עבודות [109-117] מתוך 529 :: [עמוד 13 מתוך 59]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 50345 SHOPPING CART DISABLED
שלימות האדם בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין, 1999.
תפיסת האדם, שלימות לפי ההשגה והשלימות והחיסרון.
9,931 מילים (כ-30.5 עמודים), 3 מקורות, 306.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תפיסת "האדם"
הנחה ברורה היא, שכאשר בוחנים מתי מגיע מושג כלשהו לכדי שלמות, יש לבחון תחילה מהו תוכנו של אותו מושג. על כן אציג תחילה את הקוים הכלליים למהותו של מושג ה"אדם" במשנת הכהן. בשל רוחבו של הדיון אצטמצם לאותם אספקטים בתורת האדם שיש להם קשר ישיר לדרכים בהם מבין ר"צ את השלמות אליה צריך
האדם לחתור.

בין גוף לנפש
בכמה מקומות בכתביו מציין ר"צ כי השם אדם אינו מציין את הגוף, אלא דווקא את הנפש. הגוף נקרא "בשר אדם", היות והוא הבשר של "האדם" שהיא הנפש, ובלשונו:
עיקר האדם הוא המחשבות והרהורים ורצונות שבמוח ולב שזהו רוחניות האדם, אבל הגוף הוא גשמי ונקרא בשר אדם.1

לכן כשנבוא לדבר על שלמות האדם לא נמצא אצל ר"צ כל קריטריון של שלמות המתיחס לפיתוח כשרים גופניים. הגוף מבחינתו שלם רק כאשר הוא משרת באופן האופטימלי את האדם - שהוא מכלול הכשרים הרוחניים והנפשיים. בלשון ימינו ניתן לומר שמבחינת ר"צ הגוף צריך להיות "שקוף" לנפש עד כמה שניתן. ובכל מקרה
שלימות האדם תתיחס רק לשלמותו הרוחנית והנפשית והשכלית. לעולם לא נמצא אצל ר"צ קריטריון ספורטיבי או בריאותי כחלק מהגדרת שלמות האדם2 משום ש"האדם" בהא הידיעה אינו הגוף.
---------------------------------------------------------------
1. צדקת הצדיק אות ריז. וכן הוא בתקנת השבין עמ' 165, דובר צדק עמ' 122, לקוטי אמרים 146 ועוד.
2. מחלה גופנית עלולה אמנם להעיד על פגם בשלמות האדם, אך זאת רק משום שהגוף הוא שיקוף של הנפש, ומחלתו מעידה על מחלה מקבילה ברוחניות בתחום שהוא "האדם": "כל חליי הגוף של בני ישראל אינם במקרה כלל, רק מקבילים ממש לחליי הנפש כמפורש בתורה כמה פעמים. ומיד שמתרפא הנפש גם הגוף מתרפא" תקנת השבין, עמ' .3

ראשי פרקים:
1. מעט על רבי צדוק ומשנתו
2. תפיסת "האדם"
           בין גוף לנפש
           שלושה חלקים באדם
           האדם כמכלול העולמות
           מהו עיקר האדם?
           האדם הפרטי
3. שלמות לפי ההשגה
           ההולכים בחושך
           התורה כמצילה מן הדמיון
           ג"ר לא נשברו
           אמיטטיו דאי
4. השלימות והחיסרון
           זה לעומת זה
           סכלות מעט
           הבמה עקומה
לסיכום:

ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50274 SHOPPING CART DISABLED
המומרים במאה ה-16 באיטליה, 1999.
הבולה של 1555, דרשות הכפיה, בית המשומדים, תוצאות מדיניות ההמרה, מאפייני המומרים, הסיבות להמרה והתייחסות הנוצרים והיהודים.
5,569 מילים (כ-17 עמודים), 8 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המרת יהודים היתה מאז ראשית הנצרות נושא מורכב וטעון ויחד עם זאת נטלה חלק משמעותי בהשקפה התיאולוגית הנוצרית על היהדות.
תפקידם של היהודים לאחר הופעת הנצרות, אפשר אמנם את נוכחותם בתוך החברה הנוצרית ואת המשך קיום מנהגיהם כיהודים, אולם כל זאת תחת הגבלות ופיקוח מתמידים שהחריפו או התמתנו בהתאם לרוח התקופה, שליטיה ואנשי הדת שכיהנו בה.

