היישום אינו מחובר לאינטרנט

"מנהיגות" בארגון אזרחי לעומת "מנהיגות" בארגון צבאי

עבודה מס' 062705

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המנהיגות בארגונים בכלל והמנהיגות הצבאית בפרט.

4,392 מילים ,52 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

משחר ההיסטוריה העיסוק בהגדרת המונח "מנהיגות" היה נחלתם של היסטוריונים ופילוסופים.
לדוגמה, אפלטון דן בסוגיה - מיהו הראוי לשלוט, ואילו מקיאוולי ניסה לענות - מיהו המסוגל לשלוט.
במאה ה-20 הפך הדיון בנושא המנהיגות לנחלתם המובהקת של העוסקים במדעי ההתנהגות. העניין בחקר מנהיגות בארגונים גבר בשנים האחרונות בשל שינויים דרמטיים בעולם העסקי. התחרות הגלובלית הגוברת ומהפיכת התקשורת מחייבות התחדשות ארגונית מתמדת. ביצועים סבירים בלבד אינם מספיקים עוד על-מנת להתמודד בהצלחה עם השינויים הללו. ארגונים זקוקים למנהיגים היכולים לנצח על תמורות רחבות היקף ולכן תרים אחר מנהלים שיש להם את היכולת המנהיגותית הנדרשת לשם הנעת העובדים לביצועים שמעל ומעבר. חשיבותה של המנהיגות באה לידי ביטוי גם בהכרח לשמר את כוח העבודה המיומן לאור התחרות הגוברת בין ארגונים על משאבי אנוש.
תיאוריות ומחקרים רבים עוסקים בנושא ה"מנהיגות" בכלל ומנהיגות צבאית בפרט ראה למשל מחקרים אחרונים על מנהיגות צבאית (יצחקי, (2003); איז'ק, (2002).
פופר ורונן (2001) סוקרים הגדרות שונות למושג "מנהיגות", ומציעים כי בהקשר הצבאי ההגדרה העדיפה היא: "הנעת אנשים לביצוע משימות", וזו מתבססת על ארבעה מרכיבים:
1. סמכות פורמלית - בתוקף הסמכות הניתנת, יכול בעל דרגה בכיר לגרום להפעלתו של בעל דרגה זוטר ממנו.
2. מקצועיות - אנשים נוטים להישמע לאלה הנתפסים בעיניהם כבעלי ידע וכבעלי משאבים מקצועיים החסרים להם עצמם.
3. כישורים בינאישיים - היכולת לאבחן ציפיות וצרכים של המונהגים ולהגיב אליהם ברגישות ובגמישות.
4. הזדהות - היכולת ליצור שינוי במחויבות ולהגביר מוטיבציה על מנת לפעול מעל ומעבר למוטיבציה "רגילה" (פופר ורונן 2001).
במוקד העבודה שני נושאים עיקריים, המנהיגות בארגונים בכלל והמנהיגות הצבאית בפרט. ראשית אסקור את חקר המנהיגות על פי גישת התכונות, הגישה המצבית והגישה הסימבולית. בחלק השני אציג תיאוריות ומחקרים בנושא מנהיגות צבאית על כל היבטיה: ההיבט הרשמי, ההיבט הכוללני, ההיבט הגבולי וכן אבדוק את מאפייני המנהיגות הצבאית בהשוואה למנהיגות בארגונים אחרים (ארגוני תועלת, ארגוני כפייה וארגוני אמונה (נורמטיביים). אבחן אף את השוני בין מנהיגות בזמן קרב לבין מנהיגות במצבי שגרה.

