היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין הצבע לנפש האדם והשפעת הצבעים על התחושות והאנרגיות של האדם.

עבודה מס' 062943

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

11,854 מילים ,45 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העינינים
מבוא
0.1 הצגת הנושא והמונחים
0.2 החשיבות והעניין בשאלת המחקר
פרק א: סקירה תיאורטית
1.1 השפעת הצבע על נפש האדם - אספקטים פסיכולוגיים וסביבתיים
1.1.1 הצבע כמסמל
1.1.2 הצבע כמרכיב בשפה
1.1.3 מהות הצבע והקשריו על פי שטיינר
1.2 האחדות בטבע דרך הצבע - השפעת תפיסת הצבע של גתה על שטיינר
1.2.1 תאורית הצבעים של גתה
1.2.2 הצבע כמשקף את המציאותי למוחשי
1.2.3 השפעתו של גתה על שטיינר
1.3 מקורות הצבע בעולמות העל חושיים
1.3.1 הקשר בין הצבע לאדם
1.3.2 היווצרות הצבע - קשריו לחומר ולרוח
1.3.3 צבע באמנות
1.4 סיכום הפרק והשערות המחקר
פרק ב: מתודולוגיה
2.1 משתני המחקר
2.2 שיטת המחקר וכלי המחקר
2.3 מערך המחקר
2.4 הליך המחקר
2.5 ממצאי המחקר - ניתוח על פי השערות
פרק ג: דיון
3.1 הצבעים כשפה וכמציינים תחושה
3.2 הצבעים כיוצרי תחושות
3.3 השפעת צבע חיצוני כללי והשפעת צבע הקשור לפרט על הנפש
3.4 צבעים אהודים כיוצרי בטחון עצמי
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מס' 1 - השאלון (כלי המחקר)
נספח מס' 2 - ממצאי המחקר
נספח מס' 3 - הצלבות המשתנים


מבוא
הצבע הוא תוצר של הטבע. מאז ומתמיד היה המין האנושי מוקף בצבעים ונתון להשפעתם. עם
הזמן למד האדם לחקות ולהשתמש בצבע לצרכיו. בדורות האחרונים הצבע הולך ותופס חלק
גדול יותר בתודעה המודרנית, דבר זה בא לידי ביטוי באמנות, בלבוש, בעיצוב פנים ובריפוי.
תהליך זה נובע בין היתר מן הכוח שהאדם מייחס לצבע ולהשפעתו עליו. הצבע משמש את
האדם למטרות מגוונות ומהווה אובייקט הנחקר בתחומים רבים כגון: פסיכולוגיה, מדעי הטבע,
אמנות, רפואה וחינוך. לפיכך תהיה שאלת מחקרי: מהו הקשר שבין הצבע לנפש האדם ומהי
השפעת הצבעים על התחושות והאנרגיות של האדם?

הצגת הנושא והמונחים
גתה התייחס בהגותו להשפעתו של הצבע על האדם בחיי היום-יום, למשל בלבוש ובצבע הפנים.
כמו כן הוא מקשר בין צבעים לבין נטיות ותכונות האדם (יודוביק, 1996). הפסיכולוג והמחנך
רודולף שטיינר, שהושפע מגתה, מעלה את המחקר לרמה גבוהה ועמוקה יותר. הוא עונה על
השאלה הבסיסית שעליה לא עונים המחקרים השונים, היינו מדוע האדם מגיב בצורה כזו או
אחרת כלפי הצבע ולא איך הוא מגיב. שטיינר לעומת חוקרים אחרים מחפש ובודק את החוקיות
בעולם הרוח העומדת מאחורי תופעת הצבע בעולם החומר. לטענתו לאדם יש חוויה פנימית של
צבע שבזכותה הוא יכול לראות את הצבעים שבחוץ. השילוב בין הפנים והחוץ מתאפשר
באמצעות העין שדרכה הצבע משפיע על מצבו הפיזי, הנפשי והמוסרי של האדם.
שטיינר (1998) חקר את תיאורית הצבע של גתה ופיתח אותו למדע רוחני. הוא רואה את הצבע
כמלווה את תהליך ההיווצרות האבולוציה של כדור הארץ, כשבסופו התרכב הצבע עם עצמים
חומריים. לעומת גתה, שלא עמד על הגורם הפנימי להיווצרות הצבע, מסביר זאת שטיינר
בתורתו כשלטענתו הצבע אינו פיזי, אלא יסוד רוחני ועל כן, כדי להבין את הצבע, צריך להבין
תחילה את הקשר ויחסי הגומלין שבין כדור הארץ לבין מה שנמצא מחוץ לו ביקום.