בספרי הקודש הנוצריים מצויינת  הפרשנות הפאולינית לשם "שאר ישוב" (יש' כב', אל הרומיים ט'- כז') והיא כי "שהישוב" יגאל רק אם יהיה "שאר" דהיינו השארית של ישראל שתשוב מסורה אל חיק הנצרות.

מכיוון שדבר זה יקרה באחרית הימים, בעת חזרתו השניה של המשיח, חייבים הנוצרים להקל על המרת דתם של היהודים ובכך ליצור את התנאים האופטימליים שיזרזו את בוא הגאולה.

מדיניות זו בעלת השורשים העתיקים באה לידי ביטוי במשנה תוקף בתקופה בה עוסקת עבודה זו - המאה ה-16 באיטליה.

תחילה נסקור את מדיניות ההמרה במאה זו שהשתקפה בחקיקה, בהטפה ובהקמת מוסדות שונים אשר שמו להם מטרה אחת שהיתה מימוש אידיאל נוצרי זה.
מכאן נעבור אל המומרים עצמם, ננסה לבחון מאילו שכבות חברתיות וכלכליות צמחו, נבדוק האם ניתן להגדיר מה היו הסיבות להמרתם, את יחסה של החברה הסובבת, יהודית ונוצרית, למעמד חדש זה, ומהו למעשה מאזן הישגיה של מדיניות זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' : מדיניות ההמרה במאה ה16- ותוצאותיה
     הבולה של  Cum nimis absurdum - 1555
     דרשות הכפיה
     בית המשומדים (Casa  dei  catecumeni)
     תוצאות מדיניות ההמרה
פרק ב' : דיוקנם של המומרים
     מאלו שכבות חברתיות וכלכליות צמחו המומרים?
     הסיבות להמרה
     יחס החברה הנוצרית והיהודית למומרים
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50184 SHOPPING CART DISABLED
מעמד הר סיני כפי שמשתקף במסורת המוסלמית, 1999.
תוך התייחסות לשתי ארועים המתוארים במסורת (פגישת משה ואלוהיו, משה ולוחות הברית).
6,629 מילים (כ-20.5 עמודים), 16 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבחון כיצד מתייחסת המסורת המוסלמית למאורע של קבלת התורה על-ידי משה בהר סיני.
בעבודה זו בחרתי להתייחס לשני אירועים המתוארים במסורת המוסלמית הנוגעים למתן תורה והם:
1. פגישת משה ואלוהיו (סורה 7, פסוקים: (138-142
2. משה ולוחות הברית (סורה 7, פסוקים: (150-156
במהלך העבודה אסקור מסורות שונות המתארות שני אירועים אלו תוך שימת דגש על סתירות וניגודים העולים מתוך המסורות.

תוכן עניינים:
1. המסורות אודות פגישת משה ואלוהיו, על פי ניתוח השוואתי ביניהן.
           א.  הסיטואציה בה מבקש משה לראות את אלוהיו.
           ב. הסימנים החיצוניים של התגלותו של אללה למשה.
           ג. 'אני ראשון המאמינים בך' - משה אמר לאלוהיו מיד לאחר ההתגלות
           ד. 'בחרתיך מכל אדם בשליחות שהוטלה על שכמך ובדברי אשר שמתי בפיך'
           - דברי אלוהים למשה.
2. משה ולוחות הברית - לאחר ההתגלות מקבל משה מאלוהיו את לוחות ברית  -
שהם תורת ישראל.
           א. ממה היו עשויים הלוחות
           ב. איך הועברו הלוחות למחמד (ממשה(
           ג. הסיבה שבגללה השליך משה את הלוחות ושבר אותן
 
