היישום אינו מחובר לאינטרנט

שביעות רצון של הלומד בקורס וירטואלי ממודלים שונים של למידה מרחוק

עבודה מס' 063126

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת שביעות רצונם של התלמידים מכל אחד ממודלי הלמידה המתוקשבת- סינכרונית, א-סינכרונית ומשולבת.

5,253 מילים ,31 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא והצגת הבעיה
2. סקירת ספרות
2.1. אינטרנט בחינוך
2.2. למידה מרחוק
2.2.1 למידה מרחוק - מהי?
2.2.2 קורס וירטואלי - מהו?
2.2.3 הלמידה מרחוק
2.2.4 במרכז העשייה בלמידה מרחוק
3. המחקר
3.1. הגדרת המשתנים
3.2. שאלות המחקר
3.3. מתודולוגיה
3.3.1. אוכלוסית המחקר
3.3.2. תיאור הקורס
3.3.3. כלי המחקר
3.3.4. שיטות הניתוח
4. תוצאות
4.1. התייחסות רצינית לשיעור הנלמד סינכרונית
4.2. הקשר בין שביעות הרצון משיטת הלימוד הסינכרונית לבין השאיפה ללימוד בעתיד
4.3. למידה בקצב אישי בשיטת הלימוד הא-סינכרונית
4.4. הקשר בין שביעות הרצון משיטת הלימוד הא-סינכרונית לבין השאיפה ללימוד בעתיד
4.5. הקשר בין שיטת הלימוד לבין תכני השיעור והשאיפה ללימוד בעתיד
5. דיון ומסקנות
6. רשימת ספרות
7. נספח- השאלון

בשנים האחרונות נתווספו למאגר המונחים החינוכיים מונחים המתייחסים ללמידה באמצעות
רשת האינטרנט: קורסים וירטואליים, למידה מרחוק, למידה מבוססת .E-Learning ,Web
דרך למידה זאת התפתחה בסביבה הלימודית החדשה, שנוצרה עם חדירת האינטרנט לחינוך
(נחמיאס ושני, 2001).
נערכו מחקרים רבים שמאפיינים את פעילות התלמידים בקורסים וירטואליים, את עמדותיהם
כלפי קורסים אלו ואת שביעות רצונם מאופן למידה זה.
במחקר שערכו 1996) Ruberg, Moor & Tailor), סטודנטים דיווחו על היתרונות ממשימות
שניתנו להם בקורס הוירטואלי, כגון: נגישות למנחה, עלייה במעורבות בתכני הקורס,
אפשרויות מגוונות יותר להציג את הנלמד ועליה מסוימת במידת האחריות והמעורבות במשימות
כתיבה אינטראקטיביות. מחקרם הראה קשר לינארי בין השתתפות קבועה בפורומים פנים אל
פנים, לבין השתתפות שכיחה בפורומים המקוונים, אך עם זאת הסטודנטים דיווחו על שביעות
רצון נמוכה יותר מהשתתפות בפורומים המקוונים. קשיים דומים בשימוש בתקשורת א-
סינכרונית מעלים 1997) Anderson & Kanuka). במחקרם מרבית הנבדקים לא הסכימו
שהפורום המקוון טוב כמו פורום פנים אל פנים. התלמידים ציינו שהשימוש בקבוצת דיון הגביל
את יכולתם לתקשר עם משתתפים אחרים לעומת פורום פנים אל פנים.
מחקרם של שפריר, שני ורוזנר (1999) על אפיוני פעילות של תלמידים בקורס וירטואלי
שמתקיים במסגרת בית ספרית גילה שלדעת מרבית התלמידים, הקורס לא אפשר למידה בקצב
אישי.
מרביתם ציינו שלא יוכלו ללמוד ללא נוכחות מורה בכיתה. רק כשליש מהתלמידים גילו עניין
והנאה מהלמידה בקורס זה ומהשימוש בתקשורת א-סינכרונית ומרביתם אינם מעונינים ללמוד
בקורס וירטואלי נוסף ואינם רוצים שהלמידה בעתיד תהיה בקורסים וירטואליים.
בניגוד למחקרים אלו, 1997) Hiltz) מצאה במחקרה כי הסטודנטים הביעו שביעות רצון גבוהה
מהלמידה בקורס וירטואלי. ממחקרה עולה שסטודנטים חושבים שהקורסים בתקשורת א-
סינכרונית מעניינים יותר. בהתייחס למידת ההשתתפות שלהם בתקשורת א-סינכרונית,
הסטודנטים ציינו שהיו משתתפים פעילים בדיונים והרגישו הנעה גדולה למלא את משימותיהם
לעומת מעטים שסברו שאין בכך שום תועלת. הסטודנטים חשו שלמדו יותר מאשר היו לומדים
בקורס מסורתי ומרביתם (%58) ציינו שיבחרו ללמוד בעתיד בקורסים בתקשורת א-סינכרונית.
מכאן עולה שאין תמימות דעים באשר לעמדות ולשביעות רצון של התלמידים מהקורסים
הוירטואליים. יתרונות שהתגלו באופן למידה זה אצל חלק מהלומדים היוו חסרונות אצל
לומדים אחרים, ולהיפך.
המחקר שלנו יעסוק בבחינת שביעות הרצון של תלמידים, שלמדו קורס מתוקשב, הפועל לפי
מודל משולב של למידה סינכרונית ולמידה א-סינכרונית. המחקר יאפיין את שביעות רצונם של
התלמידים מכל אחד ממודלי הלמידה המתוקשבת: סינכרונית, א-סינכרונית ומשולבת, וכן
יבדוק מהן ההשלכות ללמידת קורסים וירטואליים נוספים בעתיד בהתייחס לכל אחד ממודלים
אלו.

