עבודות [937-945] מתוך 1236 :: [עמוד 105 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 64327 SHOPPING CART DISABLED
ציפיות מורים מתלמידיהם והשפעתן על הדימוי העצמי של התלמידים, 2005.
תיאור מפורט של התהליך שבו ציפיות מורים משפיעות על דימוים העצמי של התלמידים.
9,670 מילים (כ-30 עמודים), 26 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לתאר את התהליך שלפיו ציפיות שונות מתורגמות להתנהגות דיפרנציאלית אשר נתפסת על ידיי התלמידים ומשפיעה על דימויים העצמי. בשלב ראשון בעבודה זו נעסוק בדימוי העצמי ובמסוגלות העצמית; בגורמים המשפיעים עליהם שכוללים הערכות מצד אחרים משמעותיים כגון :מורים, הורים וחבריהם לכיתה ובהבחנה בין מושג המסוגלות העצמית למושג הדימוי העצמי,שיתגלה כמושג רב-ממדי. בשלב הבא נעסוק בדימוי העצמי של התלמיד ובקשר הקיים בינו לבין המצב הסוציו-אקונומי, אופי הקשר שלו עם הוריו והישגיו הלימודיים. בשלב הבא נעסוק בציפיות המורים ובגורמים שמשפיעים עליהן :דעות קדומות ,ייחוסים סיבתיים להצלחה שהם עושים ותחושת המסוגלות העצמית שלהם. בשלב האחרון נתאר את תהליך השפעתן של ציפיות על דימויו העצמי של התלמיד, תוך התייחסות להתנהגויות עצמן, לערוץ הרגשי וההתנהגותי שדרכן הן מועברות(דרך ההתנהגות המילולית והלא מילולית) ולאופן שבו הן נתפסות על ידיי התלמידים ומשפיעות על דימויים העצמי והתנהגותם, לבסוף נערוך דיון וסיכום של הממצאים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. דימוי עצמי ומסוגלות עצמית
2.1. דימוי עצמי
2.2. מסוגלות עצמי
3. דימוי עצמי של תלמידים
3.1. הישגיים לימודיים ודימוי עצמי
3.2. מעמד סוציו-אקונומי ודימוי עצמי
3.3. קשר עם ההורים ודימוי עצמי
4. ציפיות
4.1. תיאוריות הייחוס הסיבתי
  4.1.1. המודל של ווינר
  4.1.2. השפעת הייחוס על הרגש והציפיות
4.2. דעות קדומות וסטריאוטיפים
5. ציפיות מורים מתלמידים
5.1. השפעת הייחוסים על ציפיות המורים
5.2. השפעת הדעות הקדומות על ציפיות המורה
5.3. השפעת מסוגלות המורה על הציפיות
6. הקשר בין ציפיות המורים לדימויים העצמי של התלמידים
6.1. אפקט פיגמליון ו"נבואה המגשימה את עצמה"
6.2. ההתנהגות הדיפרנציאלית של המורה
  6.2.1. תיאוריית ארבע הגורמים
  6.2.2. התנהגות לא מילולית
  6.2.3. אפקטים של התנהגות דיפרנציאלית
  6.2.4. תופעת חביב המורה
6.3. תפיסת ההתנהגות הדיפרנציאלית והדימוי העצמי
7. סיכום ודיון
8. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
למושג דימוי עצמי קיימות הגדרות שונות ורבות בספרות המחקרית. ישנו שימוש במושגים שונים בכדיי לתאר את הדימוי העצמי כמו : "מושג העצמי" - SELF CONCEPT, "דימוי עצמי" - SELF IMAGE, "הערכה עצמית" - SELF ESTEEM, "דימוי אידיאלי" - IDEAL SELF. בעבודה זו אאמץ את ההגדרות שלורנס ( Lawrence, 1988) העניק למושגים אלה; "מושג העצמי" (SELF CONCEPT) לדעתו, כולל בתוכו את כל התכונות המנטאליות והפיזיות של האדם ואת המידה שבה הוא מעריך אותן. למושג העצמי ישנם שלושה מימדים : קוגניציה , רגש והתנהגות. הדימוי העצמי מוגדר כמודעות של הפרט לתכונותיו הפיזיות והמנטאליות. הדימוי האידיאלי מתייחס לאותן תכונות שהפרט לומד עם הזמן, שהן מוערכות על ידיי החברה ושעליו לרכוש אותן. ולבסוף, ההערכה העצמית היא הערכת הפער בין דימוי העצמי של הפרט לבין הדימוי האידיאלי שלו.
 