עבודה מס' 50161 SHOPPING CART DISABLED
הנבואה בעיני הרמב"ם ובעיני האברבנאל, 1999.
השוואה מקיפה של עמדות הרמב"ם והאברבנאל לסוגיה - הנבואה שכל או פעולה ישירה של האלוהים.
5,046 מילים (כ-15.5 עמודים), 8 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אציג את השקפת הרמב"ם בענין הנבואה, ואת השגות האברבנאל  עליו.
הרמב"ם סובר שהנבואה היא המדרגה השכלית הגבוהה ביותר שאליה יכול להגיע אדם עלי אדמות. הדרך למעלה זו היא דרך פיתוח השכל יחד עם פיתוח הכח המדמה, ותלוי בתכונות מולדות. מדרגה זו היא טבעית לגמרי ואין בה מן הנס כלל, יתר על כן סובר הרמב"ם שאם אדם מגיע לדרגה השכלית העליונה ואינו מתנבא זהו מקרה ניסי, וזה רצון האל.
בנקודה זו חולק האברבנאל מכל וכל, הוא סבור שהנבואה היא פעולה ישירה ומקומית של ה', שמחליט לנבא את מי שהוא בוחר, ואין כאן ענין בהכנות ומושכלות כלל. האברבנאל מצא בדברי הרמב"ם שבע 'הקדמות' שהן בסיס
השקפת הרמב"ם ואיתן מתוכח האברבנאל.

תוכן העניינים:
        מבוא
        הקדמה
        קיצור תולדות חייו של האברבנאל
        דעת האברבנאל על הרמב"ם
        דעת הרמב"ם בנבואה
                 על מי תחול הנבואה?
                 מהי הנבואה?
                 הנבואה היא נס או טבע?
                 מעמד החלום
                 דעת הפילוסופים מול דעת הרמב"ם
        תגובת האברבנאל על דברי הרמב"ם
                 הקדמה א'
                 הקדמה ב'
                 הקדמה ג'
                 הקדמה ד'
                 הקדמה ה'
                 הקדמה ו'
                 הקדמה ז'
        סיכום
        ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 41669 SHOPPING CART DISABLED
סטאטיות מול דינמיות בשירת היין והחשק לפי שירי ר' שמואל הנגיד, ר' שלמה אבן גבירול ור' משה בן עזרא.
היסודות הסטאטיים והדינמיים וניתוח עשרה שירי אזור.
5,884 מילים (כ-18 עמודים), 6 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שירת היין כחלק משירת החול העברית בספרד של ימי הביניים הוא ז'אנר העומד בפני עצמו, ובו יסודות הלקוחים משירת היין הערבית שמקורותיה יווניים ופרסיים.
ישראל לוין בספרו 'מעיל תשבץ' מדגים כיצד שירת היין העברית היא במידה רבה חיקוי של  שירת היין הערבית, ומציין את השפעתה הרבה מבחינת המוטיבים השונים, פיגורות לשוניות והאלמנטים הטיפוסיים לז'אנר: ההזמנה לשתיית יין וההטפה להתמכרות הנאות השתייה, תאור שבחי היין  והשפעותיו, תאור האווירה החושנית מסביב הכולל מקום המשתה, השעה המתאימה, והדמויות המשתתפות. שירת היין היא שירה הדוניסטית מובהקת אשר מטיפה לתענוגות החיים, וליכולת לשמוח ולהתרחק מכל צער וכאב. רבים משירי היין מלווים אווירה אירוטית חושנית הכוללת מלבד ההתמכרות לתענוגות היין גם התמכרות לתענוגות הגוף. המוזג או המוזגת מציעים לטעום לא רק מגביע היין אלא גם ממנעמי גופם.
המעשה האירוטי נלווה לשתיית היין ומשתלב בו ולפיכך ניתן להרחיב את שם הז'אנר לשירת יין וחשק. זוהי שירה חילונית אשר מבקשת 'שכר' בעולם הזה, ומבקשת למצוא את האושר בתענוגות החושים ובהנאה מן היופי על כל גילוייו בעולם הזה.
החלטתי לבדוק בחטיבת שירי היין והחשק את היסודות הדינאמיים מול היסודות הסטאטיים בשיריהם של שלשה משוררים. האחד - רבי שמואל הנגיד, שהיה אחד המשוררים הראשונים שכתב שירי יין, השני - רבי שלמה אבן גבירול, בן תקופתו של שמואל הנגיד, והשלישי - רבי משה בן עזרא בן הדור שבא אחריהם.
נבחרו עשרים שירים: עשרה שירי אזור - מתוכם שמונה לרבי משה בן עזרא (רובם שירי חשק), אחד לשמואל הנגיד ואחד לשלמה אבן גבירול, ועשרה שירים שווי חרוז - חמישה לשמואל הנגיד וחמישה לשלמה אבן גבירול.
 
