עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "ילדים מוכים":


עבודה מס' 66005 SHOPPING CART DISABLED
פעילות עם Picture - book עם קבוצת ילדים, 2006.
רעיונות ודיווח על הפעילות
1,309 מילים (כ-4 עמודים), 1 מקורות, 64.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית מסכמת תהליך עבודה על בסיס ספר מהז'אנר  Picture Book. המפגשים התקיימו במהלך החודשים אפריל ומאי, עם קבוצה של ילדים בני 7 ו-8 הלומדים בכיתות ב'-ג' בבית ספרי ממלכתי-קהילתי בבאר שבע. הספר הנבחר היה:  I thought I heard... [a book of nighttime noises] מאת : Alan Baker

תוכן העניינים:
הקדמה
תיאור הספר הנבחר ורעיונות לפעילות
תיאור  פעילות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הספר הנבחר היה, כאמור, I thought I heard... [a book of nighttime noises] מאת: Alan Baker, ספר בעל איורים ריאליסטיים, הטומנים בתוכם את פיתרון "אשליות השמיעה " של הדמות הראשית. האיורים מלווים בטקסטים קצרים, בהם הדמות מספרת בקול ראשון את חששותיה לגבי צלילים ששומעת בלילה. הטקסט כולל גם דוגמאות רבות של onomatopoeia, מילים שמחקות את קולות החיות או את רעשי הטבע, אשר משולבים בטקסט, הופכים אותו למרתק ולמפתיע מבחינה אודיטיבית.
 
עבודה מס' 61510 SHOPPING CART DISABLED
תפיסותיהן ועמדותיהן של גננות כלפי שילוב הילד החריג במסגרת גן החובה לילדים רגילים, 2001.
מחקר הבודק כיצד ידע קודם של הגננת בחינוך מיוחד ותפיסתה את המקצועיות שלה, משפיע על עמדתה בשילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.
15,093 מילים (כ-46.5 עמודים), 62 מקורות, 537.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
רקע
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
א. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
ב. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ג. שילוב הילד החריג במוסדות חינוך כתהליך שינוי
פרק ג' - חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988)
א. מרכיבי החוק והערכתם
ב. החוק - הלכה למעשה
ג. מטרות תוכנית השילוב
ד. הדרכה והשתלמויות במסגרת מתי"א
פרק ד' - סיכום ואינטגרציה בין המחקרים שהובאו בסקירה
א. השפעת אישיות מורה ותפיסתה החינוכית כגורם להצלחתו או אי הצלחתו של השילוב
ב. השפעת ידע מורים בנושאי חינוך מיוחד כגורם להצלחתו של השילוב
ג. סיכום סקירת המחקרים
פרק ה' - מערך המחקר ומתודולוגיה
א. שאלת המחקר
ב. שיטות
פרק ו' - ממצאים
א. התפלגות המשתנים התלויים
ב. המשתנים הבלתי תלויים
ג. קשר בין המשתנים התלויים למשתנים הבלתי-תלויים
ד. סיכום הממצאים הכמותיים
ה. המחקר האיכותי - ראיונות מנהלות מתי"א
פרק ז' - דיון
פרק ח' - סיכום
תהליך השינוי של המורה\גננת
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון עמדות (הסתגלות ריגושית)
נספח ב' - ראיונות

המדיניות החינוכית בישראל מחייבת את שילוב התלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. חוק החינוך המיוחד 1988, מדגיש כי עיקר השילוב הוא בדרכי הוראה מתאימות לאוכלוסיות השונות המשולבות בתוך הכיתה הרגילה. תנאי חשוב לכך הוא שינוי עמדות והגברת הפתיחות של עובדי מערכת החינוך הרגיל.
(Fullan, 1997; לויאן, 1996)
בשנת 1988 הוקמו מרכזי תמיכה ישוביים או אזוריים (מתי"א) על פי פריסה שנקבעה בכל מחוז ובתיאום עם הרשויות המקומיות. מרכזי התמיכה משמשים מסגרת ארגונית לתיאום ולהפעלת שירותים שונים הכרוכים ביישום חוק החינוך מיוחד בישוב או באזור.
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה חברתית או לימודית לנורמות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות חינוך מיוחד.
חובה על המורה\גננת להכיר בשונות של התלמידים ואף לחנך את הילדים להכיר בה ולהוקירה. ההתמודדות עם הילד השונה והחריג בגן הרגיל מהווה אתגר חינוכי לגננת ומופת לקהילה שבה הוא אמור להשתלב כתלמיד וכבוגר.