תוכן העניינים:
מבוא
חקר המנהיגות
א. גישת התכונות
ב. הגישה המצבית
ג. הגישה הסימבולית
מנהיגות צבאית
א. ההיבט הרשמי
ב. ההיבט הכוללני
ג. ההיבט הגבולי
ד. מאפייני המנהיגות הצבאית בהשוואה למנהיגות בארגונים אחרים
1. ארגוני תועלת
2. ארגוני כפייה
3. ארגוני אמונה (נורמטיביים)
ה. בין מנהיגות בזמן קרב לבין מנהיגות במצבי שגרה
מנהיגות וניהול
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבוליו, ב. (2000). "הטווח המלא של המנהיגות". בתוך גונן איציק וזכאי אליאב. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, הוצאת משרד הביטחון. תל אביב. מהדורה 2000.
איז'ק, ר, (2002), הסתגלות נוער למסגרת צבאית - תפקוד המפקד כ"בסיס בטוח" ותרומתו לבריאותו הנפשית ולתפקודו הצבאי של החייל. עבודת ד"ר, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
גבע, נחמיה. (1993). "המנהיג הצבאי". בתוך: על המנהיגות, בעריכת מיכה פופר ואביהו רונן. משרד הבטחון - ההוצאה לאור, צבא הגנה לישראל.
גופמן, ארוויך. (1973). "המאפיינים של מוסדות כוללניים" עמ' 264-303. בתוך: סוגיות בסוציולוגיה מבנה וריבוד חברתי, בעריכת משה ליסק. תל אביב: עם עובד.
יצחקי, ח. (2003), הבדלים בין דפוסי מנהיגות של צוערות למול דפוסי מנהיגות של צוערים בקורס קציני אג"ם מעורב - ע"פ מודל הטווח המלא. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
לנדאו, אורי. וזכאי, אליאב. (1994). לפניהם ואיתם- מצויינות המ"מ הקרבי בצה"ל, מפקדת קצין חינוך ראשי ובית הספר לפיתוח מנהיגות, צה"ל.
סמואל, יצחק. (1996). ארגונים-מאפיינים, מבנים, תהליכים, חיפה : אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן.
פופר, מיכה. (1994). "מנהיגות קרבית בצה"ל ומנהיגות בארגונים עסקיים - השוואות ומשמעויות". פיתוח ארגוני בישראל, כרך 2א) : 11-19.
פופר, מיכה ולנדאו, אורי. (1989). "פיתוח מנהיגות מעצבת". פיתוח ארגוני בישראל, כרך 1: 42-47.
פופר, מיכה. (1989). "על ניהול, מנהיגות, מוטיבציה ומחויבות". פיתוח ארגוני בישראל, כרך 1 : 48-51.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, הוצאת רמות- אוניברסיטת תל-אביב.
פופר, מ. (2000). "מנהיגות - היעד ושביליו" בתוך גונן איציק וזכאי אליאב. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, משרד הביטחון הוצאה לאור. ת"א. מהדורה 2000.
רונן, אביהו. (1993). "המנהיג והקבוצה", בתוך: על המנהיגות בעריכת מיכה פופר ואביהו רונן. משרד הביטחון- ההוצאה לאור, צבא הגנה לישראל.
רונן, אביהו ומיכה פופר, (2001). על המנהיגות הוצאת משרד הבטחון. מהדורת, (2001).
רונן, אביהו. (1996). "אתוסים צבאיים", בתוך : צבא ואתיקה בעריכת אביהו רונן.
מפקדת קצין חינוך וגדנ"ע ראשי ובית הספר למנהיגות, צה"ל.
Bass, Bernard. M. (1981), Stogdill's Handbook of Leadership. New York: The Free Press.
Bass, Bernard. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free Press.
Bass, Bernard. M. (1996). A New Pardigm of Leadership, U.S Army Research Institute for the Behavior of Social Science.
Bass, Bernard. M. and Avolio, Bruce. J. (1990), "The Implications of Transactional and Transformational Leadership for Individual, Team and Organizational Development". Research in Organizational Change and Development 4: 231-272.
Bass, Bernard. M. and Avolio, Bruce. J. (1993). "Transformational Leadership and Organizational Culture". Public Administration Quarterly, Spring: 112-121.
Bennis, Warren. and Nanus, Burt. (1985). Leaders: The Strategies for Taking Charge New York : Harper Row.
Bennis, Warren. (1986). Leaders and Visions. New York : Conference Board.
Bennis, Warren. (1989), On Becoming A Leader, Addison Wesley.
Bennis, Warren. (1993), "Managing the Dream: Leadership in the 21St Century" in: Contemporary Issues in Leadership, Edited by Rosenbach, W.E and Taylor, R.L. Thirs Edition, Westview Press.
Blake, Robert. Rogers. and Mouton, Jane. Srygley. (1964), The managerial Grid, Houston Texas : Gulf Publishers.
Burns, James. Macgregor. (1978). Leadership, New York: Harper Row.
