עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הערכת שווי":

עבודה מס' 67445 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח שווי-הערכת שווי - "וואלה תקשורת", 2007.
ניתוח פיננסי של החברה.
4,282 מילים (כ-13 עמודים), 0 מקורות, 224.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה פועלת בערוץ שירותי מדיה מול הקהל הצרכני בתחום האינטרנט על ידי הפעלת שער כניסה (פורטל) לאינטרנט. כמו כן, פועלת החברה כספק תכנים דיגיטאליים המופצים בפורטל החברה ובמכירות באינטרנט באמצעות חברה מאוחדת באיחוד יחסי.
החברה נוסדה בשנת 1986 כחברה פרטית תחת השם משוב מחשבים שווק בע"מ. בשנת 1994 נרשמה החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובשנת 1999 שונה שמה של החברה לוואלה! תקשורת בע"מ.
החברה הרוויחה בשנת 2006 רווח תפעולי של 17,189,000 ש"ח ורווח נקי ו25,543,000 ש"ח. לעומת רווח תפעולי של 12,829,000 ש"ח ורווח נקי של 12,169,000 ש"ח בשנת 2005. כלומר גידול של כ-33.9% ברווח הגולמי וגידול של 47.7% ברווח הנקי. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 31,086,000 ש"ח.

תוכן העניינים:
תאור כללי של החברה ותחומי פעילותה-רקע
ניתוח החברה
-רווחיות ואיתנות פיננסית
-מדדים לבחינת החברה
-מתומן התכונות
סביבה עסקית
הערכת שווי - הערכה לפי המודל - גידול מואץ לפי אופק מוגבל
נספחים

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת רשימת מקורות ומראי מקום.

מתוך העבודה:
המינוף הולך ויורד מכאן אפשר ללמוד כי החברה מקטינה את הסיכון שבה וממומנת יותר על ידי הבעלים מחובות כמו בעבר כך היא מגדילה את רמת החוסן הכלכלי שלה. תשואת המשקיעים על במגמת קיטון בגלל הקטנת המינוף של החברה. הרווחיות הנקיה והתפעולית עולה. עם זאת, היעילות של החברה יורדת. ימי הלקוחות והחייבים במגמת התמתנות בעוד ימי הספקים והזכאים ירד בשיעור ניכר.
ממגזר הפעלת הפורטל עיקר ההכנסות הינן מפרסום בפורטל האינטרנט של החברה.
ממגזר מסחר אלקטרוני עיקר ההכנסות הינו סחר באמצעות אתר החברה באינטרנט. הפעלת מגזר המסחר האלקטרוני מהווה כ- 17% מההכנסות בעוד מגזר הפורטל מהווה את ה83% הנותרים.
 
עבודה מס' 69438 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח והערכת שווי - חברת "רמי לוי-שיווק השקמה 2006 בע"מ", 2012.
הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה והענף בו היא פועלת והשוואה לחברת שופרסל.
13,635 מילים (כ-42 עמודים), 9 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתנו ביצענו הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה רמי לוי (להלן "החברה") והענף בו היא פועלת וזאת על בסיס הנחות מסוימות הכלולות בגוף עבודתנו תוך השוואה לחברה מקבילה/מתחרה בענף (להלן "חברת שופרסל בע"מ").

לצורך עבודתנו הסתמכנו על נתונים מדוחות כספיים של החברה לשנים 2008-2010 ודוחות כספיים לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2011, כמו כן על מידע כללי שליקטנו מאתרי אינטרנט כלכליים הן על הענף בכלל והן על החברה בפרט. לצורך גיבוש חוות דעתנו, התבססנו על הערכות, השערות וציפיות בלתי וודאיות לגבי העתיד, המבוססות על הנחות וציפיות שונות הן באשר לעתידה של החברה והן למשק ולכלכלה בכלל. מטבע הדברים, היות וביצענו שימושים באומדנים שונים, הרי ואין כל וודאות כי הנחותינו יתממשו באופן מלא ו/או חלקי. בעבודתנו נעשה שימוש בכלים כלכליים וחשבונאיים במטרה לנתח את פעילותה העסקית של החברה  תוך שימוש בניתוח הדוחות הכספיים (רווח והפסד ומאזן) - ניתוח אנכי ואופקי - על מנת לבחון את השינויים אשר חלים בסעיפים התוצאתיים והמאזניים, בחינת תנודות ברווחים כתוצאה מהשפעתם של אירועים אקסוגנים לחברה (מחאה ציבורית והשפעתה), ניתוח הדו"ח על תזרימי המזומנים תוך שימוש במודל אליצור ובחינת ניהול המזומנים של החברה בפעילותה השוטפת, השקעה ומימון, כמו כן בוצע שימוש ביחסים פיננסים שונים הנגזרים מהדוחות הכספיים וזאת במטרה לבחון את יעילותה התפעולית, חוסנה הפיננסי ורווחיותה של החברה. ניתוח הדוחות כאמור נעשה באופן השוואתי לחברת שופרסל כאשר הצגנו את נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהחברות.