מערך המחקר ומתודולוגיה
שאלת המחקר: מהן תפיסותיהן ועמדותיהן של גננות כלפי שילוב הילד החריג במסגרת גן החובה לילדים רגילים ?
ברצוני לבחון עד כמה משפיעים:
1. ידע קודם של הגננות בחינוך מיוחד; ידע כולל: גננות לחינוך מיוחד ששולבו לאחר מכן בחינוך הרגיל ו\או  גננות בחינוך הרגיל שעברו השתלמות אחת לפחות בסדר גודל של קורס אוניברסיטאי ו\או גננות שהוכשרו להוראה במסגרת "מגמת שילוב" ו -
2. תפיסתן האקדמית של הגננות את המקצועיות שלה, על עמדותיהן ותפיסתן של הגננות את שילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.

אוכלוסיית המחקר: גננות פעילות בשנת הלימודים התשס"א 2000/1 באזור הגליל המערבי.
מדגם: 40 גננות בגני חובה ותת-חובה מהחינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי מהמגזר היהודי ומהמגזר הערבי. גננות המתגוררות במגזרים התיישבותיים: קיבוצים, מושבים וכפרים.
רוב הגננות הן מהמגזר הממלכתי, מחציתן מהמגזר העירוני. רוב הגננות הן גננות בכירות או גננות עם תואר אקדמי.כ40%- מהגננות למדו במגמה של שילוב חינוך רגיל ומיוחד וכ-40% לקחו השתלמות בנושא חינוך מיוחד. חשוב לציין, כי מבין הגננות שאינן בוגרות מגמה לשילוב מיוחד, הרוב גם לא עברו השתלמות (6 גננות שאינן ממגמת שילוב כן לקחו השתלמות). רוב הגננות ממגמת שילוב גם עברו השתלמויות בנושא חינוך מיוחד.
3 גננות מבין 4 גננות סובלות מנכות אישית. %77.5 מכירות מישהו שהוא חריג. לרוב מדובר בילדים שאיתם עבדו ולא בן או בת-זוג, בן או ידיד. מספר שנות הוותק בגננות המדגם נע בין 5 שנים ל-34 שנים, עם ממוצע 18. מספר הילדים בגן נע בין 9-25, עם 26 בממוצע. ילדים עם צרכים מיוחדים, הערך נע בין 11-0, עם ממוצע של 3.6 וילדים הנעזרים בשעות שילוב נע בין 11-0 עם ממוצע .2.4

כלי המחקר: אותר שאלון לבדיקת עמדות (אבישר 1999), המתייחס לבעלי התפקידים בית הספר: מנהל, מורה לחינוך רגיל, מורה לחינוך מיוחד כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגיל.  לצורך מחקר זה, התאמתי את השאלון לאוכלוסיית המדגם - גננות.
 
עבודה מס' 61514 SHOPPING CART DISABLED
הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני נוער, 2002.
בדיקה של מספר גורמים המשפיעים על הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני הנוער, כגון : ג'נדר, מיקום הילד במשפחה, ארץ מוצא של ההורים והרצון לשרת ביחידה קרבית.
3,752 מילים (כ-11.5 עמודים), 9 מקורות, 153.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני נוער:
מטרת המחקר לבחון את הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני נוער וזאת תוך כדי בדיקה של מספר גורמים המשפיעים על הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני הנוער, כגון: ג'נדר, מיקום הילד במשפחה, ארץ מוצא של ההורים והרצון לשרת ביחידה קרבית. אוכלוסיות המחקר מנתה 150 בני נוער מפתח תקווה ומכפר סבא.
טווח הגילאים הינו בין 17-18.

למחקר היו שש השערות מחקר:
           1.     השערה ראשונה עסקה ברמת הג'נדר על הנטייה לריגושים.
           2.     השערה שנייה עסקה בהשפעת הג'נדר על הפחד ממוות.
           3.     השערה שלישית עסקה בהשפעת מיקום הילד במשפחה על הנטייה לריגושים.
           4.     השערה רביעית עסקה בהשפעת ארץ מוצא הורי הילדים על הפחד ממוות.
           5.     השערה חמישית עסקה בהשפעת הריגושים על הפחד ממוות.
           6.     השערה שישית עסקה בהשפעת הרצון להתגייס ליחידה קרבית על הנטייה לריגושים ופחד ממוות.