עבודה מס' 41661 SHOPPING CART DISABLED
הפולמוס היהודי-נוצרי במדרש "בראשית רבה", 1997.
רקע כללי, הפולמוס בין שתי הדתות בימי קדם ונושאים מרכזיים בפולמוס כפי שהם משתקפים במדרש "בראשית רבה".
6,320 מילים (כ-19.5 עמודים), 12 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זאת נעסוק באחת היצירות החשובות ביותר של התרבות היהודית בתקופת האמוראים,וניתן לאמור בתרבות היהודית בכלל, קובץ המדרשים הנקרא "בראשית רבה" מאחר שהוא בנוי ממדרשים על ספר בראשית, ובדרך שבה משתקף בו הפולמוס בין היהודים והנוצרים.
בתקופה שבה נערך "בראשית רבה" המאות הרביעית והחמישית לספירה, פולמוס זה נעשה מרכזי יותר ויותר בחיי היהדות ויותר ויותר כוחות למדניים היו צריכים להיות מושקעים בו שכן הנצרות שהחלה את קיומה ככת יהודית הפכה בתקופה זאת לדת מתחרה עם היהדות שרכשה לעצמה יותר ויותר תומכים מבין הפגאנים (וגם מבין היהודים) בקצב מדהים. ובסופו של דבר במאה הרביעית לספירה אולי זמן לא רב לפני עריכתו הסופית של בראשית רבה הפכה לדת הרשמית של הקיסרות הרומאית וליריב מסוכן יותר מאי פעם של היהדות.
האיום של הנצרות על היהדות היה חמור אף יותר מזה של הפגאניות או מזה של דתות דואליסטיות כמו הזורואסטריזם הפרסי מאחר שהיא טענה לבעלות על ספר הקודש של היהדות, התנ"ך וטענה שכל הנבואות המופיעות שם התגשמו במשיחה ישו ובה "ישראל האמיתי שברוח" ולא בצאצאים של בני ישראל התנכיים "ישראל שבבשר" שהחלו לפתח להם דת שונה מאוד מהנצרות בהתאם לפיתוח הבלתי פוסק של התורה שבעל פה שחכמי היהודים ייחסו לה מעמד שווה בחשיבותו לזה של התורה שבכתב.
היהדות  הייתה  צריכה עם כך להתמודד עם אמונה יריבה שהסתמכה על אותם מקורות עצמם שהם הסתמכו עליהם ויותר מכך, הצלחתה של אמונה זאת בעולם הייתה גדולה לאין ערוך מזו של היהדות שהייתה מפוזרת ומוחלשת לאחר כישלונם המוחלט של שתי המרידות הגדולות כנגד הרומאים שהביאו לחורבנו של המרכז היהודי בארץ ישראל (אם כי זה שוקם במעט בתקופתו של יהודה הנשיא).
היהודים היו כעת צריכים למצוא תשובות לטענות שונות שאותן העלתה הנצרות כנגד המשך תקפותה של היהדות לאחר בואו של ישו ואחד המקורות הראשיים שמימנו אנו שומעים את התשובות השונות שהועלו בפולמוס בין שני הצדדים הוא מדרש בראשית רבה שניתן לראות בו כתשקיף נאמן ביותר של התפיסות היהודיות לגבי שאלות שונות ומגוונות בתקופת האמוראים במאות הרביעית והחמישית לספירה.
נשאלת השאלה מה היו הטענות העיקריות שעליהן היה ויכוח בין שני הצדדים הנוצרים והיהודים? האם ניתן למצוא נושא עיקרי שעמד במרכז הויכוח שנבע מעולם המושגים המשותפים לשני הצדדים? וכיצד מגיבים המדרשים שבבראשית רבה על טענות הנוצרים ועל הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז הדיון? והאם ניתן גם למצוא מגוון של דעות שאינן בהכרח אחידות לגבי טענות אלה בבראשית רבה או שקובץ המדרשים מציג "חזית אחידה" לחלוטין לגביהן ?
בעבודה זאת אתן תחילה בפרק המבוא סקירה כללית על מדרשי האגדה ועל "בראשית  רבה" שהוא אחד ממדרשי האגדה הקדומים והחשובים ביותר.
בפרק השני אדון במחלוקות השונות שהיו בין הנוצרים והיהודים בתקופה הנידונה, סוף העת העתיקה ובנקודות המחלוקת העיקריות שהיו בין שני הצדדים.
בפרק השלישי אדון במדרשים שונים בבראשית רבה שמהם משתקפים בברור המחלוקות שהיו קיימות בין חכמי ישראל האמוראים ובין חכמי הנוצרים כמו בתקופה שבה הנצרות הייתה על סף ההשתלטות על העולם הפגאני העתיק ושבה היהדות נראתה כחלשה יותר מתמיד ולכן היה צורך בתשובות ניצחות לטענות היריבים הנוצריים על מנת לחזק את הביטחון העצמי היהודי. צורך זה באו לספק מדרשים שונים בבראשית רבה.  

