היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרגיל בניהול תיק השקעות

עבודה מס' 032667

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המצב הכלכלי והפיננסי טרם פתיחת התיק, קביעת האסטרטגיה לבחירת הנכסים, פיזור ההשקעה , הערכת המהלכים והתוצאות .

2,904 מילים

תקציר העבודה:

ניהול תיק השקעות
דו"ח מסכם

תוכן עניינים: hd2667 -
1. מבוא

2. סקירת ההתפתחויות הכלכליות והפיננסיות האחרונות במשק

3. התפתחויות כלכליות- התפתחויות פיננסיות

4. האסטרטגיה בבחירת הנכנסים בתיק

5. פיזור ההשקעה- שלילת האופציות כמרכיב בתיק

6. הנכסים והסיבות לבחירתם

7. מניות- אג"ח

8. הערכת המהלכים והתוצאות בתיק

9. סיכום

נספח א' - בניית תיק השקעות
מבוא

ניתוח תיק ההשקעות היה תהליך עבודה שהתבצע במספר שלבים.
כל שלב בעבודה היוה למעשה מסד עבור השלב שאחריו והיה כלי עבודה לשלב
שאחריו וכמכלול אמצעי לניתוח ובחינה של התיק כולו.
בשלב הראשון התוודענוולמדנו את המושגים הבסיסיים והמרכזיים של שוק ההון
ואף הצגנו את המידע בהרצאת מבוא של הקורס. המידע נלקח מתוך הספרות
המקצועית.
בשלבים הבאים ותוך כדי ניהול התיק נפגשנו עם מנהל תיקי השקעות של אחד
מהבנקים הגדולים, הפגישה כללה החלפת מידע, קבלת מידע על מגמות שונות
במשק, תחזיות, דוחות וכדומה כמו כן נפגשנו עם מנהל תיק השקעות בשוק הפרטי
במטרה להתוודע גם לפן זה של השוק.
ניהול התיק התבצע בפגישות שבועיות של חברי הקבוצה דיון וניתוח של הנתונים
מהשבוע שחלף וקביעת דרכי פעולה לשבוע שאחריו.
בסך הכל לפנינו תיק השקעות שנוהל מנקודת מבט של השגת רווח מירבי עם סיכון
מיזערי.


מקורות:

- שער האלכסון נשאר 6% לשנה.
ג. יתרות מט"ח - הריבית השקלית הגבוהה היא הגורם העיקרי לתהליך עלית יתרות המט"ח של בנק ישראל, הנמשך ברציפות זה שישה חודשים. היתרות בסוף אפריל הגיעו ל- 9.5 מיליארד דולר. הגידול החד ביתרות בחודשים האחרנים מעיד על חוסר שווי המשקל אליו נקלעו שוקי הכספים.
ד. ציפיות לאינפלציה - מאז סוף 1994 ניכרת מגמה ברורה של ירידת הצפיות לאינפלציה, כפי שהן באות לידי ביטוי בהפרש בין תשואת המק"מ לבין התשואה נטו על אג"ח צמודה למדד לטווח של שנה. בעוד שבחודש נובמבר היתה האינפלציה הצפויה לשנה קדימה כ- 16% בהנחת פרמית סיכון על המק"מ, הרי שעד מאי ירד השיעור הצפוי
במידה משמעותית לכ9%-.
ה. שוקי הכספים וההון - בסוף אפריל הופחתה ריבית החובה הבסיסית (הפריים) ב0.8%- ל15.5%- ובראשית יוני ב0.5%- נוסף. ההפחתות נבעו מן ההכרה של בנק ישראל בהצלחת מדיניותו להפחתת האינפלציה.
שוק ההון סבל בחודשים ינואר - מרץ "מחוסר עניין" שקיבל ביטוי במחזורי מסחר דלים. המחזור המממוצע היומי בשוק האג"ח היה כ100- מיליון ש"ח ובשוק המניות כ- 40% מליון ש"ח ביום. תוך תנודתיות חדה ירידה של כ17%- בחודש פברואר ועליה של כ14%- בחודש מרץ במהלך החודשים ינואר מרץ ירד מדד המניות - כללי ב6.63%-.
בחודשים אפריל מאי חלה עליה ניכרת במחזורי המסחר בשוק המניות היו עליות. בחודש אפריל עלה מדד המשתנים ב4.6% ובחודש מאי 3.9%.
האסטרטגיה בבחירת הנכסים בתיק
הקו המנחה המוביל בבניית תיק ההשקעות היה השגת תשואה מירבית תוך פיזור המניות בענפים שונים ופיזור האג"ח בקבוצות וברמת סיכון נמוכה.
כמו כן שלילה מוחלטת של אופציות על מדד המעו"ף ואופציות של המניות.
א. פיזור ההשקעה
1. מניות: בשיקולי הקניה והמכירה של המניות החלטנו לפזר את ההשקעה ככל האפשר ולהתמקד בחמישה ענפים: תקשורת, חברות השקעה, כימייה, בנקים, חברות הייטק ונפט.
קביעת הענפים שנבחרו להשקעה התבססה על דוחות השוואת רווחיות התברות, ציפייה לרווחיות גבוה בענפים הנ"ל וגידול בהיקף המכירות.
2. אג"ח: בחלק האג"ח של התיק החלטנו להתמקד במק"מ, באג"ח דולר, באגח קונצרני צמוד מדד ובאג"ח קצר מועד.
הבחירה התבססה על העובדה שמדובר בהשקעה אטרקטיבית עם שעורי תשואה טובים וללא סיכון ממשי. בחלק המק"מ של ההשקעה מדובר בהשקעה נזילה המעמידה את המשקיע בעמדת המתנה לצורך ניצול הזדמנויות שוק.
ב. שלילת האופציות כמרכיב בתיק:
1. אופציות של המניות: בדיקת הכדאיות הכלכלית של האופציות הנ"ל מלמדת שמחירן אינו ריאלי וגבוה מערכן האמיתי. האופציות הונפקו בתקופת גאות בבורסה בזמן ששערי המניות היו מאוד גבוהים.
היום לאחר הירידות החדות בשערי המניות האופציות "אינן שוות את הנייר עליו הן כתובות" ולהעכתנו המשקיע בפלח זה של השוק שם את כספו על קרן הצבי.
2. אופציות על מדד המעו"ף: מדובר בשוק שאינו משרת כיום את המטרה שלשמה הוקם. כיום נשלט שוק אופציות המעו"ף ע"י קבוצות של בעלי ענין. השוק מתנהל ברמת סיכון גבוהה. ללא שיקולים כלכליים וניתן להגדירו "קזינו כלכלי"
הנכסים והסיבות לבחירתם
א. מניות:
1. בזק: מנייה השייכת לענף התקשורת, ראינו בחברה סיכויים גבוהים לצמיחה בעתיד הקרוב הובא לידיעתנו שהחברה עומדת לצאת בהנפקת מניות בבורסה בארה"ב. לחברה מכפיל רווח נמוך (12) ויחס הון סביר מאוד 1:1 ורווח תקופתי של 57 מ' $.