השאלונים נמסרו על ידי צוות החוקרים ל 150 בני נוער בתיכון בכפר סבא ובשבט "הצופים הראשונים" בפתח תקווה. העברת השאלונים במחקר היתה קבוצתית תוך הפניית תשומת ליבם של הנבדקים להוראות הספציפיות בראש השאלון. הודגש בפני הנחקרים שהשאלון הינו אנונימי ומטרת המחקר היא לבדוק האם יש קשר בין ההתייחסות למוות ובין הנטייה לריגושים בקרב בני נוער.

הממצאים העיקריים: כל שש ההשערות נמצאו כנכונות.

תוכן העניינים
1. תקציר
2. מבוא
3. שיטת המחקר
משתתפים
כלים
הליך
4. תוצאות
5. דיון
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים
 
עבודה מס' 66009 SHOPPING CART DISABLED
תיעוד אינטראקציה בין הסטודנטית, ילד וספר, 2006.
תיאור פעילות עם ילדים באמצעות שלושה ספרי ילדים.
1,900 מילים (כ-6 עמודים), 9 מקורות, 64.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במהלך חודש פברואר התקיימו מספר מפגשים אשר מטרתם הייתה לעודד אינטראקציה בין הסטודנטית, הילדים וספר.
הקבוצה הנבחרת מורכבת מ-7 ילדים: 2 בנות ו-2 בנים מכיתה ג' ו-2 בנות מכיתה ד'. רק לאחד מילדי הקבוצה יש קושי מסוים בקריאה שוטפת מטקסטים מורכבים, אך כולם אוהבים ספרים ובעיקר סיפורי אגדות.

סיפורים, מוסיקה, חשיפה לאומנות פלסטית ותיאטרון, הם בסיס הלמידה המתרחשת בכיתה. כל אותם חומרים, בהם אנו משתמשים כגירוי ללמידה, עוסקים אך ורק בעולמו של הילד, אם כפרטים ואם כקבוצה. פחדים, קונפליקטים, יחסים בין אישיים, "משאלות הלב ", הם חומר הגלם עליו נבנית הלמידה.

המפגשים התקיימו בתדירות של פעם בשבוע, במהלך החודש פברואר ועוד לא ירדו מהפרק, מכיוון שהילדים בחרו להמשיך ולעסוק בספרים המוצגים ומשם יצאו לגילוי ויצירה של חומרים חדשים.

תוכן:
הקדמה
פגישה ראשונה
פגישה שנייה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הפגישה הראשונה התקיימה ביום ה- 2/02/2006. הפעילות התקיימה במסגרת המפגשים הקבועים של קבוצה שנפגשת פעם בשבוע לעבודה בתחום הביטוי היצירתי.
לאחר התלבטויות רבות ועקב הרכב הקבוצה (הם ילדים שאוהבים לקרוא וכך מכירים הרבה ספרים), בחרה המחברת להציג שלושה ספרים, בהם מפלצות ומכשפות הן דמויות ראשיות. הסיבה לכך היא שזמן קצר לפני המפגש, ולאחר הצעת הילדים לעבוד על סיפורים "מפחידים", הוקרן הסרט "המבוך" סרט פנטזיה עם מפלצות ויצורים דמיוניים, ששבה את לב ודמיון הילדים.
שלושת הספרים שנבחרו הם :
* טרופותי. (כתבה: ג'וליה דונלדסון, אייר: אקסל שפלר )
* טרופותי הבת. (כתבה :ג'וליה דונלדסון, אייר: אקסל שפלר )
* חמש מכשפות הלכו לטייל. (כתבה: רונית חכם, איירה :אורה איל ).
 
