עבודות [1-9] מתוך 55 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הפרטה":

עבודה מס' 50341 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך הפרטת חברת "בזק", 1999.
סקירת נושא ההפרטה בעולם, על בעיותיו, ויישומו בחברת בזק, תוך התייחסות לשאלה אם הופק הלקח מהנסיון העולמי.
7,997 מילים (כ-24.5 עמודים), 7 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הגדרה: "הפרטה" בעיקרה הינה "צמצום המעורבות הממשלתית הישירה בפעילות הכלכלית ושחרור מרבי של הסקטור הפרטי מעול הפיקוח וההכוונה המרכזיים".
הגל החדש, גל ההפרטה,  הגורף החל משנות ה-80 את המשק העולמי, משקף את חוסר שביעות הרצון ממשקלו של הסקטור הציבורי בכלכלה הלאומית ומאופי תפקודו ומעורבותו של המשק המרכזי בכוחות השוק הפועלים ב"שלושת העולמות":
הפרטה, באופן ספציפי יותר, מתייחסת להקטנת מעורבותה של ההמשלה בתהליך הייצור.
מעורבות זו באה לידי ביטוי בשני מישורים:
א. ע"י תקנות, הסדרים והגבלים  (Regulation).
ב. ועל ידי ייצור ישיר של מוצרים ושירותים עבור הציבור הרחב (חשמל, מים, תקשורת).
עד לשנת 1977 לא היתה בישראל קביעה ברורה של יעדים כהחלטה פוליטית מוצהרת.
עם המהפך הפוליטי באותה שנה, הוצהר רשמית שפני הממשלה לצמצום מעורבותה במשק וחשיפתו לכוחות השוק. אולם רק ב-1985 עם גיבוש התכנית הכלכלית לייצוב המשק (לאחר משבר המניות וקריסת המערכת הבנקאית) הוכרז על סדרת יעדים מפורשת כהחלטה פוליטית מוגדרת. ב- 1987 הכריז זאב רפואה, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות דאז על "מטרות ההפרטה" הבאות:
א. הקטנת מעורבות המדינה במשק,
ב. גיוס הון,
ג.  הגדלת התחרות החופשית.
ב-1988 הזמינה ממשלת ישראל תכנית הפרטה ל"בזק" מחברת הייעוץ האמריקנית  .F.B.C החברה האמריקנית גיבשה מטרה מרכזית להפרטה:"השאת רווחי הממשלה מהמכירה וקיצור זמן התהליך, בניסיון להביא לתוצאות הטובות ביותר בכל הקשור לחוב הממשלתי-פנימי או חיצוני". בעקבות כך מופיעה ההפרטה בספר התקציב כמקור מימון עיקרי לגירעון התקציבי, וזו עדות נוספת לחשיבות שיוחסה להפרטה בישראל כיעד פיסיקלי.
רק באוגוסט 1993 אימצה הממשלה רשימת יעדים שהגיש לה מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז, יוסף ניצני, השמה דגש על מגוון רחב יותר של יעדים, וכמו כן אימצה תיקון לחוק החברות הממשלתיות קרי, חוק ההפרטה , שכלל גם הוא את יעדי ההפרטה הבאים:
     הגברת היעילות הכלכלית ושיפור כושר התחרות של המשק.
     גיוס כספים מהשוק המקומי על ידי הממשלה.
     יצירת מקורות תעסוקה על-ידי חיזוק הסקטור הפרטי.
     הרחבת בסיס שוק ההון.
     גיוס הון זר ופתיחת שווקים חדשים.

בולט היעדרו של יעד מרכזי- חברתי, הנזכר ברוב הארצות בהן בוצעה הפרטה של חברות ממשלתיות, והוא
שיפור בחלוקת "הנכסים הלאומיים" וההכנסה הנובעת מהם.