2. "כור": שייכת לענף חברות ההשקעה. בקונצרן "כור" מכלול רחב של חברות: חברת תיירות ("ארקיע"), חברות בענף האלקטרוניקה (תדיראן, טלרד), חברות בעף המתכת. לחברה מכפיל רווח נמוך (9) ויחס הון סביר - 1:1.8.
3. אי.די.בי. פיתוח: שייכת לענף חברות ההשקעה. החברות השונות בקבוצת אי.די.בי. פיתוח פועלות בתחומי התעשייה, הייטק, נדל"ן, תקשורת ושרותים. אי.די.בי. פיתוח היא חברת בת של אי.די.בי אחזקות ונחשבת לזרוע ההשקעות של חברת אי.די.בי. אחזקותיה הישירות כוללות את "דיסקוט השקעות", "פי.אי.סי.", "ישרופ" וכן החזקה
של חלק מהבעלות על חברת כלל.
בשנת 1994 נגרמו לחברה הפסדים בעיקר בגלל המשבר שפקד את שוק ההון.
לחברה מכפיל רווח גבוה (29) ויחס הון סביר מאוד - 1:1.
4. בנק הפועלים: שיעור התשואה בשנת 1994 עמד על 7% שהוא שיעור תשואה גבוה בענף. מרווחי הריביות פועלים לטובת הבנקים כך שניתן לצפות לרווח גבוה גם בשנת 1995. הבנק מוצע למכירה ויתכן שיכנס משקיע זר, דבר שיעלה את ערך המניות של הבנק בבורסה. הבנק נסחר במכפיל נמוך (11) ויחס הון סביר מאוד - 1:1.
5. פי.בי.:שייכת לענף הבנקים. חברת האחזקות של הבנק הבינלאומי ובנק הבינלאומי למשכנתאות. רווחיות החברה עומדת על 25 מ' $.
מכפיל הרווח של החברה נמוך (10) ויחס הון סביב מאוד - 1:1.
6. כימיקליים לישראל: שייכת לענף הכימיה. החברה כוללת בעיקר את מפעלי ים המלח ומפעלי ברום. מחירי המוצרים גבוהים יחסית ולכן ניתן לצפות לרווחיות גבוהה. השתלבות "החברה לישראל" בכי"ל, ע"י קניית 20% ממניות החברה וקשריו של שאול אייזנברג ברחבי העולם, יוצרים ציפייה לפתיחת שווקים חדשים שישפיעו על המכירות
והרווחיות.
מכפיל הרווח של החברה גבוה (25) ויחס הון סביר - 1:3.
7. תעשיות לייזר: שייכת לענף ההייטק. החברה עוסקת במכשירים רפואיים.
בשנה האחרונה עלתה הרווחיות. לחברה מכשיר חדש לניתוח נחירות שאמור להגדיל את הרווחיות. קצב הצמיחה השנתי עומד על 25%. המניה נסחרת בבורסה בארה"ב והמלצת אנליסטים יכולה להעלות את שערי המניה בצורה משמעותית.
מכפיל הרווח של החברה נמוך (8) ויחס הון סביר - 1:3.
8. די.אס.אס.אי.: שייכת לענף ההייטק. חברת השקעות בתחום ההייטק. חברת אם למספר חברות ביניהן, טאואר שעוסקת במוליכם למחצה. המניה נסחרת בארה"ב והמלצת אנליסטים יכולה להעלות את שער המניה בצורה משמעותית.
מכפיל רווח נמוך (5) ויחס הון סביר - 1:15.
9. לפידות השתתפות נפט שער 8.5: על פי הערכות גיאולוגים קיימים בישראל מרבצי נפט בים וביבשה.
בעולם נהוג לשלם על חיפושי נפט פרמיה חיובית. במניה זו הפרמיה שלילית. המניה נסחרת בשווי של 25% מההון וקיימת הזדמנות לניצול מצב השוק.
החברה עוסקת בקידוחים גם בשדה "חלץ", שהוא שדה מוכח, בהנחה שתופקנה 150 חביות נפט ליום תכוסה ההשקעה תוך שנתיים.
שווי שוק 1.52 מ' $ והון עצמי 5.72 מ' $.
ב. אג"ח
1. מק"מ: השקעה זו ניתן לקבל תשואה שנתית של 14% בנזילות מלאה. במצב שבו המשק נתון היום, עם צפי לאינפלציה נמוכה מ10%- זוהי השקעה אטרקטיבית, ללא סיכון ועם נזילות שמשמעותה יכולת לניצול הזדמנויות בשוק.
2. אג"ח דולרי גלבוע: שער הדולר נייד ולמעשה נקבע ע"י בנק ישראל.