עבודה מס' 66011 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח יחידת תוכן בספרות ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות, 2004.
תכנית לימוד להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות
7,081 מילים (כ-22 עמודים), 12 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
" אל תכשירו את הנוער ללמוד בכפייה ובנוקשות, אלא כוונו אותם לעשות זאת באמצעות מה שמשעשע את מוחם כדי שתיטיבו לגלות בדייקנות את הנטייה המשונה של גאוניותו של כל אחד מהם"(אפלטון).
ילדה צעירה יושבת במשך שעה עם בוחן. היא נשאלת שאלות שבאות לבדוק את מצבור הידע שלה ומבצעת משימות רבות. מטרת פגישה זו לקבוע את מנת המשכל של הילדה, ה-IQ  שלה (Intelligence Quotient). למספר שייצג את מנת המשכל שלה, יהיה קרוב לוודאי השפעה מכרעת על עתידה של הילדה, בצורה שבה מוריה יתייחסו אליה ובקביעת הזכאות שלה לפריבילגיות מסוימות (Gardner,1983,3 ).
כך נפתח ספרו של פרופ' הווארד גרדנר Frames of Mind (1983), ששינה את פני החינוך כפי שאנו מכירים אותו.
כמאה שנה לאחר שהמציא הפסיכולוג הצרפתי אלפרד בינה את המבחן הראשון למדידת האינטליגנציה האנושית, מגיע גרדנר ומציע תיאוריה חדשה לגמרי לגבי מרכיבי האינטליגנציה האנושית והדרכים להעריך ולמדוד אותה. התיאוריה, העומדת במרכזו של הספר, לפיה ישנם סוגים שונים ונפרדים של יכולות אנושיות, אותן מכנה גרדנר "אינטליגנציות", עומדת בסתירה לראייה הקונבנציונלית את האינטליגנציה כיכולת גלובלית אחת שבאה לידי ביטוי באמצעות הכשרים הלשוניים והמתמטיים-לוגיים בלבד.
ראייה קונבנציונלית זו היא עדיין מנת חלקם של מורים רבים. בעבודתי זו ניסיתי לפתח יחידת תוכן בספרות ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר. מקצוע הספרות משתייך למקצועות בהם דרך ההוראה והמשימות הנדרשות מהתלמידים מביאים לידי ביטוי בעיקר את האינטליגנציה הלשונית תוך התעלמות משימוש בכשרים אחרים כמו כשרון לציור או כשרון מוזיקלי. הנושא הספרותי אותו בחרתי הוא :מטפורות בשירי ילדים, הנושא לכשעצמו אינו פשוט והיווה עבורי אתגר להוראה.
ההשערות שאותן ניסיתי לאשש בעבודתי זו הן:
- ניתן להביא לידי ביטוי בהוראת נושא ספרותי שימוש בשבע האינטליגנציות השונות.
- הוראה ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות מסייעת להבנה טובה יותר של הנלמד.
תחילה, אנסה לעמוד על עיקרי תיאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' גרדנר
על המשמעות החינוכית של גישת האינטליגנציות המרובות ועל פיתוח תוכניות לימודים ברוח תיאוריה זו, לשם כך נעזרתי בספרו של תומס ארמסטרונג,"אינטליגנציות מרובות בכיתה"          (1996) שיישם את תיאוריית ריבוי האינטליגנציות למצבי הוראה ולמידה בכיתה.
מלבד הצגת הרקע התיאורטי שבבסיס תיאוריית האינטליגנציות המרובות אתן את הדעת גם לפירוש המושג "מטפורה" ולרקע תיאורטי אודות למקומה בשירת הילדים.
בשלב הבא אתאר את התוכנית שבניתי להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות ואת התהליך אותו עברתי בעת בניית התוכנית המבוסס על הרקע התיאורטי לעיל, וכמו כן אציג דיווח מיישום התוכנית בכיתה, התרשמותי ומסקנותיי מיישום זה.
מהרקע התיאורטי אודות תיאוריית האינטליגנציות המרובות ומהתנסותי המעשית, כפי שיתואר להלן,מתחדדת ההכרה שכל אחד מאתנו הוא יחיד ומיוחד וחובתו ואחריותו של כל איש חינוך להתייחס לכל ילד ככזה ולסייע לו בלמידה ובצמיחה.

תוכן העניינים:
מבוא
אינטליגנציה ע"פ פרופ' הווארד גארדנר
המשמעות החינוכית של גישת האינטליגנציות המרובות
פיתוח תוכניות לימודים ברוח האינטליגנציות המרובות
המטפורה ומקומה בשירת ילדים
פיתוח יחידת תוכן בספרות- מטפורות בשירת ילדים ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות
מתכנון לביצוע
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חוקרים רבים נתנו דעתם לפירוש המושג אינטליגנציה. בינה וסימון(1916) היו בין הראשונים לכך, על פי בינה וסימון קיימים שלושה קריטריונים לפעולת האינטליגנציה: חשיבה בכיוון מוגדר, כושר הסתגלות בעזרת פתרונות ארעיים והכושר לברור, לשפוט נכון ולבקר כל הנחה או פתרון.
גרדנר יצא מתוך תפיסה ביקורתית של מושג האינטליגנציה ה"מסורתי" של בינה והציע הגדרה חלופית. תפיסתו נבנתה על סמך ידע על האופנים בהם אנשים בעולם כולו מפתחים כשרים שיעזרו להם במהלך חייהם. גרדנר בחר לבחון התמודדויות של אנשים עם מצבי חיים אותנטיים. הוא אסף מידע על אנשים מתרבויות שונות ועל סוגים שונים של בעלי חיים, הוא התבונן בשינויים החלים באנשים ובבעלי חיים מן האוכלוסיות הללו כאשר מאמנים אותם בלמידת כשרים שונים. כמו כן הוא בדק את ההתאמה בין תוצאות של מספר מבחנים פסיכוטכניים הבודקים מגוון רחב של כשרים (שמעוני ולוין עמ' 14).
 