תוכן העניינים:
פרק מספר 1': הפרטת חברות ממשלתיות- בעיות היישום
1. מושג "ההפרטה" - רקע כללי
1.1 : מושג ההפרטה - הגדרה.
1.2 : שיטות הפרטה.
2. יעדי ההפרטה
       2.1: יעדים ברמת המיקרו של המפעל הבודד.
       2.2: ברמת הענף שבו אמורה לפעול החברה המופרטת.
       2.3: השפעות מקרו-כלכליות.
       2.4: יעדים פיסיקליים.
       2.5: יעדים חברתיים.
       2.6: יעדים פוליטיים-אידיאולוגיים.
3. יעדי ההפרטה במדינת ישראל - סקירה התפתחותית
  טבלה 1': השוואת יעדי ההפרטה במדינות שונות ביחס לישראל.
4. בעיות היישום של תהליך ההפרטה
  4.1: התנגדות פוליטית.
  4.2: התנגדות ההנהלה ופתיחת הענף לתחרות
  4.3: החשש מפני שוק הון חלש.
  4.4: סמכויות הגוף המפריט.
  4.5: קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת.
  4.6: התנגדות העובדים.
5. בעיות היישום של תהליך ההפרטה בישראל
  5.1: התנגדות פוליטית.
  5.2: התנגדות ההנהלה.
  5.3: החשש מפני שוק הון חלש.
  5.4: סמכויות הגוף המפריט.
  5.5: קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת.
  5.6: התנגדות העובדים.
פרק מספר 2': הניסיון העולמי בהפרטת חברות ממשלתיות
1. הניסיון העולמי בהפרטת חברות ממשלתיות- רקע כללי
2. תהליך ההפרטה באנגליה
  2.1: פרופיל החברות הממשלתיות בבריטניה לפני ההפרטה
  2.2 : תקופה א' 1983 - 1979
  2.3 : תקופה ב' 1987 - 1984
  2.4 : תקופה ג' 1990 - 1988
  2.5 : תקופה ד' 1994 - 1991
  2.6 : ההפרטה בבריטניה - תמונת מצב נוכחית
  2.7 : יעדי ההפרטה בבריטניה - כישלון או הצלחה ?!
3. תהליך ההפרטה בצ'ילה
3.1 : פרופיל החברות הממשלתיות בצ'ילה לפני ההפרטה
3.2:  תקופה א' 1975 - 1973
3.3:  תקופה ב' 1983 - 1976
3.4 : תקופה ג' 1986 - 1984
3.5 : תקופה ד' 1993 - 1987
3.6 : ההפרטה בצ'ילה - תמונת מצב נוכחית
3.7 : יעדי ההפרטה בצ'ילה - כישלון או הצלחה ?!
4. לקחי ההפרטה בראי הניסיון העולמי
פרק מספר 3 ' : הפרטת "בזק"
1. חברת "בזק" - רקע כללי להפרטת החברה
2. בעיות היישום של תהליך ההפרטה "בבזק"
  2.1 :  התנגדות פוליטית ומטריצת הכוחות והכוונות.
  2.2 :  התנגדות ההנהלה ופתיחת הענף לתחרות.
  2.3 :  החשש מפני שוק הון חלש והתנהגות מניית "בזק".
  2.4 :  סמכויות הגוף המפריט.
  2.5 :  קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת- בעיות אמינות.
  2.6 :  התנגדות העובדים.
3. סיכום - האם הופקו לקחי הניסיון העולמי בהפרטת "בזק"
רשימה מקורות ביבליוגרפיים
 
עבודה מס' 62394 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך ההפרטה בבנק הפועלים., 2003.
8,959 מילים (כ-27.5 עמודים), 18 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
פרק א - יעדי ההפרטה
פרק ב -  שיטות ההפרטה
פרק ג - ההפרטה בישראל
פרק ד - הפרטת בנק הפועלים
סיכום
רשימת ביבליוגרפית

