עבודות [1-9] מתוך 56 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הפרטה":

עבודה מס' 50341 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך הפרטת חברת "בזק", 1999.
סקירת נושא ההפרטה בעולם, על בעיותיו, ויישומו בחברת בזק, תוך התייחסות לשאלה אם הופק הלקח מהנסיון העולמי.
7,997 מילים (כ-24.5 עמודים), 7 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הגדרה: "הפרטה" בעיקרה הינה "צמצום המעורבות הממשלתית הישירה בפעילות הכלכלית ושחרור מרבי של הסקטור הפרטי מעול הפיקוח וההכוונה המרכזיים".
הגל החדש, גל ההפרטה,  הגורף החל משנות ה-80 את המשק העולמי, משקף את חוסר שביעות הרצון ממשקלו של הסקטור הציבורי בכלכלה הלאומית ומאופי תפקודו ומעורבותו של המשק המרכזי בכוחות השוק הפועלים ב"שלושת העולמות":
הפרטה, באופן ספציפי יותר, מתייחסת להקטנת מעורבותה של ההמשלה בתהליך הייצור.
מעורבות זו באה לידי ביטוי בשני מישורים:
א. ע"י תקנות, הסדרים והגבלים  (Regulation).
ב. ועל ידי ייצור ישיר של מוצרים ושירותים עבור הציבור הרחב (חשמל, מים, תקשורת).
עד לשנת 1977 לא היתה בישראל קביעה ברורה של יעדים כהחלטה פוליטית מוצהרת.
עם המהפך הפוליטי באותה שנה, הוצהר רשמית שפני הממשלה לצמצום מעורבותה במשק וחשיפתו לכוחות השוק. אולם רק ב-1985 עם גיבוש התכנית הכלכלית לייצוב המשק (לאחר משבר המניות וקריסת המערכת הבנקאית) הוכרז על סדרת יעדים מפורשת כהחלטה פוליטית מוגדרת. ב- 1987 הכריז זאב רפואה, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות דאז על "מטרות ההפרטה" הבאות:
א. הקטנת מעורבות המדינה במשק,
ב. גיוס הון,
ג.  הגדלת התחרות החופשית.
ב-1988 הזמינה ממשלת ישראל תכנית הפרטה ל"בזק" מחברת הייעוץ האמריקנית  .F.B.C החברה האמריקנית גיבשה מטרה מרכזית להפרטה:"השאת רווחי הממשלה מהמכירה וקיצור זמן התהליך, בניסיון להביא לתוצאות הטובות ביותר בכל הקשור לחוב הממשלתי-פנימי או חיצוני". בעקבות כך מופיעה ההפרטה בספר התקציב כמקור מימון עיקרי לגירעון התקציבי, וזו עדות נוספת לחשיבות שיוחסה להפרטה בישראל כיעד פיסיקלי.
רק באוגוסט 1993 אימצה הממשלה רשימת יעדים שהגיש לה מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז, יוסף ניצני, השמה דגש על מגוון רחב יותר של יעדים, וכמו כן אימצה תיקון לחוק החברות הממשלתיות קרי, חוק ההפרטה , שכלל גם הוא את יעדי ההפרטה הבאים:
     הגברת היעילות הכלכלית ושיפור כושר התחרות של המשק.
     גיוס כספים מהשוק המקומי על ידי הממשלה.
     יצירת מקורות תעסוקה על-ידי חיזוק הסקטור הפרטי.
     הרחבת בסיס שוק ההון.
     גיוס הון זר ופתיחת שווקים חדשים.

בולט היעדרו של יעד מרכזי- חברתי, הנזכר ברוב הארצות בהן בוצעה הפרטה של חברות ממשלתיות, והוא
שיפור בחלוקת "הנכסים הלאומיים" וההכנסה הנובעת מהם.

תוכן העניינים:
פרק מספר 1': הפרטת חברות ממשלתיות- בעיות היישום
1. מושג "ההפרטה" - רקע כללי
1.1 : מושג ההפרטה - הגדרה.
1.2 : שיטות הפרטה.
2. יעדי ההפרטה
       2.1: יעדים ברמת המיקרו של המפעל הבודד.
       2.2: ברמת הענף שבו אמורה לפעול החברה המופרטת.
       2.3: השפעות מקרו-כלכליות.
       2.4: יעדים פיסיקליים.
       2.5: יעדים חברתיים.
       2.6: יעדים פוליטיים-אידיאולוגיים.
3. יעדי ההפרטה במדינת ישראל - סקירה התפתחותית
  טבלה 1': השוואת יעדי ההפרטה במדינות שונות ביחס לישראל.
4. בעיות היישום של תהליך ההפרטה
  4.1: התנגדות פוליטית.
  4.2: התנגדות ההנהלה ופתיחת הענף לתחרות
  4.3: החשש מפני שוק הון חלש.
  4.4: סמכויות הגוף המפריט.
  4.5: קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת.
  4.6: התנגדות העובדים.
5. בעיות היישום של תהליך ההפרטה בישראל
  5.1: התנגדות פוליטית.
  5.2: התנגדות ההנהלה.
  5.3: החשש מפני שוק הון חלש.
  5.4: סמכויות הגוף המפריט.
  5.5: קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת.
  5.6: התנגדות העובדים.
פרק מספר 2': הניסיון העולמי בהפרטת חברות ממשלתיות
1. הניסיון העולמי בהפרטת חברות ממשלתיות- רקע כללי
2. תהליך ההפרטה באנגליה
  2.1: פרופיל החברות הממשלתיות בבריטניה לפני ההפרטה
  2.2 : תקופה א' 1983 - 1979
  2.3 : תקופה ב' 1987 - 1984
  2.4 : תקופה ג' 1990 - 1988
  2.5 : תקופה ד' 1994 - 1991
  2.6 : ההפרטה בבריטניה - תמונת מצב נוכחית
  2.7 : יעדי ההפרטה בבריטניה - כישלון או הצלחה ?!
3. תהליך ההפרטה בצ'ילה
3.1 : פרופיל החברות הממשלתיות בצ'ילה לפני ההפרטה
3.2:  תקופה א' 1975 - 1973
3.3:  תקופה ב' 1983 - 1976
3.4 : תקופה ג' 1986 - 1984
3.5 : תקופה ד' 1993 - 1987
3.6 : ההפרטה בצ'ילה - תמונת מצב נוכחית
3.7 : יעדי ההפרטה בצ'ילה - כישלון או הצלחה ?!
4. לקחי ההפרטה בראי הניסיון העולמי
פרק מספר 3 ' : הפרטת "בזק"
1. חברת "בזק" - רקע כללי להפרטת החברה
2. בעיות היישום של תהליך ההפרטה "בבזק"
  2.1 :  התנגדות פוליטית ומטריצת הכוחות והכוונות.
  2.2 :  התנגדות ההנהלה ופתיחת הענף לתחרות.
  2.3 :  החשש מפני שוק הון חלש והתנהגות מניית "בזק".
  2.4 :  סמכויות הגוף המפריט.
  2.5 :  קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת- בעיות אמינות.
  2.6 :  התנגדות העובדים.
3. סיכום - האם הופקו לקחי הניסיון העולמי בהפרטת "בזק"
רשימה מקורות ביבליוגרפיים
 