החשיבות והעניין בשאלת המחקר
לאור מחקריהם של שטיינר, גתה, לישר, קרייטלר וקרייטלר ואחרים, ניתן להבין ביתר קלות
מדוע אנו בוחרים דווקא בבגד בעל צבע מסוים כאשר אנו הולכים לפגישה שבה אנו רוצים
להיראות במיטבינו ובצבע אחר, כאשר אנו הולכים לארוע פורמלי שאין לנו אליו קירבה רבה.
ניתן להבין, לפחות באופן אינטואיטיבי, מדוע אנו צובעים חללים בהם אנו נמצאים בצבעים
שונים, את הסיבה לרכישת רכב בצבע מסוים ואף מעדיפים חפץ בעל צבע אחד על פני אותו חפץ
שצבעו אחר.
יתרה מכך, מכיוון שהשימוש בצבעים משפיע עלי באופן אישי ועל תחושותי, הן כאשר הבגדים
שאני לובש בצבע מסוים או הבית צבוע בצבע האהוב עלי וכן מקומות בילוי שאליהם אני הולך
ומושפע מצבעיהם, אני נוטה להעריך כי השפעות אלו קיימות אצל מרבית בני האדם, גם
מהיכרות אישית אתם ועל אחת כמה לאור סקירת הספרות, שתובא בהרחבה בפרק הראשון.
חשיבותה של שאלת הנושא נובעת מכך שהמענה לה עשוי לספק הסבר, לא רק לגבי האופן שבו
בני אדם מתייחסים אל הצבע וכיצד הוא משפיע עליהם, אלא גם לגבי יכולתם לתכנן את
מהלכיהם תוך הסתייעות בשימוש בצבעים המתאימים, שעשויים לגרום להם סיפוק ולהוות
מניעים בהצלחת מטרותיהם.

על מנת לענות על שאלת המחקר, אציג בפרק הראשון סקירת ספרות, שתבהיר את הקשר בין
הצבע והאנרגיות הנפשיות הנגזרות ממנו. בסעיף הראשון ובתת סעיפיו אתייחס להשפעת הצבע
על נפש האדם מבחינה פסיכולוגית וסביבתית. אנסה לבחון מה מסמלים צבעים שונים לאנשים,
תוך התייחסות לתרבויות שונות. אבחן את הצבע כשפה או כמרכיב בשפה וכן אתייחס
להקשרים השונים שמעניק לצבע רודולף שטיינר. בסעיף השני בסקירת הספרות אתייחס
לקישור שבין הטבע לצבע ואתמקד בעיקר בתפיסותיהם של גתה ושטיינר, הן מבחינת תאוריות
הצבעים, היסודות המציאותיים שמשקף הצבע וכן בהשפעתו של גתה על שטיינר וההבדלים
ביניהם. בסעיף השלישי אדרש למקורותיו של הצבע, כפי שאלה נתפסים במקור העל חושי.
אתמקד בקשר שבין הצבע לאדם, אבחן את היווצרותו של הצבע וכן את תפקידו של הצבע
באמנות. לסיום הפרק אערוך סיכום קצר של הנאמר ואעלה את השערות מחקרי.

בפרק השני אעסוק בצד המחקרי של העבודה. יהיה זה הפרק המתודולוגי שבו אציג בתחילה את
משתני המחקר הנגזרים משאלת המחקר שבמבוא. לאחר מכן אציג את שאלת המחקר וכלי
המחקר ולאחר מכן את מערך המחקר, היינו שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר ומספר
הנחקרים. בעקבות נתונים אלה אפרט את הליך המחקר עד לעיבוד הנתונים בתוכנת אקסל
ולסיום הפרק אציג בקצרה את בדיקת הממצאים על פי השערות.

בדיקת נתונים על פי השערות עשויה לספק לנו רק אינדיקציה ראשונית לגבי אמירות שונות, כפי
שאלו באות לידי ביטוי בשאלון ובמענה שהנחקרים נותנים עליו. יחד עם זאת, יש להביא
בחשבון כי כדי לעמוד על קשר של ממש בין העמדות השונות המוצגות בשאלון, הן לגבי הצבע
והן לגבי התחושות הנפשיות, יש לערוך הצלבות ולמצוא מתאמים. למעשה בהצלבות אלו ניתן
יהיה לעמוד הן על הערכת התשובות האינטואיטיבית והן למזג את הממצאים עם הספרות
התיאורתית מהפרק הראשון. זאת אעשה בדיון שפרק השלישי, כשלכך תתווסף גם דעתי
האישית. את מסקנותי אביא בסיכום.