מבוא
נושא ההפרטה הפך להיות נושא מרכזי בסדר היום של הכלכלה העולמית. נושא זה, שהחל להיכנס
לתודעה הציבורית העולמית בסביבות אמצע שנות ה70 -, המשיך לצבור תאוצה במדינות רבות, ללא
קשר גיאוגרפי, כלכלי או תרבותי בינהן. מדיניות ההפרטה קיימת במדינות מערביות עם כלכלת שוק
חופשי, מדינות מפותחות ומתועשות, אך גם במדינות מתפתחות, במדינות קומוניסטיות לשעבר,
במדינות עם מדיניות כלכלית סוציאלית יותר, עם התערבות ממשלתית גדולה יותר בשוק. נתון זה
מפתיע, מאחר ולכאורה יש ניגוד בין כלכלת שוק והפרטת חברות לבין מעורבות ממשלתית בשוק
הקיימת בחלק מהמדינות העוסקות בהפרטה.
ההפרטה הינה נושא רחב המתייחס בעיקר להקטנת מעורבות הממשלה בתהליך הייצור. הקטנת
המעורבות יכולה להיות במספר אופנים ובעבודה זו אתייחס להפרטה במישור המצומצם של מכירת
חברות ממשלתיות לסקטור הפרטי, על ידי העברת מניות שבידי הממשלה לסקטור הפרטי, בצורה
כזו או אחרת.
נושא ההפרטה במדינת ישראל החל להיות נדון באמצע שנות ה80 -, בעיקר כתוצאה מלחץ
אמריקאי והתניית מתן ערבויות שנדרשו למשק הישראלי בהתחלת צעדי הפרטה ממשיים במדינת
ישראל. להפרטה בישראל תרמה גם העובדה שבשלטון הייתה ממשלת ליכוד ש דגלה בכלכלת שוק,
בניגוד לערכים הסוציאליסטיים של שלטון המערך הקודם. תהליך ההפרטה במדינת ישראל החל
צובר תאוצה מאז והגיע לשיאו בשנות  .1997-2000

בעבודה זו פירטתי את מטרות תהליך ההפרטה ואת השיטות השונות הידועות להפרטה בעולם, כמו
כן התמקדתי בהפרטה וביעדיה במדינת ישראל והבאתי כמקרה בוחן את תהליך מכירת בנק
הפועלים כדוגמה להפרטה בישראל.
בעבודתי זו נעזרתי בספרות מקצועית עדכנית ככל האפשר ובדוחות של רשם החברות של השנים
הרלוונטיות. כן סקרתי את העליות והמורדות שעבר תהליך ההפרטה בישראל, ואת  השינויים שעבר
יחד עם השינויים הפוליטיים שעברה המדינה כולה במהלך השנים.
כאמור, עבודה זו מתייחסת בעיקר לתהליך הפרטת בנק הפועלים, מידת הצלחת תהליך המכירה
והשגת היעדים שהוצבו מול הביקורת שנאמרה לגבי התהליך הספציפי הזה.

הערת מחבר: עבודה זו יכולה לשמש בסיס גם לעסקאות הפרטה שנעשו בחברות השונות ולאו
דווקא בבנק הפועלים בלבד, מאחר והבסיס שלה רחב דיו להכיל את כל סוגי החברות הממשלתיות
בארץ ובעולם.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום בכל המקומות.


 
עבודה מס' 64642 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברת נפטא, 2002.
ההפרטה באופן כללי, נושא ההפרטה בישראל, והפרטת חברת נפטא בפרט.
6,215 מילים (כ-19 עמודים), 11 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא ההפרטה הוא עניין מורכב, סבוך ורב פנים, הן בישראל והן בעולם, וזאת בשל השיטות הרבות ליישם הפרטה והקשיים (בירוקרטים, כלכליים ועוד) המתלווים לתהליכים השונים בין מדינה למדינה, בין חברה לחברה.
בעבודתי זו, שרטטתי בקווים כלליים את תהליכי ההפרטה בישראל ובעולם.
מרכז עבודתי התמקד בחברת נפטא.
בתחילה תיארתי את החברה באופן כללי, אחרי כן, ניסיתי להסביר: מדוע החברה הופרטה, כיצד היא הופרטה, מה היו הקשיים שנלוו לתהליך ותוצאותיה הכספיות של ההפרטה.
לבסוף, ניסיתי לשקף בתמציתיות, מה קורה בחברה כ-8 שנים אחרי ההפרטה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - דיון כללי בנושא ההפרטה
  א. הגדרה
  ב. טימהיר - במה כרוכה הפרטה
  ג. השלבים בהפרטת חברה ממשלתית
  ד. המניע לתהליך
  ה. התועלת
  ו. החסרונות
  ז. טכניקות של הפרטה
פרק 2 - ההפרטה במדינת ישראל
  א. רקע כללי
  ב. ההפרטה בישראל
  ג. היסטוריית הפרטת חברות בישראל
פרק 3 - רקע ותיאור החברה
  א. כללי
  ב. נתונים כספיים על החברה
  ג. פעילות חיפושי נפט וגז בחו"ל
  ד. גורמי סיכון (כללי)
פרק 4 - תהליך ההפרטה של החברה
  א. מדוע הוחלט להפריט את החברה
  ב. המהלכים והתחזיות שלפני ביצוע ההפרטה
  ג. ביצוע ההפרטה בפועל
  ד. במה דנה הצעת המכר
פרק 5 - חברת נפטא כ-8 שנים אחרי ההפרטה (נכון ל-31.12.2001)
  א. כללי
  ב. המצב הכספי
סיכום
ביבליוגרפיה

הערה: חלק מהמקורות הם מחברת נפטא, שתמצות שלהם נמצא בעבודה.

