היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות משק המים בישראל- כמות מול איכות

עבודה מס' 062133

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: קביעת המדיניות, עיצוב, ביצוע והערכת הבעיות של איכות מי השתייה בישראל בעשור האחרון.

14,926 מילים ,34 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

קביעת מדיניות שביסודה היא תוצאה של שורת החלטות בעלות אופי עקרוני, הנסמכות על הגדרת יעדים ועל קביעת עדיפויות, היא מהתהליכים החשובים הנלווים לפעולותיהם של ארגונים ומדינות (כפיר, 1997).

ההחלטה על קו מדיניות, ראשיתה בהתעוררות המודעות למצוא תגובה לבעיות המדיניות השונות, המשכה בעיצובה, אימוצה וניסוחה של המדיניות, וסופה - תקנה או תכנית (דורון, 1986).

בעיית המים במדינת ישראל היא בעיה ציבורית קריטית ממדרגה ראשונה, והיא לא רק בעיה של כמות אלא גם של איכות (אדן, 1998).

מדינת ישראל, שמשתייכת למדינות המפותחות בעולם, מספקת מים באיכות ירודה לתושביה וזאת למרות שאימצה את התקנים המקובלים בעולם המערבי. מי השתייה המסופקים לציבור הם באיכות ירודה וכוללים חומרים מסרטנים, היכולים לפגוע בבריאות הציבור בטווח הרחוק (פלאוט, 2000).

איכות מי השתייה מושפעת ממספר גורמים שבאחריות גופים ממשלתיים רבים, מהעדר גוף מרכז ומדיניות ברורה, ממציאות של מאבקים פוליטיים בחלוקת המשאבים התקציביים ומהעדר מודעות ציבורית המסוגלת להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי. כתוצאה מכך נושא משק המים בכלל ונושא איכות מי השתייה בפרט הוזנח מזה זמן רב.

לפי אנדרסון, כדי שבעיה תעלה לסדר היום הציבורי (Agenda), היא חייבת להפוך ל-Issue, נושא שמטריד את קובעי המדיניות (1990 ,Anderson). בעיית איכות מי השתייה בישראל לא עלתה לסדר היום הציבור בעוצמה הדרושה ולא הפכה ל- Issue, בין היתר מכיוון שהיא בעיה של הסקטורים החלשים, אין לה לובי חזק והיא אינה מטרידה את קובעי המדיניות.