הנחות בנק ישראל הנחות בנק ישראל והצעת תקציב המדינה לשנת 1995 הצביעו על פיחות שנתי בשער הדולר בשיעור של 8% מתחילת השנה לא בוצע שינוי ממשי בשער הדולר ולכן ניתן לצפות לתשואה נאה באפיק השקעה זה, שנותן בנוסף להצמדה לדולר גם ריבית בשיעורים הנעים בין 5.5% - 6.5% נטו.
3. אג"ח קונצרני צמוד מט"ח: במסגרת זו ניתן למצוא הזדמנויות כדוגמאת אלקו 4. "אלקו" היא חברה יציבה ולכן הסיכון בהשקעה בה נמוך לעומת תשואה גבוהה יחסית, של כ- 9% נטו.
4. אג"ח קצר מועד מסוג גליל: בהשקעה מסוג זה אנו מצפים לנזילות גבוהה תוך הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן בתוספת תשואה של כ- 4% נטו.
הערכת המהלכים והתוצאות בתיק
הנתונים שהוצגו בניתוח התיק מורים על כך שהאסטרטגיה שקבענו היתה נכונה, ותאמה את המגמות הכלליות בשוק המניות והאג"ח. הנכסים שבחרנו להשקעה הניבו תשואה מצטברת של 8%. כאשר התשואה המצטברת של מדד המשתנים בתקופה המקבילה היתה 9.94%.
ההסבר לפער המסוים בין התשואות נובע מהקו המנחה שקבענו לעצמנו לפיו יהיה בתיק פיזור של ההשקעה תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה. רווחים בולטים בהשקעה בתיק נמצא במניות בזק כ20%- רווח ודי.אס.אס.אי כ30%- רווח.
לצד מימוש הציפיות לגבי המגמות בשוק ניתן לראות בניתוח התיק שמגמות ושינויים שהוערכו נכון מבחינת כדאיות השוק, בפועל, התנהגו בניגוד להגיון הכלכלי. מדובר בשתי מניות מתוך סך המניות בתיק.
1) מניות בזק: לאחר שבפרק זמן של שבועיים עלה שער המניה ב 20% המהלך שהתבקש היה מימוש רווח. לפיכך אכן מימשנו רווחים. בדיעבד הסתבר שהמניה המשיכה לעלות בעוד כ- 20%. על פניו נראה שהחמצנו את העליה הנוספת בשעור של 20%. למרות זאת אם היינו מתבקשים לפעול שוב היינו פועלים באותו אופן, מהסיבה שהוזכה לעיל.
2) מניות כור: את מכירתה של המנייה ביצענו בעקבות ההערכתנו שדוח רבעוני של חברת תדיראן יצביע על ירידה ברווחיות מה שיגרור אחריו ירידה במניות כור. בפועל הדו"ח של חברת תדיראן אכן הצביע על ירידה ברווחיות, אבל בניגוד לכל הציפיות מחיר המניה לא ירד.
ראשי תדיראן הצליחו לשכנע את המשקיעים שפניה של החברה לכוון חיובי והגרוע כבר מאחוריהם טענות שהתקבלו ע"י המשקיעים. ושוב על פניו נראה שהחמצנו עלייה במניה אבל למעשה הסיכון היה רב על הסיכוי הריאלי ולכן גם בראיה לאחור היינו פועלים באותו אופן.
סיכום
ההון העצמי שעמד לרשותנו לצורך השקעה בתיק זה היה בסך של 100,000 ש"ח.
בפרק זמן של חודשיים הגדלנו את ההון העצמי. כיום עומד ההון העצמי על סך 107,995 ש"ח.
השגנו רווח ריאלי נאה בשיעור של 8%.
בראיה כוללת ניתן לומר שהשקעה סולידית הנעשת תוך בחינה של משתנים שונים, כמו מצב החברה, הרווחיות, יחס ההון ועוד. השקעה מפוזרת ובענפים שונים, המנעות מלקיחת סיכונים מיותרים אמורים כמכלול לגרום לכך שתיק השקעות יהפוך רווחי.
הערה: הנתונים בעבודה נלקחו משנתון הלשכה המרכזית לסטטיטיקה.
נספח א'
בניית תיק השקעות
בניית תיק השקעות מאפשרת למנהל התיק "לתפור חליפת השקעות" מותאמת במדויק לצרכים אותם נועדה לשרת. צרכים אלו יוגדרו מראש בפרמטרים הכמותיים הבאים:
א. טווח הזמן המוקצב להשקעה.
ב. סכום הכסף המוקצב להשקעה.
ג. היקף החשיפה לסיכונים.
ד. התשואה הנדרשת.
ניתוח מפורט של הפרמטרים הנ"ל יכתיב את מבנה התיק, אולם מבחינת המסגרת הכוללת, ניתן לחלק כל תיק השקעות למרכיבים הבאים:
100% סכום התיק ש"ח/$