הערכת שווי החברה בוצעה באמצעות מודל היוון תזרימי המזומנים החופשי -DCF  (Discounted Cash Flow). עיקרה של שיטה זו הוא להוון בשיעור הון משוקלל את תזרימי המזומנים הצפויים בעתיד כתוצאה מפעילותה התפעולית של החברה ובכך לכמת את שוויה הכלכלי של החברה למועד עריכת השווי. הכלים ליישום ההיוון הינם דוחות של תזרימי מזומנים חזויים (פרו-פורמה) אשר אותם נחשב תוך העזרות בדוחות כספיים של תקופות נוכחיות ויצירת תחזית ל-5 השנים הבאות כאשר תחילתה של השנה השישית כערך שייר תהוון לאין סוף (הנחת העסק "החי"). את הערכים המתקבלים מהחישובים כאמור נהוון באמצעות שיעור ריבית היוון של 10%.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ענף קמעונאות המזון
3. סקירת חברת רמי לוי - שיווק השקמה בע"מ
4. ניתוח swot
5. סקירת שוק חברה מתחרה - קבוצת שופרסל בע"מ
6. ניתוח מגמות של הדוחות הכספיים
7. ניתוח יחסים פיננסים
8. הערכת שווי חברה
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
המחאה החברתית שפרצה בקיץ האחרון הביאה לשחיקת מחירים, שגרמו לשחיקת הרווח הגולמי בענף. למרות זאת החברה חתמה את הרבעון השלישי של 2011 עם עלייה בהכנסות בשיעור של 39% ועלייה בפדיון החנויות הזהות של 4% (הסניפים שהיו קיימים ברבעון השלישי ב-2010), זאת בעוד שהחברות שופרסל ומגה סבלו מירידה בפדיון חנויות זהות של 1% ו- 6.7% בהתאמה.
 
עבודה מס' 65302 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי חברות לפי שיטת ה DCF לחברת מכתשים אגן שנת 2007, 2007.
ניתוח המתודולגיות השונות להערכת שווי: DCF, מכפיל, שווי נכסי נקי וגישת העסקאות הדומות; כמו כן בוצעה הערכת שווי לחברת מכתשים אגן וניתוח הסביבה הכלכלית והעסקית לפי שיטת ה DCF וכן לפי שיטת המכפיל.
6,929 מילים (כ-21.5 עמודים), 11 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משה ליכטמן בחר במאמרו מ"גלובס" ב- 11.9.2006 להציע תפילת אשכבה, דווקא לענף הערכות השווי. העילה, פסק דין של בית המשפט בתביעה שהוגשה לגבי מכירת בינוי ושיכון במחיר שנטען כנמוך מדי.
מר ליכטמן כותב: "לידיעת הכלכלנים ומעריכי השווי של חברות נדל"ן וחברות בכלל : באותה הזדמנות איבד המכשיר הקרוי הערכת שווי מהרלוונטיות שלו, בוודאי בנסיבות של מכירת החברה". האומנם נכון הדבר ?

הערכות שווי הולכות ונעשות פופולאריות. העלייה במספר החברות ההופכות לציבוריות ונסחרות בבורסות העולם ובמספר השחקנים בשוק, הביא לביקוש הולך וגובר להן. אי לכך, בשנים האחרונות מתגברת השפעתם של האנליסטים ומעריכי השווי השונים על שוויין של החברות, הן הפרטיות והן הציבוריות, באמצעות פרסומים מקצועיים של הערכות שווי לגבי כדאיות הקניה של החברה וכן שווי המניה בבורסה. הערכת השווי אשר משמשת ככלי לקבלת החלטות לבעלי המניות, משקיעים וגופים מוסדיים שונים בשוק ההון, הינה אמצעי עזר בלבד ומהווה תחליף לא מושלם, אך הכרחי במקרים רבות, לשווי אשר נקבע בעסקה כלכלית אמיתית בין קונה מרצון למוכר מרצון.

