היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמדו המטאפיזי-אונטולוגי-אתי של החומר בפילוסופיה של פלוטינוס

עבודה מס' 060057

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חיבור זה הוא מחקר בפילוסופיה הניאופלטונית על טיבו של החומר במשנתו של פלוטינוס.

9,533 מילים ,25 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

חיבור זה, הוא מחקר בפילוסופיה הניאופלטונית על טיבו של החומר במשנתו של פלוטינוס.
הנאופלטוניזם, שבסופו של דבר הפך לשיטה רוחנית ומיסטית הדנה בשחרור האדם, היה בעל השפעה רבה על הרעיונות של טבע החומר ועל ההסבר המדעי. בנושא החומר, עמדתו של פלוטינוס נתפסה לעיתים כמלאת אי התאמות ואפילו כמכילה סתירות. דבר זה נבע מהזיקה הרבה של פילוסופיה זו אל העולם הפיזיקאלי האפלטוני. בעולם האפלטוני, המוחשי הוא צל של קיום אידיאי.
פלוטינוס במשנתו, בוחר לטפל בקיום הכמו - צלי שנוצר. הוא ראה בסוג קיום זה, עקרון רוחני של שלילה והעדר. תפיסה זו הפוכה באופן מוחלט מהחוויה החושית הרגילה, המוכרת לנו מעולם התופעות. פלוטינוס, יכול היה לתאר את החומר כלוקח חלק בעולם וכלא לוקח חלק בעולם באותה המידה. הנעדרות של החומר במשנתו, נאמרה בכפיפה אחת עם נוכחותו.

הנחתי ההתחלתית המתחייבת של חיבור זה, היא כי אכן מחזיק פלוטינוס בדוקטרינת חומר כלשהי.
לכן, אין טיבו של חיבור זה לדון בשאלה האם ישנה תיאוריה בכתבי פלוטינוס שניתן לראותה כתיאורית חומר או אין כזו. הנחתי הראשונית היא שישנה. הניסיון והמאמץ המחקרי יתועלו, אפוא, לנסות ולתת באופן מעמיק תיאור נהיר ושלם לחומר הפלוטוני כפי שהשכלתי להבינו.

כהשערה מקדימה, המבוססת על קריאה באנאדות ועיון בדברי פרשנים, בחרתי שלושה צירים, צירי חשיבה ועיון עקרוניים, על פי הם התבצע המחקר והם שלדו של חיבור זה. השערתי היא, כי החומר הפלוטוני, כפי שמתואר על ידי פלוטינוס במקומות שונים ברחבי האנאדות בכלל וב- II4, בפרט, אינו ניתן לתיאור או אפיון חד ממד, ברור ומוגדר. הגדרתו של חומר זה, כמעיין כהכרח הגדרתי, מורכבת היא וניתנת להבנה מסוימת רק מתוך שילובם של שלושה היבטים אלו.

לכל היבט, אשר יכונה ציר מאפיין או ציר חשיבתי, ייוחד פרק נפרד. בפרקים אלו יכללו עניינים שחשבתים לקשורים באופן ישיר או עקיף לאותו העניין הרלוונטי באותו היבט נבדק.

פרק ראשון יבדוק את המהות היישית של החומר והדיון בו ייסוב על מעמדו האונטולוגי של החומר. פרק זה יכלול סקירה בעמדותיהם של אפלטון ואריסטו על חומר כמקורות השפעה על פלוטינוס. החומר הפלוטוני המחולק לשני סוגים שונים יאופיין לסוגיו ויעשה ניסיון להגדיר כל סוג בנפרד.

פרק שני בו תשאל השאלה האם תיאורו האונטולוגי של החומר מכיל את כל מאפייניו, ואם לאו, האם אפיונים אלו החסרים הם אפיונים מטאפיזיים. ציר הדיון בפרק יהיה הציר המטפיזי. ייבדק הקשר בין החומר לאחד וכן ידון הקשר בין פלוטינוס לאידיאליזם של בארקלי.

פרק השלישי יכלול דיון בעניין, שהוא מעניין ומרתק ביותר, והוא ההקבלה המוזרה בין החומר והרוע. פרק זה יבחן מה תפקידו וייעודו של הרובד המוסרי באפיון החומר. מה בין מוסר וחומר?
עניין זה ידון מתוך הניסיון להראות כיצד פלוטינוס יוצר אחדות בין סולם ערכי והסולם הקיומי.

שיטת העבודה במהלך החיבור, תהיה בדיקתה של ההשערה כי אכן תיאורו והבנתו של החומר הפלוטוני אפשריים בצורה שלמה באופן יחסי רק דרך שלושת הרובדים האונטולוגי, המטפיזי, והאתי. סיכום החיבור, מטרתו תהה לקשור את הפרקים ולמסור מסקנה לגבי עקביותה או אי עקביותה של הפילוסופיה של פלוטינוס הדנה בחומר. טענה המצויה רבות בספרות, כפי שהזכרתי, היא כי תורת החומר של פלוטינוס פרגמנטרית, לא עקבית וכוללת סתירות רבות. מבחינה מסוימת חיבור זה הוא ניסיון לבדוק טענה זאת ואולי אף להשיב עליה.