עבודה מס' 62394 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך ההפרטה בבנק הפועלים., 2003.
8,959 מילים (כ-27.5 עמודים), 18 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
פרק א - יעדי ההפרטה
פרק ב -  שיטות ההפרטה
פרק ג - ההפרטה בישראל
פרק ד - הפרטת בנק הפועלים
סיכום
רשימת ביבליוגרפית

מבוא
נושא ההפרטה הפך להיות נושא מרכזי בסדר היום של הכלכלה העולמית. נושא זה, שהחל להיכנס
לתודעה הציבורית העולמית בסביבות אמצע שנות ה70 -, המשיך לצבור תאוצה במדינות רבות, ללא
קשר גיאוגרפי, כלכלי או תרבותי בינהן. מדיניות ההפרטה קיימת במדינות מערביות עם כלכלת שוק
חופשי, מדינות מפותחות ומתועשות, אך גם במדינות מתפתחות, במדינות קומוניסטיות לשעבר,
במדינות עם מדיניות כלכלית סוציאלית יותר, עם התערבות ממשלתית גדולה יותר בשוק. נתון זה
מפתיע, מאחר ולכאורה יש ניגוד בין כלכלת שוק והפרטת חברות לבין מעורבות ממשלתית בשוק
הקיימת בחלק מהמדינות העוסקות בהפרטה.
ההפרטה הינה נושא רחב המתייחס בעיקר להקטנת מעורבות הממשלה בתהליך הייצור. הקטנת
המעורבות יכולה להיות במספר אופנים ובעבודה זו אתייחס להפרטה במישור המצומצם של מכירת
חברות ממשלתיות לסקטור הפרטי, על ידי העברת מניות שבידי הממשלה לסקטור הפרטי, בצורה
כזו או אחרת.
נושא ההפרטה במדינת ישראל החל להיות נדון באמצע שנות ה80 -, בעיקר כתוצאה מלחץ
אמריקאי והתניית מתן ערבויות שנדרשו למשק הישראלי בהתחלת צעדי הפרטה ממשיים במדינת
ישראל. להפרטה בישראל תרמה גם העובדה שבשלטון הייתה ממשלת ליכוד ש דגלה בכלכלת שוק,
בניגוד לערכים הסוציאליסטיים של שלטון המערך הקודם. תהליך ההפרטה במדינת ישראל החל
צובר תאוצה מאז והגיע לשיאו בשנות  .1997-2000

בעבודה זו פירטתי את מטרות תהליך ההפרטה ואת השיטות השונות הידועות להפרטה בעולם, כמו
כן התמקדתי בהפרטה וביעדיה במדינת ישראל והבאתי כמקרה בוחן את תהליך מכירת בנק
הפועלים כדוגמה להפרטה בישראל.
בעבודתי זו נעזרתי בספרות מקצועית עדכנית ככל האפשר ובדוחות של רשם החברות של השנים
הרלוונטיות. כן סקרתי את העליות והמורדות שעבר תהליך ההפרטה בישראל, ואת  השינויים שעבר
יחד עם השינויים הפוליטיים שעברה המדינה כולה במהלך השנים.
כאמור, עבודה זו מתייחסת בעיקר לתהליך הפרטת בנק הפועלים, מידת הצלחת תהליך המכירה
והשגת היעדים שהוצבו מול הביקורת שנאמרה לגבי התהליך הספציפי הזה.

הערת מחבר: עבודה זו יכולה לשמש בסיס גם לעסקאות הפרטה שנעשו בחברות השונות ולאו
דווקא בבנק הפועלים בלבד, מאחר והבסיס שלה רחב דיו להכיל את כל סוגי החברות הממשלתיות
בארץ ובעולם.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום בכל המקומות.