עבודה מס' 64322 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סגנון מנהיגות מנהל בי"ס לבין שביעות רצון בעבודה של מורים, 2004.
סקירת ספרות בנושא סגנונות מנהיגות בארגונים בכלל, ובמערכת החינוכית בפרט, והקשר שלהם לשביעות רצון בעבודה.
15,377 מילים (כ-47.5 עמודים), 35 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מתמקדת בתפקיד המנהל בשביעות הרצון בעבודה של המורים. המנהל העומד בראש בי"ס והוא התגלמות המנהיגות החינוכית. בהיותו מנהיג-מחנך הוא נושא באחריות לקביעתן, עיצובן, פיתוחן, מיסודן, ותגמולן של יחסי העבודה עם הורים ועם מורים. מתפקידו לקדם פיתוח מקצועי של המורים ולהגביר מעורבותם בביה"ס. למנהל תפקיד מרכזי בהיותו אדם שמעצב ומבטא את אקלים הארגון ומשימותיו. לפיכך, המנהיגות נתפסת כאחד מתפקידיו העיקריים של המנהל אם לא המרכזי שבהם. מנהיגות זו מבטאת יכולת של המנהל ליזום, להציב אתגרים, לתמוך לפקח על המורים כך שיתפקדו באופן הטוב ביותר והיעיל היותר.
סגנון ניהול הנו נדבך חשוב בעבודתו של המנהל. כמו כן, שביעות רצון ומוטיבציה של המורה הינה קריטית לאפקטיביות עבודתו. בספרות קיימות מגוון תיאוריות על סגנונות ניהול ומחקרים רבים על שביעות רצון בעבודה של מורים. נשאלת השאלה האם קיים קשר בין סגנון ניהול לשביעות רצון בעבודה, ואם כן מהו סגנון המנהיגות האפקטיבי ביותר התורם לשביעות רצון זו.

בעיה ספציפית זו נבחרה משום ההשפעה של מנהל ביה"ס על אפקטיביות מוריו ובית ספרו הפכה יותר ויותר רלוונטית. בעזרת הפיכת המנהלים לבעלי ידע על המורים, הם יוכלו בעצמם לשפר את שביעות רצון הצוות ופרודוקטיביות של ביה"ס. בזיהוי ההתנהגויות שיוצרות את אקלים ביה"ס ליותר שבע רצון למורים, המנהל יכול להשפיע על האקלים, ואפקטיביות של ביה"ס.
עבודה זו תנסה לענות על הבעיה שהועלתה ע"י התבוננות בקשר שבין סגנונות מנהיגות של מנהלים לבין שביעות רצון של מורים מעבודתם. לפיכך, שאלות המחקר הן:
1. מהם סגנונות המנהיגות במערכת החינוך?
2. מהם המאפיינים של שביעות רצון מורים בעבודתם?
3. האם קיים קשר בין סגנון ניהול ומנהיגות לבין שביעות רצון מורים בעבודתם?
4. האם קיים סגנון מנהיגות אפקטיבי במיוחד המגביר שביעות רצון מורים בעבודה?

על מנת לענות על שאלות בעבודה זו, אסקור בחלק הראשון את סגנונות המנהיגות בארגונים בכלל, ואת סגנונות המנהיגות בעולם החינוכי בפרט. בחלק השני אסקור מחקרים העוסקים בשביעות רצון והנעת עובדים בארגונים בכלל, ובמערכת החינוכית בפרט. ובחלק השלישי אדון במחקרים העוסקים בקשר שבין מנהיגות לשביעות רצון, בהתמקדות על סגנונות ניהול מנהלי בי"ס ושביעות רצון מורים בעבודתם. עבודה זו תתרום להבנה טובה יותר של מקור השיתוף בין מנהלים ומורים, הגברת שביעות רצון מורים בעבודתם, ומתוך כך הגברת פרודוקטיביות בי"ס.

