היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאפייני שירת הילדים אצל המחנך והמשורר הלאומי ח.נ. ביאליק

עבודה מס' 061895

מחיר: 449.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבוחנת את מאפייני שירת הילדים של ביאליק ומנסה לצייר את דמותו כמחנך.

7,223 מילים ,23 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
1. ביאליק כמחנך
2. ביאליק משורר הילדים
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת הסמינריון
ד. השיטה
ה. ספרות ביקורת
חיים נחמן ביאליק
א. רקע היסטורי
ב. ביאליק המשורר הלאומי
ג. ביאליק והמורשת החינוכית
ד. על שיטות החינוך החדשות
ה. ביאליק - מאפיינים בולטים בשירתו
1. עמדת הדובר
2. דרכי עיצוב
3. שירת האהבה
4. שירת הילדים
שירת הילדים של ביאליק
א. הסיבות שהביאו את ביאליק לכתוב שירת ילדים
ב. ניצניה של עיתונות הילדים העברית של המו"לות לילדים
ג. תכנית ה"כינוס"
ד. שירי הילדים כ"מסכה"
המאפיינים של שירי הילדים של ביאליק
א. שאלת הלשון בשירי ביאליק לילדים
ב. בחירת הז'אנרים לשירת הילדים של ביאליק
ג. שירי טבע לילד
ד. ההומור בשירת הילדים של ביאליק
ה. פרדוקסים ומתחים אירוניים בשירתו של ביאליק לילדים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

ביאליק המחנך
השאיפה לחדש את היהדות כתרבות לאומית שלמה הייתה שותפה לכל הזרמים של ההגות הציונית, אולם נתגלו גישות סותרות לשאלה אודות המאפיינים שצריכים לייחד תרבות לאומית יהודית לעתיד, ועל הקשר בין מאפייני תרבות העתיד למאפייני התרבות היהודית בעבר. 1
כמשורר, מספר, מסאי, הוגה דעות ומחנך, עמדה בפני ביאליק כבעיה מרכזית ומכרעת שאלת הזיקה למורשת הרוחנית היהודית לדורותיה.
המורשת ההיסטורית-תרבותית נתפסה לביאליק בדמות ארון ספרים עמוס לעייפה, וביאליק תפס את תפקידו של המחנך היהודי לפתוח את ארון הספרים לפני תלמידיו כדי שכל אחד מהם ימצא את המורשת וייצור מכוחה. מכאן גם ברור טיבו של התהליך החינוכי: עיקרו פעולות מכוונות מצד המורים והתלמידים בלימוד של מורשת הדורות והפנמתה כנכס רוחני-לאומי.

ביאליק משורר הילדים
חטיבת שירי הילדים של ביאליק מונה כשמונים שירים. הם אינם נכללים תחת המטריה של יצירתו הקנונית של "המשורר הלאומי" אף המשורר עצמו הביע זלזול בשירי הילדים שלו.
זיוה שמיר מבחינה כי בחלק משירי הילדים המקוריים שלו נותן ביאליק רמזים על ה"אני מאמין" שלו הפוליטי - חברתי- אסתטי.

שאלת החקר
מהם מאפייני שירת הילדים אצל המחנך והמשורר הלאומי?

מטרת הסמינריון
* לבחון את מאפייני שירת הילדים של ביאליק.
* לנסות לצייר את דמותו של המשורר כמחנך ובכלל זה דעתו על החינוך הישן לעומת החדש.

השיטה
1. סקירה ביוגרפי של "המשורר הלאומי" ודעתו שלו על השירה הלאומית.
2. אתאר את תפיסתו של ביאליק ולמורשת החינוכית תרבותית ותוך כך אציג את דעתו על שיטות החינוך החדשות.
3. ביאליק והילדים: הסיבות שהביאו את ביאליק לכתוב שירת ילדים; ניצניה של עיתונות הילדים העברית של המול"ות לילדים; תכנית ה"כינוס"
4. אדון במאפיינים בולטים בשירתו בכלל ושירי הילדים בפרט: עמדת הדובר; דרכי עיצוב. להמחשה אשתמש בשירי האהבה ושירת הילדים של ביאליק.
- שירי הילדים כ"מסכה".
- שאלת הלשון בשירי ביאליק לילדים.
- בחירת הז'אנרים לשירת הילדים של ביאליק.
- שירי טבע, לילד.
- ההומור בשירת הילדים של ביאליק.
- פרדוקסים ומתחים אירוניים בשירת הילדים של ביאליק.
--------------------------------------------------------------------------------
1. שחר, ד. (1999). "המורשת ההיסטורית-תרבותית ומשמעותה החינוכית בהגותו של ח"נ ביאליק" מעוף ומעשה. חוברת. שנים 1998-1999, המכללה האקדמית אחוה. (להלן: שחר).