הערכת השווי באה במקום בו אין ערך שוק ונדרשת קביעת שווי אובייקטיבית (למטרות כגון: רכישה, מיזוג, הנפקה ועוד). דוגמא לכך הם התקנים 15 ו-20 המחייבים כעת חישוב ערך בר השבה והערכת נכסים הנמצאים במאזנים מבלי שהם עומדים למכירה. יתרה מזו, גם בעת שנכס עומד למכירה רצוי כי המוכר יקבל הערכת שווי על מנת לדעת היכן להתחיל את המו"מ (עמדה שהיא הכרחית בעולם העסקים). בלי הערכה מקצועית הוא משול למי שיוצא לדרך בטבע ללא מצפן ומפה. כמו כן, לעיתים מדובר בשותפים שלא מגיעים לעמק השווה במכירת חלקו של האחד למשנהו, כיצד יציעו אחד לשני הצעות אם לא תהיה להם הערכה מקצועית לגבי שווי חלקם? המעריך במקרה כזה הוא בורר המשתמש במתודה כלכלית אובייקטיבית. אם כך בתשובה לטענתו של מר ליכטמן נטען כי הערכת השווי אינה באה במקום ערך השוק, אלא בהעדרו ולעיתים אף כסיוע לו. כך שתנוח דעתם של המקטרגים והמספידים על המכשיר שנקרא הערכת שווי. אפשר לדחות את סידורי ההלוויה !

בעבודתנו נסקור את הסיבות והשיקולים לביצוע הערכת שווי תוך הכרת מתודולוגיות הערכת השווי השונות המשמשות כיום את העולם העסקי. נתייחס למרכיבים השונים, לתהליכים הדרושים בביצוע הערכת שווי, ליתרונות והחסרונות בכל מתודולוגיה ועוד. ניישם את מתודולוגיית ה - DCF בפועל בניסיון להעריך את שוויה של חברת "מכתשים אגן תעשיות". הנחת העבודה היא כי הידע שלנו בניתוח הנתונים לוקה מעט בחסר ועל כן נעשה שימוש חלקי בהערכות של אנשי מקצוע (אנליסטים ואקטוארים שונים). יתכן כי הערכה זו תביא לתוצאות שונות אפילו ממעריך שווי אחר אשר השתמש באותה מתודולוגיה, אך יש לזכור כי הערכת שווי "נכונה ומדויקת" תלויה במידה רבה בהערכות נכונות ומדויקות, והן כאמור רק שואפות לכך. בעודנו עושים זאת, נסקור את השוק בו פועלת חברת "מכתשים אגן " וזאת לשם בניית תזרים המזומנים התפעולי המייצג החזוי של החברה, תוך כדי התבססות על מאפייני החברה וסיכונים עסקיים להם חשופה החברה. ננתח את החברה והענף בהתבסס על דוחות כספיים של החברה ומאמרים העוקבים וסוקרים את ביצועי החברה והשינויים בענף. ולסיום, נציג סיכום של הערכת השווי שבוצעה בעבודה וניתן אינדיקציה חלופית לשווי בדרך של גישת המכפיל.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת מתודולוגיות להערכת שווי
2.1 מהי הערכת שווי
2.2 שיקולים בקביעת שווי
2.3 מתודולוגיות שונות להערכת שווי
2.3.1 גישת היוון זרמי המזומנים - D.C.F
2.3.2 גישת השווי הנכסי הנקי
2.3.3 גישת המכפיל
2.3.4 גישת העסקאות הדומות
3. סקירת החברה וניתוח הסביבה הכלכלית
3.1 כללי
3.2 מבנה הפעילות של החברה
3.3 מגזרי פעילות גיאוגרפים
3.4 גורמים המשפיעים על תוצאות החברה
3.5 סיכום סקירת החברה
4. הערכת שווי לחברת "מכתשים אגן" לפי שיטת ה  - D.C.F
4.1 הנחות המבססות את הערכת השווי
4.2 ניתוח סעיפי הדוחות ובניית התחזית לתקופת הערכה
4.3 תזרים המזומנים התפעולי המייצג
4.4 תוצאות הערכת השווי
4.5 ניתוח רגישות
4.6 סיכום הערכת השווי
5. ביצוע הערכת שווי במתודולוגיה החלופית - מכפיל הרווח
6. סיכום הערכת השווי והעבודה
7. נספחים

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו פרטים ביבליוגרפיים לגבי המקורות העיתונאיים בהם נעשה שימוש. שאר המקורות הם אתרי אינטרנט ודוחות.