תוכן עניינים
מבוא
חלק א: סגנונות מנהיגות וניהול
1. מהי מנהיגות
1.1 מאפייני המנהיגות: השפעה, סמכות וכוח
2. סגנונות מנהיגות בארגונים
3. סגנונות מנהיגות של מנהלים בבתי-ספר
3.1 השפעה, סמכות וכוח בבי"ס
3.2 מחקרים על סגנונות מנהיגות מנהלי בי"ס
4. סגנון מנהיגות מנהל ואפקטיביות בי"ס
חלק ב: שביעות רצון בעבודה
5. מהי שביעות רצון בעבודה
6. מחקרים על שביעות רצון בעבודה
7. מחקרי שביעות רצון מורים
7.1 שביעות רצון ושחיקת מורים
7.2 משתנים חיצוניים ופנימיים המשפיעים על שביעות רצון מורים
7.3 מאפייני שביעות רצון וחוסר שביעות רצון של מורים מעבודתם
חלק ג: הקשר בין סגנון מנהיגות מנהל לשביעות רצון מורים מעבודתם
8. ההבחנה בין סגנונות מנהיגות שונים והקשר לשביעות רצון מורים מעבודתם.
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המנהיגות כתופעה חברתית, משמשת מזה זמן רב נושא בעל עניין לתחומים שונים במדעי החברה. מנהיגות היא משימה קוגנטיבית והתנהגותית מורכבת, אשר מתרחשת בקונטקסט חברתי דינמי (McCormick, 2001).
הגדרת המנהיג אינה אחידה, יש המגדירים אותו עפ"י תכונותיו, ויש המגדירים אותו עפ"י התפקיד או המשרה. המנהיג נתפס, בדרך כלל , כאותו אדם בקבוצה שהינו בעל ההשפעה הרבה ביותר בקביעת מטרותיה ודרכי תפקודה והנבחר בצורה גלויה או סמויה ע"י חברי הקבוצה.
בעבודתה של לנדאו (1995) היא סוקרת ספרות על מושג המנהיגות, לטענתה למושג עצמו הגדרות רבות ומגוונות. לנדאו (1995) מזכירה כי סטוגדיל (1974) שהעיר, בהקשר זה, שמספר ההגדרות הוא כמעט כמספר החוקרים שניסו להגדיר את התופעה.
 
עבודה מס' 64316 SHOPPING CART DISABLED
גיבוש תפיסות מיניות באמצעות אגדות ילדים, 2005.
בחינת אגדות הילדים הקלאסיות כסוכן חיברות של ילדים והשפעתן על גיבוש זהות מינית.
6,087 מילים (כ-18.5 עמודים), 16 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסיפורים נקראים לילדים רכים ומעבירים להם מסר תת הכרתי השותף בתהליך גיבוש הזהות המינית.
בחלקה הראשון של העבודה אסביר את תהליך גיבוש הזהות המינית. חוקרים רבים הציעו תאוריות שונות באשר להסבר התהליך. אטען כי לסיפורי האגדה חלק בתוך תהליך זה.
בחלקה השני של העבודה אבחן את סיפורי האגדה עצמם:
שאלת המחקר: האם יש באגדות הבדלים בין נשים לגברים מבחינת ייצוג חיצוני ותפקידים חברתיים/משפחתיים?
השערה: ישנם הבדלים בולטים בייצוג שני המינים בסיפורי האגדה הקלאסיים.
שיטת המחקר: בדיקת השאלה תכלול ניתוח שלי לשלוש אגדות קלאסיות: היפייפיה הנרדמת, כפה אדומה ושלגיה ושבעת הגמדים.
אבדוק כיצד מוצגות הדמויות הנשיות והגבריות בכל אחת מן האגדות וכיצד אלו תומכים בערכים סקסיסטיים בחברה שלנו והאם עוד קיימים מסרים סטריאוטיפיים לענייני מין?

עם זאת, בפני החוק קיים שוויון בין המינים. שוויון זה מונח בבסיסה של החשיבה הדמוקרטית ואף עוגן במגילת העצמאות. מאז התווספו חוקים רבים על מנת לבסס עיקרון זה.
בחלקה השלישי של העבודה אדון בשאלה האם איננו מכשילים עקרון שיויון זה?
האם עצם העובדה כי נושא עבודתי הינו נושא שנחקר ובוקר רבות ועל ידי חוקרים שונים ובכל זאת ניתן לקנות היום בכל חנות ספרים סיפורי אגדה (וגם אחרים), שכנראה לא השתנו רבות במרוצת השנים, אינה אלא ראיה לכשלון של חברה נאורה?
ואולי אין כך הדבר, והמעשה מכוון?
סיכום העבודה יוקדש להצגת התשובות לשאלות אלו.

