היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיפור שיטות ותקני זמן במחלקת שירות הטכני בחברת עמינח

עבודה מס' 068217

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פרויקט המחולק ל-4 תחומי חקר, אשר מטרת העל הינה שיפור וייעול מחלקת השירות הטכני בחברת עמינח.

17,336 מילים ,8 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

הפרויקט הינו מתחום התעשייה ומבוצע בחברת "עמינח", שהינה חברה בין-לאומית, המובילה בתחום טכנולוגיית השינה, ריהוט, אירוח ואף ציוד מדיקלי. מפעלי והנהלת החברה ממוקמים בשטח מושב ניר צבי ליד רמלה.
הפרויקט מתמקד במחלקת השירות הטכני של החברה, אשר ייעודה הינו לתת שירות תיקונים ללקוחות אשר רכשו את מוצרי החברה.
אחת הסיבות העיקריות לקיום הפרויקט הינה רצון ההנהלה לשיפור מחלקת השירות ומעבדת השירות בפרט. רצון מנהל מחלקת השירות לשיפור וייעול המחלקה מאידך ואי-הגדרה ספציפית למטרות ויעדים מחד-גיסא, הביאו אותי כמנהל הפרויקט אל מול הלקוח, לגמישות ודינמיות בביצוע והגישות לפתרון. יחד עם זאת, נקודות החולשה העיקריות של המחלקה הוצפו ע"י הלקוח ונלמדו במהלך חקר העבודה, לכן בהם מטפל הפרויקט.

אופי הפרויקט הינו חקר זמן ושיפור שיטות למחלקת השירות, כאשר מטרתו העיקרית הינה שיפור תהליכים וקביעת זמני תקן לפעילויות השונות במחלקת השרות הטכני, עבודת טכנאי השרות ועובדי מעבדת התיקונים.
הקבוצות במחלקת השירות בהם נוגע הפרויקט:
* טכנאי השירות - תפקידם לספק מענה טכני בבתי הלקוחות למוצרי החברה או לחלופין לקבוע שהתיקונים יבוצעו במפעל החברה.
* טכנאי המעבדה - ביצוע "תיקוני עומק" למוצרים השונים, לרבות התמחות בלעדית בתיקון מוצרי היבוא.
* צוות הניהול והתפעול - תכנון ותאום מול המחלקות השונות במפעל. וכן הנחייה, בקרה ותמיכה בפעילויות הטכנאים השונות.

הפרויקט, מחולק לארבעה תחומי חקר, תוך ניתוח מעמיק ומתן המלצות ושיפורים:
תחום א' - ניתוח הנדסי. מבוצע במעבדת השירות.
-ניתוח וחקירת המבנה ההנדסי של מעבדת השירות וסידורה הפנימי.
-הפקת שרטוטים הנדסיים והדמיות 3D מצב קיים ומוצע, תוך ביצוע השינוי בפועל.
-אפיון וייצור ריהוט ואבזור מעבדה חדש.
תחום ב' - חקר זמן. מבוצע על פעילות מעבדת השירות.
-ביצוע חקר זמן ל-11 המוצרים המטופלים במעבדה בשיטת "דגימת עבודה".
-הגדרת תקני זמן למוצרים/פעילויות מעבדת השירות.
-חקר רב גוני מעבדה (ניתוחים סטטיסטיים, גרפים, היסטוגרמות וחקר רב מימדי).
-ריכוז תובנות ומסקנות לשיפור וייעול - מתוך חקר זמן מעבדה.
תחום ג' - טכנאי השירות. תחקור ביצוע מול תכנון והגדרת שכר עידוד.
-בניית תוכנה מבוססת Excel לתחקור ביצוע מול תכנון טכנאי השירות.
-בניית פלטפורמה (Excel) מקושרת D.B, לחישוב והצגת שכר העידוד.
-הגדרת מודל לשכר העידוד, מודל "משולב".
-הפקת ניתוחים וסטטיסטיקה - מתוך תפוקות טכנאי השירות והפרמיה.
תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה. מחלקת השירות הטכני.
-שיפור וייעול המבנה הארגוני - מחלקת השירות הטכני.
-הגדרה מחודשת לתחומי האחריות והסמכות במחלקה.
-שיפור וייעול נהלי מחלקת השירות ומשימות מעבדת השירות.
-ריכוז המלצות ומסקנות לשיפור וייעול תצורת העבודה ועקרונות תהליכי עבודה.

