היישום אינו מחובר לאינטרנט

ירושת בנות בנחלת אבותיהן כמקובל בישראל ובמזרח הקדום

עבודה מס' 061279

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בפרשת בנות צלפחד שהיא הבסיס המשפטי לבעיית הירושה בנחלת אבות.

21,480 מילים ,19 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

1. מבוא

2. פרק ראשון: מבנה החברה הקדומה בישראל:

א. בית אב
ב. המטה או המשפחה
ג. השבט

3. פרק שני: הרכוש וחוקי הירושה במסגרת בית האב:

א. ענפי המשק המשפחתי
ב. העיקרון "כי לי הארץ" וחלוקת אדמות מחזורית
ג. זכויות השארים וחוקי ירושת הרכוש והנחלות

4. פרק שלישי: חוקי ירושת בנות בחברה המקראית ובמזרח הקדום:

א. בנות צלפחד
ב. חוקים נוספים במקרא
ג. השוואה לחוקי המזרח הקדום
5. סיכום והערכה

6. ביבליוגרפיה

מבוא

פרשת בנות צלפחד דנה באחת הבעיות המרכזיות ביותר בחברה הישראלית בימי המקרא - זכות הירושה בנחלת האבות בכלל וזכותן של נשים בירושה בפרט.
דין בנות צלפחד קובע, כי הבנים הזכרים הם היורשים מן המעלה הראשונה, ורק בהעדר צאצאים זכרים - יורשות הבנות. אלא שבמקרה זה, הבת היורשת מתחייבת להינשא לאחד מבני שבטה בלבד וזאת בכדי למנוע העברת הבעלות על הנחלה משבט לשבט או ממטה אחד למשנהו.

פרשת בנות צלפחד2 (פרקים כ"ז; ל"ו) היא הבסיס המשפטי לבעיית הירושה בנחלת אבות. החברה הישראלית הפטריארכלית ייחסה חשיבות רבה לנחלת אבות, וגילתה רגישות מיוחדת לשמירת הנחלה במסגרת המשפחתית. ידוע כי דיני הירושה, שהיו לבני ישראל ל"חקת משפט", מתייחסים לסיפורן של בנות צלפחד אך הם חסרים לגמרי בקובצי החוקים. דין בנות צלפחד קובע, כי הבנים הזכרים הם היורשים מדרגה ראשונה, אך בהעדר צאצאים זכרים - יורשות הבנות את נחלת אביהן. ואם לא היו לאבי המשפחה בנים או בנות, עברה הירושה דרך הזכרים מצד האב. נראה כי לפני "חקת משפט" זו, לא הייתה הבת בכלל יורשת בנחלת אבות בישראל.

התקנה של בת יורשת מעידה על חיפוש פתרון סביר לבלימת האיום על נחלות היחידה המשפחתית בהעדר צאצאים זכרים: הבת היא הצאצא, שקרבת הדם שלו אל האב היא הגדולה ביותר. קרבת דם זו היא הדרך בה נשמרה רציפותה של שושלת בית-האב באמצעות בניה של הבת - הנכדים, כלומר בדור הבא של זכרים במשפחה, כך הובטחה שמירת הרכוש במסגרת המשפחה בקו שושלת ראשי: אב בת נכדים.
אלא שפתרון זה סיכן את היסוד המקודש של שמירת נחלת אבות, שהרי בנישואיה עברו הבת היורשת ורכושה, וכמובן גם הנחלה. למשפחה של בעלה, ובכך היא בעצם היא גרמה להעברת הנחלה מבית-אב אחד לבית-אב אחר, ולעתים אפילו משבט אחד למשנהו. כמו שאמרו ראשי-האבות למשפחת בני גלעד: "והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגרל נחלתנו יגרע" (במדבר, פרק ל"ו פס' א-ג) .
כמו כן, בניה, שהיו צאצאים ישירים של בעלה, לא היו שייכים לבית-האב של הסבא, אבי אמם, אלא לבית-האב של הבעל, ועל-ידי כך בטל קו הייחוס הישיר מן הסב לנכדים שלו, זו הייתה סכנה וגם לה נמצא פתרון ע"י קביעת סייג לחוק הירושה, שחייב את הבת להינשא לגברים השייכים לשבט שלה בלבד.
כנאמר: "וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה, למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו. ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר" (במדבר, פרק ל"ו פס' ח-ט) ואכן בנות צלפחד נהגו לפי כלל זה. הן אף החמירו יותר ונישאו לשארי בשרן : "ותהיינה.. בנות צלפחד לבני דדיהן, לנשים"3(במדבר, ל"ו, פס' יא) .
בעבודת סמינריון זו, אסקור את המאמרים השונים העוסקים בנושא, אציג את העובדות והדעות השונות שבמאמרים ואנסה להסיק את המסקנות.
העבודה כוללת שלושה פרקים:
הפרק הראשון עוסק במבנה של החברה הקדומה בישראל ובו התייחסות למושג בית האב, המשפחה המצומצמת והיחידה הגרעינית וכן גם שבט ו\או המטה.
בפרק השני אדון ברכוש וחוקי הירושה במסגרת בית האב ואתייחס לענפי המשק השונים הכוללים את ענף הצאן, הכרם והשדה, אתייחס לנושא הנחלה, חלוקת אדמות מחזורית והפסוק "כי לי כל הארץ" וכן לעניין זכויות השארים וחוקי ירושת הרכוש והנחלה.
והפרק השלישי והאחרון דן חוקי ירושת בנות בחברה המקראית ובמזרח הקדום, כלומר, בחוק הירושה עצמו, בבנות צלפחד שחוללו "מהפכה" ויצרו את חקיקת החוק לדורות בדבר הבנות היורשות, אדון בחוקים נוספים שיש להם נגיעה בחוק זה או נובעים ממנו וכן אתייחס להשוואת חוק ירושת הבנות שבמקרא לחוקי המזרח הקדום.
__________________
1. פרופ' י. מילגרום., "דין ירושת הבנות" אוני' קליפורניה, ברקלי, ארה"ב . מתוך פירוש לספר במדבר, עולם התנ"ך בהוצאת דודזון-עתי, ת"א , .1993
2. צ. בן ברק, פרשת בנות צלפחד בישראל ובמזרח הקדום" מתוך פירוש לספר במדבר עולם התנ"ך, עמ' 166-167
3. ש' ליוונשטאם, "בנות צלפחד" אנציקלופדיה מקראית ב' 1954, עמ' 171 מציין כי נישואין לבני דודים היה מנהג רווח במזרח הקדום.