תוכן העניינים
מבוא
א. גיבוש זהות מינית
  1. סוציאליזציה בילדות.
  2. איך הפכו האגדות לסוכן חיברות?
ב. מחקר- ניתוח אגדות עפ"י תפיסות מינניות:
  1. היפייפיה הנרדמת
  2. כיפה אדומה
  3. שלגיה ושבעת הגמדים
  4. ממצאי המחקר
ג. דיון מנקודת מבט פמיניסטית על אגדות
ד. סיכום
ה. מקורות

מתוך העבודה:
פרק זה, הפותח את גוף העבודה, בא לתאר בראשונה תהליך העובר על כולנו בשנות החיים הראשונות.
במסגרת תהליך החיברות, ובזמן בו הוא מתרחש, מוקראות לילדים גם אגדות קלאסיות וסיפורים אחרים למיניהם. האגדות לוקחות חלק בגיבוש הזהות המינית. בכדי להבין את השפעתן, נתחיל בביאור התהליך עצמו.
בחברה בה אנו חיים ישנה הבחנה ברורה בין מין (sex) לבין מיגדר (gender). מין הוא קטגוריה ביולוגית המבוססת על מבנה גנטי והורמונלי ועל אברי המין. מיגדר הוא קטגוריה חברתית הכוללת את ההגדרות והתפיסות אודות הדרך בה מין מסוים צריך להתנהג.
 
עבודה מס' 64309 SHOPPING CART DISABLED
אנורקסיה ובולמיה, 2005.
סקירת התופעות.
9,544 מילים (כ-29.5 עמודים), 14 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתנו עסקנו בהפרעות האכילה אנורקסיה נברוזה ובולימיה נברוזה.
ע"י קריאה של ספרים רבים וחיפוש בחומרים שונים העוסקים בנושא נחשפנו לידע נרחב.
בעבודה זו בדקנו תחילה מהי כל הפרעה, נפגשנו עם תיאוריות שונות וגורמים שונים המשלבים בתוכם את האנורקסיה והבולימיה יחד.
בספרות נפגשנו עם סיפורים ומקרים שונים שמהם נוכחנו לראות את התסכול של אותם חולים ועד כמה הגוף השתלט עליהם והקושי שלהם להשתחרר מהשתלטות זו.
עסקנו גם באיתותים ואפיונים של כל מחלה שזה חשוב שהחברה תהייה מודעת וערנית לשינויים המתרחשים באותו אדם שמתחיל לחלות או אדם שכבר נמצא בתוך המחלה, כיוון שאיתור מוקדם והתייחסות בזמן לאותו אדם שבשלבים הראשונים של המחלה יכולים לעזור לו מאוד ואפילו למנוע ממנו "להיכנס" למחלה או אדם שכבר בתוך המחלה אפשר יהיה לעזור לו להשתחרר ממחלה זו ע"י עידוד ושליחתו לטיפול מתאים.
עסקנו גם בסוגים שונים של טיפולים שיכולים לעזור מאוד לאותו חולה  - עקב מגוון הרחב של הטיפולים זה מאפשר לחולה לבחור בטיפול המתאים לו, לאישיותו ואם לא מוצא חן בעניו טיפול מסוים יכול לעבור לטיפול אחר, כלומר עקב המגוון הרחב והמודעות של הרפואה בעניין נפתחות דלתות לחולה שבהם יוכל להרפות ולצאת מהמחלה.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע ונתונים
סיכויי החלמה
תיאוריות לאנורקסיה ולבולימיה
גורמים לאנורקסיה ולבולימיה
הגדרה לאנורקסיה ומאפיינים לאנורקסיה
איתותים להיווצרות אנורקסיה
נזקים לאנורקסיה
שיטות טיפול באנורקסיה
היסטורית בולימיה
הגדרות בולימיה
מאפיינים לבולימיה
איתותים להיווצרות בולימיה
נזקים לבולימיה
שיטות טיפול בבולימיה
הבדלים בין אנורקסיה לבולימיה
מטרת השאלון ותוצאותיו
סיפורי מקרה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הפסיכואנליזה היא התיאוריה המרכזית בתחום הפסיכותרפיה, החל מהמאה העשרים ועד ימינו פותחו 3 מודלים להבנת הפתולוגיה והנורמאליות בנפש האדם.
1. התיאוריה של הקונפליקט (drive conflict)
2. התיאוריה של יחס האובייקט (object relations)
3. התיאוריה של פסיכולוגיית האני (self psychology )
עפ"י התפיסה הפסיכואנליטית מייצגים הסימפטומים של האנורקסיה הפרעה של ה self וגם אמצעי הגנה הסתגלותיים כנגד המשך ההפרעה.
 
