היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדותיהם של המשתתפים במערכת החינוך לגבי בתי ספר בניהול העצמי

עבודה מס' 064678

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם תהליך הפרטת בתי הספר התיכוניים בזרם החינוך הממלכתי הפורמאלי תביא לשיפור איכות החינוך ליעילות ולמצוינות; ומה מידת שביעות רצונם של השותפים במערכת.

17,196 מילים ,51 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בשני העשורים האחרונים מתגברת המגמה להפוך את בתי הספר בישראל (כמו גם בעולם כולו) ליחידה אוטונומית נפרדת מבחינת הניהול. מגמה זאת קיימת גם במפעלים וארגונים כלכליים רבים. העיקרון הוא שכל ארגון יהיה אוטונומי מבחינת הניהול, מבחינה פיננסית ומהבחינה ארגונית. כל מחלקה אחראית לחלוקת התקציב שקיבלה כמו גם הרווחים שלה וקיבלה אוטונומיה לנהל את כוח האדם שלה, לשכור עובדים, לפטר עובדים וכדומה.
מחלקות אלה היו מאוגדות תחת פיקוח של ההנהלה הכללית של הארגון. מדובר בתוכנית ביזור הארגון בהתייחס לתפעולו וקבלת החלטות כמו גם האצלת סמכויות למנהיגים-מנהלים של המחלקות השונות בארגון. רעיון זה יושם גם בבתי הספר בארץ ובעולם.
המגמה היא כי כל בית ספר ינוהל כיחידה עצמאית על כל המשתמע מכך: החל מחלוקת תקציבים, תכניות הלימודים, גיוס כוח אדם וכדומה. כל בית ספר יפעל בצורה אוטונומית וינוהל ע"י המנהל יחד עם ועד מיוחד שיהיה מורכב מנציגי הרשויות המקומיות והורי התלמידים. מצב זה מצריך ניהול ברמה גבוהה כלומר שיעמוד בראש הארגון (בית הספר) מנהיג שיהיו לו היכולות , הידע, ההשכלה, המקצועיות והפתיחות לנהל את היחידה עליה הוא ממונה. המטרה העיקרית ליישום התוכנית היא לקדם ולשפר את מצבם של בתי הספר במדינה מבחינת ניהולם וכדאי לשפר את הישגיהם.
מעבר זה של בתי ספר מניהול מרכזי לניהול מבוזר כרוך בהערכות מחודשת ובשינוי תפיסתי של מורים ומנהלים. המעבר לניהול עצמי מחייב שינוי בסגנון המנהיגות. הגשמת המטרות של ארגון מחייבת הזדהות מרבית מצד כלל המרכיבים בארגון. סגנונות מנהיגות שונים (הניהול המדעי, הניהול הביורוקרטי) לעומת הניהול השיתופי, המעניק סמכויות ולא רק לוקח, הנותן קרדיט ליוזמה, ל"חלומות", ליצירתיות ומגבה את העובדים. גם במקרים של כשלון, המבטיח המשך הטמעה ומחויבות של הערכים המוסדיים תוך תמיכה, עידוד, והכרה במאמציו של העובד בארגון. זהו סגנון מנהיגות מורכב וקשה לביצוע אך מאידך גיסא מבטיח שביעות רצון גבוהה יותר של הצוות כמו גם הישגים גבוהים יותר. ("עקרונות תכנית ההכשרה במעבר לניהול עצמי" מתוך משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, אגף תכנון, מטה מורים).הלימודים יתמקדו בדרישות התפקיד על פי תפיסת המנהיגות החדשה ובמטרה לדון בדילמות העולות מתפיסה זו ודרכי הטמעתה בקרב הצוות החינוכי. המעבר לניהול עצמי כרוך בשינוי תפיסת התפקיד של המחנך ("אחריות" - accountability).
המחנך/מורה הופך ל"מנהל" הכיתה; הוא נדרש לקבל החלטות שונות ומגוונות, תוך גמישות מרבית, על מנת להתאים את האמצעים לצורכי התלמידים. לאור המגמה המתפתחת להפוך את בתי הספר ליחידה אוטונומית נפרדת מבחינת הניהול וכמו בכל תהליך התחלתי נעשו ניסיונות לבחון את יעילות התהליך במעבר לניהול עצמי נבחנו היתרונות שבמעבר.

