היישום אינו מחובר לאינטרנט

עדה בישראל: היבטים היסטוריים וגנטיים של יהודי מרוקו

עבודה מס' 064853

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נתונים היסטוריים וגנטיים של יהדות מרוקו ממחקרים שנעשו על ידי היסטוריונים, חוקרי תרבויות וגנטיקה של אוכלוסיות.

11,475 מילים ,49 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודה זו מוצגים נתונים היסטוריים וגנטיים של יהדות מרוקו ממחקרים שנעשו על ידי היסטוריונים, חוקרי תרבויות וגנטיקה של אוכלוסיות.
בחלק הראשון של העבודה מאוגד מידע היסטורי רלוונטי לנושא העבודה. בחלק השני מוצגים ממצאים גנטיים הנוגעים לאוכלוסייה היהודית המרוקאית.
מטרת עבודה זו לעמת את המידע ההיסטורי עם המידע הגנטי הקיים על יהודי מרוקו וקהילות אחרות.
מאפיינים גנטיים הושוו בין יהודי מרוקו לאוכלוסיות יהודיות אחרות ושאינן יהודיות, קווי דמיון נמצאו בין אוכלוסיית יהודי מרוקו לבין אוכלוסיית יהודי הבלקן והספרדים כחלק ממוצא משותף כנראה בארץ ישראל לפני פיזור הגלויות, כמו כן מרחק גנטי נמצא בין האוכלוסייה האורבאנית לבין האוכלוסייה הכפרית של יהודי מרוקו ככל הנראה ממוצאם הלא משותף ו/או סחף גנטי.
נמצאו הבדלים בין האוכלוסייה היהודית והלא יהודית במרוקו המוסברים כתוצאה מבידוד בין הקהילות ושמירה על זהות אתנית. עם זאת קיימת האפשרות שבתקופות שונות בהיסטוריה חל מיזוג בין האוכלוסייה היהודית והלא יהודית במרוקו, וכתוצאה מכך אף לגיור נרחב בקרב אוכלוסיות ועמים אחרים ועל כן לדמיון בחלק מהסמנים הגנטיים.
אין עבודה זו מגיעה לקביעה נחרצת על מוצא יהודי מרוקו אך דוגלת יותר בתיאורית המוצא המשותף המוכח בכמה מחקרים גנטיים שנעשו עם קום המדינה ועל פי המידע ההיסטורי והאנתרופולוגי, ופחות שמה דגש על אפשרות הגיור הנרחב על פי זוסמן-דיסקין(49) מהסיבה שלדבריו האוכלוסייה הלא יהודית בצפון אפריקה בכלל ובמרוקו בפרט לא נחקרה מספיק בכדי לשייך את היפותזת הגיור הנרחב ליהודי מרוקו.
המידע שמאוגד בעבודה זו אינו מועט אך עם התפתחות המדע מתגלים סמנים גנטיים נוספים ואפשרויות מחקר נוספות בתחום הגנטיקה של אוכלוסיות וייתכן שמוצא העם היהודי והקשרים בין עדותיו השונות ייפתרו עוד לפני שיתמזגו כל הגלויות לקהילה ישראלית אחת שאין להבדיל בין מקורותיה.

תוכן העניינים:
תקציר
פרק 1 המבנה הגיאוגרפי של מרוקו
פרק 2 היבט היסטורי: גלי התיישבות היהודים במרוקו
פרק 3 המבנה הדמוגרפי של יהודי מרוקו
פרק 4 היבט חברתי:
4.1 אינטראקציה בין יהודים ועדות אתניות אחרות
4.2 אינטראקציה בין קהילות יהודיות במרוקו ובתוך הקהילה
פרק 5 היבט גנטי: גנטיקה של אוכלוסיות
פרק 6 אפיון האוכלוסייה היהודית במרוקו במונחים גנטיים
6.1 סמנים גנטיים
6.2 מחלות גנטיות
פרק 7 דיון
7.1 השוואה בין קהילות יהודי מרוקו ולכלל יהודי המגרב
7.2 השוואה בין יהודי מרוקו לבין יהודי הבלקן ואשכנז
7.3 השוואה בין יהודי מרוקו ושאינם יהודים
7.4 תיאורית המוצא המשותף
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מוצא יהודי צפון אפריקה בכלל ובמרוקו בפרט הינו עתיק יומין. האגדות מספרות על קשרים שהתקיימו בין חבל ארץ זה לבין ארץ ישראל בימי קדם. אגדות אלו ברובן הן מסורות שבעל -פה וחלקן מופיעות בכתביהם של סופרי רומי וערב. האגדות מספרות על פלשתים וכנענים שהיגרו לחופי צפון אפריקה, על משה רבנו ויואב שר צבאו של דוד. רבות מאגדות אלה הן מעשיות שאין להם דוקומנטים שניתן להסתמך עליהם ולאמת אותן, עם זאת האגדה על מסע משה רבנו ויהושע לצפון אפריקה מבוססת על עובדות היסטוריות הכתובה בספר הקוראן הקדוש למוסלמים(3).