מתוך העבודה:
הערכת שווי היא תהליך שמטרתו קביעת השווי הנוכחי של חברה, השקעה, תיק מניות או פריט מאזני. וזאת תוך שימוש בטכניקות (מתודולוגיות) המשמשות לקביעת השווי אשר חלקן אובייקטיביות וחלקן סובייקטיביות. הערכות שווי של חברות, מתבצעות כל העת בעולם הכלכלה ושווקי ההון המודרניים בעולם. מטרתן הינה בראש ובראשונה, שכלול יכולת קבלת ההחלטות של גורמים המעורבים בחברה. הערכת שווי חברות כשמה כן היא הערכה בלבד ואינה מדע מדויק, היא אמורה לשקף באופן סביר והוגן מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים קיימים מהדוחות הכספיים, כאשר היא מותנית בהערכות ההנהלה והבעלים, הנחות יסוד שנקבעו, ותחזית שנאמדו ע"י אנליסטים שונים. הערכת השווי אמורה לשקף את השיפוט, הניסיון המצטבר ושיקול הדעת של המעריכים ותוקפה לפרק זמן סביר בלבד. בנוסף קיימים מרכיבים איכותיים, אשר חלקם אינם ניתנים לכימות ומרכיבים מדויקים יותר של גורמים מקצועיים כגון הערכת שמאים (לנדל"ן וציוד), חוות דעת של רו"ח (מיסוי) וכד'. השימוש במתודולוגיה משתנה בהתאם לסוג הענף בו החברה נמצאת, למשל הערכת שווי בנקים שונה מתודולוגית, בהיבטים שונים, מהערכת שווי של חברות תעשיה ומסחר ומזו של חברות נדל"ן. על כן יש להתאים את השימוש הנכון בטכניקה הרצויה ע"פ אופייה של החברה המוערכת.
 
עבודה מס' 67931 SHOPPING CART DISABLED
שווי הוגן - היבטי חשבונאות וביקורת, 2008.
בחינת המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום ודווח באמצעות דוגמאות, וביקורת של שווי הוגן.
14,497 מילים (כ-44.5 עמודים), 23 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבר הלא רחוק, נהוג היה להציג בדוחות הכספיים את הנכסים על בסיס העלות, אך לא מעל שווי השוק, בעוד שהתחייבויות נכללו בדוחות לפי הגישה השמרנית. בשל כך, הוטחה בחשבונאות במשך שנים ביקורת חריפה על היצמדותה לערכים היסטוריים ולעקרון העלות, והעדפתם על פני נתונים כלכליים עדכניים ומשקפים יותר, והאיזון הדק בין רלבנטיות המידע לבין אמינותו נשמר רק בקושי.
בשנים האחרונות מסתמנת בתקינה החשבונאית מגמה כללית של מעבר ממדידה מסורתית לפי שיטת העלות למדידה על פי שיטת השווי ההוגן. רובם ככולם של התקנים החשבונאים שפורסמו החל מסוף שנות ה-90 עושים שימוש נרחב במונח שווי הוגן. ההגדרה המקובלת למונח שווי הוגן הינה הסכום שבו ניתן להחליף נכס, או לסלק התחייבות, בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. למותר לציין כי לאור העובדה שמדובר במונח חדש יחסית, הוא אינו נזכר כלל במסגרת המושגית שנכתבה בסוף שנות ה-80. להלן מספר דוגמאות לשימוש במדידה לפי שווי הוגן בתקנים שפורסמו בשנים האחרונות: תקן חשבונאות מספר 39  "מכשירים פיננסיים - גילוי והצגה" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 22), תקן חשבונאי בינלאומי מספר 40 "נדל"ן להשקעה" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 16), ותקן חשבונאי בינלאומי מספר 2 "תשלום מבוסס מניות" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 24), תקן חשבונאי בינלאומי מספר 16 "רכוש קבוע" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 27 ) אימץ לאחרונה את השווי ההוגן כבסיס ראוי להערכת נכסים בעסקאות החלפת נכסים.
המעבר מבסיס העלות ההיסטורית לבסיס השווי ההוגן אינו רק טכני. מצד אחד מדידת השווי ההוגן עשויה להיות פשוטה לנכסים והתחייבויות מסוימות (לדוגמא השקעות לזמן קצר, אם מחיר מכירה או ציטוט מחיר נקבע בשוק פעיל), מצד שני מדידת הנכסים וההתחייבויות האחרים יכולה להיות מורכבת יותר (לדוגמא אופציות call  ו- put) כאשר אין מחיר שוק זמין, והערכת שווי ההוגן מבוססת על מודל כלשהו, כגון היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים.
השימוש המוגבר בהערכות השונות (שימוש באומדנים למשל) משפיע במידה רבה על הדוחות הכספיים המודרניים,שאמורים לשקף בין היתר באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של הגוף המדווח והכול בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.
יחד עם זאת, לא סביר להניח שבעתיד יוצגו הדוחות רק על בסיס השווי ההוגן כך שיהוו מעין הערכת שווי כלכלית של הגוף המדווח, תוך התעלמות מעלות היסטורית. קביעת שווי הוגן, המבוססת על שימוש במודל הערכה, אינה מדויקת מעצם טבעה. עובדה זו נובעת מכך שמדידה כאמור עשויה להיות מבוססת על הנחות לגבי תנאים, עסקאות או אירועים עתידיים, אשר תוצאתם אינה ודאית ונתונה לשינויים על פני זמן. הסובייקטיביות הכרוכה בקביעת השווי ההוגן עשויה להקשות על רואי החשבון המבקרים להעריך האם המדידה לפי שווי הוגן והגילוי שניתן בדוחות הכספיים הם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים (אלשיץ, 2003). לאור האמור סברה לשכת רואי החשבון האמריקאית (ה-AICPA) כי קיים צורך בתקן ביקורת אשר יספק לרואי החשבון הנחיות מקיפות לגבי ביקרות שווי הוגן. לפיכך, פורסם בינואר 2003 תקן ביקרות חדש, SAS 101, בדבר ביקרות שווי הוגן (Auditing Fair Measurements and Disclosures). קביעותיו של SAS 101 דומות במידה רבה לקביעותיו של תקן הביקורת הבינלאומי, ISA 545, בדבר ביקרות שווי הוגן, אשר פורסם ביולי 2002.
על מנת להבין את מהות הביקורת יש להבין תחילה את כללי הדיווח החשבונאי המיישמים שווי הוגן או נעזרים בו. לכן מטרת העבודה תהיה להבין לעומק את המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום והדיווח באמצעות דוגמאות, ואת ביקורת של שווי הוגן.

