היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריותו של רואה החשבון כלפי הלקוח

עבודה מס' 065099

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת אחריותו של רואה החשבון כלפי מזמיני השירות: הנהלת החברה ובעלי המניות.

7,143 מילים ,10 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות אנו עדים לגישה המרחיבה את אחריות רואה החשבון ובעיקר בפסיקת בתי המשפט. לאחרונה אף הובעה בפסיקה בתי המשפט דעה העלולה לגרור הרחבה נוספת באחריותו של רואה החשבון לפיה רואה החשבון ימצא אחראי, במידה ויתרשל, לא רק כלפי החברה ובעלי מניותיה, אלא גם כלפי כל מי שהיה עליו לצפות כי יסתמך על הדוח שהוכן על ידו (צד ג'). הטלת האחריות, ביחד ולחוד על רואי החשבון, מקטינה את נורמת הזהירות של המנהלים הנוטים לסמוך ולהסתמך על רואי החשבון, תוך הקטנת אחריותם האישית.
תפקידו של רואה החשבון, לפי חוק רואה החשבון הוא מתן שירותי ביקורת על חשבונות וחוות דעת על נאותות הדוחות הכספיים. חשוב לציין כי רואה החשבון מחווה דעה האם הדוחות הכספיים נערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים. עבודתו של רואה החשבון נחלקת לשירותים שהוא מספק למזמין השירות (כגון יעוץ עסקי ותכנוני מס) לשירותים המסופקים עבור צדדים שלישיים שאינם המזמין כגון רשויות המס ובעלי המניות.
הכללים המנחים את רואה החשבון הם חוק רואה החשבון, על הבהרותיו, וכן גילוי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל, המתעדכנים מעת לעת. גילוי דעת אלו מנחים את רואה חשבון בפעולתו, ומשלימים למעשה את חוק רואה החשבון, ואת תקנות רואה חשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון) תשל"ג.
חברה בע"מ מחויבת בביקורת על הדוחות הכספיים, המוכנים ע"י המנהלים. חוות הדעת של רואה החשבון ניתנת לבעלי המניות של חברה בלבד, אולם ברור כי הם משתמשים בו לגורמים חיצוניים: קבלת אשראי מבנקים, דיווח למס הכנסה, דיווח למשקיעים בכח וכד'. כלומר, לכאורה, רואה החשבון אמור להיות אחראי גם כלפי צד שלישי.

על פי חוק החברות רואה החשבון מתמנה באסיפה הכללית של בעלי המניות המתכנסת אחת לשנה לפחות. מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את אחריותו של רואה החשבון כלפי מזמיני השירות: הנהלת החברה ובעלי המניות. אחריות זו דומה לאחריות של כל בעל מקצוע אולם במקרה של רואה החשבון הוא מפרט את מחויבותו בדוח המבקרים, ולכן יושם דגש על דוח זה.

ראשי פרקים:
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
עוולת הרשלנות
חוות דעת המבקר
3.1 עמדת היועץ המשפטי לממשלה
3.2 עמדת רשות ניירות ערך
התקנים על פיהם אמור לפעול רואה החשבון
4.1 חוק רואה החשבון
4.2 הפיקוח על רו"ח
4.3 שיקול הדעת שיופעל
אחריות רואה החשבון במקרים מיוחדים
5.1 פעולות בלתי חוקיות של לקוחות
5.2 אחריות רו"ח לחיזוי העסק החי
5.3 אחריותו של רו"ח לגילוי טעויות או הונאות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על מה אפשר לבסס אחריות בנזיקין? המקור העיקרי שבו כלולות העוולות הנזקיות היא פקודת הנזיקין שהיא פקודה מנדטורית שחוקקה ב-1944 ונכנסה לתוקף ב-1947 והיא למעשה קודיפיקציה של הCOMMON LOW האנגלי . פקודת הנזיקין מורכבת משני חלקים, החלק שקובע את העקרונות הכלליים של דיני הנזיקין וישנו החלק שקובע את רשימת העוולות, בכך דומה פקודת הנזיקין לדיני העונשין. העוולות שמצויות בפקודת הנזיקין מהוות רשימה סגורה, והכוונה שאנו לא יכולים להכיר בעוולה שאינה מצויה בפקודה, גם אם היא מוכרת ב COMMON LOW האנגלי וההלכה הזו נקבעה במס' פסקי דין .

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריותו של רואה החשבון כלפי הלקוח", סמינריון אודות "אחריותו של רואה החשבון כלפי הלקוח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.