מתוך העבודה:
הפרטה מוגדרת כהעברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית. משמעותההפרטה הינה הקטנת חלקה ורמת מעורבותה הישירה של הממשלה במשק והגדלת חלקו של הסקטור הפרטי בפעלות הכלכלית,בשליטה ובבעלות על הנכסים.
 
עבודה מס' 10257 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת המשק בהונגריה, 1994.
סקירת נסיונות הפרטה בהונגריה, שיטות ותוצאות. תנאים להפרטה והסבר על הפרטת הבנקים.
5,959 מילים (כ-18.5 עמודים), 8 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא.
2. הקדמה- מהי הפרטה.
3. תנאים להפרטה.
4. ביצוע ההפרטה בפועל.
5. הפרטת הבנקים.
6. סיכום.
7. ביבליוגרפיה.

העולם תמיד התעניין בצמיחתן הכלכלית של הארצות הסוציאליסטיות.
מאז חוסל ההרס שנגרם על ידי מלחמת העולם השניה ועד אמצע שנות השבעים, היה להתפתחות המשק של הארצות הסוציאליסטיות האירופאיות אופי אקסטנסיבי ביסודו. קצב ההתפתחות גדל במידה ניכרת אולם לא פרץ קדימה. מאז השיחרור הפכה הונגריה למדינה תעשיתית אולם קומוניסטית, אשר אמצעי היצור כולם בבעלות הממשלה. מאז הקמת מועצה לעזרה הדדית כלכלית (מלכ"ה) ההכנסה הלאומית של הארצות הסוציאליסטיות גדלה במשך שלושת העשורים האחרונים כמעט פי שלוש.
בשנות השבעים התגבשה המחשבה כי אולי רצוי להפוך את המשק ליותר פתוח, ולהביא יזמים מבחוץ. אי לכך החלה ממשלה למכור חברות בבעלותה ליזמים פרטיים.
התפתחותם הכלכלית של הארצות אלו הפכה בשנים האחרונות מורכבת יותר; השתנו יחסי הגומלין בין גורמי הצמיחה ואופי התהליכים הכלכליים. הצמיחה מתאפשרת כתוצאה מפעולת גורמים רבים ועל כן אין זה קל לאפיינם, אולם ניתן לציין את הגורמים החשובים ביותר הקובעים את קצב הצמיחה הכלכלית: גודל כח העבודה האזרחי, מבנהו של כח זה והתפתחותו הטכנית, אמצעי היצור, הבעלות עליהם, ההשקעות ומידת יעילותם.

מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את ניסיונות ההפרטה בהונגריה, את שיטותיהן, ואת תוצאות ההפרטה. השיטה תוצג להלן, תוך פרוט לגבי מהותה ותוצאותיה.
 
עבודה מס' 60398 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת חברת בזק, 2001.
תיאור ההפרטה כתהליך וההפרטה כחלק מפתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
8,661 מילים (כ-26.5 עמודים), 14 מקורות, 359.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרטת חברת בזק

תוכן עניינים
הקדמה
פרק 1: רקע
      הקמת בזק, מבנה החברה והאחזקות
      סקירת שוק התקשורת בישראל והפתיחה לתחרות
פרק 2: הפיקוח על חברת בזק
      הועדות הציבוריות והצוותים הבין משרדיים והמלצותיהם
      וועדת גרונאו
      המלצות מול מציאות
פרק 3: תהליך ההפרטה ומשמעותו
      חשיבות ההפרטה ומשמעותה לחברה ולענף
      מערכת השיקולים: מקסום רווח או הסדרת הענף?
        עמדות הצדדים המעורבים
פרק 4: היכן עומדת חברת בזק כיום?
      מצב פיננסי (ניתוח דו"חות כספיים(
             רמת תעריפים
             מוכנות טכנולוגית
             איכות וכמות כ"א
             התייחסות לתנאי ההפרטה
             מה מידת האגרסיביות שתפעיל בזק מול מתחרותיה?
פרק 5: מנגנון הפיקוח העתידי על בזק
      הקושי בפיקוח על מונופול
      הבעייתיות בחיזוי תהליכים בשוק דינמי
      כיצד צריך להראות מנגנון ההסדרה העתידי על בזק?
סיכום
נספח - נוהל המכירה
ביבליוגרפיה
הערת מערכת: הרשימה הביבליוגרפית כוללת מקורות פנימיים שאינם זמינים לציבור ודוחות
של חברות כלכליות.