מרכיב התשואה המרכיב הפעיל עתודות בהמתנה
% % %
סכום סכום סכום
הגדרות:
סיכון: מדד כמותי להפסד בפריט או רכיב ספציפי ימדד ב%-.
חשיפה: סכום ההפסד המקסימלי החזוי ומשקלו בתיק.
תשואה: הרווח הריאלי ב%- ובסכום בפריט או רכיב ספציפי בתיק.
תשואה כוללת: הרווח הריאלי ב%- ובסכום בכל התיק.
אי ודאות: חוסר היכולת לנבא את העתיד. (לאחר כל ההערכות והתחזיות המקצועיות).
עתודות בהמתנה
נקודת המוצא והסיום של כל השקעה היא מזומנים או שווה ערך חסר סיכון.
תפקיד העתודות:
יעוד הכספים בעתודות הוא לשמור על ערכם ולהיות זמינים להשקעה פעילה כאשר תווצר ההזדמנות המתאימה. השיקול העיקרי בעתודות הוא הקטנת הסיכון והחשיפה. החזקת עתודות, קביעת גודלן ומשקלן מאפשרים למנהל להתמודד באופן רציונלי עם אי הודאות בשוק ההון.
עלות הכניסה והיציאה מהעתודות חייבת להיות נמוכה ביותר.
הנזילות חייבת להיות גבוהה ככל האפשר.
הסיכון בעתודות:
הסיכון והחשיפה בחלק זה של התיק חייב להיות נמוך מתוך הגדרה.
התשואה בעתודות:
בדרך כלל אין ציפיות לתשואה משמעותית בחלק זה של התיק. אולם אין זה הכרחי שהתשואה המצופה תהיה נמוכה. מק"מ שנסחר ברבית גבוהה יחסית בתקופה של ציפיות לירידת ריבית עשוי להיות חסר סיכון משמעותי אך באותה עת עשוי להניב רווחי הון גבוהים בעת ירידת שערי רבית.
ניהול העתודות:
ניהול העתודות יבוצע על פי השיקול העיקרי המונח בבסיסן. אם פריט השקעה בסעיף זה חרג מתחום הסיכון המחושב, יש להחליפו. היקפו ומשקלו של חלק זה בתיק ייקבע על פי הערכות מצב השוק.
המרכיב הפעיל בתיק
תפקיד המרכיב הפעיל בתיק:
חלק זה של התיק נושא בעיקר הנטל של השגת התשואה הכוללת בתיק תוך התחשבות בסיכון המשתמע מכך. בחלק זה של התיק חייב להתקיים איזון בכל פריט בין הסיכון והתשואה כפי שנקבע ע"י המשקיע וסופק ע"י המנהל.
הסיכון:
כל פריט בחלק זה של התיק חייב להבחן על פי הסיכון הכרוך בו בטווח הרלבנטי לניתוח. סיכון זה חייב להמדד במספרים מוחלטים, כלומר, מהו ההפסד המקסימלי שעלול לספוג כל פריט.
לאחר ניתוח הסיכון הכרוך בכל פריט ייקבע ערך מוחלט לחשיפה הכוללת של המרכיב הפעיל כולו, כלומר, מהו ההפסד המקסימלי העלול להתרחש במרכיב הפעיל כולו.
התשואה: כל פריט בחלק זה חייב להבחן על פי התשואה המצופה ממנו בערכים מוחלטים ולטווח זמן חזוי. בהמשך הניתוח יש להעריך מהי התשואה הכוללת המצופה בכל המרכיב הפעיל.
בסעיף זה נדרשת תשואה נאותה בפרק זמן מוגדר מראש.
ניהול המרכיב הפעיל:
כל פריט בסעיף זה חייב לעמוד במבחן שוטף ורציף האם הוא עשוי לספק את התשואה הנדרשת בפר הזמן המוקצב, והאם הוא חשוף לסיכון בתחום החזוי והמותר.
אם דרגת הסיכון חרגה מן התחום המותר עקב עליית השער או אירועי חיצוני כלשהוא יש לקבל החלטה לגבי הפריט הרלבנטי.
אם התשואה הנדרשת בפריט מסויים הושגה, יש לממש את הרווח לפי המדיניות שנקבעה מראש. הסכנה במרכיב זה היא אי מימוש רווחים.
אם התשואה המצופה ירדה מן התחום הנדרש, יש להחליף את הפריט ללא היסוס.
אם השערים ירדו, והסיכון ירד, ובעקבות זאת התשואה המצופה עלתה יש להגדיל פוזיציות בפריטים הרלבנטיים.
מרכיב התשואה:
תפקיד מרכיב התשואה בתיק
חלק זה של התיק נועד לספק תשואה עודפת ע"י השקעה באפיקים עתירי תשואה.
הסיכון:
כמתחייב מאפיקי השקעה אלה, התנודתיות והסיכון הכרוכים בהם גבוהים אף הם. ההתמודדות עם הסיכון בחלק זה תתבצע באמצעות פיזור הסיכון ומתן משקל נאות לכל פריט סיכון. ישל להגדיר בערכים מוחלטים את היקף החשיפה המותר בכל פריט בנפרד ובמרכיב התשואה כולו.
