היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניירות ערך המירים

עבודה מס' 065258

מחיר: 374.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת נושא ני"ע להמרה על סוגיהן

12,708 מילים ,12 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ניהול השקעות פיננסיות מתחלק בדרך כלל לשלושה תחומים גדולים : מניות, אגרות חוב, ואופציות. שלושת התחומים הללו נחלקים אף הם לתת תחומים וכל אחד מהם מהווה נושא חשוב ומורכב בתורת ההשקעות.
מכשיר מעורב הינו נייר ערך הניתן להמרה במניות החברה כגון אגרות חוב הניתנות להמרה במניות וכתבי אופציות, כלומר זהו מכשיר פיננסי המכיל הן רכיב של התחייבות והן רכיב של הון עצמי כאחד - ההתחייבות הכספית נובעת מהסדר חוזי למסור מזומנים או נכסים כספיים אחרים, והרכיב ההוני נובע מהזכות הניתנת למחזיק להמיר את המכשיר למניות רגילות של המנפיק במשך פרק זמן מוגדר.
רובן המכריע של ההנפקות שבוצעו בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל בשנים 97-99 היו הנפקות של אגרות חוב להמרה במניות (להלן - אג"ח להמרה)- סוג של מכשיר מעורב. הנפקות האג"ח להמרה בוצעו על רקע חולשת שוק ההון בשנים 1994-6, כאשר ההתעוררות בשוק המשני בשנת 1997 לוותה בחשש לגבי המשך התאוששות השוק. מאפייני האג"ח להמרה נותנים מענה לחשש זה על ידי שילוב של פוטנציאל לרווח כתוצאה מעליה במחיר המניה (על ידי מרכיב ההמרה המהווה מעין אופציית CALL על המניה) מצד אחד, והבטחת תשואה מינימלית למשקיע בדומה לאגרת חוב רגילה, מצד שני. מההיבט המימוני למרכיב האופציה להמרה במכשיר המעורב יש, בדרך כלל, ערך כלכלי, אך מבחינה מעשית קיים קושי לבצע הפרדה מוחלטת בין המרכיב ההוני (אופציית ההמרה) והמרכיב ההתחייבותי (מרכיב אגרות חוב רגילות).
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את נושא ני"ע להמרה על סוגיהן:
* אג"ח להמרה הכוללים מרכיב אג"ח ומרכיב אופציה- המחזיק יכול להמיר בתאריך מסוים את שטר החוב למניות, ואם לא ממיר אותו הוא מקבל את הערך הנקוב בתוספת ריבית מסוימת. במקרה זה כמובן מחיר האיגרת גבוה ממחיר אגרות מקבילות בעלות אותו ערך נקוב ואותו שער ריבית וזאת בשל מרכיב האופציה הגלום בו.
* אג"ח להמרה הכוללים רק מרכיב אופציה- המחזיק יכול להמיר בתאריך מסוים את שטר החוב למניות.

העבודה תתייחס לפן הכלכלי, פן משפטי, מיסוי וכן תיערך השוואה מול המצב בחו"ל.

תוכן העניינים:
1 מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2 היבטים משפטיים
2.1 הדין בארץ
2.2 תיקוני חוק החברות
2.3 רכישת בעלות בחברה באמצעות המרת מניות
2.4 סקירה היסטורית
2.5 ההתייחסות לדילול בארה"ב
2.6 דילול הון
2.7 אחריות בעלי מניות מה הרלוונטיות?
3 השפעת אי-הוודאות
3.1 משמעות אי הוודאות
3.2 המודל הבינומי
3.3 מודל אלטרנטיבי
4 מיסוי אגרות חוב להמרה
4.1 יום הרכישה
4.2 הטיפול באופציות
5 הטיפול החשבונאי
5.1 הטיפול בישראל
5.2 הטיפול בעולם
6 סיכום
7 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על פי חוק ניירות ערך (1) לא תרשום בורסה למסחר בה מניות או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות, אלא אם כן ראתה כי הובטחו תנאים אלה:
לענין חברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר - בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב; תנאי זה לא יחול על מניות מדינה מיוחדות; אין בהוראה זו כדי למנוע את החברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר;
לענין חברה רשומה כמשמעותה בסעיף46 (א)(4)- כל הנפקת מניות נוספת תיעשה במניות העדיפות ביותר בזכויות הצבעה; אין בהוראה זו כדי למנוע חברה רשומה שיש בהונה רק סוגי מניות המותרות לפי פסקה (1) מלהנפיק מניות בכורה החל ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר1992 ) או בתום שנה מן היום שבו היו בהונה רק מניות כאמור, לפי המאוחר(2).
--------------------------------------------------------------------
1. חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968- תיקון 5/3/98
2. ע"א 667/76 גלינמן בע"מ ואחרים נ. א.מ. ברקאי פ"ד לה(2) עמוד 281.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניירות ערך המירים", סמינריון אודות "ניירות ערך המירים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.