תוכן עניינים:
1.מבוא
2.השווי ההוגן
2.1 מדידה חשבונאית על פי שווי הוגן ואופן קביעתו
2.2 שימוש בשווי הוגן - יתרונות וחסרונות
2.3 דוגמאות ליישום שווי הוגן בתקינה חשבונאית
2.3.1 התחייבויות תלויות בגישת השווי ההוגן
2.3.2 אופציות לעובדים
2.3.3 ירידת ערך נכסים
2.3.4 צירופי עסקים,מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
2.3.5 רכוש קבוע
2.3.6 מלאי
2.3.7 נדל"ן להשקעה
2.3.8 נגזרים פיננסיים
3. ביקורת השווי ההוגן
ISA 545 3.1 -ביקורת שווי הוגן, מדידה וגילוי
3.2 SAS 101- הבנת תהליך קביעת השווי ההוגן והגילוי הנאות בגינו, הבקרות פנימיות והערכת סיכונים
3.3 הסתמכות על חוות דעת מומחים-גילוי דעת 64
3.4 פיתוח אומדנים בלתי תלויים לשווי הוגן
3.5 ביקורת נגזרים פיננסיים
3.6 תכנית ביקורת לשווי הוגן מתוך מבחן מועצה
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה
6. נספחים

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
כאשר רוצים ליישם את שיטת השווי ההוגן קיימת השפעה מכרעת לסוגיית המדידה של הפריט - כיצד ועל פי אילו קריטוריונים יירשם אותו פריט שאנו רוצים למדוד. מדידה מוטעית אשר תביא להצגה לא נכונה של הפריט (או של כלל הדוחות במידה ומדובר בפריט מהותי מאוד) עלולה להביא לקבלת החלטות שגויות בקרב משתמשי הדוחות הכספיים. משקיע פוטנציאלי הבא לבחון דוחות כספיים של חברה, עשוי לפקפק בנכונות וברלבנטיות של הדוחות במידה ויבחין כי קרקע השווה מיליונים רשומה על פי עלות היסטורית הנמוכה בהרבה.
 
עבודה מס' 67988 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי לחברת אל על 2009, 2009.
הערכת שווי לחברת אל על על פי שיטות הערכת השווי המקובלות בשוק וכן הסבר ופירוט לגבי כל שיטה.
6,657 מילים (כ-20.5 עמודים), 8 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הינה הסבר על שיטות הערכת השווי, תהליך העבודה ואופן הביצוע. העבודה מפרטת על הערכת שווי לפי שיטת ה-DCF ומראה כיצד מתבצעת העבודה על חברה(אלעל).

חברת אל על עוסקת בהובלה אווירית של נוסעים ומטען (כולל כבודה ודואר) בין ישראל וחו"ל, באמצעות מטוסי נוסעים ומטוסי מטען. מטוסי הנוסעים של החברה  מבצעים הן טיסות סדירות  והן טיסות שכר. החברה משמשת כמוביל האווירי הנקוב של מדינת ישראל במרבית הקווים הבינלאומיים הפועלים מישראל ואליה.
במסגרת עבודה זו סקרנו את ענף התעופה האזרחית ואת חברת אל על הפועלת בענף זה. בנוסף ביצענו ניתוח של הדוחות הכספיים של חברת אל על. מניתוח הדוחות הכספיים של חברת אל על נראה כי חברת אל על הינה חברה יציבה ומובילה בענף התעופה האזרחית. אולם, למרות שהחברה מפיקה מזומנים היא בעלת שיעור מינוף גבוה הגורם, בין היתר, להוצאות מימון גבוהות. עלייה במחירי הדס"ל ובהוצאות שכר עובדים עלולות לגרום לחברה לרשום הפסדים גבוהים מהצפוי בעתיד.