בעבודה זו נבחן ונציג את עיקרי קביעת המדיניות, עיצוב, ביצוע והערכת הבעיות של איכות מי השתייה בישראל בעשור האחרון. ברצוננו להבהיר שבניתוח המדיניות במשק המים לא ניתן להפריד בין המדיניות בנושא כמות המים לבין המדיניות בנושא איכות המים, עקב העובדה שאיכות המים מושפעת מכמויות המים במאגרים השונים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מצב משק המים מבחינת איכות המים
2.1 מי השתייה - הגדרה
2.2 דרכים ומדדים להשגת איכות מי השתייה
2.3 מקורות מי השתיה בישראל
3. המסגרת התיאורטית
3.1 קביעת מדיניות ציבורית - הגדרות ומאפיינים
3.2 בעיית המדיניות
בעיה פשוטה
בעיה מורכבת
3.3 עיצוב המדיניות
3.4 ביצוע (יישום) המדיניות
3.5 הערכת מדיניות - תפוקות, תוצאות והשלכות.
4. קביעת מדיניות משק המים בישראל
4.1 הגופים הפעילים בתחום משק המים
הגופים הממשלתיים האחראיים והפעילים במשק המים
4.2 החקיקה בתחום המים
א. חוק המים התשי"ט-1959
ב. פקודת בריאות העם 1940 והתקנות (תיקון תש"ל (1970
ג. חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 (תיקון תשל"ב, תשל"ד)
4.3 חסרונות החקיקה
4.4 מדיניות הממשלה
א. רקע
ב. ליקויים במדיניות
ג. דוגמאות מאפיינות למדיניות הממשלה בנושא המים
5. בעיית המדיניות במשק המים בישראל
5.1 אפיון הבעיה
5.2 גורמי הבעיה
6. עיצוב המדיניות בנושא משק המים
6.1 גופי מטה בתחום המים ותפקידיהם
א. נציבות המים
ב. תה"ל
ג. מועצת המים
6.2 תכניות אב ודוחות מומחים
א. תכנית האב של שנת 1988
ב. תכנית האב של שנת 1994
ג. ועדת ארלוזורוב
ד. תכנית אב לשנת 2002
7. ביצוע המדיניות
7.1 גופי הביצוע בתחום משק המים
7.2 דוחות מבקר המדינה
7.2.1 דוח 1987
7.2.2 דוח 1990
7.2.3 דוח 1993
7.3 ביצוע המדיניות בתחום מקורות המים
א. מי הכינרת
ב. מים עיליים
ג. מי תהום
7.4 טיפול, מניעה וצמצום הגורמים המזהמים
7.5 טיפול וחיטוי מי התהום טרם חלוקתם לציבור
7.6 הפיקוח על איכות מי השתייה
8. הערכת מדיניות - תפוקות, תוצאות והשלכות.
8.1 התפוקות
8.1.1 יצירת מקורות מים חדשים
8.2 תוצאות והשלכות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אדן, ה. (1998) .מי השתייה בישראל , מים-הנדסת מים, גיליון 44, עמודים 14-21.
ארלוזורוב, ש. (1997), דין וחשבון של הוועדה לבחינת הניהול של אספקת המים בישראל, תל-אביב.
גולדמן, ש. ופישמן י. (2001), מסמך רקע בנושא - המסגרת המשפטית הגופים ומשרדי הממשלה הקשורים בנושא משאבי המים, מוגש לח"כ דוד מגן - יו"ר ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא משק המים, הכנסת, מרכז מחקר ומידע.
דורון ג. (1986). להחליט ולבצע - פרקים במדיניות ציבורית. תל אביב: כיוונים.
דרור י. (1966). קביעת מדיניות. תל אביב: הוצאת המדרשה למינהל.
דין וחשבון של ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא משק המים (2002), אתר הכנסת.
דליה הראל, ד"ר יוסף דרייזין ונתן מאיר (1999), המים כמשאב לאומי בראיה אינגרטיבית, עבודת גמר שהוגשה לאלכ"א - התכנית למדיניות חברתית ולמינהל - סגל ב', עמ' 33-35.
דרי, ד. וסולומון א. (1995), "אחרי המבול" - אי ודאות במדיניות המים בישראל, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראלי, עמ' 39.
דרייזין, י. "(2002), דברים שנשא ב: יום עיון מטעם נציבות המים בנושא תכנית האב
זלמנוביץ' י. (1991). קביעת מדיניות ציבורית בשולי הממשל והמינהל הציבורי בישראל. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". ירושלים: האוניברסיטה העברית ירושלים.
זסלבסקי, ד. (2001), עדותו בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא משק המים (2002).
ישי, י. (2002), דבריו ביום עיון מטעם נציבות המים בנושא תכנית האב למשק המים, י"ז בשבט התשס"ב - 30 בינואר 2002.
כפיר א. (1998). קביעת מדיניות ציבורית וביצועה. דברים מיום עיון לזכרו של ד"ר משה שני ז"ל, תשנ"ז - 5.6.1997 חיפה: החוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה.
סליק, ד. (2000) מדוע חשוב להקטין את ריכוז הכלורידים במי הכנרת, מים והשקיה, גיליון 403,עמודים 25-29.
קיידן ג'. (1975). מדיניות ציבורית. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
ריקליס, ג. וימיני א. (2002), דבריהם ביום עיון מטעם נציבות המים בנושא תכנית האב למשק המים, י"ז בשבט התשס"ב - 30 בינואר 2002.
שרקנסקי ע. (1984) הרהור שני על הפוליטיקה של הביקורת. עיונים בביקורת המדינה. מס' 38, ירושלים.
תה"ל (1998), תכנית אב למשק המים, תל-אביב, משרד התשתיות הלאומיות - נציבות המים, עמ' 4.
Anderson J.E. (1990). Public Policy Making. Boston: Houghton Mifflin.
Dye R.D. (1976). Policy Analysis. Alabama: The University of Alabama Press.
Easton D. (1966). The Political System. N.Y.:A.A. Knopf.
Edwards lll G.C. Sharkansky I. (1978). The Policy Predicament. San Francisco: W. H. Freeman and Company,.
Friedrich Carl J. (1963). Man and His Government. N.Y.: McGraw-Hill.
Lasswell H.D., Kaplan A. (1970). Power and Society. New Haven: Yel University Press.
Nachmias D. (1980). The Practice of Policy Evaluation. N.Y.: St. Martins.
Peters B.G. (1999). American Public Policy - Promise and Performance. N.Y.: Seven Bridges Press, LLC. (5th edition).
Pressman J.L., Wildavsky A. (1973). Implementation. Berkley: University of California Press.
Ripley R.B., Franklin G.A. (1986) Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago:The Dorsey Press. (2nd edition).
Ripley R.B., Franklin G.A. (1991). Congress, the Bureaucracy and Public Policy. Pacific grove, Calif.: Brooks-Cole. (5th edition).
Sharkansky I. (1997). Policy Making in Israel. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

תגים:

המוביל · הארצי · עכירות · מקור · מים · הכינרת · תהום · נציבות · המים · ועדת · ארלוזורוב · התפלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות משק המים בישראל- כמות מול איכות", סמינריון אודות "מדיניות משק המים בישראל- כמות מול איכות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.