עבודה מס' 61446 SHOPPING CART DISABLED
ילדים בסיכון, 2001.
ניתוח מקרה של ילד בן 12 הנמצא בסיכון.
1,792 מילים (כ-5.5 עמודים), 3 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
פרטים דמוגרפים
שלבי גדילה
הופעה חיצונית
שגרת חיים
מאפייני  התנהגות ע"פ מודל ה - BASIC-PH
התנהגות הילד לפי מודל ה  BASIC PH
הסיכון בו נמצא הילד
ביבליוגרפיה

מדובר בילד בן 12, תלמיד כיתה ו' בבי"ס יסודי.
משפחתו מונה 12 נפשות, כאשר י' הוא בעצם הילד התשיעי בסדר הכרונולוגי של מספר הילדים במשפחה. לי' 8 אחים גדולים ממנו: 3 בנים ו-5 בנות ואחות אחת קטנה ממנו (האח הגדול הוא בן 25 והאחות הקטנה היא בת 8 - כיתה ג').
ההורים בעלי השכלה תיכונית. נכון להיום האב מובטל, אם כי בעבר הוא עבד במספר עבודות מזדמנות. כיום האם היא עקרת בית, אך בעבר היא עבדה עד לידתה של בת הזקונים.
מקור הפרנסה של המשפחה הוא מקצבת ילדים ומביטוח לאומי (הבטחת הכנסה).
מערכת חינוכית: כאמור יוסי הוא תלמיד כיתה ו'. הכיתה בה הוא לומד היא כיתה טיפולית בה לומדים תלמידים בעלי קשיי למידה, כגון: בעיית ריכוז, קשב ומשמעת.


 
עבודה מס' 65941 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שפה לטראומה, 2003.
בחינת הקשר שבין התפתחות השפה אצל הילדים בגיל הרך לבין טראומות שהם עברו.
6,635 מילים (כ-20.5 עמודים), 38 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת  העבודה הנוכחית היא לבדוק את הקשר שבין התפתחות השפה אצל הילדים בגיל הרך לבין טראומות שהם עברו. הטראומה יכולה להיות הן פחד רגעי, מקומי והן טראומה הנמשכת לאורך תקופה מסוימת ואז היא מכונה PSTD.
שאלת המחקר היא כיצד נרכשת השפה הן אצל ילדים והן אצל מבוגרים. מהן הגישות השונות ברכישת השפה ומהן התאוריות השונות בנושא, ומה הקשר בין רכישת השפה ומיומנויות דיור לבין טראומה במהלך הילדות.

בעבודה הנוכחית נסקור את התיאוריות אודות רכישת השפה מחד ומאידך את השפעת הטראומה על ילדים ומכאן נגיע להשערות אודות השפעת הטראומה והפוסט-טראומה על התפתחות כישורי השפה.

תוכן העניינים:
מבוא
מטרת העבודה ושאלת המחקר
הצגת הנושא
מושגים
פרק ראשון- מקורות הטראומה
1. מקור המושג
2. התפתחות המושג
3. מודלים המסבירים את הטראומה
המשמעות הפסיכואנליטית
פרק שני: השלכות הטראומה ותוצאותיה
1. השלכות הטראומה
2. סוגי טראומות והבחנה ביניהם
3. התפתחות סימפטומים ושלבי התפתחות
הערכת תוצאות הטראומה
פרק שלישי- השפעות והשלכות על תהליכי שפה
1.רכישת השפה בתהליכי התקשורת
2. הקשר בין שפה לחשיבה
3. פיתוח תהליכים ברכישת שפה דבורה
4. חשיבות המילה בתוך השפה
רצף בין מחשבה לדיבור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - תרשים זרימה