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2.  פרק 1: מבוא -סקירה כללית על מדרש בראשית רבה
3.  פרק 2:  הפולמוס בין היהדות והנצרות בימי קדם
4.  פרק 3: נושאים מרכזיים בפולמוס כפי שהם משתקפים במדרש בראשית רבה.
5. סיכום
מראי מקומות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 41648 SHOPPING CART DISABLED
הילולת ר' שמעון בר יוחאי במירון, 1999.
העליה לקברות צדיקים, זיהוי קדושים, הארגון הקהילתי במקומות קדושים, העליה למירון ומשמעותה כיום ובעבר.
9,667 מילים (כ-29.5 עמודים), 13 מקורות, 296.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניתן לחלק את ההיסטוריה של עם ישראל לתקופות שונות, כאשר בכל תקופה התאפיין העם במאפיינים  שונים ובצורת מחיה שונה. התקופה הראשונה אשר בה ניתן לדון הינה תקופת המקרא- בתקופה זו למעשה עם ישראל מתגבש משבטים לעם, כאשר שיא הגיבוש הוא בכיבוש הארץ על ידי יהושוע . בהמשך לאחר חורבן הבית השני, בערך במאה השניה לפני הספירה עם ישראל יוצא לגולה ולמעשה "מתפזר" בה למשך יותר מאלפיים שנה. התקופה השלישית אשר בה אנו חיים - הינה תקופת השיבה לציון, וישנם אף כאלו אשר יאמרו כי זוהי תקופת הגאולה.
עבודה זו תעסוק בתופעת העליה לקברות צדיקים, כאשר הדגש יהיה הילולת הצדיק שמעון בר יוחאי שנערכת בקברו שבצפת. במסגרת העבודה נבחן  תחילה את תופעת העלייה לרגל לקברות צדיקים וכיצד ניתן לזהות קדוש. לאחר מכן  נבחן את הנעשה בהילולה עצמה, כלומר את המבנה הארגוני של ההילולות. בחלק הבא של העבודה נעבור לבחון בצורה פרטנית יותר את הנעשה בהילולת הקדוש שמעון בר יוחאי.
נסקור את תולדות חייו, את העלייה למירון מאז ועד היום. כמו כן נסקור  את בניית האתר הקדוש חצר הרשב"י וצורתו כיום.
הפרק הבא של העבודה יבחן את  מקומה של ההילולה בחיי המאמין, כלומר במהלך הפרק נסקור כיצד מתבצעות ההילולות, המנהגים המקובלים והתאריכים אשר בהם עולים לרגל. הפרק שלאחריו יעסוק בהילולת רבי שמעון בר יוחאי- במסגרת הפרק נסקור את ההילולה עצמה. הפרק שיחתום את העבודה יערוך השוואה בין ההילולה כיום ובימים עברו.
במסגרת העבודה ננסה לענות על מספר שאלות שיהיו שאלות המחקר. השאלות שעליהן ננסה לענות נוגעות למקומה של ההילולה בחייו של המאמין ובהבדלים שבין ההילולה כיום לבין זו אשר נערכה בעבר. אך לפני כן ננסה לבחון את תופעת העלייה לקברות צדיקים.