מקורות:

אוסטרום, ג., (1989), הילה (אאורה), אור עם, תל אביב.
אמתי, ת. ובן דוד, א., (1990), צבעים באים לעולם, המכללה של הדסה, ירושלים.
אנדרסון, מ., (1992), ריפוי בצבע, אור עם, תל אביב.
בלס, ג., (1996), הצבע בציור המודרני תיאוריה ופרקטיקה, אור עם, תל אביב.
בר, ח. ובר-גל, ד., (1995), לחיות עם הקונפליקט, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים.
ברגמן, ש.ה., (1972), שיחות גתה עם אקרמן, מוסד ביאליק, ירושלים.
גולומב, י., (1990), מבוא לפילוסופית הקיום, אוניברסיטה משודרת, תל אביב.
זפרן, י., "סגול בעיניים", סגול 5, 2002, עמ' 11.
זקס, ש., (1979), קווים למחשבת החינוך המיוחד, רמות, תל אביב.
זקס, ש., (1990), טיפוח הגרעין התקין שבילד, פפירוס, תל אביב.
כהן, א., (1990), איכה? בחיפוש אחר האדם, אח, תל אביב.
לישר, מ., (1986), מבחן הצבעים, מודן, תל אביב.
לשם, י., (1976), אובייקטיביות מדעית של צבעים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
מישורי, א., "תיאוריות של הצבע", משקפיים 15, 1992, עמ' 35-37.
סקול, מ.פ., "הוליזם ואמנות", אור 6, 1989, עמ' 9-13.
פאברי, ב.ג., (1983), המשמעות של חייך, ספריית הפועלים, תל אביב.
פרויד, ז., "המאוים", בתוך: פרויד, ז., (1970), מסות נבחרות ג, כרך 4, דביר, תל-אביב, עמ' 30-7.
קאנט,א. (1960), ביקורת כוח השיפוט, מוסד ביאליק, ירושלים.
קלרק, ל., (1984), תרפיה בצבעים, אור עם, תל אביב.
קרייטלר, ה. וקרייטלר, ש., (1984), פסיכולוגיה של האמנויות, ספריית הפועלים, תל אביב.
שטיינר, ר., (1978), חינוך הילד לאור מדע הרוח, אנתרופוסופיה, מיכאל, תל אביב.
שטיינר, ר., (1982), גוף/נפש/רוח, מיכאל, תל אביב.
שטיינר, ר., (1982), עצות מעשיות למורים, (14 הרצאות שניתנו מ-21 באוגוסט עד ה-5 בספטמבר 1919), ספרי מיקרוקוסמוס, ירושלים.
שטיינר, ר., (1982), ממלכת הילדות, ספרי מיקרוקוסמוס, ירושלים.
שטיינר, ר., (1984), כיצד קונים דעת העולמות העליונים, מיכאל, תל אביב.
שטיינר, ר., (1985), אסתטיקה של העתיד, מיכאל, תל אביב.
שטיינר, ר., (1998), צבע, אסטרולוג, הוד השרון.
שטיינר, ר., (1998), האנתרופוסופיה בחיי היום יום, אסטרולוג, הוד השרון.
Berger, L., "Michael Kenna: Robert Mann", Art News 97, 1998, p. 151.
Chomsky, N., (1982), Lectures on Government and Binding, Forest Publications, Dordercht.
Freud, S., (1952), A General Introduction To Psychoanalysis, New York, Doubleday.
Meyer, G., (1981), Colour and Therapy, New Knowledge Books, London.
Meyer, G., (1987), Colour and the Human Spirit, Mercury Arts Publications, London.
Meyer, G., (1990), Colours, A New Approach, Rudolf Stenier Press, London.
Richards, M.C., "Truth in Form: Form Out of Nothingness", Studio Potter 26, 1997, pp. 10-13.
Roerich, N., (1961), Realm of Light, Roerich Museum Press, New York.
Rupprech, M., (1970), Goethes Color Theory, Van Nustrand, New York.
Steiner, R., (1971), Theosophy, Anthroposophic Press, New York.
Steiner, R., (1978), Art as Spritual Activity, (Lecture Given in 15'Feb, 1918), Anthroposophic Press, New York.
Steiner, R., (1981), Art and Their Mission, (Lectures Given in Olso 18, 20 May, 1923), Anthroposophic Press, New York.
Steiner, R., (1987), The Nature of Colour, New Knowledge Books, London.
Steiner, R., (1987a), Colour, (Three Lectures Given in Dornach 6-8 May, 1921), Rudolf Steiner Press, London.
Steiner, R., (1987b), The Creative World of Colour, (Lecture Given in 26.7.1914), Anthroposophic Press, New York.
Sternerg, R.J., (1985), Beyond IQ: A Triarchic Theory of Intelligence, Cambridge University Press, Cambridge, Mass.

תגים:

אמנויות · אמנות · בצבע · גתה · חושים · טיפול · צבעים · ריפוי · שטיינר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין הצבע לנפש האדם והשפעת הצבעים על התחושות והאנרגיות של האדם.", סמינריון אודות "הקשר שבין הצבע לנפש האדם והשפעת הצבעים על התחושות והאנרגיות של האדם." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.