 
עבודה מס' 64642 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברת נפטא, 2002.
ההפרטה באופן כללי, נושא ההפרטה בישראל, והפרטת חברת נפטא בפרט.
6,215 מילים (כ-19 עמודים), 11 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא ההפרטה הוא עניין מורכב, סבוך ורב פנים, הן בישראל והן בעולם, וזאת בשל השיטות הרבות ליישם הפרטה והקשיים (בירוקרטים, כלכליים ועוד) המתלווים לתהליכים השונים בין מדינה למדינה, בין חברה לחברה.
בעבודתי זו, שרטטתי בקווים כלליים את תהליכי ההפרטה בישראל ובעולם.
מרכז עבודתי התמקד בחברת נפטא.
בתחילה תיארתי את החברה באופן כללי, אחרי כן, ניסיתי להסביר: מדוע החברה הופרטה, כיצד היא הופרטה, מה היו הקשיים שנלוו לתהליך ותוצאותיה הכספיות של ההפרטה.
לבסוף, ניסיתי לשקף בתמציתיות, מה קורה בחברה כ-8 שנים אחרי ההפרטה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - דיון כללי בנושא ההפרטה
  א. הגדרה
  ב. טימהיר - במה כרוכה הפרטה
  ג. השלבים בהפרטת חברה ממשלתית
  ד. המניע לתהליך
  ה. התועלת
  ו. החסרונות
  ז. טכניקות של הפרטה
פרק 2 - ההפרטה במדינת ישראל
  א. רקע כללי
  ב. ההפרטה בישראל
  ג. היסטוריית הפרטת חברות בישראל
פרק 3 - רקע ותיאור החברה
  א. כללי
  ב. נתונים כספיים על החברה
  ג. פעילות חיפושי נפט וגז בחו"ל
  ד. גורמי סיכון (כללי)
פרק 4 - תהליך ההפרטה של החברה
  א. מדוע הוחלט להפריט את החברה
  ב. המהלכים והתחזיות שלפני ביצוע ההפרטה
  ג. ביצוע ההפרטה בפועל
  ד. במה דנה הצעת המכר
פרק 5 - חברת נפטא כ-8 שנים אחרי ההפרטה (נכון ל-31.12.2001)
  א. כללי
  ב. המצב הכספי
סיכום
ביבליוגרפיה

הערה: חלק מהמקורות הם מחברת נפטא, שתמצות שלהם נמצא בעבודה.

מתוך העבודה:
הפרטה מוגדרת כהעברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית. משמעותההפרטה הינה הקטנת חלקה ורמת מעורבותה הישירה של הממשלה במשק והגדלת חלקו של הסקטור הפרטי בפעלות הכלכלית,בשליטה ובבעלות על הנכסים.
 
עבודה מס' 10257 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת המשק בהונגריה, 1994.
סקירת נסיונות הפרטה בהונגריה, שיטות ותוצאות. תנאים להפרטה והסבר על הפרטת הבנקים.
5,959 מילים (כ-18.5 עמודים), 8 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא.
2. הקדמה- מהי הפרטה.
3. תנאים להפרטה.
4. ביצוע ההפרטה בפועל.
5. הפרטת הבנקים.
6. סיכום.
7. ביבליוגרפיה.

העולם תמיד התעניין בצמיחתן הכלכלית של הארצות הסוציאליסטיות.
מאז חוסל ההרס שנגרם על ידי מלחמת העולם השניה ועד אמצע שנות השבעים, היה להתפתחות המשק של הארצות הסוציאליסטיות האירופאיות אופי אקסטנסיבי ביסודו. קצב ההתפתחות גדל במידה ניכרת אולם לא פרץ קדימה. מאז השיחרור הפכה הונגריה למדינה תעשיתית אולם קומוניסטית, אשר אמצעי היצור כולם בבעלות הממשלה. מאז הקמת מועצה לעזרה הדדית כלכלית (מלכ"ה) ההכנסה הלאומית של הארצות הסוציאליסטיות גדלה במשך שלושת העשורים האחרונים כמעט פי שלוש.
בשנות השבעים התגבשה המחשבה כי אולי רצוי להפוך את המשק ליותר פתוח, ולהביא יזמים מבחוץ. אי לכך החלה ממשלה למכור חברות בבעלותה ליזמים פרטיים.
התפתחותם הכלכלית של הארצות אלו הפכה בשנים האחרונות מורכבת יותר; השתנו יחסי הגומלין בין גורמי הצמיחה ואופי התהליכים הכלכליים. הצמיחה מתאפשרת כתוצאה מפעולת גורמים רבים ועל כן אין זה קל לאפיינם, אולם ניתן לציין את הגורמים החשובים ביותר הקובעים את קצב הצמיחה הכלכלית: גודל כח העבודה האזרחי, מבנהו של כח זה והתפתחותו הטכנית, אמצעי היצור, הבעלות עליהם, ההשקעות ומידת יעילותם.

מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את ניסיונות ההפרטה בהונגריה, את שיטותיהן, ואת תוצאות ההפרטה. השיטה תוצג להלן, תוך פרוט לגבי מהותה ותוצאותיה.
 
עבודה מס' 60398 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברת בזק, 2001.
תיאור ההפרטה כתהליך וההפרטה כחלק מפתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
8,661 מילים (כ-26.5 עמודים), 14 מקורות, 359.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרטת חברת בזק

תוכן עניינים
הקדמה
פרק 1: רקע
      הקמת בזק, מבנה החברה והאחזקות
      סקירת שוק התקשורת בישראל והפתיחה לתחרות
פרק 2: הפיקוח על חברת בזק
      הועדות הציבוריות והצוותים הבין משרדיים והמלצותיהם
      וועדת גרונאו
      המלצות מול מציאות
פרק 3: תהליך ההפרטה ומשמעותו
      חשיבות ההפרטה ומשמעותה לחברה ולענף
      מערכת השיקולים: מקסום רווח או הסדרת הענף?
        עמדות הצדדים המעורבים
פרק 4: היכן עומדת חברת בזק כיום?
      מצב פיננסי (ניתוח דו"חות כספיים(
             רמת תעריפים
             מוכנות טכנולוגית
             איכות וכמות כ"א
             התייחסות לתנאי ההפרטה
             מה מידת האגרסיביות שתפעיל בזק מול מתחרותיה?
פרק 5: מנגנון הפיקוח העתידי על בזק
      הקושי בפיקוח על מונופול
      הבעייתיות בחיזוי תהליכים בשוק דינמי
      כיצד צריך להראות מנגנון ההסדרה העתידי על בזק?
סיכום
נספח - נוהל המכירה
ביבליוגרפיה
הערת מערכת: הרשימה הביבליוגרפית כוללת מקורות פנימיים שאינם זמינים לציבור ודוחות
של חברות כלכליות.