עבודה מס' 64306 SHOPPING CART DISABLED
תולדות ישיבת פרשבורג בתקופת ר' משה סופר, 2005.
העבודה סוקרת את הקמתה של הישיבה, תנאי החיים בה, דרכי לימודה.
19,684 מילים (כ-60.5 עמודים), 70 מקורות, 318.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כפי שאראה בעבודתי פרחה ישיבת פרשבורג כבר בשנים הראשונות של המאה ה-י"ח, ותלמידיה, בהנחיית החת"ס ובעידודו, יצאו לרחבי הונגריה והקימו בה ישיבות רבות. עובדות אלה יכולות בהחלט להקנות לה את התואר "אם ישיבות הונגריה ומרכז אירופה".
על מנת ליצור תמונה שלימה של חיי הישיבה, מן הראוי היה להתחיל בבחינה מדוקדקת של דמותו של החת"ס, בסקירה רחבה של חייו, בעמידה על סגנונות הלימוד בישיבות שבהן התחנך. מן הראוי היה להשוות בין סגנונות הלימוד האלו לשיטת הלימוד שאותה הנהיג בישיבה והמוכרת לנו מחידושי החתם סופר וממקורות נוספים. ראוי היה להשוות בין שיטת הלימוד שנהגה בישיבת פרשבורג לפני תקופתו של החת"ם סופר ולבחון האם הנחיל החת"ס לישיבה סגנון לימוד חדש לגמרי? האם ניסה לשלב בין הסגנון שנהג בישיבות גרמניה לזה שנהג בפרשבורג, או שבנה יש מאין סגנון חדש שהאמין כי הוא המתאים והראוי לדורו. לצורך כך הייתי צריך להשוות סוגיות דומות המופיעות הן בחידושי החת"ס, בחידושים שהשאירו רבני פרשבורג שקדמו לחת"ס ובספרי רבני גרמניה ומורביה שקדמו לחת"ס. אולם מצע עבודה זו אינו כה רחב ואיננו מאפשר לי לגלוש ולעסוק ברוחב היריעה כולה.

בעבודתי אתמקד בנקודת הבאות בלבד:
א. ישיבת פרשבורג: גודלה (מספר תלמידיה), תנאי קיומה הכלכליים, קשריה עם הקהילה.
ב. דמותם של תלמידי הישיבה: גילם, מוצאם, מעמדם החברתי והכלכלי, תנאי קיומם בישיבה, זמן שהותו של תלמיד ממוצע בישיבה.
ג. סדר היום בישיבה. לימוד עצמאי או למידה בחברותות? מקצועות הלימוד: תנ"ך, מוסר, הלכה (סמיכה לרבנות) שפת הלימוד בישיבה, ההכנות לשיעורים, אופי השיעורים, שיטות הלימוד וכדומה.
ד. בחינת הכניסה, חזרות על הלימוד, בחינות שוטפות.
ה. לאן כיוון החת"ם סופר את תלמידי הישיבה, מה היו המשרות שתפסו, אילו ספרים כתבו וכו'.
ו. השפעתם של החת"ם סופר ושל הישיבה על עולם התורה במרכז אירופה.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
מקורות המידע
תולדות החת"ם סופר
פרק א' - ישיבת פרשבורג:
גודלה (מספר תלמידיה), תנאי קיומה הכלכליים, קשריה עם הקהילה.
פרק ב' - דמותם של תלמידי הישיבה:
גילם, מוצאם, מעמדם החברתי והכלכלי, תנאי קיומם בישיבה, זמן שהותו של תלמיד ממוצע בישיבה.
פרק ג' - סדר היום בישיבה.
לימוד עצמאי או חברותות? מקצועות הלימוד: תנ"ך, מוסר, הלכה (סמיכה לרבנות), שפת הלימוד בישיבה, ההכנות לשיעורים, אופי השיעורים, שיטות הלימוד וכדומה.
פרק ד' - בחינות:
בחינת הכניסה, חזרות על הלימוד, בחינות שוטפות.
פרק ה' - תלמידי הישיבה:
לאן כיוון החת"ם סופר את תלמידי הישיבה, מה היו המשרות שתפסו, אילו ספרים כתבו וכו'.
פרק ו' - תרומת ישיבת פרשבורג לעולם התורה: השפעתם של החת"ם סופר ושל בוגרי ישיבת פרשבורג על עולם התורה במרכז אירופה

