היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת סגנונות ניהול על מוטיבציה של עובדים ועל אקלים ארגוני

עבודה מס' 060561

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת המשמעות העסקית לבין סגנונות הניהול לבין המוטיבציה של העובדים

11,257 מילים ,39 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מחקר זה נבע מבעיה עסקית שהתעוררה בעיריית הרצליה כתוצאה מתפקודו של מנכ"ל העירייה הקודם שהיה איש צבא ריכוזי והיררכי מאוד, כשהדבר התבטא גם בניהול המערכת האזרחית, היינו בעירייה. חילופי המנכ"לים
הוביל לכך שהמנכ"לית החדשה פועלת בצורה פתוחה וסינרגטית ומכאן הוחלט להתמודד עם הבעיה העסקית, היינו: כיצד ישפיע סגנון ניהול על מוטיבציה של עובדים ועל אקלים ארגוני ומכאן גם על תפוקותיהם, כשאלו מבטאות את ההיבט העסקית של סוגיה זו.

מטרת המחקר היתה בדיקת הקשר שבין סגנונות ניהול לבין מוטיבציה של עובדים בעירייה וכן בין סגנונות ניהול לבין האקלים הארגוני בעירייה וכן בדיקת המשמעות העסקית לבין סגנונות הניהול לבין המוטיבציה של העובדים. סקירת הספרות הבחינה בשני סגנונות ניהול עיקריים: המנהיגות הסמכותית והמנהיגות הדמוקרטית. המנהגיות הסמכותית הינה אנכית, היררכית, ובה מונחתות הוראות מלמעלה למטה, כאשר העובדים בדרגים הנמוכים הינם מנועים מהבעת דיעה לגבי הפעילות, בעוד שהמנהיגות הדמוקרטית הינה אופקית, סינרגטית ומאפשרת לפרט
להתבטא, להעלות הצעות ולהרגיש תחושת שייכות.

עוד נמצא מסקירת המחקרים כי סגנון הניהול משפיע על האקלים הארגוני והאקלים הארגוני משפיע על התנהגות פרטים בארגון. יוצא, כי האקלים הארגוני מהווה משתנה מתווך עבור המוטיבציה של העובדים ועבור תפוקותיהם שהינן ההיבט העסקי של הארגון. נמצא כי ככל שהמנהיגות דמוקרטית יותר ומעצבת יותר, כך גם היא מתחשבת בצרכים של העובדים ואין מדובר דווקא בצרכים הכלכליים, הפיזיולוגיים, אלא גם בצרכים חברתיים-נפשיים כמו שייכות והערכה.

המחקר התבצע בקרב שלוש מחלקות בעיריית הרצליה, כאשר העובדים באותן מחלקות מהווים מדגם מייצג של העובדים ברמותיהם השונות בעירייה. בין העובדים הועבר שאלון בן עשרים שאלות המביעות עמדות לגבי סגנון הניהול הרצוי לעובדים ותגובות ביחס לסגנון הניהול וכן שלוש שאלות דמוגרפיות הנוגעת למין, לגיל ולהשכלה.

השאלונים נאספו מן העובדים, הועברו לעיבוד בתכנת EXCELL וממצאיהם תמכו בהשערות כי:
1. קיים קשר חזק בין סגנון הניהול למוטיבציה של עובדים.
2. קיים קשר חזק בין סגנון הניהול והאקלים הארגוני.
3. למוטיבציה של העובדים ולאקלים הארגוני משמעות עסקית הבאה לידי
ביטוי בתפוקות ואיכות הביצוע של המשימות.