מתוך העבודה:
השפה הינה אחד הכלים בהם בני אדם מתקשרים עם החברה. התפתחות השפה אינה אחידה בין כל הפרטים בחברה, ובמיוחד אצל הילדים. השפה החלה להתפתח עם הצורך של האנשים לתקשר בינם לבין עצמם ולכן טבעי הוא כי יתפתחו מאפיינים מיוחדים לכל שפה, בעיקר על פי אופי אנשיה.
החל מתחילת המאה ה-20 ואילך הוצעו הסברים שונים לשאלה כיצד לומד האדם, מהם הגורמים המשפיעים על איכות הלמידה וקיצבה. החוקר המפורסם ביותר הוא ויגוצקי שהניח את התשתית למחקר אודות רכישת השפה. ניתן לסווג את ההסברים השונים לשלוש גישות עיקריות כשכל גישה מאופיינת בנקודת מבט שונה על התהליך הלמידה: הגישה ההתנהגותית, הגישה הקוגנטיבית והגישה החברתית.
 
עבודה מס' 61462 SHOPPING CART DISABLED
יסוד ההנאה בספרות החינוך המיני לילדים, 2000.
ניתוח 17 ספרים שנכתבו בנושא הריון ולידה בין השנים . 1957-1995
11,369 מילים (כ-35 עמודים), 27 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1. מבוא
2. שיטת המחקר
3. גישות שונות למין ולמיניות
4. כיצד ספרות הילדים מתמודדת עם השאלה: מה הם "יחסי מין"?
  א. יחסי מין וגילוי הסוד
  ב. מי מקיים יחסי מין
  ג.  מיהו האקטיבי בקיום יחסי המין?
5. המטרות לקיום  יחסי מין
6. תיאור יחסי מין בהקשר לזמן
7. דיון וסיכום
8. ביבליוגרפיה

מבוא
החלטתי להתמקד בחינוך המיני לילדים, באמצעות ניתוח הספרות הנכתבת בנושא. מקריאתי את
הספרות לילדים בתחום זה, הגעתי למסקנה כי רוב הספרים עוסקים בשאלה: "כיצד באים ילדים
לעולם?". כלומר הנושא המרכזי בספרות הילדים בחינוך המיני הוא הריון ולידה.
על מנת להביא ילדים לעולם בצורה הטבעית (ללא הפריית מבחנות), יש צורך בקיום יחסי מין בין
גבר לאישה. במושג "יחסי מין" אני מתמקדת בעבודה, ובדרך שמעבירים מושג זה לילדים.
  ידוע כי מיניות האדם בארצנו ובכלל, הוא נושא רגיש ומביך. עד לשנות ה50 -, לא נכתב אפילו ספר
אחד העוסק בנושא של ההולדה, בתחום ספרות הילדים (ברוך מירי, 1991, עמ' 95-111). אם נחשוב
לרגע על ההתלבטויות של הספרות לילדים בנושא המיניות ניתן לראות שהן לא פשוטות: איך
להעביר מידע זה ללא הרגשת מבוכה, האם לחשוף את הילד לכל הפרטים, או לפרט רק על חלק
מהנושאים? האם להתמקד יותר בחלק המדעי או הרגשי? אילו מסרים להעביר? אילו תמונות
להראות? ועוד. אני אחקור את הנקודות האלו ואבדוק מה בוחרים כותבי הספרים להדגיש ואילו
מסרים הם מעבירים לקוראים.
ישנן תפיסות תרבותיות שונות ביחס למין. בין היתר, במיוחד בחברות חילוניות מודרניות קיימת
תפיסה המדגישה היבטים של הנאה. לעומתן תפיסות מסורתיות המדגישות את הרבייה במרכז
החשיבות של המין, ומציגות אותה כמטרה הבלעדית לקיומו. התפיסות המנוגדות בולטות במשחק
המילים באנגלית: recreation (הנאה) לעומת procreation  (הולדה).
ברור כי ספרות הילדים תתמקד יותר במטרת הרבייה בהקשר ליחסי מין, משום שהנושא הוא
"הריון ולידה". אני מתכוונת לבדוק דווקא את המטרה השנייה שהיא ההנאה. כלומר  הנושא
המרכזי בעבודתי הוא: ההנאה שבקיום יחסי מין. אבדוק בעבודה זו את קיומה של ההנאה (אם
בכלל) בקיום יחסי מין ואת דרך הצגתה לילדים.