מתוך העבודה:
במשך מאות שנים, מיום סגירתן של ישיבות בעלי התוספות בראשית המאה הי"ג, התרכז לימוד התורה באירופה בעיקרו ב'קלויזים' ובישיבות מקומיות קטנות. בראשית המאה הי"ט עמד ר' משה סופר בראשות הישיבה בעיר ברטיסלבה, היא פרשבורג או Pozsony - פוז'ון, שעל נהר הדנובה, מקום מושב הפרלמנט התחתון של הקיסרות האוסטרו-הונגרית. פרשבורג הייתה באותה תקופה העיר השנייה בחשיבותה אחרי הבירה ווינה. הישיבה שאת פניה שינה ר' משה סופר, שזכה לכינוי "החתם סופר" על שם ספרו חידושי תורת משה, הפכה להיות מהישיבות הראשונות באירופה שלא הייתה ישיבה מקומית, הקולטת בעיקר תלמידים מבני העיירה (ובמקרים בודדים אף תלמידים ספורים מעיירות שכנות), וכל תלמידיה מוחזקים בידי אנשי הקהילה
 
עבודה מס' 64287 SHOPPING CART DISABLED
חווית מקצוע של גננת בגן במכון להתפתחות הילד, 2004.
העבודה העוסקת בניתוח חווית המקצוע של גננת בגן לילדים עם בעיות התפתחות.
3,929 מילים (כ-12 עמודים), 9 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא שעליו בחרנו לעשות עבודה הינו גן ניצן במכון להתפתחות הילד - תפקיד הגננת ושיטות הטיפול בגן מסוג זה שמותאם לילדים עם בעיות התפתחותיות. בנושא זה של "המכון להתפתחות הילד" וטיפול בילדים עם בעיות התפתחותיות מצאנו כתבות רבות ומאמרים רבים המכילים ידע רב המעניין אותנו, כמסיימות תואר בתחום הפסיכולוגי. במסגרת הקורס "פיתוח מיומנויות בין תרבותיות בשירותי אנוש" החלטנו על שילוב של שירותי אנוש בתחום של פסיכולוגיה ובמקרה שלנו גננות בגן התפתחותי.
האדם  הראשון, אם כן, שעלה במוחנו כמועמד לראיון בנושא מתן שירותי אנוש עם מיומנות תרבותית היתה הגננת של גן "ניצן" (גן התפתחותי לילדים עם בעיות התפתחות בגילאים 0-3, שהוא חלק מהמכון להתפתחות הילד באילת). הגננת היא אישה צעירה, גננת דינאמית וכריזמטית, שבעברה עבדה עם ילדים בגן רגיל ורק בתחילת השנה הנוכחית התחילה לעבוד בגן "ניצן".

כאמור, עוד דבר  שסייע והקל עלינו בבחירתה לראיון היה העובדה שאנו מתנדבות פעמיים בשבוע בגן (מזה שלושה חודשים) ולכן הקשר שלנו איתה ועם הסביבה הוא שוטף, ואנו מכירות את הנפשות הפועלות, דבר שהקל עליה להיפתח בפנינו, ולהסכים להתראיין מלכתחילה.

תוכן העניינים:
הקדמה אישית
רקע תיאורטי
תיאור תצפית משתתפת
ניתוח הראיון
בבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התובנות שהעניקו לנו הקורס והראיון לגבי מיומנויות וכישורים בין תרבותיים, הם שראשית כל דרושות מיומנויות ויכולות לעבודה עם תרבויות שונות. שנית, הבנת הרעיון שעל נותן השירות להיות מספיק "רגיש-תרבותית" ובד בבד להקפיד שלא לבצע הכללות, ולזכור לסייע לכל אדם באופן אינדיבידואלי, בהסתמך על אישיותו של מקבל השירות ("המטופל") ובשילוב עם הרקע שלו, תרבותו , מאפייני הגזע והאתניות שלו.
 