שאלת המחקר היא האם תהליך הפרטת בתי הספר התיכוניים בזרם החינוך הממלכתי הפורמאלי תביא לשיפור איכות החינוך ליעילות ולמצוינות; ומה מידת שביעות רצונם של השותפים במערכת, והאם הם יהיו יותר קואופרטיביים מאשר בבתי הספר הרגילים.
העבודה להלן תסקור את השתלשלות ההתפתחות של ניהול החינוך, והסיבות המרכזיות שהביאו להכרה ביתרונות של אי התערבות בניהול בית ספר. העבודה תסקור את היתרונות והחסרונות של ניהול עצמי ומימון פרטי של בתי ספר, ההמלצות של מעצבי מדיניות החינוך והניסיון שנצבר בנושא בעולם.
לאחר מכן יערך מחקר ובו ישאלו מורים, הורים ומנהלים אודות הצלחת בתי ספר אלו- מה הם קיוו ומה היו התוצאות בפועל- הן מבחינת מערכת הניהול והן מבחינת הישגי התלמידים. כלי המחקר הם ראיונות חצי מובנים, כאשר אוכלוסיית המחקר תהיה מורים הורים ומנהלים בישראל, תוך ניסיון לדגימה אופטימאלית ככל האפשר.

מערך המחקר: מחקר איכותי
כלי מחקר: במחקר זה אשתמש בראיונות פנים אל פנים
אוכלוסיית המחקר: המדגם יילקח מבתי ספר בישראל שעברו לניהול עצמי או מנוהלים כבתי ספר פרטיים.
עיבוד נתונים: הניתוח של התשובות הוא ניתוח תוכן

תוכן העניינים:
1 מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת המחקר
1.3 הגדרות
1.4 מינהל החינוך
1.5 מבנה מערכת החינוך
1.6 בית ספר בניהול עצמי
1.7 שביעות רצון מורים בבתי ספר בניהול עצמי
2 שיטת המחקר
2.1 מערך המחקר
2.2 כלי המחקר
2.3 אוכלוסייה
2.4 הליך המחקר
2.5 עיבוד הנתונים
2.6 מגבלת המחקר
3 ממצאים
3.1 מאפייני המדגם
3.2 תשובות התוכן
4 פרק רביעי: דיון
5 פרק חמישי: סיכום, מסקנות והמלצות
6 נספח- שאלון למורים
7 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

פקודת החינוך (1933) - נקבעה כדי להסדיר את מערכת החינוך בשטח ארץ ישראל המנדטורית. מאז הקמת המדינה קיבלה הכנסת כמה חוקים העוסקים בחינוך אולם פקודת החינוך מ-1933 טרם בוטלה והיא חלה על כל מוסדות החינוך שאינם כלולים במסגרת חוקי החינוך היסודי וכן על אלה שלא הוצאו מתחום תחולתה על פי חוקים אחרים. מבחינת תוכנה היא קובעת הגדרות לסוגים השונים של בתי-הספר, מגדירה את תחומי הביקורת והפיקוח של השלטון המרכזי על מערכת החינוך ומציינת את תפקידיה וחובותיה של הרשות המקומית במערכת (נאור ומנוחין, 1978).

מקורות:

אלבוים דרור ר (1985) ממצאים חדשים על תפיסת השחיקה ירושלים.
אלבוים דרור ר., (1985) "עיצוב מדיניות חינוכית בישראל" בתוך קורמן ואחרים (עורכים) חינוך בחברה מתפתחת, תל אביב: ירושלים: הקיבוץ המאוחד.
בייט מרום, ר' (1986), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3, תל-אביב: אוניברסיטה הפתוחה.
בירנבאום, מ' (1995), מי מפחד מעבודות מחקר?, מפעלים אוניברסיטאיים.
גזיאל, חיים (1980). "תקציב החינוך - סוגיה ביחסים שבין השלטון המרכזי (קובע המדיניות) לבין השלטון המקומי (מבצע המדיניות)". עמ' 62-43 בתוך אדיר כהן (עורך). עיונים בחינוך (27). חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך.
גזיאל, חיים (1993). מדיניות החינוך על פרשת דרכים - בין שינוי לבין המשכיות: החינוך בישראל בעשור האחרון. ירושלים: מכון לחקר מערכות חינוך.
גפני, א' (יו"ר ) (1993). דו"ח הועדה לבחינת גיוס משאבים לבתי-ספר ממקורות לא-ציבוריים. משרד החינוך והתרבות, מחלקת הפרסומים.
הורניק י. (1994), סקרים, מחקרים ומשאלי דעת קהל, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
הרמלך, יחזקאל (יו"ר) (1992). דו"ח הצוות הבינמשרדי לעניין הגדרת רמת השירותים והתקציבים בנושאים חינוך ורווחה ברשויות המקומיות. ירושלים.
כנעני ד (1970) אנציקלופדיה למדעי החברה, תל אביב הקיבוץ המאוחד , השומר הצעיר.
כספי ג (עורך) אוטונומיה מוגברת ואחריות לאוטונומיה - תהליך בלתי נמנע" בתוך כספי ד. (עורך) ניהול עצמי מקומי. מכון הנרייטה סולד
כץ א (1991) "הפרטה בישראל" מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים 4(2)
נאור, גדעון ואחרים. השלטון המקומי בישראל - מעמדו ותפקידו, רחובות: המרכז לחקר התיישבות כפרית ועירונית.
נאור, מנוחין ואחרים (1978). עמי שמיר (עורך). השלטון המקומי - מעמדו ותפקידו (24). רחובות: מרכז לחקר התיישבות כפרית ועירונית.
נחמיאס, ד', נחמיאס ח' (1992), שיטות מחקר במדעי החברה, רמת- גן: רשף.
ענבר, דן (תשמ"ח). "התיתכן אוטונומיה במערכת חינוך ריכוזית?" עמ' 73-58 בתוך יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן א ופרידמן ר (1980) החופש לבחור ניו יורק, הרקורט ינוביץ.
צבר בן-יהושוע, נ' (1999), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, תל-אביב: מודן.
צוקר, דוד (1985). "מערכת החינוך בישראל: מסגרות, ארגון, מימון ודפוסי פעולה". עמ' 23-13 בתוך אקרמן, כרמון וצוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (א). תל-אביב וירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
קניאל ש', (1997), כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה, ת-אביב: דקל.
רשף, שמעון (תשמ"ח). "האוטונומיה של בית-הספר עידן חדש בחינוך הממלכתי". עמ' 31-13 בתוך יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
Aquilino, W.S. And L.A Lo Sciuto (1996) "Effect Of Interview Mode", Public Opinion Quarterly. 54, Pp. 362-395.
Chen, M. (1997). School Choice As A Bargain In The Sectarian Educational System Of Israel. In: Shapira, R., Cookson, P.W. (Eds.). Autonomy And Choice In Context: An International Perspective (Pp. 41-76). P.W. Great Britain: Pergamon Press.
Chubb, J.E. And T.M. Moe (1990). Polities, Markets And American Schools. Washington, Dc: The Brooking Institution.
Collins M Et All (1980), "Interviewer Varibility: A Review Of The Problem",Jounal Of Market Research Society".
Department Of Education And Employment(2000). Pay And Condition For Teachers In England Wales, 2000-01. London.
Diskin A And Flesenthal D., , "Do They Lie", International And Political Science Review, 1981, 2, Pp.407-422.
Felstead, A.(1998). Output-Related Funding In Vocational Education And Training. Thessaloniki: European Center For The Development Of Vocational Training. For Educational Administration
גזיאל, H. H. (1994), Implementing Reforms In A Centralized Education System: "The Case Of Israeli Education", Oxford Review Of Education, Vol. 20, No. 2, Pp. 237-252