במסגרת הערכת השווי ניסינו לקבוע מחיר סביר לשווי השוק ההוגן של פעילות חברת אל על, על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. הערכת השווי מבוססת על נתונים הכוללים דוחות כספיים של החברה לשנים 2006, 2007 ו -2008, וכן אינפורמציה מאתר הבורסה לניירות ערך בת"א ומאתרים פיננסים נוספים.
הערכת השווי מנסה להגיע לטווח השווי הסביר על בסיס המידע האמור. שינויים במידע או מידע נוסף עשויים להשפיע על תוצאות הערכה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 סביבה עסקית
פרק 2 סקירת החברה
פרק 3 ניתוח דוחות כספיים
פרק 4 מתודולוגיה
פרק 5 הערכת השווי
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הרכוש השוטף של אל על גדל בשנת 2007, אך בסוף 2008 נותר זהה ליתרה בשנת 2006. בסוף שנת 2008 הרכוש השוטף הסתכם ב- 371 מ' דולר, מזה בעיקר: מזומנים ופקדונות בסך 211 מ' דולר ולקוחות בסך 106 מ' דולר.
במהלך השנים נראה כי קיימת מגמה של ירידה בלקוחות, ועליה ביתרות המזומן. קיימת ירידה בלקוחות למרות עליה בהכנסות חרף התחרות הקיימת בשוק. החברה מקטינה את האשראי ללקוחותיה.
 
עבודה מס' 68551 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי לחברת "חלל תקשורת" נכון ל- 31.12.2009, 2010.
הערכת שווי מתודולגיית ה- DCF לחברת חלל תקשורת הנסחרת בבורסה בת"א.
19,177 מילים (כ-59 עמודים), 8 מקורות, 499.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חלל תקשורת בע"מ נוסדה ביום 25 ביוני 1989 כחברה פרטית בישראל ובפועל החלה בפעילות בשנת 1992. ביום 9.3.2005 הפכה החברה לחברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה, ספקית שירותי לווין ישראלית, עוסקת במתן שרותי תקשורת לוויינית על ידי שיווק והחכרת מקטעי חלל של לווייני תקשורת ללקוחותיה המשמשים לצרכי תקשורת טלפונית וקליטת שידורי טלוויזיה בישראל, ארה"ב ואירופה. מקטעי החלל אותם משווקת החברה הם של הלוויינים עמוס 2 ועמוס 3 אשר בבעלותה ושל הלוויין עמוס 5i אשר לחברה זכות שימוש בלעדית בו. כמו כן החברה חתמה על הסכמים לרכישת הלוויינים המצויים בבנייה - הלוויין עמוס 4, שצפוי להיות משוגר בשנת 2012  והלוויין עמוס  5, שצפוי להיות משוגר בשנת 2011.

מטרת העבודה הייתה להעריך את שווי חברת חלל, שהינה חברה בורסאית בהתבסס על מודל ה- DCF שנלמד בקורס הערכת שווי. העבודה כוללת מידע שהתקבל מאנשים בחברה, בתי השקעות, ניתוח דוחות כספיים ועוד.

העבודה עוסקת בכל השלבים אשר נדרשים ממעריך שווי בבואו להעריך את שווי החברה, כאשר לחברת חלל יש ערך מיוחד והוא שכל לווין שברשותם הינו מעין יחידת רווח והפסד נפרדת.

הערכת תחזית תזרים המזומנים של החברה בוצעה  בהתחשב בלוויינים הקיימים ובלוויינים העתידים עמוס 4 (צפוי להיות משוגר ב- 2012), עמוס 5 (צפוי להיות משוגר ב- 2011) ועמוס 6 (צפוי להיות משוגר בשנת 2013).
תחזית תזרים המזומנים המפורטת בוצעה עד לסוף חיי הלוויין עמוס 6, מחצית שנת 2028 שמבחינתו מהווה את סוף חיי החברה, בתוספת של חצי שנה המייצגת את זמן פירוק החברה. התחזית בוצעה בצורה מפורטת (ולא לתקופה של 10 שנים) מאחר ולא קיים תזרים מייצג של החברה, וזאת מהסיבה שהתשלומים בגין הלוויינים הם מהותיים ומשתנים באופן ניכר לאורך השנים וכך גם תשלומי האג"ח. כמו כן, בסוף תקופת התחזית בוצעה הערכה של התזרים הנובע מפירוק החברה.
הערכת שווי זו נעשתה מנקודת ראותו של משקיע מבוזר, הקובע את שיעור התשואה הנדרש על פי הרגישות העסקית של פעילות החברה לסך פעילות השוק, המשפיעה על עושרו הכולל של משקיע זה. הערכת שיעור ההיוון בוצעה על פי מודל ה- WACC.