בחרתי בנושא זה משום שחשוב לדעתי ללמוד על השלכות החינוך בגיל הרך. עולה התהייה: איך
מציגים נושא כזה לילדים?
יבוא יום וילדיי ישאלו אותי את השאלה הזו: "כיצד באים ילדים לעולם?". כדי לענות על השאלה
אצטרך להתמודד עם הסוגייה של יחסי מין. ברור לי שזוהי סוגייה שמביכה הרבה הורים, ואני
קיוויתי דרך העבודה לנסות לחשוב איך לצאת מהמבוכה. לנסות להסביר לילדים בלי שקרים, בלי
עיוותים ותוך רצון שהילד יבין באמת את המושג "יחסי מין".
אני סבורה כמו כן שכל מושג שרוצים ללמד ילדים, צריך לקחת אותו בהקשר הרחב- כדי שלא
ייווצרו בעיות של אי הבנה לגביו. ומכיוון שהמושג הוא "יחסי מין", אסור ליצור מצב שיתעלמו
מהמטרה הנוספת שלו: ההנאה. כי אז מה שיקרה הוא, שילדים יחשבו שמקיימים יחסי מין אך ורק
לרבייה. האם זה נכון להעביר להם את המסר הזה?
ההנחה שלי היא שבעולם הידע הרחב של היום, שבו מתחנכים הילדים מהטלוויזיה ומהמחשב  -
אין מה להסתיר מהילד. בסופו של דבר הילד ידע הכל. אולם, חשוב לדעתי שהחינוך המיני יינתן
בבית ולא דרך אמצעים שלא ניתן לדעת מה הם בדיוק מעבירים ובאיזו דרך. בנוסף לכך, אסור
לדעתי להסתיר מידע שעלול בסופו של דבר ליצור בלבול או אי הבנה לגבי נושא מסוים.

שיטת המחקר
ברצוני להתמקד בנושא ההנאה באמצעות חקר הספרות לילדים. אבדוק את ספרות הילדים בנושא
ההריון והלידה. הספרות היא בלתי פורמלית ומיועדת לקריאה חופשית של הורים וילדים. אחקור
17 ספרים בנושא ההריון והלידה, אשר נכתבו בין השנים  .1957-1995
הדגימה שנלקחה כללה את כל הספרים אשר מצאתי בנושא זה. אולם, לא ניתן להיות בטוחים
שהספרים שמצאתי בספריות, כוללים את כל הספרים שנכתבו בתחום.
חלק מהספרים נכתבו על ידי אנשי מקצוע, שביכולתם להדגיש יותר את הצד המדעי לקיום יחסי
מין ופחות את הצד הרגשי. חלק מהספרים תורגמו משפות זרות לעברית. תרגום זה עלול ליצור
משמעויות אחרות בעקבות אוצר מילים שונה.
בתחילת העבודה אערוך סקירה ספרותית על תפישות שונות בנוגע למין ולמיניות. לאחר מכן, אברר
בספרים את הגדרתם ליחסי מין באופן כללי ואת המסרים שמועברים דרכם. לאחר מכן אבדוק את
המטרות לקיום יחסי מין: כאן בעצם אחפש את שתי המטרות לקיום יחסי מין, ובעיקר את מטרת
הנאה ואבדוק כיצד הן באות לידי ביטוי.
בסופו של דבר אבדוק את הגדרת יחסי המין על ציר הזמן ובעיקר את התדירות בספרים. כלומר,
אבדוק את האקט המיני עצמו: מה עושים לפניו? מה עושים אחריו? כמה פעמים מקיימים יחסי מין
וכד'.
למעשה, אערוך השוואה בין יחסי מין כפי שהם מופיעים בספרות הילדים, ובין כללי המציאות
והידע "האובייקטיבי" מהספרות הכללית לגביהם. לדוגמא, בסרטים שאנו צופים בטלוויזיה כיום,
ניתן לראות את יסוד ההנאה: המשיכה הגופנית והארוטיקה, כמטרה מרכזית לקיום יחסי מין.
יסוד זה בולט גם בספרות המבוגרים שנכתבת בנושא יחסי מין, ברומנים וכד'.
מעניין לבדוק כיצד הנאה זו תוצג בספרות הילדים. ברור שהנושא הוא הריון ולידה ולכן יסוד
ההנאה יידחק לפינה. אולם מכיוון שבודקים את המושג יחסי מין, חשוב גם להתייחס אליו, כחלק
מהמכלול.
לכל מושג ישנן אפשרויות שונות של הגדרה, של "הבניה". כך גם לגבי המושג "יחסי מין". ניתן
להגדיר אותו דרך יסוד ההנאה, דרך יסוד הרבייה או דרך שניהם. ניתן לקרוא לו בשמו, להתעלם
ממנו או לבחור במונחים אחרים כמו: "לעשות אהבה". האפשרויות להגדרה תלויות בגישות ובדעות
של אנשים אשר מתייחסים אליו, בין במודע ובין אם לאו.
בפרשנות של הטקסטים אנסה להיות כמה שיותר אובייקטיבית. אתייחס אליהם באמצעות דעות
של חוקרים שונים ביחס למין. אולם, הפרשנות היא מנקודת מבטי האישית וכך גם הסקת
המסקנות ועל כן צריך להביא מגבלה זו.