ראשי פרקים:
מבוא
פרק א' - עליה לרגל לקברות צדיקים
פרק ב'- זיהוי קדושים
פרק ג'- הארגון הקהילתי במקומות הקדושים
פרק ד' - הקדוש רבי שמעון בר יוחאי
פרק ה'- העלייה למירון- וחצר הרשב"י
פרק ו'-  מקומה של ההילולה בחיי המאמין
פרק ז' הילולת רבי שמעון בר יוחאי
פרק ח'- ההילולות כיום ובימים עברו- השוואה.
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 41645 SHOPPING CART DISABLED
היחס לאומות העולם במדרש "מכילתא דרבי ישמעאל", 1997.
רקע, המדרשים, היחס לאומות העולם במסורת היהודית הקדומה והיחס במדרש של ר' ישמעאל.
6,300 מילים (כ-19.5 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אחד הנושאים החשובים שהעסיקו מאז ומתמיד את חכמי היהדות (כמו גם את היהודי הרגיל) היה כיצד להתייחס לגויים שסבבו אותם בעולם שבו היהודים היו תמיד מיעוט ולעתים קרובות מיעוט נרדף. במצב כזה קל היה לפתח גישה עוינת לחלוטין לגויים שמסביב, אך גישה זאת מעולם לא הייתה יחידה . בתרבות רב גונית כמו התרבות היהודית  הרבנית שבה תמיד ניתן ביטוי לגישות סותרות זו את זו ( עד לגבול מסוים) ניתן גם ביטוי רבגוני ביותר בשאלת היחס לגויים , האם לראות את כולם כרשעים גמורים? ואולי כמי ששומרים על שבעת מצוות בני נוח וככאלה אינם נופלים לעתים בצדקתם מהיהודי הממוצע? חכמים שונים בדורות שונים ביטאו תפיסות שונות בנושא זה שלרוב הושפעו מאוד מהיחסים בין היהודים והגויים במקומם ובתקופתם , ולא פעם השליכו את אירועי תקופתם ויחסם לגויים לתקופות עבר רחוקות לתקופות המקראיות אשר כפי שתיארו אותם במדרשים באגדות ובפירושים שונים אותם יצרו היו בעצם בבואה של תקופתם שלהם תחת מסוה.  יחסם של בני ישראל בתקופת יציאת מצרים או בתקופת דוד ושלמה לגויים ויחס הגויים אליהם היו מעין השלכה של יחסי היהודים והגויים בתקופתו של הכותב וביטאו בעצם את תפיסותיו לגבי הגויים בהווה.
דוגמה טובה לכך היא במדרשי ההלכה והאגדה  שחוברו ולוקטו במאות הראשונות
שלאחר הספירה בתקופות התנאים והאמוראים . מדרשים אלה שהשתמשו בפסוקי התנ"ך כדי ליצור סביבם אגדות שלמות יותר משהתעניינו בתיאור" אובייקטיבי " של תקופת התנ"ך התעניינו יותר בהצגת ענייני דיומא במסווה תנכי  , הן מסיבות של צנזורה והן כדי לחדד את עצמתם ולהעניק להם כיסוי על זמני שישרוד אל מעבר לתקופתם במסגרת סיפורי התנ"ך.
מדרשים אלה עסקו בכל הבעיות שהעסיקו את היהודים של זמנם ובכללם אחת הבעיות המרכזיות הייתה שאלת היחס לגויים.
בעבודה זאת אסקור את היחס לגויים כפי שהוא מתבטא באחד מקבצי המדרשים הקדומים והחשובים ביותר " מכילתא דרבי ישמעאל ".
קובץ מדרשים זה מיוחס לבית מדרשו של רבי ישמעאל שפעל במאה לשניה לספירה (אם כי הוא כנראה מאוחר יותר בתקופת עריכתו הסופית) והוא מכיל מדרשים המבוססים על ספר "שמות" ועל סיפורי יציאת מצרים ומתן תורה.
האם ניתן לראות במדרשים המופיעים ב"מכילתא דרבי ישמעאל " יחס אחיד וגישה אחידה כלפי הגויים ? האם ניתן לטעון שגישה זאת היא עויינת במיוחד (אולי בגלל אירועי הזמן שבו נוצרו המדרשים של עוינות בין יהודים ונכרים)? ואולי אנו מוצאים כאן גישה שאינה אחידה דווקא ומבטאת רבגוניות מחשבתית (ואולי גם זמנים שונים שבהם נוצרו המדרשים)?
בפרק המבוא בעבודה אתן סקירה כללית על  הסוג הספרותי של המדרשים וקבצי המדרשים "שמכילתא דרבי ישמעאל " היה אחד הקדומים והחשובים שבהם.
בפרק השני אסקור את היחס של חכמי ישראל לגויים ולאומות העולם כפי שהוא מתבטא בהלכות קדומות ובמקורות שונים .
בפרק השלישי אדון בקטעים שונים ממכילתא דרבי ישמעאל העוסקים באומות העולם ואנסה לראות האם ניתן להסיק מהם גישה ותפיסה עקיבה לגבי הגויים או גישה שהיא רבגונית במהותה.  

