצמיחה הדרוש על מנת לשמור על החזר ההון יש לבחון האם לא מושקע כסף רב מידי
בפיתוח הארגון.

מקורות:

7%
החזקת כלי רכב
3%
משכורות
30%
החזקת משרד
0
הובלת ומשלוחים
0
צרכי משרד
2.5%
ביטוחים
3.3%
טלפון
1.5%
פרסום
18%
צרכי משרד
2%
מסים ואגרות
0
הוצאות משפטיות
1%
הנהלת חשבונות ובקורת
2.5%
כנסים והשתלמויות בחו"ל
3.5%
ספרות מקצועית
0.3%
אשל
0.3%
פחת וציוד
1%
כאמור הסעיף אשר ברובו מרכיב את דו"ח רווח והפסד הינו סעיף הוצאות הנהלה וכלליות אשר את התפלגות ההוצאות בו הבאנו בטבלה למעלה. ניתן לראות שסעיף המשכורות הוא הסעיף העיקרי בתוך ההוצאה הזו, דבר אשר מצביע על ארגון עובד אשר לו מספר עובדים.
מתוך עיון בדו"ח רווח והפסד ניתן להניח את המסקנות הבאות:
בכדי להגיע לרמת רווחיות יותר גבוהה על בעלי עסק לנקוט בדרכים על מנת ליעל את עסק ולהפחית את ההוצאות הנהלה וכלליות של עסק.
אחת הבעיות החמורות ביותר שיש לארגונים הינה בעיית המימון, עסק אינו סובל מהוצאות מימון, אלא להפך יש לו הכנסות מימון, כלומר מצבו של עסק מבחינה מימונית הינו טוב.
בכדי להשלים את תמונת הניתוח עלינו לבצע מספר בדיקות של היחסים הכספיים הנובעים מתוך עיון בדו"חות הכספיים.
יחסים כספיים- היחסים הכספיים, הינם בחינת המספרים שבמאזן ובדו"ח רווח והפסד אחד כלפי השני ומציאת היחסים הרלוונטיים לניתוח שמעונינים לבצע.
נהוג לחלק את היחסים הכספיים לארבע קבוצות אשר כל אחת מהן מכסה תחום מוגדר בניהול ותפעול הארגון והם:
יחסי נזילות- אשר בוחנים את יכולתה של הארגון לעמוד בהתחייבויות שלה בטווח הקצר, לחצים מסוג זה עלולים להופיע כאשר החברה אכן נכלאת למשבר ויש לה צורך לפרוע נכסים על מנת להופכם לכסף מזומן, או כאשר על החברה מופצות שמועות אשר גורמות לספקי החברה להגביר את הלחץ על החברה ולקצץ באשראי אשר ניתן לה.
יחס הנזילות אשר נחשב יהיה היחס המהיר, אשר מוגדר כנכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות. היחס המהיר למעשה מראה איזה אחוז מתוך ההתחייבויות השוטפות של החברה יכול להיות ממומן על ידי הנכסים השוטפים שלה.
יחסי רווחיות- בחינת ההצלחה של הארגון מתבססת הרבה על הרווח של החברה בעבר ויכולתה לשמור על רמה מסוימת של רווחיות בעתיד. היחס שבו נשתמש על מנת לבחון את רווחיות החברה יהיה הרווח ביחס להון העצמי , יחס זה מודד את שיעור התשואה על השקעות הבעלים, כלומר את שיעור הרווח שהם השיגו על השקעתם, כמובן שככל שהתשואה
להון גבוהה יותר המשקיעים בחברה משיגים תמורה ריאלית גבוהה יותר על השקעתם ולהיפך. כאשר מבקשים לבחון אם שיעור התשואה נמוך או גבוה יש לבחון אותו ביחס להשקעות בעלות רמת סיכון דומה.