המחקר
אוכלוסיית המחקר מונה 35 תלמידי כיתה יא'. תלמידים אלו לומדים במגמת טכנולוגיות-מידע
(מדעי-המחשב). כל התכנים הנלמדים במגמה הם בשיטת הוראה "רגילה" (מסורתית) וזהו
הקורס הוירטואלי הראשון שהתלמידים התנסו בו בנושא "תכנות מונחה עצמים".
כלי המחקר
1. שאלון עמדות אישי, שמטרתו לבחון את שביעות רצונם של התלמידים בנקודות הבאות:
א. מהו מודל הלמידה מרחוק שהלומד בחר ללמוד?
ב. מהי ההתייחסות של הלומדים בקורס הוירטואלי לפעילויות סינכרוניות?
ג. מהי ההתייחסות של הלומדים בקורס הוירטואלי לפעילויות א-סינכרוניות?
ג. מהן תפיסות התלמידים את אופן הלמידה בקורס וירטואלי.
ה. מהן ההשלכות של התלמידים לגבי למידה וירטואלית בעתיד?
השאלון, למעשה, מחולק לשלושה חלקים עיקריים, כאשר חלקו הראשון (סעיף א') בודק את
אופן התחברות התלמידים לרשת עבור למידת הקורס הוירטואלי "תכנות מונחה עצמים".
החלק השני (סעיפים ב',ג',ד') בודק את שביעות רצונם של התלמידים מהקורס הוירטואלי
וחלקו השלישי (סעיף ה') בודק את הרצון של התלמידים להמשיך ללמוד בעתיד קורסים
וירטואליים נוספים.
2. רב-שיח עם התלמידים בכיתה.

הערת מערכת: חלק מהמאמרים נלקחו מאתרי אינטרנט שאינם קיימים יותר.