התשואה:
התשואה הנדרשת בחלק זה של התיק גבוהה יחסית באופן משמעותי, אין הגיון בנטילת סיכון גבוה אם התשואה המצופה אינה מצדיקה זאת.
מבחן התשואה המצופה ייעשה באופן שוטף. מבחן התשואה חייב להיות סבלני וההגנה העיקרית היא היקף החשיפה הכוללת המוגבל מראש.
הערכת התשואות חייבת להיות ריאליסטית ושמרנית.
ניהול מרכיב התשואה:
עיקר העבודה בחלק זה של התיק היא איתור השקעות שיבשילו ויצמחו בעתיד ואין לצפות לתשואה מיידית ומהירה. על כן ההיקף הכולל של סעיף זה ומשלקו בתיק חייבים להיות נסבלים לאורך זמן.
יש להמנע מהגדלת פוזיציות בירידת שערים שגרתית.
יש למצות את התשואה ככל האפשר. חלק זה של התיק אמור לשאת תשואת יתר, אין להבהל אם התחזיות מתגשמות. הסכנה בסעיף זה היא מימוש מוקדם מדי.
ניהול התיק כמכלול
תשואה כוללת:
אין משמעות לתשואה בפריט אחד או בסעיף אחד. התשואה נמדדת על התיק כולו וזה מבחנו היחיד של המנהל.
הפיזור בין הרכיבים ובין הפריטים נועד לגשר על אי הוודאות ועל הסיכון הספציפי בכל פריט. בתנאים של ודאות מוחלטת היינו משקיעים רק בפריט אחד בעל התשואה הגבוהה ביותר.
התשואה הכוללת מורכבת מן הרווח שנוצר מן המרכיב הפעיל בתוספת תרומתו של מרכיב התשואה והיא חייבת לפצות גם על חוסר הפעילות של העתודות.
משקל המרכיבים השונים בתיק:
הגדרת משקל וסכום המרכיבים השונים היא צעד ראשון חיוני בבנית תיק השקעות. המשקל של כל מרכיב ייקבע ע"י המנהל לפי מצב השוק וזמינות הזדמנויות ההשקעה הרלבנטיות לפי המטרות והמגבלות שנקבעו ע"י המשקיע.
לא ייתכן תיק ללא עתודות. לעתים רחוקות מאד ניתן להשתמש באשראי לעתודות.
בניית המרכיב הפעיל בתיק תיעשה בהדרגה לפי ההתפתחויות בשוק. בניית מרכיב התשואה תתבצע רק לאחר איתור הרכיבים המתאימים.
איתור פריטי השקעה לכל מרכיב:
פריטי ההשקעה המתאימים לכל מרכיב ייבחרו בועדת השקעות לאחר דיון ובדיקה מפורטים. התאמת כל פריט תיקבע על בסיס נתוני הפריט (שער, סחירות, התנהגות, אירועים צפויים וכו') לפי מצב השוק ודרישות המשקיע.
מנהל ההשקעות ינהל רשימת פוטנציאל פריטים מעודכנת ומסווגת על פי המרכיבים השונים.
דוגמאות לפריטי השקעה למרכיבי התיק השונים
עתודות:
מזומן, מט"ח, פקדונות קצרי מועד, מק"מ, אג"ח קצרים, אג"ח ארוכים בתשואה גבוהה במיוחד, אג"ח להמרה במסלול אג"ח בתשואה גבוהה, מניות נבחרות במחירים נמוכים במיוחד.
מרכיב פעיל בתיק:
כל אפיקי ההשקעה העונים לדרישות המשקיע ועומדים במבחן התשואה, סיכון, חשיפה.
מרכיב התשואה:
אג"ח ארוכים בתשואה גבוהה, הנפקות עם אשראי, מניות עם "חלום", ואופציות.
התמחות:
בוועדת השקעות או במשרד לניהול תיקים, רצוי למנות מומחים לכל מרכיב בתיק.
תפקיד המומחה לאתר פוטנציאל השקעה לכל מרכיב להציגו בפני הועדה ולהמליץ על הפעילות.
שימוש באשראי:
האשראי הינו כלי לגיטימי לשיפור התשואה אולם הוא מייקר את הפעילות ומגדיל את הסיכון.
ניתן להשתמש באשראי למטרות הבאות:
א. ניצול הזדמנויות לטווח קצר.
ב. כאשר הסיכון בשימוש בו נמוך ביותר.
ג. כאשר עלותו נמוכה מן התשואה המשוקללת בסיכון.
ד. גישור על פני פרקי זמן מוגדרים במעברים בין אפיקים שונים.
7

תגים:

אגרות · מניות · פיננסים · חוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרגיל בניהול תיק השקעות", סמינריון אודות "תרגיל בניהול תיק השקעות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.