תוכן העניינים:
פרק 1 - תמצית מנהלים
פרק 2 - הסביבה העסקית של החברה
פרק 3 - ניתוח הדוחות הכספיים ההיסטוריים של החברה
פרק 4 - תחזית תזרימי המזומנים וההון החוזר
פרק 5 - הערכת שיעור ההיוון
פרק 6 - הערכת שוויין של האופציות ואג"ח להמרה שהונפקו על ידי החברה
פרק 7 - סיכום הערכת השווי
פרק 8 - ניתוחי רגישות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
לצורך הערכת שווי מניות החברה בוצעו השלבים הבאים:
היוון תזרים המזומנים כפי שחושב בפרק 4 אשר הביא לשווי נוכחי של פעילות החברה. משווי זה הופחת סך שווי החוב הפיננסי של החברה, נטו, לקבלת שווי האקוויטי של החברה. שווי זה כולל בתוכו שלושה מרכיבים: שווי אופציות סדרה 5, שווי זכות המרה למניות של אג"ח סדרה ב' ו- ג' (ראה פרק 6) ושווי המניות הרגילות.
לאחר מכן ביצוע חישוב שווי האופציות וזכות המרת האג"ח על פי מודל S&B , כאשר לבסוף סך שווי החברה הינו התוצאה של התחשיב הבא: שווי תזרים תפעולי (FCF) פחות שווי חוב פיננסי נטו של החברה ועוד שווי נכסים עודפים.
 
עבודה מס' 69674 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי - שופרסל, 2013.
הערכת שווי לחברה שהינה חלק מקבוצת IDB.
6,357 מילים (כ-19.5 עמודים), 6 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
1.1. המלצתנו למניית "שופרסל": החזק
מחיר יעד למניה:      19.51 ש"ח
מחיר מניה נכון לתאריך  31/12/11:  13.40 ש"ח

"שופרסל" מוערכת על-ידינו בשווי של 4.294 מיליארד ש"ח. להערכתנו, כמובילה בתחום הקמעונאות, עמידתה האיתנה של "שופרסל" בשינויים ובתמורות שחלים, כמו-כן צעדי השיפור וההתייעלות שנקטה הרשת צפויים לבוא לידי ביטוי גם בשיפור בהכנסות וברווחים הנקיים גם בשנים הבאות.

תוכן העניינים:
1. תמצית הערכת השווי  
1.1. המלצתנו למניית "שופרסל"
1.2. נתוני מסחר ומדדים פיננסיים
1.3. "התנהגות" המניה
2. תיאור החברה
2.1. תיאור כללי
2.2. ציוני דרך היסטוריים
2.3. בעלי עניין בחברה
2.4. בעלי תפקידים
2.5. חברות בנות
3. אסטרטגיה
4. תיאור השוק
4.1. סקירת הענף
4.2. תחרות
4.3. כוח המיקוח של הלקוחות
4.4. כוח המיקוח של הספקים
4.5. חסמי כניסה לענף
4.6. "שופרסל" ביחס למתחרות אחרות בתחום
5. SWOT
6. דיווחים ונתונים פיננסיים
6.1 דו"ח רווה"פ מאוחד לחברת "שופרסל" (מיליוני ש"ח)
6.2. מאזן מאוחד לחברת "שופרסל" (מיליוני ש"ח)
7. הערכת שווי בשיטת היוון תזרים מזומנים
7.1. דו"חות כספיים חזויים
7.2. דו"ח רווה"פ ל-2007 וחזוי לשנים 2008-2010 (במיליוני ש"ח)
7.3. תחזית תזרים מזומנים (במיליוני ש"ח)
7.4. היוון תזרים המזומנים החזוי (במיליוני ש"ח)
7.5. ניתוח רגישות
8. נספחים
8.1. אסמכתאות ומקורות
8.2. דרכי חישוב מדדים

מתוך העבודה:
האסטרטגיה של החברה מבוססת על עוצמותיה של החברה, בהן: היותה הרשת הקמעונאית המובילה בישראל, פריסה ארצית רחבה הן במרכזי הערים והן מחוצה להן, יכולת אספקה עצמאית של סחורות לחנויות החברה (באמצעות המרכז הלוגיסטי של החברה) וחוסן פיננסי.
התוכנית האסטרטגית של החברה, כוללת :
 
עבודה מס' 60503 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי של חברת גרינברג, 2000.
הצגת הסביבה העסקית, החברה וביצוע הערכת שווי לגבי שנת 2006.
3,719 מילים (כ-11.5 עמודים), 4 מקורות, 209.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גרינברג הינה רשת מרכולים לשיווק קימעונאי של מוצרי מזון. החברה פועלת משנת 1993 וכיום מפעילה 51 מרכולים בפריסה ארצית הנושאים את השם גרינברג. פעילות החברה מתאפיינת בצמיחה גבוהה תוך התרחבות שנתית עיקבית.
בעבודה זו נעריך את שווי הון מניות החברה לאור שווי פעילותה חובותיה ונכסים עודפים אם קיימים.