הפרויקט עמד בכל יעדיו ומטרותיו, לרבות מטרת העל. שזו האחרונה הוגדרה ע"י הלקוח. כלל ההמלצות והמסקנות המפורטות בכל אחד מארבעת תחומי הפרויקט - יושמו בחברת עמינח הלכה למעשה. יתרה מזאת, הפרויקט היווה פלטפורמה איכותית להמשך מינוף הקדמה ע"י חבר ההנהלה. יש לציין שהנכונות והרצון לשיפור וייעול מצד הלקוח תרמו רבות להצלחת הפרויקט.

תוכן עניינים:
1. רשימות
2. תקציר
3. Executive Summary
4. סקירה ספרותית
5. מבוא
5.1 חברת עמינח
5.2 מחלקת השירות הטכני
5.3 הפרויקט
5.4 ארכיטקטורת הפרויקט
5.5 דרך ביצוע הפרויקט
5.6 תועלת צפויה
6. מטרות
6.1 כללי
6.2 מטרת על
6.3 מטרות הפרויקט
6.4 יעדי הפרויקט
7. הרקע השיווקי - וסקר מצב קיים
7.1 סקירה כללית
7.2 מעבדת השירות
7.3 טכנאי שירות
7.4 מחלקת השירות - אדמיניסטרציה
7.5 ניהול הפרויקט
7.6 מידע כבסיס לפרויקט
7.7 האמצעים/הכלים הנדרשים
8. דרישות
8.1 גורמי הפרויקט
8.2 אילוצי הפרויקט
8.3 דרישות פונקציונאליות
8.4 דרישות לא פונקציונאליות
8.5 נושאי הפרויקט
9. אפיון מערכתי
9.1 כללי
9.2 תחום א' - ניתוח הנדסי
9.3 תחום ב' - חקר זמן
9.4 תחום ג' - טכנאי השירות
9.5 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
10. בדיקת התכנות מימושית
10.1 מעבדת השירות
10.2 טכנאי שירות
10.3 מחלקת השירות - אדמיניסטרציה
11. מפרט מערכתי
11.1 תמצית
11.2 תחום א' - ניתוח הנדסי
11.3 תחום ב' - חקר זמן
11.4 תחום ג' - טכנאי השירות. תחקור ביצוע מול תכנון והגדרת שכר עידוד
11.5 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
12. חקירה וניתוח פונקציונאלי
13. ניתוח חלופות
13.1 תקציר
13.2 תחום א' - ניתוח הנדסי
13.3 תחום ב' - חקר זמן
13.4 תחום ג' - טכנאי השירות. תחקור ביצוע מול תכנון והגדרת שכר עידוד
13.5 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
14. תכנון ראשוני
14.1 תחום א' - ניתוח הנדסי
14.2 תחום ב' - חקר זמן
14.3 תחום ג' - טכנאי השירות. תחקור ביצוע מול תכנון והגדרת שכר עידוד
14.4 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
15. תכנון מפורט
15.1 תמצית
15.2 תחום א' - ניתוח הנדסי
15.3 תחום ב' - חקר זמן
15.4 תחום ג' - טכנאי השירות. תחקור ביצוע מול תכנון והגדרת שכר עידוד
15.5 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
16. ניהול סיכונים
17. תוכנית בדיקות
18. Work Breakdown Structure
19. תוכנית עבודה
20. תוצרי הפרויקט
20.1 תחום א' - ניתוח הנדסי
20.2 תחום ב' - חקר זמן
20.3 תחום ג' - טכנאי השירות, מודל שכר עידוד
20.4 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
21. עלות הפרויקט
22. סיכום ומסקנות
22.1 תחום א' - ניתוח הנדסי
22.2 תחום ב' - חקר זמן
22.3 תחום ג' - טכנאי השירות, מודל שכר עידוד
22.4 תחום ד' - מבנה ארגוני ועקרונות תהליכי עבודה
23. הצעה לעבודת המשך
24. תיעוד ודפי נתונים
24.1 סטטיסטיקת מוצרים (גולמי)
24.2 סימון והוצאת חריגים
24.3 סטטיסטיקת מוצרים (סופי)
24.4 תכנון וביצוע טכנאי השירות
25. רשימת מקורות
26. נספחים
26.1 נספח א' - שרטוט הנדסי מצב קיים
26.2 נספח ב' - שרטוט הנדסי מצב מוצע
26.3 נספח ג' - פירוט עמדות ושטחי תפעול מעבדה, מצב מוצע
26.4 נספח ד' - ריהוט מוצע מעבדת שירות
26.5 נספח ה' - הדמיות 3D ניתוח פונקציונאלי שטחי מעבדה
26.6 נספח ו' - הדמיות 3D מעבדה, מצב ישן מול חדש
26.7 נספח ז' - סקר אינטרנט: במות הרמה
26.8 נספח ח' - דו"ח טיפולים יומי לטכנאי מעבדה
26.9 נספח ט' - צ'ק לייסט בדיקת סלונים
26.10 נספח י' - הוראות הפעלה - תכנון וביצוע מחלקת שירות
26.11 נספח יא' - הוראות הפעלה - שכר עידוד
27. הצעת הפרויקט