הקדמה

ענף התקשורת הפך בשנים האחרונות לענף כלכלי מוביל וחשוב במשק הישראלי. התפתחויות
טכנולוגיות ושינויים מבניים בענף יצרו ענף דינמי ותוסס אשר משמש מנוף לצמיחה במשק, תוך
הגדלת תועלת החברה והכלכלה בישראל.

בבסיס הצמיחה המואצת בענף התקשורת בישראל נמצאת הקמת חברת בזק והפרדתה ממשרד
התקשורת1. יכולתה של החברה לסגור את פערי הביקוש ולפתח תשתיות מודרניות יצרה את תחילת
הדרך להקמת שוק תקשורת תחרותי ופורה ואפשרה לפתוח בשלבים מתקדמים יותר תחומים
מסוימים לתחרות.  בין התחומים אשר נפתחו עד כה לתחרות ניתן למצוא את שוק השיחות הבין-
לאומיות, שוק הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, שוק הסלולר (להל"ן - "רט"ן" רדיו טלפון נייד)
ועתה אנו נמצאים בשיאו של תהליך פתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות (תשתית,
תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה).

כיום, ישנם מספר תהליכים מרכזיים אשר נותרו בדרך להשגת שוק תקשורת פתוח ותחרותי. שני
תהליכים מרכזיים ביותר הנם הפרטת חברת בזק ופתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
בעבודתי זו אדון בהפרטת בזק גם בהיבט ההפרטה כתהליך וגם בהיבט ההפרטה כחלק מפתיחת
שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.

הפרק הראשון בעבודתי יציג את הרקע לעבודה. פרק זה יעסוק בהקמת חברת בזק ובמבנה הבסיסי
של שוק התקשורת בישראל.

הפרק השני יעסוק בפיקוח על חברת בזק. אציג בקצרה תמצית של הועדות הציבוריות והצוותים
המקצועיים שקמו בשנים האחרונות ואת המלצותיהם. לצורך הבנת הקושי בפיקוח על גוף
מונופוליסטי כחברת בזק, אציג ביתר הרחבה את פעולתה של הועדה האחרונה שפעלה - ועדת
גרונאו ואפרט את אופן התממשות התחזיות אל מול המציאות.

בפרק שלוש, אפרט את משמעות תהליך ההפרטה (אשר יפורט בנספח) וחשיבותה לחברה ולענף
ואציין את מערכת השיקולים בעת ההפרטה. אסיים בהצגת עמדות הצדדים המרכזיים המעורבים
בתהליך.

הפרק הרביעי יעסוק בתיאור מצבה של חברת בזק כיום מבחינת: מוכנות טכנולוגית, כ"א, רמת
תעריפים וניתוח פיננסי אשר להם השלכות על חלק מהתנאים אשר מופיעים בנוהל המכירה. בסוף
הפרק אתייחס גם למידת האגרסיביות אשר ניתן לצפות מחברת בזק בעת פתיחת שוק התקשורת
לתחרות.

הפרק האחרון בעבודתי יעסוק בשאלת מנגנון הפיקוח העתידי על חברת בזק. אציין את הקושי
שקיים בפיקוח על מונופול וזה הקיים בביצוע תחזיות בשוק תקשורת דינמי. אסכם בחיווי דעתי על
מנגנון הפיקוח העתידי על חברת בזק.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ראוי לציין כי מבין כל החברות הממשלתיות, חברת בזק הנה החברה בעלת סך ההכנסות הגבוה ביותר, גבוה אף
מהכנסות חברת חשמל, מקורות, תע"א, כי"ל, אל-על, צים ובז"ן.