יחסי יעילות - קבוצת יחסים אלה מתמקדת בבחינת הנכסים השוטפים של החברה, בעיקר המלאי והחייבים, המשפיעים באופן ישיר על הרווחיות. כמובן שככל שהחברה נותנת יותר אשראי לחייבים כך נפגעת הרווחיות שלה ועולה רמת הסיכון שהיא לוקחת. אך מן הצד השני לא תתיכן פעילות פיננסית וארגונית ללא מתן אשראי לחייבים החברה. את
יחסי היעילות נבחן על פי מחזור החייבים אשר יחושב כ- מכירות שנתיות חלקי חייבים ושטרות לקבל.
יחסי מיבנה ההון- המנוף הפיננסי של החברה, כל פעילות בחברה יכולה להתנהל או על ידי מימון זר או על ידי מימון הבעלים. היחס שבין ההון הזר לבין ההון העצמי נקרא מנוף פיננסי. ככל שחלקן היחסי של ההלוואות בס"ה המימון של החברה גדול יותר וחלקם של הון הבעלים קטן יותר החברה יותר ממונפת. שימוש במנוף פיננסי גבוה
עלול להיות מסוכן נבחן את מבנה ההון של החברה על ידי היחס התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך חלקי סך כל המאזן. יחס זה בוחן איזה אחוז מתוך סך כל ההון של החברה ממומן על ידי ההון הזר.

נביא את תוצאות חישוב היחסים הכספיים:
יחס הנזילות- התשובה 1.3 תוצאה של 1 וקרוב אליה נחשבת כתוצאה טובה , כלומר החברה בעלת שיעור נזילות טוב.
יחס הרווחיות- התשואה להון העצמי התשובה 18% שזו תשואה די גבוהה על השקעה.
יחס מבנה ההון- יצא 70% כלומר אחוז זה מהווה את ההון הזר יחסית להשקעות החברה.
יחס היעילות- השתמשנו במחזור החייבים, התשובה יצאה 5, כלומר חמש פעמים בשנה החברה מגלגלת את החייבים שלה והופכת אותם למזומן.
המדדים הכספיים של החברה יצאו טובים כלומר הושלם הניתוח של החברה אשר יצאה משביע רצון.
החלק השני של העבודה יתמקד באפשרות השקעה אשר תוצע לעסק. אפשרות השקעה אשר נבחן את כדאיותה על פי שני מדדים :
מדד הערך הנוכחי הנקי ומדד תקופת החזר ההשקעה.
אפשרות ההשקעה ובדיקתה:
בכדי למצוא אפשרות השקעה אשר תתאים לעסק תחילה עלינו לבחון את התוצאות של ניתוח הדו"חות על מנת למצוא אפשרות אשר תתאים למסגרת אפשרות ההשקעה.
אפשרות ההשקעה:
נניח שהוצע לעסק לקנות מבנה ב- 130,000 ש"ח שישולמו בשני תשלומים שווים. התשלום הראשון היום והתשלום השני בעוד שנה. את המבנה יוכל עסק להשכיר. נניח שבשנה הראשונה יביא המבנה לתוספת הכנסה הנובעת מהשכרתו של 20,000 ש"ח והעלויות השוטפות של החזקת המבנה תהיינה 25,000 ש"ח. בשנה השניה יביא המבנה לתוספת הכנסה של
50,000 ש"ח בשלוש שנים לאחר מיכן תוספת ההכנסה תהיה 70,000 ש"ח וההוצאות כל שנה יעמדו על 40,000 ש"ח. בתום השנה החמישית ישנה נפילה רצינית בשוק הנדל"ן בארץ ועסק מצליח למכור את המבנה ב- 20,000 ש"ח.
נניח שהריבית במשק היא 12% שנתי.
כאמור מבחן הכדאיות אשר נפעיל על ההשקעה בכדי לבחון את כדאיותו יהיה על פי הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה. בשיטה זו נבחן את "תזרים הכסף מזומן המהוון" של ההשקעה. כלומר תחילה נבחן את תזרים הכסף מזומן נטו הנובע מההשקעה האפשרות לאחר מיכן נהוון כל סכום וסכום במחיר ההון אשר משוער באפשרות.