הקדמה

ענף התקשורת הפך בשנים האחרונות לענף כלכלי מוביל וחשוב במשק הישראלי. התפתחויות
טכנולוגיות ושינויים מבניים בענף יצרו ענף דינמי ותוסס אשר משמש מנוף לצמיחה במשק, תוך
הגדלת תועלת החברה והכלכלה בישראל.

בבסיס הצמיחה המואצת בענף התקשורת בישראל נמצאת הקמת חברת בזק והפרדתה ממשרד
התקשורת1. יכולתה של החברה לסגור את פערי הביקוש ולפתח תשתיות מודרניות יצרה את תחילת
הדרך להקמת שוק תקשורת תחרותי ופורה ואפשרה לפתוח בשלבים מתקדמים יותר תחומים
מסוימים לתחרות.  בין התחומים אשר נפתחו עד כה לתחרות ניתן למצוא את שוק השיחות הבין-
לאומיות, שוק הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, שוק הסלולר (להל"ן - "רט"ן" רדיו טלפון נייד)
ועתה אנו נמצאים בשיאו של תהליך פתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות (תשתית,
תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה).

כיום, ישנם מספר תהליכים מרכזיים אשר נותרו בדרך להשגת שוק תקשורת פתוח ותחרותי. שני
תהליכים מרכזיים ביותר הנם הפרטת חברת בזק ופתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
בעבודתי זו אדון בהפרטת בזק גם בהיבט ההפרטה כתהליך וגם בהיבט ההפרטה כחלק מפתיחת
שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.

הפרק הראשון בעבודתי יציג את הרקע לעבודה. פרק זה יעסוק בהקמת חברת בזק ובמבנה הבסיסי
של שוק התקשורת בישראל.

הפרק השני יעסוק בפיקוח על חברת בזק. אציג בקצרה תמצית של הועדות הציבוריות והצוותים
המקצועיים שקמו בשנים האחרונות ואת המלצותיהם. לצורך הבנת הקושי בפיקוח על גוף
מונופוליסטי כחברת בזק, אציג ביתר הרחבה את פעולתה של הועדה האחרונה שפעלה - ועדת
גרונאו ואפרט את אופן התממשות התחזיות אל מול המציאות.

בפרק שלוש, אפרט את משמעות תהליך ההפרטה (אשר יפורט בנספח) וחשיבותה לחברה ולענף
ואציין את מערכת השיקולים בעת ההפרטה. אסיים בהצגת עמדות הצדדים המרכזיים המעורבים
בתהליך.

הפרק הרביעי יעסוק בתיאור מצבה של חברת בזק כיום מבחינת: מוכנות טכנולוגית, כ"א, רמת
תעריפים וניתוח פיננסי אשר להם השלכות על חלק מהתנאים אשר מופיעים בנוהל המכירה. בסוף
הפרק אתייחס גם למידת האגרסיביות אשר ניתן לצפות מחברת בזק בעת פתיחת שוק התקשורת
לתחרות.

הפרק האחרון בעבודתי יעסוק בשאלת מנגנון הפיקוח העתידי על חברת בזק. אציין את הקושי
שקיים בפיקוח על מונופול וזה הקיים בביצוע תחזיות בשוק תקשורת דינמי. אסכם בחיווי דעתי על
מנגנון הפיקוח העתידי על חברת בזק.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ראוי לציין כי מבין כל החברות הממשלתיות, חברת בזק הנה החברה בעלת סך ההכנסות הגבוה ביותר, גבוה אף
מהכנסות חברת חשמל, מקורות, תע"א, כי"ל, אל-על, צים ובז"ן.


 
עבודה מס' 66988 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת בזק , 2008.
סקירת תופעת ההפרטה ובחינת ההפרטה של חברת "בזק" והפרדתה ממשרד התקשורת.
9,133 מילים (כ-28 עמודים), 20 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תהליך מכירתן של חברות ממשלתיות בישראל עלה לסדר היום הציבורי במחצית שנות השמונים. תהליך זה, של העברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית מוגדרת בשם -הפרטה. ההפרטה היא תופעה שחוצה גבולות גיאוגרפיים ונקוטה במשטרים שונים זה מזה.
הפרטתן של חברות ממשלתיות או חברות בבעלות ציבורית אחרת, הינה אחת התופעות  הבולטות של כלכלת העולם החופשי בעשור האחרון. ההפרטה מקיפה חלק ניכר מארצות העולם המערבי וסוחפת לתוכה מדינות נוספות רבות בעולם השלישי. בשנים האחרונות התרחב התהליך גם לארצות הגוש המזרחי ולדרום אמריקה.
ביסוד רעיון ההפרטה, השקפת עולם הסבורה כי משק המנוהל ע"י גופים ציבוריים, הוא בזבזני מטבעו, וכי שיטת הניהול של המשק הציבורי יעילה פחות משיטת הניהול במשק הפרטי.
במשק הפרטי, הדגש הוא על ביצוע המשימות, תוך ניצול נכון של תקציב קבוע ונתון מראש. אין דגש בכלל על יעילות  וכדאיות כלכלית. לא נשאלת השאלה האם סוג השירות הניתן ורמתו הוא בעדיפות גבוהה אצל הלקוחות (האזרחים), ולשביעות רצונם. המנגנון הבירוקראטי נוטה מטבעו לגדול באופן מתמיד ולהרחיב את היקף מתן השירותים, תוך ניצול משאבים הולכים וגדלים מהקופה הציבורית.
בנוסף הניהול במשק הציבורי נקבע ע"י המערכת הפוליטית, האחראית, בין השאר, על מינוי ההנהלה בחברות. כל ארגון, הנשלט ע"י אנשי ציבור נבחרים, נתון ללחצים, להשפעות ולשיקולים שאינם קשורים בהכרח להישגיו הכלכליים של הארגון. רק ארגון, החייב דין וחשבון לבעלי המניות, הפועלים בהתאם לשיקולים עסקיים, יכול להתנגד ללחצים, לקבל החלטות שמטרתן השגת רווחיות מקסימאלית. בהתאם, ניצול אופטימאלי של המשאבים וגורמי הייצור של המשק יושג בכלכלה המופעלת ע"י כוחות השוק, המבוססת ומונהגת ע"י הסקטור הפרטי, ואשר המעורבות הממשלתית בה הינה מינימאלית.
גל ההפרטה לא פסח אף על המשק הישראלי, וזה למעלה מעשור שנים הוא מתמודד בסוגיה זאת ברמות הצלחה שונות. כבר בשנות החמישים בוצעו צעדי הפרטה רבים, בכלל זה של חברות ממשלתיות וכן פעולות של קבלנות בשלטון המרכזי והמקומי, וצעדים רבים אחרים. צעדי ההפרטה מגוונים בוצעו להלכה ולמעשה הן בידי ממשלות השמאל והן בידי ממשלות הימין.