חומר רב נכתב על הנושאים הנדונים כאן, והשתדלתי להתרכז רק בפרשנים שהתייחסו לתורת החומר של פלוטינוס באופן שמאפשר לשייכם לאחד או יותר מהצירים המרכזיים שבחרתי. מיעטתי במובאות מאריסטו ואפלטון על מנת שלא להיגרר לעיון פרשני בעמדותיהם והשתמשתי רק בנושאים מרכזיים ומוכרים בכתביהם. המובאות מאפלטון נלקחו כולן מתרגום ליבס, ומובאות אריסטו מתרגום רוס.

מובאות מהאנאדות, שנלקחו כולן מתרגומו של שפיגל לעברית, יסומנו דרך מספר הכרך, מספר האנאדה ומספר הפרק בתוכה, למשל: I4,10.

נמנעתי מלהתפרס ולדון בעניינים נושקים כגון הביקורת של פלוטינוס על גנוסטיים, שאף משם, יכול והיה נתרם הדיון בהקשר לחומר. עניין זה ואחרים היו הופכים את הדיון לסבוך הרבה יותר.

תוכן העניינים:

מבוא
1. מעמדו האונטולוגי של החומר
1.1 עמדות מוצא לתורת החומר של פלוטינוס
1.1.1 אפלטון
1.1.2 אריסטו
1.1.3 קווי יסוד בהשפעות אפלטון ואריסטו על פלוטינוס
1.2 שתי תפיסות החומר של פלוטינוס
1.2.1 כללי
1.2.2 החומר השכלי - אונטולוגיה טראנסדנטאלית
1.2.3 החומר החושי
1.3 מי ומה הוא החומר הפלוטוני - תעודת אי הזיהוי
1.3.1 אפיון כללי
1.3.2 מטאפורת המראה
1.3.3 טבע החומר
1.3.4 מאפיינים קוונטים

2. מעמדו המטפיזי של החומר
2.1 פתיחה
2.2 הקיום המוזר
2.3 מעמדו של האחד ותלות החומר בו
2.4 האם היה פלוטינוס אידיאליסטי סמוי?
2.5 סיכום - המשמעות והצורך בחומר המטפיזי

3. מעמדו האתי של החומר כרוע
3.1 פתיחה
3.2 מקורות ההשפעה לרעיון הרוע
3.3 ההקבלה בין חומר ורוע
3.3.1 מהות ההקבלה
3.3.2 גישות לגבי ההקבלה בין חומר לרוע
3.3.2.1 גישת המבנה האקסיומתי - פיסטוריוס
3.3.2.2 תיאורית הרוע ככיוון - פקורינו

סיכום

ביבליוגרפיה

מקורות:

Brehier, M., The Philosophy of Plotinus, Trans. J. Thomas, The University of Chicago Press, Chicago, 1958.
Corrigan, K., Plotinus' Theory of Matter-Evil and the Question of Substance: Plato, Aristotle, and Alexander of Aphrodisias, Peeters, Leuven, 1996.
Corrigan, K., "Is there more Than One Generation of Matter in the Enneads?" Phronesis 31 (1986): 167 - 186.
Corrigan, K., "Berkeley and Plotinus on the Non - Existence of Matter," Hermathena 157 (Win 1994): 67 - 85.
Deck. J. N., Nature, Contemplation, and the One, University of Toronto Press, Toronto, 1967.
Evangeliou, C., "The Ontological Basis of Plotinus Criticism of Aristotle Theory Of Categories," in Harris R. B., The Structure of Being, The State University of New York Press, Akbany, 1982.
Gerson, L. P., Plotinus, Routledge, London and New York, 1994.
Gregory, J., The Neoplatonists, Kyle Cathie, London, 1991.
Jones, B., "Aristotle's Introduction to Matter," The Philosophical Review 83 (Oct 1974): 474 - 500.
Kalligas, P., "logos and the Sensible Object in Plotinus," Ancient Philosophy 17 (1997): 397-410.
O'brien, D., "Plotinus on Matter and Evil," in The Cambridge Companion to Plotinus, L. P. Gerson (ed), Cambridge Press, Cambridge, 1996.
Pecorino, P. A., "Evil as Direction in Plotinus", Philosophy Research Archives 8 No. 1450 (1981): 816-834.
Pistorius, P. V., Plotinus and the Neoplatonism, Bowes Bowes, Cambridge, 1952.
Rist, J. M., "Plotinus on Matter and Evil," Phronesis 6 (1961): 154 - 166.
Rist, J. M., Plotinus - The Road to Reality, Cambridge Press, Cambridge, 1967.
Ross, W. D., Aristotle's Physics, Oxford Press, Oxford, 1955.
Sambursky, S., The Physical World of the Late Antiquity, Basic Books, New York, 1962.
Whittaker, T., The Neo-Platonists, Cambridge Press, Cambridge, 1928.
Zeller, E., Aristotle and the Earlier Peripatetics, Trans. B. F. C. Costelloe J. H.
Muirhead, Russell Russell, New York, 1962.

תגים:

אונטולוגיה · אתיקה · הרע · מטאפיזיקה · נאו · סוגיית · פלוטינוס · פלטוניזם

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמדו המטאפיזי-אונטולוגי-אתי של החומר בפילוסופיה של פלוטינוס", סמינריון אודות "מעמדו המטאפיזי-אונטולוגי-אתי של החומר בפילוסופיה של פלוטינוס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.