הערך נוכחי נקי הוא השווה ערך הכספי של ההשקעה במונחי ערך נוכחי . כאשר התשובה של בדיקת הערך הנוכחי הנקי של האפשרות יוצאת חיובית סימן שההשקעה כדאית, כאשר אנו בוחנים את הכדאיות בין שתי אפשרות חלופיות נבחר את זו אשר לה ערך נוכחי נקי יותר גבוהה.
הערך הנוכחי הנקי הוא למעשה הסכום במונחי ערך נוכחי אשר נהיה אדישים בין לקבל אותו או לבצע את ההשקעה, ועל כן ככל שהערך נוכחי נקי יוצא גבוהה יותר משמע שהסכום אשר אמור להתקבל מן ההשקעה הנבדק גבוה יותר.
נרשום את תזרים הכסף מזומן נטו הצפוי מן ההשקעה:
תחילת שנה ראשונה (50,000 )
סוף שנה ראשונה (45,000 ) = 15,000 - 20,000 + -50,000
סוף שנה שניה 25,000 = 25,000 - 50,000
סוף שנה שלישית 30,000 = 30,000 - 60,000
סוף שנה רביעית 30,000 = 30,000 - 60,000
סוף שנה חמישית 50,000 = 20,000 + 30,000 - 60,000
כלומר תזרים הכסף מזומן נטו יצא:
תחילת שנה 1
סוף שנה 1
סוף שנה 2
סוף שנה 3
סוף שנה 4
סוף שנה 5
(50,000)
(45,000 )
25,000
30,000
30,000
50,000
לאחר שמצאנו את תזרים הכסף מזומן נטו של ההשקעה נהוון אותו בריבית השוק כלומר 12%
NPV= -50,000 - 45,000/ 1.12 + 25,000/1.12^2+ 30,000 / 1.12^3 + 30,000/ 1.12^4 + 30,000/1.12^5 =
התשובה היוצאת היא -1.458 , כלומר הערך נוכחי נקי יצא שלילי ועל כן ההשקעה אינו משתלם.
הקריטריון השני שנבחן על מנת לבדוק עם האפשרות משתלמת הוא החזר הפירעון, כלומר תוך כמה זמן מחזיר עסק, הוא הגוף המשקיע את השקעתו, בפרוייקט אשר הוצג רק כעבור חמש שנים מכסה עסק את השקעתו .
נשנה את התסריט וניבחן את כדאיות ההשקעה:
ההנחה תהיה שהיות ואנו חיים במציאות אשר בה הריבית המשק גבוהה מאוד נניח שהריבית המשק ירדה ל 5%, אך בגלל שהממשלה לא הצליחה לשמור על רמת אינפלציה נמוכה כפי שנקבעה, נגיד בנק ישראל מעלה את האינפלציה כל שנה ב- 2% במשך ה- 5 שנים הקרובות, כך שבשנה הראשונה הריבית תהיה 5%, בשנה השניה - 7%, בשנה השלישית- 9%,
בשנה הרביעית- 11% ואילו בשנה החמישית הריבית תהיה- 13%.
נבחן את ההשקעה לאור השינויים בהנחות:
תזרים הכסף מזומן אינו משתנה והוא כאמור:
תחילת שנה1
סוף שנה 1
סוף שנה 2
סוף שנה 3
סוף שנה 4
סוף שנה 5
-50,000
-45,000
25,000
30,000
30,000
50,000
נהוון את ההשקעה בריביות המשוערות:
NPV= 50,000 + 30,000
1.13
____________________ + 30,000
1.11
______________________________ +25,000
1.09
______________________________________ - 45,000
1.07
_________________________________________________ - 50,000
1.05
התשובה של הערך נוכחי נקי במקרה זה הוא 8,513 ש"ח כלומר חיובי ועל כן בתנאי שוק שכאלה ההשקעה משתלמת.