 
עבודה מס' 66988 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת בזק , 2008.
סקירת תופעת ההפרטה ובחינת ההפרטה של חברת "בזק" והפרדתה ממשרד התקשורת.
9,133 מילים (כ-28 עמודים), 20 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תהליך מכירתן של חברות ממשלתיות בישראל עלה לסדר היום הציבורי במחצית שנות השמונים. תהליך זה, של העברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית מוגדרת בשם -הפרטה. ההפרטה היא תופעה שחוצה גבולות גיאוגרפיים ונקוטה במשטרים שונים זה מזה.
הפרטתן של חברות ממשלתיות או חברות בבעלות ציבורית אחרת, הינה אחת התופעות  הבולטות של כלכלת העולם החופשי בעשור האחרון. ההפרטה מקיפה חלק ניכר מארצות העולם המערבי וסוחפת לתוכה מדינות נוספות רבות בעולם השלישי. בשנים האחרונות התרחב התהליך גם לארצות הגוש המזרחי ולדרום אמריקה.
ביסוד רעיון ההפרטה, השקפת עולם הסבורה כי משק המנוהל ע"י גופים ציבוריים, הוא בזבזני מטבעו, וכי שיטת הניהול של המשק הציבורי יעילה פחות משיטת הניהול במשק הפרטי.
במשק הפרטי, הדגש הוא על ביצוע המשימות, תוך ניצול נכון של תקציב קבוע ונתון מראש. אין דגש בכלל על יעילות  וכדאיות כלכלית. לא נשאלת השאלה האם סוג השירות הניתן ורמתו הוא בעדיפות גבוהה אצל הלקוחות (האזרחים), ולשביעות רצונם. המנגנון הבירוקראטי נוטה מטבעו לגדול באופן מתמיד ולהרחיב את היקף מתן השירותים, תוך ניצול משאבים הולכים וגדלים מהקופה הציבורית.
בנוסף הניהול במשק הציבורי נקבע ע"י המערכת הפוליטית, האחראית, בין השאר, על מינוי ההנהלה בחברות. כל ארגון, הנשלט ע"י אנשי ציבור נבחרים, נתון ללחצים, להשפעות ולשיקולים שאינם קשורים בהכרח להישגיו הכלכליים של הארגון. רק ארגון, החייב דין וחשבון לבעלי המניות, הפועלים בהתאם לשיקולים עסקיים, יכול להתנגד ללחצים, לקבל החלטות שמטרתן השגת רווחיות מקסימאלית. בהתאם, ניצול אופטימאלי של המשאבים וגורמי הייצור של המשק יושג בכלכלה המופעלת ע"י כוחות השוק, המבוססת ומונהגת ע"י הסקטור הפרטי, ואשר המעורבות הממשלתית בה הינה מינימאלית.
גל ההפרטה לא פסח אף על המשק הישראלי, וזה למעלה מעשור שנים הוא מתמודד בסוגיה זאת ברמות הצלחה שונות. כבר בשנות החמישים בוצעו צעדי הפרטה רבים, בכלל זה של חברות ממשלתיות וכן פעולות של קבלנות בשלטון המרכזי והמקומי, וצעדים רבים אחרים. צעדי ההפרטה מגוונים בוצעו להלכה ולמעשה הן בידי ממשלות השמאל והן בידי ממשלות הימין.

בעבודה זו נסקור את תופעת ההפרטה, בארץ ובעולם, נעמוד על שיטות ההפרטה השונות, בעיות ביישום, היתרונות והחסרונות שבהליכי ההפרטה.
כדוגמא לחברה אשר עברה הליך בהפרטה בחרתי בחברת בבסיס הצמיחה המואצת בענף התקשורת בישראל נמצאת הקמת חברת בזק והפרדתה ממשרד התקשורת. יכולתה של החברה לסגור את פערי הביקוש ולפתח תשתיות מודרניות יצרה את תחילת הדרך להקמת שוק תקשורת תחרותי ופורה ואפשרה לפתוח בשלבים מתקדמים יותר תחומים מסוימים לתחרות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ההפרטה מהי? רקע, תהליך וביצוע.
     א.  תופעת ההפרטה.
     ב. מטרות ההפרטה ויעדיה.
3. פעולות לקראת ההפרטה.
    א. סוגי ההפרטה ושיטותיה.
    א.1 שיטות ההפרטה במדינות מתפתחות.
4. התהליך וישומו
    א. פרדוקס ההפרטה
    ב. המערכת התומכת בתהליך ההפרטה
    ג. מעורבות ההנהלה והעובדים בתהליך ההפרטה.
5. הפרטת חברות ממשלתיות בישראל
    א. חוק החברות הממשלתיות.
    ב. הפרטת חברות לפני המהפך של שנת 1977.
    ג. הפרטת חברות לאחר המהפך של שנת 1977.
6. תוכנית ההפרטה של הממשלה החדשה.
7. הפיכת שירותים ממשלתיים ליחידות עצמאיות- חברת "בזק"
8. חברת "בזק"
    א. תולדות החברה ותחומי פעולתה
    ב. מניעי ההקמה.
    ג. צעדי ההפרטה.
    ד. "הושלמה הפרטת בזק"
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה.