בעבודה זו נסקור את תופעת ההפרטה, בארץ ובעולם, נעמוד על שיטות ההפרטה השונות, בעיות ביישום, היתרונות והחסרונות שבהליכי ההפרטה.
כדוגמא לחברה אשר עברה הליך בהפרטה בחרתי בחברת בבסיס הצמיחה המואצת בענף התקשורת בישראל נמצאת הקמת חברת בזק והפרדתה ממשרד התקשורת. יכולתה של החברה לסגור את פערי הביקוש ולפתח תשתיות מודרניות יצרה את תחילת הדרך להקמת שוק תקשורת תחרותי ופורה ואפשרה לפתוח בשלבים מתקדמים יותר תחומים מסוימים לתחרות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ההפרטה מהי? רקע, תהליך וביצוע.
     א.  תופעת ההפרטה.
     ב. מטרות ההפרטה ויעדיה.
3. פעולות לקראת ההפרטה.
    א. סוגי ההפרטה ושיטותיה.
    א.1 שיטות ההפרטה במדינות מתפתחות.
4. התהליך וישומו
    א. פרדוקס ההפרטה
    ב. המערכת התומכת בתהליך ההפרטה
    ג. מעורבות ההנהלה והעובדים בתהליך ההפרטה.
5. הפרטת חברות ממשלתיות בישראל
    א. חוק החברות הממשלתיות.
    ב. הפרטת חברות לפני המהפך של שנת 1977.
    ג. הפרטת חברות לאחר המהפך של שנת 1977.
6. תוכנית ההפרטה של הממשלה החדשה.
7. הפיכת שירותים ממשלתיים ליחידות עצמאיות- חברת "בזק"
8. חברת "בזק"
    א. תולדות החברה ותחומי פעולתה
    ב. מניעי ההקמה.
    ג. צעדי ההפרטה.
    ד. "הושלמה הפרטת בזק"
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה.

מתוך העבודה:
הפרטה מוגדרת כהעברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית. משמעות ההפרטה היא הקטנת חלקה של הממשלה ורמת מעורבותה הישירה במשק, והגדלת חלקו של המגזר הפרטי בפעילות הכלכלית, בשליטה על הנכסים ובבעלות עליהם. ההפרטה מסמלת ראייה מסוימת של צורכי החברה, וחשיבה מחודשת בדבר חלקה של המדינה בפעילות עסקיות. ההפרטה משקפת את הדעה, כי המשק המבוסס יותר על המגזר הפרטי ופחות על הממשלה, הוא יעיל יותר כלכלית, ומנצל בצורה טובה יותר את משאביו לטובת אזרחיו. מכאן, רצוי לפעול לצמצום המעורבות הממשלתית, בין היתר, על ידי מכירת חברות ממשלתיות, והקטנת בעלותה על פעילויות עסקות.
ההפרטה משקפת את הדעה, כי משק המבוסס יותר על המגזר הפרטי ופחות על הממשלה, הוא יעיל יותר כלכלית, ומנצל בצורה טובה יותר את משאביו לטובת אזרחיו. המונח הפרטה נטבע בשנת 1948 ונכנס לשפה המדוברת בין השאר בעקבות שימוש תכוף בו במגזין אקונומי סט הבריטי בשנות השמונים. (ליאון,1992)
 
עבודה מס' 60770 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת בתי כלא, 2001.
הצגת המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל, יעילות ההפרטה של בתי הכלא ובדיקת הההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא.
8,942 מילים (כ-27.5 עמודים), 30 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרטת בתי כלא