גם כאן תקופת ההחזר של ההשקעה לא השתנתה כלומר חמש שנים בגלל שקריטריון זה נובע התזרים הכסף מזומן נטו של ההשקעה.
סיכום:
במסגרת עבודה זו נבחנו שני נושאים עיקריים, הראשון היה ניתוח הדו"חות הכספיים של עסק ואילו הנושא השני היה בחינת אפשרות השקעה אשר מוצעת לעסק.
בכדי לנתח דו"חות כספיים ולאו דווקא אלה של עסק יש לבצע מספר הכנות על מנת לנתח כראוי את הדו"חות בראש ובראשונה על המנתח לאסוף חומר רקע על החברה שאת דו"חותיה הוא עומד לנתח. מקורות המידע אשר עומדים לרשותו של המנתח מגוונים, חלקם פנימיים של החברה וחלקם חיצוניים:
תשקיף לגיוס הון.
דו"ח הדירקטורים של החברה.
דו"ח רואי החשבון של החברה.
נתונים מקרו כלכליים ונתונים ענפיים.
דו"חות תקופתיים לרשות לניירות ערך ולבורסה.
רשם החברות .
קטעי עיתונאות.
לאחר שכל המידע נאסף והאנליסט חש שהוא מכיר את החברה הוא יכול לפנות לדו"חות הכספיים אשר אותם הוא עומד לנתח. תחילה בכדי לנטרל את מספרי הדו"חות אשר הם שלעצמם אינם אומרים הרבה יש לתרגם את הדו"חות לאחוזים, את דו"ח רווח והפסד נתרגם לאחוזים מתוך סך המכירות השנתיות ואת המאזן נתרגם לאחוזים מסך כל המאזן. כעת
ניתן לפנות ולבחון את המגמות אשר מסתמנות בדו"חות הכספיים ולנסות ולתת למגמות אלה הסברים על מה שאמור לקרות בשטח.
כשלב שני של ניתוח הדו"חות הכספיים ישנה האפשרות לבחון מספר יחסים כספיים אשר נותנים איזה שהוא צביון לדו"חות שנבדקו. ישנם כאמור ארבעה קבוצות של יחסים כספיים:
יחסי נזילות.
יחסי רווחיות.
יחסי מבנה ההון.
יחסי יעילות תפעולית.
לרוב כאשר נימצא מגמה מסתמנת הקשורה לאחד מהנושאים הללו נעמיק בבדיקת היחסים הכספיים באותה קבוצה.
החלק השני של העבודה הוקדש לבדיקת כדאיות השקעה של פרוייקט מוצע. כמובן שההשקעה שנבחר הינו דמיוני אך כאמור הוא עשוי להתרחש במציאות. אפשרות ההשקעה נבחנה לאורם של שני קריטריונים. האחד הינו הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה ואילו השני הוא תקופת החזר ההשקעה של ההשקעה. שני קריטריונים אלה הינם בין הנפוצים בבדיקת
כדאיות השקעות. בכדי לבחון יותר לעמוק את התוכניות יש לשנות את ההנחות אשר מובילות לבדיקה ולבצע בדיקה נוספת. לרוב נהוג לקחת שלושה תסריטים האחד פסימי, השני אופטימי והשלישי הכלאה של שניהם.

ביבליוגרפיה:
רו"ח אייינהורן ,חשבונאות פיננסית למנהלים, הוצאת עתרת.
נחמיאס אריה, תורת המימון- ניהול פיננסי של גופים ארגוניים, האוניברסיטה הפתוחה.
אינגבר יאיר, ניתוח דו"חות כספיים, 1994, המכון לפריון העבודה.
סמט יעקב, חשבונאות פיננסית, אחיאסף, 1992.
רטנר, אהרן, יסודות המימון, המכללה למנהל, 1992.
לירז .מ,1992, תכנון ארוך טווח בארגון, ע' 76.
16

תגים:

כספים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול פיננסי של עסק פרטי", סמינריון אודות "ניהול פיננסי של עסק פרטי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.