מקורות:

Adam A, 1973, Genetic diseases among jews, Israel Journa of Medical Sciences vol. 9 pp 1383-1392.
Allen F.H, And Lewis S.J, And fudenber H. 1958. Studues of anti-Kpb, Anew antibody in the kell blood gruop system. Vox sony. n.s 3. 1-13.
Allen F.H, And Lewis S.J. 1957. Kpa, Anew antigen in the kell blood group system. Vox sony. n.s 2. 81-7.
Bonne-Tamir B, Ashbel S And Bar-Shani S.1978. Ethnic communities in israel: The genetic blood markers of the moroccan jews. A.J.P.A,49 No 4.
Cutbush M, Mollison P.L, And Pakin D.M. 1950. Anew blooc group. Nature,Lon. 165,188.
Elon Pras,M.D. et al. 1992.Mapping of a gene causing FMF to the sort arm of chromosomw 16. New England Journal of medicine 326:1509-1513.
Giblett E.R. 1969. Genetif markers in human blood. Blackwell Scientific publications, Oxford.
Goldscmidt E, Bayni-Sioson P, Sutton H.E, Fried K, Sandord A, Bloch N.1962. Haptoglobim frequencies in jews communities. Human genetics London 26.
Gurevitch J, Hermoni D And Polishuk Z.1951.Rh blood types in Jerusalem jews. Ann.Enger.Lond 16,129-30.
Hammer M. F,Redd A.J, Wood E.T, Bonner M.R, Jarjanazi H, Karafet T, Santachiara-Benerecetti S, Oppenheim A, Jobling M.A, Jenkins T, Oster H, Bonne-Tamir B. 2000. Jewish and Middle Eastern non Jewish populations share a common pool of Y- chromosome biallelic haplotypes,University of Washington Seattle.
Hannah Tamary et al.1996. Ala244val is acommon probably ancient mutation causing factor VII deficiency in moroccan and iranian jews. F.K.Schattauer:73(3)283-91.
Hokinson D.A, Spencer N, And Hariss H. 1963. Red cell acid phosphatase variants: A new human polymorphism.
Ikin E.W. et al.1972. The blood groups and heamoglobin of the jews of the Tafilalet Oases of moroco. Man.N.S 7,595-600.
Kobyliansky E and Livshits G, 1983, Genetic composition of Jewish populations: diversity and unbreeding, Human Biology, vol 10 no 5 pp 453-464.
Landsteinr K And Wiener A.S. 1940. An agglutinable factor in human blood recognized by immune sera for rhesus blood. Proc.Soc.Exp.Biol, N.Y 43, 223.
Lendsteini K And Levine P. 1927. Further observations on individual difference of human blood. Proc.Soc.Exp.Biol. N.Y 24,941-2.
Levene C. 1975. Pers.Comm. to. A.E Mourant.
Levin S, Gottfried E, And cohen M. Ataxia Telangiectasia: A Review with observation on 47 israeli cases. Paediatrician 6: 135-146, 1977.
Lews W.H.P. And Harris H.1967. Human erd cell peptidase. Nature,Lon.215,221-3.
Mann J.D, Cohen A, Gelb A.G, Fisher N, Hamper J, Tippett P, Sanger R, And Race R.R. 1962. A sex linked blood group. Lancet İ, 8-10.
Margolis E, Gurevtch J And Hasson E.1957. Blood group in jews from Morocco and Tunisia. Hum.gen,22.
Messerlin A, Groues Sanguins et al.1950. Facteur rhesus au maroc,unpublished thesuis, 78pp.
Mourant A.E. 1946. Anew human blood gruop antigen of freguent occurrece. Nature, Lon. 155, 237.
Mourant A.E.1954. The distribution of the human blood groups. Oxford: Blackwell scientific publications.
Mourant AE, Kopec AC, Domaniewska-Sobczak K. 1978. The genetic of the jews. Clarendon press, Oxford.
Nature,Lon. 199,969-71.
Paul James A. Zimakas and Celia J. Rodd.2005. Glycogen storage disease type III in Inuit children. CMAJ. 2005 172(3):355-358.