תוכן העניינים
מבוא
פרק א': תפקיד בתי כלא
       1.1 מטרות הכליאה
                1.1.1 הרחקה והמנעה
                1.1.2 ענישה
                1.1.3  שיקום
       1.2  תפוקות בתי כלא
                1.2.1 הקניית יציבות
                1.2.2 הכרת האסיר במשגה
                1.2.3 שיקום
       1.3 תהליך השיקום
פרק ב': הפרטה
       2.1 סוגי הפרטה
                2.1.1 הפרטה במישור הלאומי
                 2.1.2 הפרטה במישור המקומי
                2.1.3 הפרטה המקבילה לייצור הפרטי
       2.2 שיקולי הפרטה
                2.2.1 הפרטה במישור הלאומי
                2.2.2 הפרטה במישור המקומי
                2.2.3 הפרטה המקבילה לייצור הפרטי
פרק ג': האם יש מקום להפרטת בתי כלא?
       3.1 היבטים כלכליים ותפוקות נדרשות
                 3.2 שיקולים הנובעים מאינטרס לאומי
                 3.3  שיקולים הנובעים מהיבט הומני
                 3.4  היעדר סמכות לכאורה
                3.5 ניגודי אינטרסים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
הרעיון של בתי כלא פרטיים אינו חדש. באנגליה היו מקובלים בתי מעצר מקומיים
תמורת תשלום עוד בעבר הרחוק והדבר גם התקבל בארה"ב בשנותיה הראשונות. מסורת זו
נמשכה עם אנשים פרטיים שעיסוקם היה כליאה, כמה עשרות שנים במהלך המאה ה .18 -
הרעיון יושם בימיה הראשונים של ארה"ב1, חדל והועלה שוב בשלהי המאה ה2 19 -. מאז דעך
הרעיון, כאשר במחצית שנות ה80 - עוד נתפש רעיון הפרטת בתי הכלא כלא יותר מאשר דיון
תיאורטי. בשנות ה80 - דובר על הפרטת בתי הכלא כחלק מתהליך הפרטה גדול שעבר על
המשק האמריקאי .3
כבר מתחילתו היה רעיון הפרטת בתי הכלא שנוי במחלוקת, כאשר בראש המתנגדים
עמדו עורכי הדין הפרטיים שראו בכליאה הפרטית מעין ענישה כפולה, או תשלום כפול, שעל
הנידון לשלם בעבור מעשיו. מצד אחד הוא נשפט על ידי המדינה ונידון לכליאה, ומאידך הוא
נמסר לכליאה פרטית המנוהלת אף היא על ידי בעלי אינטרסים הגורעים מרווחתו של האסיר.
ההפרטה המובילה מבחינות מסוימות לידי התייעלות, גורעת מהתפוקות של הכליאה, שכן
השירות הניתן באופן פרטי אמור לשרת לא רק את מקבלי השירות, היינו האסירים, כי אם גם
את הכולאים ואלה מעוניינים לצמצם בהוצאות - דבר הבא על חשבון האסירים. מדובר
באוכלוסייה חלשה במיוחד, אשר היא ראשונה להפגע מתהליך הפרטה זה, כשם שהפרטת
חינוך לאוכלוסיות חלשות מוביל בעיקר לפגיעה ברמת החינוך הנובעת מהאינטרסים של
הזכיינים.4
רעיון הפרטת בתי הכלא בעייתי במיוחד ומעלה שאלות שונות הנובעות מהמגבלה
המיוחדת שבפניה עומדים לקוחות מתקן הכליאה. בראש וראשונה הם אינם אדונים לגורלם
ומכיוון שכך, הם מנועים מלפעול למען זכויותיהם או לדרוש החלפת השירות, היינו הכליאה,
במתקן חלופי. בנוסף לכך, הכליאה הינה פועל יוצא של פסיקה שיפוטית. פסיקה זו הינה תוצר
של רשות ממלכתית והאסירים הינם חלק של הציבור הרחב המצוי במשך כל חייו
באינטראקציה עם השלטונות. אינטראקציה זו מתבטאת החל מזהות ורישום וכלה בחובות
האזרח כלפי הממשל, כמו החובה לשלם מסים, לשרת בצבא, לשלוח את הילדים לבית הספר
וכיו"ב.
מכיוון שמדובר באינטראקציה בין האזרח לשלטון, אזי קיימת גם מחוייבות של
השלטון כלפי האזרח ועצם הפרטת שירותים ציבוריים הינה בעייתית, מכיוון שהכתובת
לתלונות או לשינויים אינה במישרין רשויות השלטון, כי אם רק באופן עקיף. מלכתחילה
הטענות העלולות לנבוע כתוצאה ממחדלים שונים מופנות לזכיינים והדבר מסרבל את תהליך
השגת הסעד מהמדינה, שמלכתחילה מהווה גורם המחייב את אותם שירותים ומן הסתם גם
אמורה לשאת באחריות כלפיהם. האמור לגבי כלל השירותים הציבוריים תקף הרבה יותר
לגבי אוכלוסיות חלשות, שאינן יכולות לקבל שירות שיוויוני אשר אינו ניתן על ידי המדינה
מתוקף חוק, כשבתחתית הסולם נמצאים אסירים שתנועתם מוגבלת וזכויותיהם נלקחו מהם,
מבלי שיוכלו לפעול לטובת שינוי כלשהו למען עצמם.
בשאלת הפרטת בתי הכלא יש לעמוד על היבטים תחוקתיים, ובכללם ניגודי
אינטרסים העלולים להתהוות, ההיבט ההומני המקבל חיזוק בחוק יסוד: כבוד האדם
וחירותו, בתפוקות ויעדים של בתי הכלא ובראשם שיקום האסיר והכנתו לקראת חזרה
לחברה, מבלי שיהווה איום כלפיה, כשאלה נוגעים לאינטרסים הלאומיים וכן עומדת השאלה
של היעדר סמכויות בידי גוף פרטי לנקוט באותם נוהלים שיש לרשויות הציבוריות. בעבודה זו
נרצה לטעון כי הפרטת בתי הכלא אינה מוסרית וכן נגועה בליקויים שונים מבחינה משפטית.
לצורך בחינת ההצדקה של הפרטת בתי כלא, נציג בפרק הראשון את תפקיד בתי
הכלא, כפי שבא לידי ביטוי בגישה המשפטית-קרימינולוגית בכלל ובפקודת בתי הסוהר
ותקנות בתי הסוהר בפרט, כשאלה מהווים את הבסיס החוקי לפעילות שירות בתי הסוהר.
פרק זה אמור לעמוד על המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל ולבטא את הצרכים הנובעים
מהכליאה ובכלל זאת להוות סימן דרך למחדלים העלולים להיגרם כתוצאה מהפרטתם של
בתי כלא. הפרק השני ידון בנושא ההפרטה ויפריד בין סוגי הפרטה שונים, כלומר בין תוצרים
אזרחיים העשויים להתבצע באופן יעיל יותר על ידי גופים פרטיים, בין שירותים מקומיים
ולאומיים, כמו שירותי תשתיות [מים, חשמל, טלפון וכו'] ובין שירותים חיוניים, שהינם בעלי
רגישות גבוהה, כמו בריאות, בטחון, בתי סוהר וכו'. לאור האמור בשני פרקים אלה נדון בפרק
השלישי על ההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא, כשאת מסקנותינו נגיש
בסיכום.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. J.G., Dipiano, Private Prisons: Can They Work? Panopticons In The Tewnty-First Century, New England
.Journal on Criminal and Civil Confinement, 1995, pp. 172-173
2,. D.N., Wecht, Breaking The Code of Deference: Judicial Review of Private Prisons, Yale Law Journal
.1987, p. 816
3. W.L., Ratliff, The Due Proccess Failure of America's Prison Privatization Statues, Seton Hall Legislative
.Journal, 1997, p. 374
4. J.H., Vallarelli, State Constitutional Restraints on the Privatization of Education, Boston University Law
.Review, 1992, pp. 382-383