מקורות
   פרסומים בעיתונות.
   שיחות עם מנהלי סניפים בחברה.
   שיחות עם אנשי שיווק בחברה.
   נתונים ודוחות של חברת גרינברג.

תוכן העניינים:
פרק א' - הקדמה
פרק ב' - הסביבה העסקית.
פרק ג' - תאור החברה ופעילותה.
פרק ד' - הערכת השווי.
 
עבודה מס' 67767 SHOPPING CART DISABLED
דנאל-חברת משאבי אנוש - הערכת שווי, 2008.
ניתוח החברה והערת שוויה.
5,510 מילים (כ-17 עמודים), 5 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חברת דנאל הוקמה בשנת 1974 ע"י יהושע אדיר, ז"ל. החברה החלה לפעול בתחום אספקת כח אדם תחילה בתחום הטכני משרדי ומאוחר יותר בתחום הסיעוד והעובדים הזרים. בשנת 1992 הונפקה החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובכך הפכה לחברה ציבורית.
כיום עוסקת החברה בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות שלה עפ"י התרשים בסעיף 1.1 להלן, בענף כח האדם- באספקת עובדים מקומיים בתחום משאבי האנוש, בניהול פרוייקטים ((Outsourcing, בסדרנות סחורה ובתחום מתן שירותי סיעוד. כמו כן, עוסקת החברה בהקמה ותפעול של מעונות לחוסים ומוסדות לאוכלוסיות סיעודיות, בהפעלת מוקד מצוקה, בהפעלת סוכנות ביטוח, בהפעלת פעוטונים.
החברה פרוסה על פני 30 סניפים ברחבי הארץ לבד ממשרד ההנהלה הראשית ברמת-גן. רוב הסניפים פועלים בשני התחומים, תחום משאבי האנוש ותחום הסיעוד כאשר הפעילות המקצועית מופרדת בין שני התחומים מרמת ההנהלה ומטה.
סניפי החברה מקושרים ביניהם באמצעות קווי תקשורת  המחוברים למרכז המחשבים הראשי  של החברה וכן לאינטרנט. כל תהליכי העבודה בחברה העוסקים בגיוס, מיון, השמה, שכר, חיוב לקוחות ומעקב אחר העובדים המועסקים אצל לקוחות חברה, ממוחשבים משנת 1995.

ראוי לציין  שהערכת שווי הקבוצה שבוצעה אינה מתיימרת להיות מדויקת באופן מוחלט (בין היתר בגלל הקושי לחשב באופן מדויק את ה-WACC, וגם עקב שימוש בהנחת "מה שהיה- הוא מה שיהיה"), אבל היא מהווה בסיס טוב להשוואת ההשפעה היחסית של פעולות השיפור השונות על שווי החברה ועל EVA.

כפי שניתן לראות, על ידי שימוש בכלים שהוצגו, בפני החברה עומדות מספר אפשרויות ניהוליות אשר יגרמו לה להשביח את ערכה לבעלי מניותיה. באמצעות גישה ניהולית מתאימה, שיטת תמחיר מתאימה ובאמצעות שיפורים של מאיצי הערך ניתן לשפר את ביצועי החברה ולעזור בהשאת ערך החברה לבעלי המניות.

תוכן העניינים:
1. תיאור החברה
2. ניתוח SWOT
3. זיהוי ותיאור מאיצי הערך
4. שיטת תמחיר מתאימה
5. חישוב EVA וביצוע הערכת שווי
6. פעולות השיפור והשפעתן על EVA
7. מסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
לחברה שלושה תחומי פעילות עיקריים, המדווחים כשלושה מגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה: א) שרותי כח אדם ב) הפעלת מוסדות ג) פעילויות אחרות.

א. תחום שרותי כח אדם
העיסוק בכח אדם הינו העיסוק העיקרי של החברה. חברות הקבוצה פועלות במספר תחומים בענף כח האדם, המסווגים על ידי החברה לשני תחומים עיקריים- תחום מקצועות משאבי האנוש ותחום הסיעוד.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>