Gibton D. (2001). Once The Government Provided Education. Now It Provides Information On Education": Insights From What Uk Headteachers Think Of Educational Law Regarding Decentralization Policy, Self-Management And Autonomy. Paper Presented At The Annual Conference Of The British Educational
Leadership, Management, And Administration Society (Belmas), Newport-Pagnell, Uk 5 - 7 October 2001.
Gilborn, D., Youdell, D. (2000). Rationing Education: Policy, Practice, Reformm And Equity. Buckingham, Uk: Open University Press.
Herman J. Brett (1987), "Mixed Mode Data Collection: Telephone And Personal Interviewing", J.O.Applied Psychology, 62, Pp.399-404.
Hunter, R.C. (1995a). 'Private Procurement In The Public Sector And In Education'. Education And Urban Review. 27,2 Pp. 136-153.
Ichilov, O. (2001), Www.Yesod.Net/Files/Ichilov1.Doc, 05/03/2003
Inbar, D.(1989). "A Back Door Of School Privatization, The Case Of Israel." In Body, W.L. Cibulka, J.G. Private Schools And Public Policy: International Perspectives.
Kreitler, S. (1990), "Repression And The Anxiety Defensiveness Factor," Personality And Individual Differences. 11(6), Pp.559-570.
Le Grand Bartlett, (1993), The Customer Driven Company, Addison Wesley.
Levacic, R. Woods, P.A. (2000). The Impact Of Quasi-Markets And Performance Regulation On Socially Disadvantaged Schools. Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Educational Research Association, April 24-28, New-Orleans, La.
Liberman , M. (1989), Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance, Free Press.
Moe, T.M. (1995). Private Vouchers. Stanford, Ca: Hoover Institution Press.
Murphy, J. Et Al. (1998). Pathways To Privatization In Education. Greenwich, Ct: Ablex
Noll, John O.; Hanlon, Mark J. (1976), "Patient Privacy And Confidentiality At Mental Health Centers" American Journal Of Psychiatry. Nov; Vol. 133(11): 1286-1289
Orfield, G. (1999). Conservative Activists And The Rush Toward Resegregation. Ch. 2 In: Herbert, J.R. (Ed) Law And School Reform: Six Strategies For Promoting Education Equity Pp. 39-87, New-Haven, Co: Yale University Press.
Ornstein, A.C. (1989).'Centralization And Decentralization Of Large Public School Districts'. Urban Education, 24(2), 233-235.
Pennebaker, J. (1996), "Recovered Memory In Context: Thought And Elaboration On Bowers And Farvolden", Psychological Bulletin. Vol. 119(3), Pp. 381-385.
Richards, C.E. Et Al. (1995). Risky Business: Private Management Of Public Schools. Washington, D.C.: Economic Policy
שוהם, H. (1996), " Individual Characteristics, Communities And Institutions - The Patterns Of Parental Choice Regarding High-Schools". Ma Paper, Tel-Aviv University, Department Of Sociology And Antropology.
The Economist (1.4.2000) 'A City Free To Coose', 47
The Economist (23.10.1999a). 'Good Scores, Or Else',65.
Volansky, A. Bar-Eli, D., (1995/6) "Towards School Based Management In Israel", Education Leadership, Vol.53 No.4, Dec.-Jan.
Whitty, G., Power, S., Halpin, D. (1998). Devolution And Choice In Education: The School, The State And The Market. Buckingham, Uk: Open University Press.
Yogev, A. (1997). Autonomy And Choice As School Strategies For Peripheral Communities In Israel. In: Shapira, R., Cookson, P.W. (Eds.). Autonomy And Choice In Context: An International Perspective (Pp. 177-201). P.W. Great Britain: Pergamon Press.
Volansky, A., Bar-Elli, D. (1995). Towards school-based management in Israel. Educational Leadership, 53 (4), 60-62.
ראיון עם מנהל תיכון ת"א מר עופר איילות

תגים:

חינוך חובה · בית ספר · מינהל חינוכי · רפורמה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדותיהם של המשתתפים במערכת החינוך לגבי בתי ספר בניהול העצמי", סמינריון אודות "עמדותיהם של המשתתפים במערכת החינוך לגבי בתי ספר בניהול העצמי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.