 
עבודה מס' 65677 SHOPPING CART DISABLED
השלכות הפרטת התעשיות הביטחוניות בישראל- שאלה של נקודת מבט, 2007.
האם הפרטת תע"ש אכן תפגע בביטחון המדינה או שטיעון זה משמש את המתנגדים להפרטה במאבקם למנוע אותה?
5,148 מילים (כ-16 עמודים), 20 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעשורים האחרונים עוברת כלכלת מדינת ישראל שינויים מרחיקי לכת. אחד התחומים הבולטים ביותר במסגרת תהליכים אלו היא העברת חברות ומפעלים שהיו בידי המדינה עד לאותו זמן לידיים פרטיות. התהליך בכללו מכונה "הפרטה" (privatization). ההפרטה היא אומנם מעשה בעל השלכות כלכליות ועסקיות מרחיקות לכת אולם יש לה גם השלכות משמעותיות ביותר על מעמדם של העובדים באותם גופים, שכרם, תנאי העסקתם והזכויות הסוציאליות שלהם.
השיח הכלכלי, המבוסס על מאזני רווח והפסד, ביקוש והיצע ותוצאות עסקיות, נוטה לעתים להיות עיוור להשלכות שיש למהלכים כלכליים על חייהם ורווחתם של העובדים.

הפער בין השיח הכלכלי לשיח זכויות העובדים הוא מהותי ובלתי-מתיישב האחד עם השני. השיח הכלכלי מציג את ההפרטה כתהליך הכרחי של התייעלות והשתכללות המחייב גם, אם יש צורך בכך, פיטורי עובדים, קיצוצים בשעות עבודה ובשכר והרעת תנאיהם הסוציאליים כרע הכרחי. ההחזקה הממשלתית בחברות אלו מוצגת כבלתי-יעילה וכמייצגת מבנה שוק מיושן וריכוזי שאינו תואם את הסטנדרט העולמי.

השיח אותו אכנה כאן "זכויות העובדים" מדגיש את ההשלכות שיש להפרטה על זכויות העובדים ומתריע מפני קיפוח ופגיעה בהם במעבר לידיים פרטיות מתוך ההנחה כי המדינה כמעסיק מחויבת במידה רבה לשמירה על זכויותיהם הבסיסיות בעוד מעסיק פרטי מחויב רק לשאלת הרווח והיעילות.

המקרה בו אעסוק, הניסיונות להפריט את התעשיות הביטחוניות, הוא מקרה מבחן של הפרטת גוף המייצר מוצרים החיוניים לביטחון המדינה ושהפרטתו מייצרת שיח מורכב המערב טיעונים בדבר הפגיעה בביטחון המדינה, פגיעה בזכויות העובדים והצורך בהתייעלות כלכלית.

שאלת המחקר היא הפרטת תע"ש אכן תפגע בביטחון המדינה או שטיעון זה משמש את המתנגדים להפרטה במאבקם למנוע אותה?

מטרת המחקר היא לנסות למפות את האינטרסים הסותרים ולנקות את השיח סביב ההפרטה מ-"הרעשים" המלווים אותו ולנסות להגיע למסקנות ביחס להשלכות שתהא להפרטת תע"ש על ביטחון המדינה ועל זכויות העובדים בה.

המתודה בה אעשה שימוש היא של ניתוח איכותי של השיח, כלומר- האופן בו מתארגנת התקשורת המילולית, הכתובה והסימבולית סביב נושא מסוים, מי הם הדוברים והמשיבים ואילו כלים משמשים אותם במהלך התקשורתי. ניתוח שיחני משמעותו לא פרשנות המילים עצמם בלבד אלא התייחסות למה שהן מסתירות, מחליפות ומבקשות להשיג.    

תוכן עניינים
*מבוא
*רקע תיאורטי
1. הפרטה
2. הפרטה בישראל
*הפרטת התעשיות הביטחוניות כבעיה ביטחונית, סוציאלית וכלכלית- מי צודק?
השיח הכלכלי
השיח הביטחוני
שיח הזכויות
הפרטת תע"ש- ערבוב של טיעונים
*סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הפרטה היא תופעה כלל-עולמית. התהליך של הפרטת חברות ממשלתיות קיבל תנופה משמעותית החל משנות ה-80 בבריטניה תחת שלטונה של מרגרט תאצ'ר. אולם התהליך מלווה תמיד בביקורת חריפה נגדו בעיקר מצד ארגונים מקצועיים המוחים כנגד הפגיעה בזכויות העובדים. גם במקרה של ישראל נתקלו ניסיונות להפרטה בהתנגדות נמרצת של נציגי העובדים ובראשם ההסתדרות הכללית.
כ"ץ (1997: 18) מציג 4 הבחנות אנליטיות בסיסיות ביחס להפרטה:
א.גישה הרואה בהפרטה תוצאה של פעילות יזמית-פרטית של "כוחות השוק" הנכנסים לתחום הסקטור הציבורי.
ב. גישה הרואה במרכז הפוליטי והשלטוני את מחוללי ההפרטה.
ג.גישה הכוללת תחת המושג הפרטה לא רק חברות אלא גם מגוון של שירותים שסופקו בעבר ע"י השלטונות וזרועותיהם.
ד. הגישה האקדמית הרואה בהפרטה תופעה חדשה שהופיעה משנות ה-80 ואילך.
 