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. פרק 1 - מבוא : סקירה כללית על המדרשים
3. פרק 2: היחס לאומות העולם  במסורת היהודית הקדומה
4. היחס לאומות העולם במכילתא דרבי ישמעאל
5. סיכום
6. מראי מקומות
7. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 41644 SHOPPING CART DISABLED
הר הזיתים במסורת היהודית, 1998.
אתרים מקודשים ליהדות ולנצרות, העליה לרגל להר הזיתים והשוואה בין העליה לרגל היהודית והנוצרית.
3,520 מילים (כ-11 עמודים), 12 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה תסקור את מקומו של הר הזיתים במסורת היהודית, תוך הדגשת משמעותו מן ההיבט של העליות לרגל. תחילה נתאר את הר הזיתים ומשמעותו הדתית תוך פירוט המקורות הראשונים בהם מופיע וסקירה קצרה על האתרים המקודשים לשתי הדתות הנמצאים בו היום. בהמשך ניגע באופן כללי בקשר בין מקומות קדושים לעלייה לרגל. עיקר העבודה יוקדש לעלייה לרגל היהודית להר הזיתים לאורך התקופות השונות עד שלהי ימה"ב. כמו כן נתייחס לעלייה לרגל הנוצרית תוך השוואה עם זו היהודית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. אתרים מקודשים ליהדות
3. אתרים מקודשים לנצרות
4.  העלייה לרגל להר הזיתים
5.  השוואה בין העלייה לרגל היהודית לנוצרית
6.  סיכום

מתוך העבודה:
במקורות היהודיים והנוצרים
הר הזיתים מוזכר במקרא לראשונה בשם "מעלה הזיתים" - "ודוד עלה במעלה הזיתים" (שמ"ב ט"ו ל-ל"ב). ובהמשך "ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחווה שם לאלוהים". נוהגו של דוד להשתחוות לה' בראשו של הר הזיתים סימן את ההר לפוטנציאל קדושה. יחזקאל הנביא מייחס חשיבות מיוחדת להר בחזון אחרית הימים, אך עדיין אין הוא נזכר בשמו אלא מכונה כ"הר מקדם לעיר": "ויעל כבוד ה' מעל תוך העיר ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר" (יחזקאל י"ב, כ"ג). גם בחזון אחרית הימים מופיע הר הזיתים כמקום חשוב וכאן הוא מוזכר לראשונה בשמו: "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם" (זכריה יד, ד).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
הלכה
כללי
משנה
תלמוד
תנ"ך
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [109-117] מתוך 529 :: [עמוד 13 מתוך 59]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 :: עמוד הבא >>