עבודה מס' 64286 SHOPPING CART DISABLED
תרומת אקלים כיתה להישגי התלמידים, 2000.
במחקר זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
2,337 מילים (כ-7 עמודים), 3 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רוב שנות התפתחותו של הילד עוברות עליו במסגרת ביה"ס והכתה. ביה"ס מעצם הגדרתו הינו מקום להקניית ידע וכלים חינוכיים לתלמיד, אך בפועל בית הספר מהווה בין השאר גם מסגרת חינוכית וחברתית שהיא חלק בלתי נפרד מהתחום הלימודי.
במסגרת החברתית בבית הספר ניתקל התלמיד באווירה השוררת בבית הספר ובכיתה,  בחברים ו/או אויבים היושבים עמו לספסל הלימודים  ובמורים ואנשי צוות המשדרים מסרים חברתיים כל הזמן.
שלושת גורמים אלו: האווירה, החברים והצוות מלווים את התלמיד לאורך כל שעותיו בבית הספר והם אחד מגורמי עיצוב האישיות של התלמיד.
בעבודתנו זו ניסינו לאתר את הגורמים המרכיבים "אוירה חברתית", או כפי שכיננו זאת: "אקלים כיתה". בנוסף ניסינו לבחון האם ישנו קשר בין "אקלים הכתה", המהווה נדבך חשוב במסגרת החברתית, לבין הישגי התלמיד בלימודיו.
העיסוק בנושא זה פתח בפנינו אפיקי חשיבה חדשים. כיצד עלינו, המורים, לפעול כדי ליצור אוירה חברתית חיובית בכיתה  והאם עלינו להקדיש חלק לא מבוטל מהשיעורים כדי ליצור אוירה זו.
במחקרינו זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
המחקר נערך בבית ספר יסודי, ממלכתי דתי, על 20 תלמידים בכיתה ג' - הכיתה מעורבת בנים ובנות, 7 בנות ו 13 בנים.
השתמשנו בשאלון "הכיתה שלי" הבודק את אקלים הכיתה, וכן נלקחו ממוצעי ציונים שנתי במקצועות: תורה, הבנת הנקרא וחשבון.
במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין אקלים כיתה חיובי לבין הישגיו של התלמיד. וכן לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המינים.

תוכן העניינים
תקציר
מבוא
מבוא למחקר שדה
שיטות
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

מתוך העבודה:
גישה הרואה את המורה כמקור ההשפעה המרכזי בכיתה והוא הקובע את יחסי הגומלין בכיתה ואת האווירה בה. גישה המתמקדת בתפיסת המתרחש בכיתה על ידי התלמידים והמורה. אקלים כיתה נמדד כיום על ידי התפיסה הסובייקטיבית של התלמידים. זאת מכיוון שהרגשתם של התלמידים ותפיסתם את הסובב אותם הם המשפיעים על התנהגותם ועל מערכת היחסים ההדדיים בכיתה.
 
עבודה מס' 64251 SHOPPING CART DISABLED
איחוד מול ייחוד בכיתה, 2004.
איחוד מול ייחוד בכיתה כפי שמשתקף בסיפורו של אנטולי אלקסין "השלישי בשורה החמישית" ובמציאות הישראלית של ימינו
5,710 מילים (כ-17.5 עמודים), 2 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סיפורו של אנטולי אלקסין, השלישי בשורה החמישית, (Tretiy v pyatom ryadu) נוגע בסוגיות שונות של חינוך והוראה בעולם של בית הספר בברית המועצות. בית הספר של ורה מטבייבנה הוא כבתי ספר רבים אחרים ברחבי מוסקבה וכל המדינה: בית ספר בעל אידיאלים וכללים נוקשים, אם כי אווירה חמה וידידותית, המחנך את בני הנוער לחיות במדינה העתידית. דמות בית הספר ברוסיה שונה בתכלית מדמות בית הספר בארץ. בעבודה זו אנסה לבחון את עקרונות החינוך של המורה ורה מטבייבנה בסיפור זה, ואיך דרך סיפור זה משתקף בית הספר ברוסיה בכלל, לעומת מה שקורה היום בארץ.

תוכן העניינים:
א. הסיפור ובית הספר הרוסי כפי שהוא משתקף בו - האיחוד
ב. "בחינה באנושיות" - מתוך אחרית הדבר לספרו של אלקסין
ג. דפוס החיקוי וסוציאליזציה - על פי צבי לם
ד. עולם בית הספר בארץ - הייחוד ודפוס הפיתוח והאינדיבידואציה
ה. סיכום

הערת מערכת: הסיפור הנדון הוא בשפה הרוסית. העבודה אינה כוללת תרגום של סיפור זה.