מכיוון שהממצאים התייחסו רק לשאלות עצמן, נוצר צורך לנתחם ולהצליבם, הן בינם לבין עצמם והן עם הנתונים מסקירת הספרות. דבר זה נעשה ורק חיזק את המסקנות לגבי השערות המחקר המוצאות קשר חזק בין סגנון ניהול
אופקי לבין מוטיבציה של עובדים וכן בין סגנון ניהול אנכי לבין חוסר נכונות לתרום מצד העובדים. כן נמצא קשר חזק בין סגנון הניהול והאקלים הארגוני שנתפש כאן כמשתנה מתווך, היינו סגנון ניהול פתוח ואופקי מוביל לאקלים ארגוני חיובי, כשזה מוביל למוטיבציה של עובדים. לעומתו, סגנון ניהול אנכי מוביל לאקלים ארגוני נוקשה ומלחיץ המוביל לחוסר מוטיבציה של עובדים. מממצאי המחקר נמצא גם כי למוטיבציה של עובדים וסגנונות ניהול משמעות עסקית הבאה לידי ביטוי בתפוקות ואיכות הביצוע של משימות.

למרות שנתמכו השערות המחקר בממצאי המחקר, עדיין עומדות במחקר זה מגבלות שונות ובכללן היעדר התייחסות למשתנים דמוגרפיים כמין, גיל והשכלה, במהלך סקירת הספרות, ומשום כך לא ניתן להתייחס להצלבות אלו כחלק אורגני מהמחקר. מכיוון שכך, מומלץ לערוך מחקרים המתקדים במשתנים אלה וכן קיימת מגבלה הנובעת מהתנגדות מיוחדת של מחלק המיסים והמים לסגנונו של המנכ"ל הקודם, כאשר ייתכן שזו באה לידי ביטוי במהלך המחקר, אם כי לא ניתן לדעת זאת ומומלץ להתייחס לכך גם במחקרי ההמשך.

תוכן עניינים:
פרק א: מבוא
הבעיה העסקית
מטרות המחקר\ שאלות המחקר
שאלות המחקר
תכנית המחקר
פרק ב: סקירת ספרות
1.1. סגנונות ניהול
1.2. אקלים ארגוני
1.2.1. הגדרת אקלים ארגוני
1.2.2. השפעת האקלים הארגוני על התנהגות פרטים בארגון
1.2.3. הקשר שבין האקלים הארגוני לביצוע משימות ומטלות
1.3. מוטיבציה של עובדים
1.4. ניתוח הספרות והשערות המחקר
פרק ג: מתודולוגיה
3.1. מטרות המחקר
3.2. שאלות המחקר
3.3. משתני המחקר
3.4. שיטת המחקר
3.4.1.המדגם
3.4.2 כלים
3.5. ההליך
3.5.1.נגישות
3.5.2. ההליך בשטח
3.6. שיטת הניתוח
פרק ד: ממצאי המחקר וניתוחם
4.1. בדיקה ראשונית של הממצאים
4.2. ניתוח הממצאים