מקורות:

אורן, א. (2000). מקומם של ערוצי שיח סינכרוני בתהליכי הלמידה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
כהן, א. (1999). הוראה אמצעית ולמידה מרחוק באמצעות האינטרנט, מחשבים בחינוך, גיליון 49, 8-16.
מינץ, ר. ונחמיאס, ר. (1998). הוראת מדע וטכנולוגיה בעידן הידע. מחשבים בחינוך, גליון 45- 46.
נחמיאס, ר. ומיודוסר, ד. (2000). אינטרנט בחינוך: תמונת מצב ומגמות לעתיד. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
נחמיאס, ר. (1998). דילמות קיומיות. אאוריקה, 6.
סלנט, ע. (1999) . האינטרנט במערכות חינוך בעולם : מגמות וכיוונים.
סלנט, ע. (1999). למידה מרחוק:דגמים, כיוונים ומחקרי הערכה.
סלנט, ע. (1999). גורמי ההנעה של תלמידים ומורים במערכות e-learning.
פונדק, ד. ורוזנר, ש. (2001). "הוראה בזמן אמת - Just in Time Teaching", בתוך: עיונים, גליון 34, 17 -20.
שני, נ. (2000). הקשר בין אופן התפקוד של תלמיד בקורס וירטואלי לבין מאפיינים אישיים שלו. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח (M.A), בית הספר לחינוך, החוג למדעי- החינוך, המסלול לתקשורת מחשבים בחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
שני, נ. ונחמיאס, ר. (2001). "קורס וירטואלי - למי? " בתוך: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גליון 34, 26-29.
שפריר, א. שני, נ. ורוזנר, ע. (1999) . אפיוני פעילות התלמידים בקורס וירטואלי המתקיים במסגרת בית ספרית. סמינריון במסגרת חקר סביבות מתוקשרות להוראה ולמידה מרחוק, בהנחיית ד"ר רפי נחמיאס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
Anderson, T. Kanuka, H. (1997). On-Line Forums: New Platforms for Professional Development and Group Collaboration. JCMC 3 (3).
Berenfeld, B. (1996). Linking students to the infosphere. T.H.E. Journal, 4(96), 76-83.
Carswell, L. (1997). "What is the impact of individual student differences in providing strategies to teach introductory programming?". SIGCSE' 97. 7 . 1-5.
Dede, C. (1996).Emerging technologies in Distance Education for business, Journal of Education for Business, March-April Vol. 71, no. 4, pp. 197-204.
Duffy, T. M., and Jonasson, D.H. (1992). Constructivism and the technology of instruction: a conversation. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Hilts, S. R. (1997). Impacts of College-Level Courses Via Asynchronous Learning Networks: Some Preliminary Results. JALN, 1(2).
Khan, B.(ED.) (1997). Web-Based Instruction. Englewood Cliffs, NJ.: Educational Technology Publications.
Kent, J. (1997). Virtual Education Web Based Teaching And Learning.
Nachmias, R. Shany, R. (2001). Learning in Virtual Courses and its Relationship to Thinking Styles. Submitted to The Journal of Educational Computing Research (in press).
Owston, R. (1997) The Teaching Web: A Guide to the World Wide Web for All Teachers.
Owston, R. (1999) Strategies for Evaluating Web-Based Learning.
Perraton, H. (1988) A theory for distance education In D. Sewart, D. Keegan, B. Holmberg (Ed), Distance eduction : International perspective (pp 34-45)
Quintana, Y. (1996). Evaluation and Effectiveness of Internet-Based Learning.
Reid, E. J. (1996). What Every Student Should Know, Educom Review.
Ruberg, F. Lorena, Moor, M. David, Tailor, C. David (1996) . Student Participation, Interaction, and Regulation a Computer-Mediated Communication Environment: A Quality Study, J. Educational Computing Research 14(3) 246-268.
Saltzberg, S., Polison, S. (1996). Distributed Learning On the World Wide Web.
Sherry, L. (1996) Issues in Distance Learning.
Tobin, K. G. (1993) The practice of constructivism in science education. Washington, D. C. American Association for Advancement of science.

תגים:

אינטרנט · מיחשוב · בחינוך · למידה · מרחוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שביעות רצון של הלומד בקורס וירטואלי ממודלים שונים של למידה מרחוק", סמינריון אודות "שביעות רצון של הלומד בקורס וירטואלי ממודלים שונים של למידה מרחוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.