עבודה מס' 65959 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תגמול לעובדים לבין מידת התנגדותם להפרטת הנמלים בישראל, 2000.
ההפרטה מבחינת יחסי העבודה- כיצד המעבידים והעובדים רואים את ההפרטה כמשפיעה עליהם.
10,454 מילים (כ-32 עמודים), 32 מקורות, 268.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בנושא הפרת רשות הנמלים והתנגדות העובדים להפרטה, מחשש לרעה באיכות עבודתם.

המעבר של הבעלות על תעשיות המנוהלות על ידי המדינה לשעבר לידי המגזר הפרטי והכנסת נהלים ומנהלים השייכים למגזר הפרטי אל תוך אספקת השירותים הציבוריים מושך אליו התנגדות עזה. אלו שראו עצמם מפסידים משינוי שכזה יכלו להסתמך על מיקוד תשומת הלב בבעיות או העלויות הנלוות לשינוי ובהעצמתן. הביקורת  הרצינית ביותר לגבי הרפורמות בישראל הגיעה מאלו שהצביעו על ההשפעה המיידית והגבוהה לטווח הקצר על מקומות עבודה. וכמובן, ההשפעה על ליכוד חברתי של רפורמות מרכזיות הנה בבחינת דאגה גדולה לממשלות.
ההפרטה נתקלת במקומות רבים בהתנגדות. העובדים חוששים לקביעותם, וחלקם חוששים להטבות הלא הגיוניות שצברו במשך השנים. הם חוששים גם כי הקביעות שקיבלו יפוג תוקפה.
על פי סקירת הספרות יש לעובדים ממה לחשוש: זכויות עובדים מורעות בעת הפרטה ולחלק מהם אף יפגע שכרם ומעמדם בעבודה, דבר שיפע בהנעה שלהם לעבוד. יצויין כי ההתייחסות בעבודה זו למוטיבציה אינה רק מבחינת הפסד לארגון אלא אף הפסד לפרט- פרט שאין לו מוטיבציה ללכת לעבודה, איכות חיי העבודה שלו נפגעת.
המחקר בדק מדגם מעובדי רשות הנמלים באמצעות שאלון טלפוני. חלקם סירב לענות אולם רובם ענו. השאלון היה סגור ונותח בשיטות כמותיות.
העולה מהתשובות הוא כי התנגדות העובדים קיימת אולם לא עזה במיוחד!!. הם ירצו להיאבק על עתידם אולם יהיו מוכנים, תמורת פיצוי מתמשך (לא חד פעמי) להסיר את ההתנגדות. כמכירת חברת ממשלתית לרוכש פרטי או העברת שירותים מוניציפליים לקבלני חוץ יוצרת איום מוחשי על עתידו של העובד ועל מקום עבודתו ומחסלת את החממה הממשלתית ציבורית בה חש העובד מוגן. הרוכש אינו מחויב בהכרח להעסיק את מי שהועסק קודם במסגרת הציבורית והעובדים מפחדים מאוד- דבר שניכר בתשובותיהם. לכך יש להוסיף את המציאות בשוק העבודה ואילוציו.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת הספרות
3.1 מהי הפרטה
3.2 יתרונות וחסרונות בדרך להפרטה
3.3 שיפור פעילות השוק
3.4 שיטות מכירת המפעלים
3.5 תהליכי ההפרטה בישראל
3.6 האיום על העובדים
3.7 התנגדות העובדים לשינוי
3.8 איגודים מקצועיים
3.9 השפעת ההפרטה על המוטיבציה של העובדים
3.10 תיאוריית הקיפוח היחסי
3.11 הקשר בין שכר לבין רצון להפרטה:
3.12 הסכמים קיבוציים מול הסכמים אישיים
3.13 ועד העובדים וההסכם
שיטת המחקר
4.1 שאלות המחקר
4.2 מטרת המחקר
4.3 משתני המחקר
4.4 אוכלוסיית המחקר וגודלה
4.5 שיטת הדגימה וגודל המדגם
4.6 כלי המחקר
תוצאות המחקר
דיון בתוצאות
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בעולם הרחב החלו הפרטות עוד שנים רבות לפני שהוחל בהפרטות בישראל. המובילים במערב היו בריטניה וארה"ב ובמזרח, הונגריה וצ'כוסלובקיה, ובדרום אמריקה נמלי צ'ילה. היו אלו מקומות בהם אובחנה אפשריות להפרטת הנמלים ויעול המערכת.
להלן חלק מהמקומות שהופרט:
בריטניה: בבריטניה כמה עשרות נמלים המשרתים את צי הסוחר ואת צי המלחמה.
בשנת 1949 הלאימה ממשלת הלייבור את הנמלים. בשנת 1981 חוקק חוק המפריט את הנמלים. אחד הטיעונים שהביאו להפרטה, היה שנמלים אלה לא יכלו כגופים ציבוריים למכור שטחי קרקע מיותרים שהיו ברשותם. החוק החדש איפשר להם לעשות כן ואומנם חברת ABP ()BRITISH PORTS ASSOCIATED הרוויחה יותר ממכירת קרקעות ומעיסקות דלא ניידי בשנים הראשונות לקיומה מאפשר תפעול נמליה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/10/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 56 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>