מתוך העבודה:
הפרטה מוגדרת כהעברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית. משמעות ההפרטה היא הקטנת חלקה של הממשלה ורמת מעורבותה הישירה במשק, והגדלת חלקו של המגזר הפרטי בפעילות הכלכלית, בשליטה על הנכסים ובבעלות עליהם. ההפרטה מסמלת ראייה מסוימת של צורכי החברה, וחשיבה מחודשת בדבר חלקה של המדינה בפעילות עסקיות. ההפרטה משקפת את הדעה, כי המשק המבוסס יותר על המגזר הפרטי ופחות על הממשלה, הוא יעיל יותר כלכלית, ומנצל בצורה טובה יותר את משאביו לטובת אזרחיו. מכאן, רצוי לפעול לצמצום המעורבות הממשלתית, בין היתר, על ידי מכירת חברות ממשלתיות, והקטנת בעלותה על פעילויות עסקות.
ההפרטה משקפת את הדעה, כי משק המבוסס יותר על המגזר הפרטי ופחות על הממשלה, הוא יעיל יותר כלכלית, ומנצל בצורה טובה יותר את משאביו לטובת אזרחיו. המונח הפרטה נטבע בשנת 1948 ונכנס לשפה המדוברת בין השאר בעקבות שימוש תכוף בו במגזין אקונומי סט הבריטי בשנות השמונים. (ליאון,1992)
 
עבודה מס' 62317 SHOPPING CART DISABLED
שינוי ארגוני בעקבות הפרטת שתי חברות, 2001.
השוואה בין הפרטת חברת ממ"ן להפרטת חברת בזק.
3,841 מילים (כ-12 עמודים), 6 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניהול שינוי אסטרטגי הינו תהליך רציף ושיטתי של קביעת מטרות ארגוניות והאסטרטגיה העסקית להשגתן. תהליך זה מתבצע באמצעות בחינה מתמדת ושיטתית של סביבת הארגון ושל משאביו הפנימיים. מטרת תהליך זה היא לקבוע מידי תקופה את המדיניות, את דרכי הפעולה ואת הקצאת המשאבים הנדרשים להשגת יעדי הארגון בטווח הארוך.
גלובליזציה של הכלכלה העולמית מציבה כל ארגון בסביבה שיווקית דינמית עם תחרות חריפה. הדבר מחייב מחקר מתמיד של השוק והתאמת אסטרטגיה לשינויים בשוק תוך ניצול יעיל ביותר של משאבי הארגון.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק כיצד התמודדו שתי חברות עם שינויים ארגוניים שחלו בעקבות הפרטתן. שני ארגונים אלו: חברת ממן ובזק התפרסמו בהרחבה בעיתונות בעקבות ההפרטה והשינויים הארגוניים שחלו בהם. באותה עת, מספר קרובי משפחתי עבדו בהם, וליוויתי אותם בדרך הקשה של אי הוודאות שאחזה בהם לאור השינוי הארגוני.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 מטרת העבודה
1.2 מהו ניהול שינוי
2. התרחשות השינויים בחברות
2.1 מרכיבי תהליך השינוי
2.2 תוכן השינוי וסיווגו
2.3 השינוי שבוצע בחברות
3. ההתייחסות לשינוי בשתי החברות
4. התמודדות עם תנאי שוק חדשים
4.1 ממ"ן
4.2 בזק
5. סיכום
ביבליוגרפיה
נספח- מודל SWOT
 