Dachler, H. Peter. (1984)."0n Refocussing Leadership from Social Systems Perspective of Management". in: Leaders and Managers Edited by Hunt, James. G: Hosking, Dian. Marie.: Schriesheim, Chester.A and Stewart, Robert. Oxford: Prgamon.
Etzioni, Amitai. (1961). A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York: The Free Press.
Fiedler, Fred. Edward. (1964). "A contingency Model of Leadership Effectiveness". in: Advances in Experimantal Social Psvcholoav Edited by Berkowitz, Leonard. New York: Academic Press.
Fiedler, Fred. Edward. and Chemers, Martin. M. (1974). Leadership and Effective Management. Glenview: Scott, Foresman and Company.
French, John. R. and Raven, Bertram. Herbert. (1960). "The Bases of Social Power". pp. 607-623. in: Group Dynamics: Research and Theory. Edited by Cartwright, Dorwin. and Zander, Alvin. Frederick, 2nd Ed. New-York: Row, Peterson.
Gal, Reuven. (1986). A Portrait of the Israeli Soldier. New York: Greenwood Press.
Gal, Reuven. (1998). Unit Cohesion in the Israeli Defense Force. Zikhron Ya'akov. Israel: the Israeli Institute for Military Studies.
Gal, Reuven. and Mangelsdorff, A. David. (Eds.) (1991). Handbook of Military Psychologv. John-Willey Sons LTD.
Hollander, Edwin. Paul. (1964). Leaders, Groups and Influance. Oxford: Oxford University Press.
House, Robert. J.. (1971). "A Path Goal Theory of Leader Effectiveness". Administrative Science Quarterly. 16: 321-328.
Katz, Daniel. and Kahn, Leavitt. Laurie. (1978). The Social Psychology of Organizations Zed. 2nd. Ed., John Wiley Sons.
Kotter, John. P. (1993). "What Leaders Really Do". in: Contemporary Issues in Leadership. Third Edition. Edited by Rosenbach W.E and Taylor, R.L., Westview Press.
Lewin, Kurt.; Lippit, Ronald. and White, Ralph. K. (1939). "Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Cultures". Journal of Social Psychologv. 10: 271-299.
March, James. G. (1955)." An Introduction to the Theory and Measurement of Influence". American Pol. Science Review, 49: 431-451.
Maslaw, Abraham. H. (1970). Motivation and Personality .New York: Harper Row.
Mintzberg, Henry. (1975). "The Manager's Job: Folklore and Facts", Harward Business Review, July-August.
Parsons, Talcott. (1963). "On the Concept of Political Power. Proceeding of the American Philosophical Society, 107 (3).
Pfeffer, Jeffrey. (1981). "Management as Symbolic Action", pp 1-52. in: Research in Oragnizational Behavior Edited by Cumming, L.L .and Staw, Barry. M. Greenwich: Conn,
Reddin, William. J. (1967). "The 3-D "Managerial Style Theory". Training and Development Journal. April: 8-17.
Simon, Herbert. Alexander. (1957). Models of man. New York: Wiley
Sievers, Burkard.(1993). Work. Death and Life Itself. Berlin-New York : Walter de Gruyter.
Stogdill, Ralph. Melvin. (1948). "Personal Factors Associated with Leadership", in: Leadership Edited by Gibb, C.A. (1969), 91-~33.
Terman, Lewis. Madison. (1904). "Preliminary Study of the Psychology of Leadership" in: Leadership Edited by Gibb, C.A (1969), 59-85.
Yukl, Gary. A. (1981). Leadership in Organizations. London: Prentice Hall INC.
Zaleznik, Abraham. (1984). "The Leadership Gap", in: Military Leadership in Pursuit of Excellence Edited by Taylor R.L, Colorado.

תגים:

ארגוני · בארגונים · גישת · הגבולי · הגישה · ההיבט · הכוללני · המנהיגות · המצבית · הסימבולית · הרשמי · התכונות · וארג · חקר · כפייה · מנהיגות · תועלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""מנהיגות" בארגון אזרחי לעומת "מנהיגות" בארגון צבאי", סמינריון אודות ""מנהיגות" בארגון אזרחי לעומת "מנהיגות" בארגון צבאי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.