 
עבודה מס' 61559 SHOPPING CART DISABLED
התמודדות משפחה עם ילד הלוקה בתסמונת ADDH, 2002.
סקירת התפתחות התסמונת והשפעתה על הילד ומשפחתו.
7,229 מילים (כ-22 עמודים), 12 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא העבודה יתמקד בהתמודדות משפחה עם ילד הלוקה בתסמונת ה-ADDH- ליקויי קשב עם או בלי היפראקטיביות. כיצד מתמודדת ומתפקדת משפחה אשר אחד או יותר מילדיה אובחן כלוקה בתסמונת זו.
בעבודתי כאחות בריאות הציבור בקהילת הקיבוץ נתקלתי לא אחת במשפחות אשר להן ילד שאובחן כלוקה בADDH -. על אף המשאבים הגדולים שמציע הקיבוץ למשפחות אלו בקבלת סיוע ותמיכה, כל משפחה התמודדה בדרכה שלה ולעתים ההתמודדות הייתה רצופה קשיים ומשברים.
התמודדות המשפחה הייתה בכמה תחומים - מול מערכת החינוך, מול הסביבה החברתית, המשפחה הרחבה, חברי הילד ובני גילו וגם בתוך המשפחה עצמה. משפחות רבות הצליחו לעבור את המשבר, אך היו גם משפחות שהתפרקו עקב כך.
בשנים האחרונות גברה מאד המודעות לתסמונת הADDH- בעיקר בשל התייחסות התקשורת לנושא. לא אחת פורסמו כתבות בנושא ובעיקר בטיפול התרופתי ועוררו סערה ציבורית. כמו כן גברה גם המודעות מצד מערכת החינוך, עד כי לעתים נוצר הרושם כי תסמונת הADDH - הפכה בשל לחץ המורים מהפרעת התנהגות ל"מחלה" המחייבת טיפול תרופתי.
עבודה זו תסקור את התפתחות המושג ADDH וכיצד קיבל את הגדרתו הנוכחית. מה השתנה בשנים האחרונות בהתייחסות הרפואה, הסביבה ומערכת החינוך כלפי התסמונת וכיצד שינוי זה השפיע על הילד ומשפחתו. אתמקד בילד בעל התסמונת ובמשפחה המצומצמת - כיצד מתמודדת ומתפקדת משפחה זו בחיי היומיום ומה תפקידנו במערכת הסיוע הרב-תחומית כגורם עוזר ותומך בהתמודדות הרצופה לא מעט קשיים. אנסה לתאר דרך עיני המשפחה את הקשיים שהם חווים עד לרגע האבחון ומרגע שניתנה האבחנה, ההתמודדות עם הסביבה החברתית, המשפחה הרחבה, מערכת החינוך והילד עצמו. כיצד התמודדות זו משפיעה על תפקוד המשפחה עפ"י מחקרים שנערכו בנושא ומה תפקידן של מערכות התמיכה השונות בהגשת סיוע ועזרה, על מנת להקל על מצוקתן של המשפחות ולהתמודד בעת משבר.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. תסמונת הADDH- - מהי?
א. הגדרת ADDH
ב. כלי האבחון וההערכה
ג. שכיחות באוכלוסייה
ד. הגורמים לADDH-
3. הטיפול בתסמונת הADDH-
4. התפתחות המושג ליקויי למידה
5. המשפחה והילד בעל תסמונת הADDH-
א. חיי המשפחה ותיפקודה
ב. התמודדות עם אבחנה של ADDH
6. השתלבות הילד במעגל החברתי ובמערכת החינוך
א. שנות הגן
ב. ADDH בשנות ביה"ס
ג. בעיות הילד עם בני גילו וקשרים חברתיים
ד. דימוי עצמי
7. תמיכה בילד ובמשפחתו
8. דיון וסיכום
9. רשימה ביבליוגרפית
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>