Ruth navon And Richard L.Proia. 1991 Tay-sachs disease in moroccan jews:deletion of a phenylalanine in the α-subunit of β-hexosamihidase.Am.j.Hum.Genet.48: 412-719.
Schanfield M.S, Giles E, And Gershowitz H. 1975. Genetic studies in the marhan valley, northeastern Papua new Guinea: gammaglobulin,group specifc componemt (Gc) and ceruloplasmin (Cp) typing. Amer.j.phys.Anthrop.42, 1-7.
Sheba C, Szeinberg A, And Rramot B. 1961. Distribution of glucose-6-phosphate dehydrogenase defucuency (G6PD) among various communities in israel. 2 nd int. Congr.hum.Genet, Rome 633-4.
Skorecki K, Seligs S, Blazer S, Brabman R, Bradman N, P.J. Waburton, Ismajlowics M.1997. Y Cromosoes of jewish priests. Nature.Vol 385: 32
Smithies O, Connell G.E And Dixon G.H. 1962. Inneritance of naptoglobin subtypes. Amer.j.hum.genet.14, 14-21.
Spencer N, Hopkinson D.A, And Harris H.1964. Phosphoglucomutase polymorphism in man.Nature.Lon,742-5
Spencer N, Hopkinson D.A, And Harris H.1968. Adenosine deminase polymorphism in man.hun.Genet.32,9-14.
Szeinberg A.1963. G6PD deficiency among jews-genetic and anthropological considerations in the genetic of migrant and isolate pouplation.pp69-72.
Zimran A, Schlesinger M, Shinar E, Sasson A, Geudalia D, Elstein D, Helle D. 2001. High prevalence of complement C7 deficiency among healthy donors of Moroccan Jewish ancestry. Am J Med Genet. ;99(4):325-7.
בונה תמיר ב, 1980. מבט חדש על הגנטיקה של היהודים, מדע כד' 4-5 בהוצאת מכון וויצמן.
בן-עמי י, יהדות מרוקו: פרקים בחקר תרבותם. ירושלים: ראובן מס, תשל"ו.
בשן א, יהדות מרוקו, עברה ותרבותה. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2000.
דשן ש, ציבור ויחידים במרוקו-סדרי חברה בקהילות היהודיות במאות השמונה עשר והתשעה עשר, משרד הביטחון, תשמ"ג 1983.
הירשברג ח.ז, תולדות היהודים באפריקה הצפונית :התפוצה היהודית בארצות המגרב מימי קדם ועד ימינו. ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ה 1965.
הררי י, תולדות יהודי אל-מגרב : מימי קדם ועד ימינו (בערך משנת שמונה מאות לפני הספירה ועד 1963). חולון, תשל"ד.
זוסמן דיסקין א, 1997, התחקות אחר שורשים וחשיפת קשרים אתנו-היסטוריים של עדות יהודיות באמצעות סמני DNA וסמני חלבון אלקטרופורטיים, דוקטורט לאוניברסיטת תל אביב.
חוברת הקורס ממנדליזם להנדסה גנטית, יחידות 8-10, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
מרוקו: קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים, בעריכת חיים סעדון, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט - מינהל חברה ונוער, תשס"ד 2004.
צור י, יהודי צפון אפריקה במאות ה- 20-19, תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ג 1993- תשנ"ו 1995.
שוראקי נ.א, קורות היהודים בצפון-אפריקה. תל-אביב : עם עובד, 1975.
שטאל א, תולדות יהודי מרוקו, משרד החינוך והתרבות-המחלקה לתרבות תורנית ירושלים, תשל"ד.
שיבא ח, 1968, גנטיקה של שבטי ישראל, מדע יג בהוצאת מכון וויצמן
שיטרית י, הקהילות היהודיות בצפון-אפריקה ובמזרח: פרקי חברה ותרבות/ קובץ זה נערך בידי יוסף שטרית, חיפה : הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה, 1995.

תגים:

גנטיקה · יוחסין · מזרחי · אפריקה · יהודים · אתנוגרפיה · מזרחים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עדה בישראל: היבטים היסטוריים וגנטיים של יהודי מרוקו", סמינריון אודות "עדה בישראל: היבטים היסטוריים וגנטיים של יהודי מרוקו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.