פרק ה': מסקנות, מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך
5.1. מסקנות
5.2. מגבלות המחקר
5.3. המלצות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אלדר, מ., (1997), מנהלים עצמם לדעת, צ'ריקובר, תל-אביב.
בירנבוים, מ., (1993), מי מפחד מעבודת מחקר?!, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תל אביב.
גלוברזון, א. וכרמי, ע., (1988), אנשים בארגון, ספרית המנהל, תל-אביב.
ג'יי, א., (1989), תורת הניהול וחוכמת מקיאוולי, (תרגום: ע. שמיר), ספריית מעריב, תל אביב.
גלוש, י., (1980), השפעת ההתנהגות הניהולית של מנהלי השירותים החברתיים המקומיים על התייחסות העובדים הסוציאלים לתע"ס, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
היימן - מקסיק, ד., (1997), הקשר בין "נשיות" ו"גבריות" לבין סיגנון הניהול של מנהלים ומנהלות, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
הלוי, י. וזילברברג, ו., "מגדל בבל, זירת אגרוף או מקבילית מוחות?", סטטוס 74, 1997, עמ' 48-51.
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל אביב.
כפיר, א., (1997), אירגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר, תל-אביב.
לוי, ע., "איך למטרץ נכון?", סטטוס 73, 1997, עמ' 12-20.
סמואל, י., (1990), אירגונים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
ענבר, ע., (1994), הקניית מיומנויות ניהול פיגמליוני כאמצעי לשיפור חוללות מצבית, הנעה, חוללות קיבוצית ואקלים, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הניהול, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
צבר, ד., (1999), הקשר בין שינויים אירגוניים ובין ניהול קריירות ארגוניות בישראל, מוגש כעבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
שיין, א. ה., (תשכ"ח), פסיכולוגיה של אירגונים, גומא, תל-אביב.
שפר, ז., "מעגלי קסם: דינאמיקה של סחרור ומשבר", סטטוס 75, 1997, עמ' 30-39.
Arnold, J., (1997), Managing Careers into the 21 Century, PCP, London.
Basil, D.C. Cock, C.W., (1974), The Management of Change, MC Graw Hill, London.
Bass, B.M., (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, New York.
Beer, M. Walton, E.A., "OD and Change", Annual Review of Psychology 38, 1987, pp. 33-367.
Cronbach, L.J., "Five Perspectives on the Validity Argument", in: Wainer, H. Braun, J. I., (1988), Test Validity, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, pp. 3-17.
Eden, D., (1990a), Pygmalion in Management: Productivity as a Self-Fulfilling Prphecy, Lexington Books, Lexington, Mass.
Gaertener, G.H. Ramnarayan, S., "Organizational Effectiveness: An Alternative Perspective", Academy of Management Review 8(1), 1983, pp. 97-107.
Grainbaum, B.J., "Personal and Satisfaction", Organizational Behavior and Human Decision Proccess 60, 1997, pp. 43-56.
Guion, R.M., "A Note on Organizational Climate", Organizational Behavior Human Performance 9, 1973, pp. 120-125.
Guzzo, A., Yost, R., Campbell, J. Shea, P., "Potency in Group: Articulating a Construct, British Journal of Social Psychology 32, 1993, pp. 87-106.
Hellriegel, D. Slocum, J.W., "Organizational Climate: Measures, Research Contigencies", Academy of Management Journal, 1974, pp. 255-280.
Koenig, L.W., (1975), The Chief Executive, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
Likert, R. Seashore, S.E., "Making Cost Control Work", Harvard Business Review 41, 1963, pp. 96-108.
Litwin, G.H., Humphrey, J.W. Wilson, T.B., "Oraganizational Climate: A Proven Tool for Improving Performance", The Cutting Edge, (ch. 13), 1978, Forum Coorporation of North America.
Liwtin, G.H. Stringer, R., (1968), Motivation and Organizational Climate, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Minsberg, H., (1973), The Nature of Managerial Work, Englewood Cliffs, N.J.
Raddin, W.Y., (1970), Managerial Effectiveness, Macraw-Hill, New York.
Rubinstein, A., "On the Interpretation of Two Theoretical Models of Bargaining", in: Arrow, K., Mnookin, R.H., Ross L., Tversky A. Wilson, R., (Eds.), (1995), Barries to Conflict Resolution, W.W. Norton Company, New York.
Schneider, B., "The Perception of Organizational Climate: The Costumer's Review", Journal of Applied Psychology 57, 1973, pp. 248-256.
Schneider, B., "Organizational Climates: An Essay", Personal Psychology 28, 1975, pp. 447-479.
Steers, R.M. Porter, L.W., (1979), Motivations and Work Behavior, McGraw-Hill, New York.
Taylor, F. W., (1911), The Principles of Scientific Management, Harper Row, New York.
Woodward, S.N., "Performance in Planning a Large Project", Journal of Management Studies 19(2), 1982, pp. 47-53.
Wright, P.L., (1996), Managerial Leadership, Routledge, New York.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת סגנונות ניהול על מוטיבציה של עובדים ועל אקלים ארגוני", סמינריון אודות "השפעת סגנונות ניהול על מוטיבציה של עובדים ועל אקלים ארגוני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.