מקורות:

אופק, א. (19779). 'ראשיתה של ספרות-הילדים', עבודה לשם קבלת התואר דוקטור האוניברסיטה העברית בירושלים.
אופק, א. (1984). גומות ח"ן - פועלו של ביאליק בספרות הילדים, דביר ירושלים-תל-אביב.
אורלן, ח. (תשל"א). שירת ח.נ. ביאליק אנתולוגיה, לשכת החינוך היהודי, המכון למדעי היהדות בקליבלנד, ארה"ב, הוצאת דביר ת"א.
בר-אל, י. (1995). א. הפואמה העברית - הפואטיקה של הז'אנר"; ב. "הפואמה העברית בראשית המאה העשרים", הפואמה העברית - מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים. מוסד ביאליק, ירושלים. עמ' 202-159; 28-14.
ברוך, מ. ופרכטמן, מ. (1984). מחקרים בספרות ילדים, אוצר המורה.
ברוך, מ. (1985). סוגיות וסוגים בשירת ילדים, הוצאת האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון.
ברזל, ה. (1997). שירת התחייה: אמני הז'אנר. ספרית פועלים, תל-אביב.
ברזל, ה. (1990). שירת התחייה: חיים נחמן ביאליק. ספרית פועלים, תל-אביב.
גטפריד, מ. (תרפ"ג). למהותו הרוחנית של ביאליק, וינה.
מירון, ד. (1986). הפרידה מן האני העני, מחקרי האוניברסיטה הפתוחה ספר ג', תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה.
פיכמן, י. (תש"ו). שירת ביאליק, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים.
צור, ר. (1985). "מבוא: יסודות רומנטיים ואנטי-רומנטיים בשירה העברית החדשה"; "חתול השממון: עיצוב רומנטי ומניריסטי של הלשון הפיגורטיבית בשירת ביאליק"; יסודות רומנטיים ואנטי-רומנטיים בשירי ביאליק, טשרניחובסקי, שלונסקי ועמיחי. פפירוס, תל אביב. עמ'65-39 ,15-7 .
צמח, ע. (1966) "הלביא המסתתר"; "שני הקטבים בשירת האהבה של ביאליק"; האישי והלאומי"; הלביא המסתתר. קריית ספר, ירושלים. עמ' 65-7.
שה-לבן, י. (1986). שירים ח.נ. ביאליק, הוצאת אור-עם.
שהם, ר. (1988). "חלק ראשון: הקול הדובר בשיר", עמ'46-9 ; "גואל בלתי אפשרי - הקול הדובר בשירת ביאליק" 109-85; "הדובר הבלתי המהימן בשירה העברית החדשה", עמ' 152-145; "הופעת בכורה - נביא השקר בשירת ביאליק", עמ' 167-153; קול ודיוקן. תחנות בהתפתחות דיוקן הדובר בשירה העברית החדשה. אוניברסיטת חיפה, חיפה.
שחר, ד. (1999). "המורשת ההיסטורית-תרבותית ומשמעותה החינוכית בהגותו של ח"נ ביאליק" מעוף ומעשה. חוברת שנים 1998-1999, המכללה האקדמית אחוה.
שמיר, ז. (1986). שירים ופזמונות גם לילדים - לחקר שירת ביאליק לילדים ולנוער, פפירוס, ת"א.
ביאליק, ח.נ. (תשל"א). כתבים גנוזים, תל-אביב, עמ' 342.
ביאליק, ח.נ. (תרצ"ה). 'על אחד העם', דברים שבעל פה, ב', דביר, עמ' רא-רב.
יעבץ, ז. (תרנ"א). טל ילדות. ללמד בני יהודה ראשית דעת. ירושלים. (מהדורה 4: וילנה, תרנ"ח).
יעבץ, ז. (תרנ"א). "על דבר החינוך לילדי האיכרים בארץ ישראל', הארץ, ירושלים תרנ"א.
חנני, י. (1962). 'שירי ילדים בתקופת העליה הראשונה', הפועל הצעיר, נו), גל' לד 2.
פיכמן. (תרפ"ז). כתובים, כרך ב, כ"ז באדר ב' תרפ"ז.
שחר, ד. (1999). "המורשת ההיסטורית-תרבותית ומשמעותה החינוכית בהגותו של ח"נ ביאליק" מעוף ומעשה. חוברת שנים 1998-1999, המכללה האקדמית אחוה. (להלן: שחר).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאפייני שירת הילדים אצל המחנך והמשורר הלאומי ח.נ. ביאליק", סמינריון אודות "מאפייני שירת הילדים אצל המחנך והמשורר הלאומי ח.נ. ביאליק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.