היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליית נשים

עבודה מס' 063900

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אפליית נשים בקידום למשרות פיקודיות במשטרת ישראל ובצה"ל.

7,106 מילים ,36 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. חלוקה היסטורית לשתי גישות מרכזיות:
א. המודל של Kanter 1977, שהניח את אבן הפינה להפניית האשמה לעבר המעסיקים ולא לעבר הנשים.
ב. הגישה של Henning & Jardin 1977, המתמקדת באישיות העובד כהסבר להצלחת הנשים בעמדות ניהול בארגון המודרני.
3. תפיסה כללית של אפליה בין המינים.
4. גישות מבניות לסטגמנציה מינית.
5. הקונטקסט המוסדי והמשתנה התרבותי.
6. גיוס נשים והרצון להתגייס.
7. תהליכי סוציאליזציה וסלקציה.
8. אתוס הניהול מול מוסד הנישואין.
9. מרכזיות חיי המשפחה.
10. מסלול המוביליות לתפקידי ניהול.
11. אפליה בקידום למשרות ניהול - המקרה הפרטי של צה"ל ומשטרת ישראל.
12. סיכום.
ביבליוגרפיה

מחקרים רבים נערכו בנושא מעמד האישה בשוק העבודה ובארגון האזרחי והציבורי, כשהמונח "מעמד האישה" התפרש בהם כסוג של פוזיציה - התפקיד שהאישה תופסת והתגמול הנלווה אליו (Weber: 1946). שאלת המחקר שתקבל מענה בעבודה זו הינה - האם קיים הבדל בפוטנציאל הקידומי בין גברים ונשים במשטרת ישראל ובצה"ל המעיד על מגמתיות של אפליה?
משטרת ישראל וצה"ל אינם ארגוני עובדים אזרחיים רגילים הממוקמים בסקטור הציבורי של שוק העבודה בישראל. למשטרה ולצה"ל יש נדבך נוסף, בהיותם גוף טוטליטארי בעל מבנה ארגוני הירארכי המופקד על נתח גדול משמירת הביטחון של מדינת ישראל. בסקירה הספרותית שלהן, משולבות גישות ותיאוריות סוציולוגיות מהתחום הארגוני עם היבטים של הסוציולוגיה הצבאית, שיש להן זיקה להבנת התהליכים החברתיים הנוגעים לכוח האדם במשטרת ישראל וצה"ל.

עבודה זו המבוססת על סקירת ספרות הפותחת בשנות ה- 70 בהן החל המחקר התיאורטי של נשים בשוק העבודה (Kanter: 1977). הסקירה ממשיכה דרך ההתפתחות התיאורטית תוך התייחסות לסוגיית הפמיניזם והאפליה, קיומו של קונטקסט מוסדי והבניה סטרוקטוראלית. בהמשכה, הסקירה עוברת לטפל בהיבטים חברתיים ונורמטיביים הנוגעים לשירות בארגון סמי צבאי. ניתנת התייחסות מורחבת לסיבת התגייסותן של נשים לארגון, תופעת הסלקציה העצמית ומידת מרכזיות המשפחה בחיי העובדים. הסקירה בנושא קידום לתפקידי פיקוד ואתוס הניהול מתמקדת בהיבטים מבניים ומתייחסת לריבוד על בסיס ג'נדר כמשקף את כוחו של המיעוט ואת קיומן של רשתות חברתיות.

קטע מהעבודה:

לא בכדי בחרתי לפתוח את הסקירה הספרותית בגישתה של Kanter: 1977), אשר מייצגת את ראשית ההסבר למעמדן של הנשים כמובנה בזירה המוסדית. בעבודה זו, בכוונתי להתמודד עם ההשלכות של הקונטקסט המבני והתרבותי על מעמדן של הנשים. לכל אורך העבודה הושם דגש על היבטים שונים של התיאוריה הארגונית - מבנית ושילובה עם תהליכים חברתיים נורמטיביים. הפרק החותם את עבודה זו, לפני פרק הסיכום, חורג מקודמיו ומציג את המקרה הפרטי של משטרת ישראל וצה"ל. בכך, מתמקד הדיון התיאורטי הכללי לידי הבנה הכרחית בפועל של נושא עבודה זו.

מקורות:

אלון סיגל; 1991. "האם נופצה תקרת הזכוכית? בדיקת הקידום לניהול של קבוצות מיעוט בשוק העבודה האקדמאי בארה"ב". עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך במדעי החברה". אוניברסיטת תל-אביב.
יזרעאלי דפנה; 1982. נשים במלכוד. הוצ' אונ' ת"א, תל-אביב.
מור דליה; 1987. "סגמנטציה בשוק העבודה כתופעה רב ממדית והשלכותיה". חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה".
עפרוני לינדה; 1980. "קידום ושכר בשרות הממשלתי בישראל - האם נשים מופלות לרעה?". המכון לחקר העבודה והרווחה.
פופר מיכה; 1994. על מנהלים כמנהיגים. הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב.
Acker Joan; 1990. Hierarchies jobs and bodies: A theory of gendered organizations, Gender Society. 4.Pp. 139-158.
Adler J.N.: 1987, "Women in Management Worldwide". International Studies of Management and Organization, 16:Pp 3-32.
Aldrich E.H.; 1979. Organizations Environments. N.J. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.
Bakker, Isabella: 1988, "Women's Employment in Comparative Perspective." Pp. 17-44 (Ch.2) in J.Jenson, E. Haggen and C.Reddy. (eds.) Feminization of the Labor Force: Paradoxes and Promises. Polity Press.
Bielby W. Baron J:1986, "Men Women at Work: Sex Segregation and Statistical Discrimination. "American Journal of Sociology. 91. No. 4. Pp. 99-759.
Blum Linda and Vicki Smith. 1988. "Women's Mobility in the Corporation: A Critique of the Politics of Optimism." Signs. Vol. 13. No. 3. Spring.
Brinton, Mary. 1988. "The Social and Institutional Bases of Gender Stratification: Japan as an Illustrative Case. "American Journal of Sociology. 94. 300-334.
Cannings K.; 1988. "Managerial Promotion: The Effects of Socialization, Specialization, and Gender". Industrial and Labor Relations Review. 42: Pp. 77-88.
Cohen, Yinon. 1987. "Occupational Sex Segregation in Israel, 1972-1983. Israel Social Science Research, V. 5. No. 1 2. Pp. 97-106.
Cohen Y. Haberfeld Y.; 1991. "Why do Married Men earn more than Unmarried Men?" Social Science Research, 20: Pp 29-44.
DiPrete, T.A. and Soule, W.T. 1988. "Gender and promotion in segmented job ladder systems." American Sociological Review 53, Pp. 26-40.
England, P.; 1984. "Wage appreciation and depreciation: A test of neoclassical economic explanations of occupational sex segregation". Social Forces 62, Pp. 726-749.
Gal Reuven; 1988. "Israel". In "The Military, More than just A Job? Edited by Charles Moskos Frank R. Wood.
Ghiloni B.W.; 1987. "The Velvet Ghetto - Women, Power and the Corporation". In Dumhoff G.W. Dye T.R. Power, Elite's and Organizations. CA: Sage Publications.
Hartman H.I.; 1987, Internal Labor Markets and Gender". In Brown C. Pechman J.A. (ed.) Gender in Workplace. The Brookings Institution, Washington D.C.
Haberfeld Yitchak and Shenhav Yehouda; 1990, "Are Women and Blacks Closing the Gap? Salary Discrimination in America Science in the 1970's and 1980's Industrial and Labor Relations Review. 44: Pp. 68-82.
Hennig Margaret Jardin Anne; 1977, "The Managerial Women" New York: Anchor Press.
Izraeli, Dafna N. 1988. "Women's Movement into Management in Israel". In Women in Management Worldwide, Nancy J. Adler and Dafna N. Izraeli (eds.),. Pp. 186-212. Armonk, N.Y.; M.E. Sharpe.
Izraeli, Dafna N. and Nancy J. Adler. 1994. "Comparative Frontiers: Women Managers in Global Economy". Edited by Nancy J. Adler and Dafna N. Izraeli. Cambridge Ma; Blackwell, Pp. 414.
Izraeli N. Dafna; 1977. "Gendering Military Service in the Israeli Defense Forces". Israel Social Science Research Vol. 12, no. 1. 129-166.
Kanter Rosabeth. M.; 1977. Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
Keller-Brown, L.; 1988. "Female Managers in the United States and in Europe: Corporate Boards, MBA Credentials, and the Image/ Illusion of Progress" in Women in Management - Worldwide. Izraeli D.N. and Adler N.J. (eds.) Pp. 265-274. New York, Armornk, M.E. Sharpe Inc.
Lober Judith; 1994. Paradoxes of Gender. New Haven: Yale University Press.
Miller, R.K., Jr. 1982. "Labor Market Structure and Career Occupational Status Mobility: A Theoretical Model". Sociological Inquiry 52, Pp 152-163.
Moskos Charles C.; 1988. "Institutional and Occupational Trends in Armed Forces." In "The Military, More than Just A Job?" Edited by Charles Moskos Frank R. Wood.
Rosenbaum, J.; 1979. "Tournament mobility: Career patterns in a Corporation." Administrative Science Quarterly 24, Pp. 220-241.
Shields Patricia. M.; 1988. "Sex Roles in the Military". In "The Military, More than Just a Job? Edited by Charles Moskos Frank R. Wood.
Villemez W.J. and Bridges, W.P.; 1988. "When bigger is better: differences in the individual level effect of firm and establishment size". American Sociological Review 53, Pp. 237-255.
Weber M.; 1946. Basic Concepts in Sociology. Translated and with introduction by H.P. Secher. New York, Citadel Press.
Wolf W.C. Fligstein N.D.; 1979. "Sex and Authority in the Workplace: The Causes of Sexual Inequality". American Sociological Review. 44: Pp. 235-252.
Ya'ar E. Peres Y.; 1989. "How the Israeli Public Views Sexual Inequality" Israeli Democracy, Summer, 1989: Pp. 27-29.

תגים:

אפליה · בעבודה · מגדרי · Kanter · מינים · ארגון · ניהול

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליית נשים", סמינריון אודות "אפליית נשים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.