מקורות:

י. אהרוני, ארץ ישראל בתקופת המקרא , 1962, עמ' 208-209; 295-302.
ד"ר צ. בן-ברק., "ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום" אוני' חיפה, מתוך פירוש לספר במדבר, עולם התנ"ך בהוצאת דודזון-עתי, ת"א , 1993. עמ' 166-168.
ד"ר צ. בן ברק, "פרשת בנות צלפחד בזיקה לתעודה חדשה מנוזי" מתוך שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג 1978, (ערך מ. ויינפלד) עמ' 123-116.
ד"ר צ. בן ברק., "פרשת בנות איוב" ארץ ישראל. מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, כרך 24 (ספר אברהם מלמט) ירושלים, 1994 (תשנ"ד) עמ' 48-41.
ד"ר גרשון גליל , אוניברסיטת העברית , ירושלים, "דיני קדושת הארץ" עולם התנ"ך, פירוש לספר ויקרא עמ' 180.
ש. בנדור., בית-אב בישראל למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה, ספרית הפועלים, 1987. ז. פלק., "ירושת הבת האלמנה במקרא ובתלמוד" תרביץ, כ"ג, 1952 (תשי"ב) , עמ' 9 ואילך.
רונלד דה-וו., "ירושה ונחלה", חיי היום יום בישראל בימי המקרא , פרק חמישי, עמ' 63-65
א. לבנון ., מחקרים במקרא ובמזרח הקדום: ספר היובל לש.א. ליונשטאם, ירושלים תשל"ח עמ' 124 - 149
ש"א ליונשטם , "ירושה" ו"בנות צלפחד" , אנציקלופדיה מקראית , כרך ג', אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו, הוצאת מוסד ביאליק , 1958 , ירושלים. עמ' 791-788
י. ליכט., פירוש על ספר במדבר (ערך והביא לדפוס - שמואל אחיטוב) הוצ' ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האונ' העברית י-ם., תשמ"ה.
פרופ' י. מילגרום ., "דין ירושת הבנות" אוני' קליפורניה, ברקלי, ארה"ב . מתוך פירוש לספר במדבר, עולם התנ"ך בהוצאת דודזון-עתי, ת"א , 1993.ח. רביב., החברה בממלכת ישראל ויהודה מוסד ביאליק , 1993 ,ירושלים.
פרופ'י. מילגרום וד"ר י. אבישור ., "נספח לפרשת בנות צלפחד" אוני' חיפה, מתוך פירוש לספר במדבר, עולם התנ"ך בהוצאת דודזון-עתי, ת"א , 1993.
א. מלמט., "נחלה" , מארי וישראל, שתי תרבויות שמיות מערביות, ירושלים 1991 (תשנ"א) עמ' 84-79.
פ. נאמן., "ירושת הבת בתורה ובהלכה" בית מקרא ט"ז, 1971,(תשל"א) עמ' 482-476
ד"ר מ. קוכמן., "פרשת בנות צלפחד" מתוך פירוש לספר במדבר, עולם התנ"ך בהוצאת דודזון-עתי, ת"א , 1993.
WWW.MORESHET.CO.IL
ד"ר נעם זהר, אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה לפילוסופיה "סימן לבנות" מאתר האינטרנט www.biu.ac.il/JH/Parasha/pinchas/zoa.html
ד"ר אברהם צימלס מהמרכז ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר-אילן "שבחן של בנות צלפחד" מאתר האינטרנט www.biu.ac.il/JH/Parasha/pinchas/zoa.html
ד"ר דבורה אושפזאי מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן "בנות צלפחד" " מאתר האינטרנט www.biu.ac.il/JH/Parasha/pinchas/zoa.html

תגים:

ירושה · בנות · ירושת · צלפחד

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ירושת בנות בנחלת אבותיהן כמקובל בישראל ובמזרח הקדום", סמינריון אודות "ירושת בנות בנחלת אבותיהן כמקובל בישראל ובמזרח הקדום" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.