מתוך העבודה:
בסיפור אפשר לראות בבירור שהמורה נתפס כאן כמלך ואף כאל. דעתו ומילתו חוק הן לתלמידים והן להורים. דבר זה נראה בבירור כבר בהתחלה: "הם היו בטוחים שכל הניסיון הזה, עצום, בן שלושים וחמש, היה אמור להתמוטט על ליזה המסכנה - ולהביא לתוצאות מדהימות." בכלל, הלימוד הוא הדבר החשוב ביותר: "'אל תדאגו,' אמרתי. 'הוא לומד טוב. הוא מועמד לאולימפיאדה במתמטיקה!' 'ברוך השם!' אמרה האם."
 
עבודה מס' 64245 SHOPPING CART DISABLED
שינוי בתרבות הארגונית של בית הספר, 1996.
תיאור מצב קיים בארגון הבית סיפרי ותוכנית לשינוי מוקד אחד הפערים הפוטנציאלים.
5,492 מילים (כ-17 עמודים), 16 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"חינוך מעצם טבעו הינו תעשיה עתידית - הוא מכשיר היום תלמידים העתידים לחיות בעתיד".
העתיד הרלוונטי לחינוך קשור בסביבתו החברתית, התרבותית והכלכלית של האדם - סביבה זו היא בהכרה מערכת מורכבת רבת משתנים ודינאמית (דוד חן 95).
מתוך קשר זה של החינוך והארגון החינוכי לסביבתו המשתנה והדינאמית אנו יוצאים אל ההנחה הברורה כי הארגון החינוכי יכול לשרוד בטווח הארוך אך ורק אם תהיה הלימה בין מבנהו ואופן תפקידו ובין תנאי הסביבה שבה הוא פועל.
כדי להתאים עצמו לשינויים הסביבתיים חייב ביה"ס לנקוט בדרך של ארגונים אחרים ולעבור שינוי ארגוני ביחס למה שהיה נהוג עד כה; לקבל הכרעות ולהשתמש באמצעים מקצועיים כדי להתוות את דרכו החינוכית החדשה.
שינויים ארגוניים מתרחשים כאשר:
א. נוצרים פערים משמעותיים בין התפקוד הרצוי של הארגון ובין המצוי.
ב. כאשר מתרחשים שינויים בסביבה הארגונית.
בעבודה זו אתאר מצב קיים בארגון הבית סיפרי ותוכנית לשינוי מוקד אחד הפערים הפוטנציאלים.
בחרתי לעסוק בשינוי ארגוני אנושי בתחום התרבות הארגונית.
ההנחה היא כי ארגונים קולטים מאפיינים תרבותיים שונים מהסביבה ומטמיעים אותה בתוכם, בד בבד מייצרים הארגונים ומטפחים מאפיינים תרבותיים משל עצמם ומקרינים אותה כלפי הסביבה. לתרבות הארגונית יש תפקיד חשוב בתהליכי שינוי של ארגונים: התרבות הארגונית יוצרת תדמית יחודית של הארגון כלפי הסביבה ומעניקה לחברים בארגון "משמעות" ו"גאוות יחידה". (סמואל. 96)
בתחום התרבות הארגונית אציע שתי הצעות  לשינוי:
הצעה לעיצוב תוכנית מדיניות בית סיפרית ייחודית והצעה לתוכנית שיתוף ומעורבות הורים דרך הפעלת בי"ס קהילתי.

תוכן עניינים
מבוא
א. סקירה ארגונית
     א.1. מהו ארגון?
    א.2. ארגון חברתי כמערכת פתוחה.
    א.3. מאפייני בי"ס כמערכת פתוחה.
ב. ב.1. תיאור מצב קיים בארגון.
   ב.2. פערים בין המצב הקיים לצורכי הארגון.
ג. תוכנית השינוי בתחום התרבות הארגונית
    ג.1. תהליך השינוי.
   ג.2. סקירת ספרות בנושא התרבות ארגונית.
ד. תסריט מהלך השינוי
    ד.1. הצעת עיצוב תוכנית מדיניות בית סיפרית ייחודית
    ד.2. הצעת תוכנית לשיתוף ומעורבות הורים דרך הפעלת בי"ס קהילתי
    ד.3. תוצאות והערכת השינוי
ה. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
סמואל (1996) מגדיר ארגונים כ: "מערכות חברתיות תכליתיות המפיקות מוצרים או שירותים באמצעות מעגלי פעולות מתואמות ומבוקרות".
הגדרה זו נגזרת מהגישה התיאורטית המתייחסת אל ארגונים כאל מערכות חברתיות פתוחות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1236 :: [עמוד 105 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>