קטע מהעבודה:

כאמור, הפרויקט מכיל ארבעה תחומי חקר אשר על פניו אין קשר בין אחד למשנהו. בשלב "ירית הפתיחה" של ביצוע הפרויקט, לא הוגדרו מטרות ויעדים ברורים ומוחלטים ע"י הלקוח, מאידך הובהר רצונו "לבצע שיפור וייעול במחלקת השירות הטכני". מכאן, הוגדרה מטרת העל של הפרויקט.
כנגזרת מכך, בשלב הלמידה וההבנה הראשוניים של מבצע הפרויקט, הוגדרו מטרות הפרויקט ויעדיו, אשר ליוו ושימשו כעמוד האש לאורך כל שלבי ביצועו, ללא שום שינוי. לשם היכולת לעמוד במטרות והיעדים - חולק הפרויקט לארבעת תחומי החקר המדוברים, כאשר המהות בעמידה ביעדים ומטרות אלו, מהווה את שביעות רצונו של הלקוח והעמידה המלאה במטרת העל שהוגדרה על-ידו.

מקורות:

Wilson, John R. , Evaluation of Human works a practical ergonomics methodology, 3Ed, CRC press, 2005.
Sheldon M. Ross, A First Course in Probability, Prentice Hall. , 1998.
שלדון ר. , הסתברות - קורס ראשון , האוניברסיטה הפתוחה, 2001
לויתן ת. ורביב א. , מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, הוצאת עמיחי, 1994.
Niebel, Benjamin W. , Niebel Methods, Standards & Work Design, 12 Ed. , Mcgraw Hill Inc. 2009.
Zandin, K. B., MOST - Work measurement system, 2nd Ed., Marcel - Dekker Inc., 1990.
חדד י. , חקר עבודה והנעת עובדים, הוצאת לוגיק, 2001.
הרן מ. , חקר עבודה ושיטות שכר עידוד, הוצאת המחבר, 1990.
גלוברזון ש. , ניהול התפעול ושיפור ביצועים, הוצאת צ'ריקובר, 2000.

תגים:

חקר רב תצפיתי · דגימת עבודה · תקן זמן · ניתוח הנדסי · תפוקות · חקר עבודה · lean kaizen · שיפור · מבנה ארגוני · טכנאים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיפור שיטות ותקני זמן במחלקת שירות הטכני בחברת עמינח", סמינריון אודות "שיפור שיטות ותקני זמן במחלקת שירות הטכני בחברת עמינח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.