עבודה מס' 21351 SHOPPING CART DISABLED
הפרטת בית ספר, 1996.
סקירת התהליכים המוצעים בעת הפרטת בית הספר, תוצאות ההפרטה, השינויים הדרושים (שיווק, גיוס עובדים, הערכתם וניהול).
7,076 מילים (כ-22 עמודים), 28 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
צורות ההתאגדות המוכרות לנו כיום בארץ הן: התאגדות ממשלתית, חברה ממשלתית, רשות ממשלתית, חברה, עמותה (לצורך דיני המס קיימים עוד כמה התאגדויות).
מטרת עבודה זו היא לסקור את התהליכים המוצעים בעת הפרטת בית הספר ואת התוצאות של ההפרטה על המשתתפים במערכת החינוך, על פי תוצאות של פעולות שנעשו בעבר.
העבודה תתמקד בשינויים המהותיים האפשריים התואמים ארגון כלכלי רגיל: שיווק, גיוס עובדים, הערכתם, ניהול ביחד עם צוות העובדים וכד'. אין ספק כי שינוי מבעלות ממשלתית לניהול פרטי ישנה רבות.

ראשי פרקים:
     1.מטרת העבודה
     2.הקדמה- מהי הפרטה
     3.מעורבות המורים בניהול בית הספר
     4.שינויים בתפקיד המנהל וסמכותו
     5.הערכת הביצוע
     6.שיווק
     7.מבנה ארגוני
     8.ניהול ביה"ס לפי שיטת ה- T.Q.M
     9.שיתוף הורים בניהול בית הספר
     10.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 66027 SHOPPING CART DISABLED
הפרטה וחינוך ומה שבינהם, 2007.
דיון בבעיית ההפרטה בצורה כללית תוך התמקדות בהפרטתה של מערכת החינוך.
3,083 מילים (כ-9.5 עמודים), 11 מקורות, 148.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מה היא הפרטה? (עפ"י ויקיפדה ואינציקלופדיית YNET)
הפרטה פירושה העברת הבעלות על שירותים, מוצרים ונכסים מן המגזר הציבורי אל המגזר הפרטי. לפי הפרופ' יצחק כ"ץ , לתופעת ההפרטה שני ממדים עיקריים:
1. מדיניות ציבורית של העברת שירותים מוצרים ונכסים מניהולו ומבעלותו של המגזר הציבורי למגזר הפרטי.
2. תופעה רחבה שבה המגזר בפרטי מקבל עליו את הייצור וההספקה של מוצרים ושירותים שעד כה סיפק וייצק המגזר הציבורי.
יש לציין, שההליך ההפוך מכונה הלאמה.
המונח בפרטה מקושר לעתים קרובות עם מכירתם של חברות ממשלתיות או שירותים ציבוריים לחברות פרטיות. שירותים וחברות כאלו כוללים בין השאר ארגונים העוסקים באספקת שירותי תשתית ותעשייה, כמו חברות העוסקות במחצבים, חשמל ואנרגיה, מים, תחבורה, ותקשורת. תחומים אחרים בהם מתקיימות פעולות הפרטה הם בשירותי הבריאות והחינוך וכן במערכות בנקאות וכספים.

במאמר זה אנסה לסקור את האידיאולוגיה והרעיונות שעומדים מאחורי תומכי ההפרטה ומתנגדיה בכלל ובהקשר היותר מצומצם של הפרטת מערכת החינוך.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מדוע להפריט או לא להפריט?
2.1 אידיאולוגיה
2.3 טיעונים מעשיים
3. הפרטת מערכת החינוך בישראל
3.1 טיעונים נגד הפרטת מערכת החינוך
3.2 טיעונים בעד הפרטת מערכת החינו
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
דניאל גוטוויין טוען שבישראל פעלו שלושה זרמים שתרמו לתהליך ההפרטה:
1. עלייתו של דור שככל שמיצה את יתרונותיה של מדינת הרווחה, ועל פי סברתו הוא יכול בלעדיה, כמו כן יתכן שמעמדו הכלכלי יתחזק עם ההפרטה.
2. המהפך של 1977, שהעלה את הימין לשלטון, שמטעמים אידיאולוגיים ופוליטיים (פירוק מוקדי הכוח של מפלגת העבודה) תמך בהפרטה.
3. ההפרטה שימשה ביד המעמד הבינוני אסטרטגיה לשימור ההגמוניה שלו גם לאחר השינויים הדמוגרפיים והתרבותיים (התעצמות המזרחים והחרדים).
שלושת הגורמים הללו, יצרו מציאות שטישטשה את ההבדלים בין ימין לשמאל בישראל, מאחר וכולם תומכים בהפרטה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 55 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>