עבודות [1-9] מתוך 14 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "היעדרות":

עבודה מס' 62295 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין גישות ניהול לבין שביעות רצון עובדי חברת SCANVIEW והיקף היעדרותם מהעבודה, 2001.
מחקר הבודק האם לסגנון הניהולי יש השפעה על שביעות רצון העובדים.
10,913 מילים (כ-33.5 עמודים), 45 מקורות, 288.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בהשפעת סגנונות הניהול על ביצועי העובדים בחברת Scanview, אשר לאיכות ביצוע העבודה בו חשיבות ראשונה במעלה והשפעתה על הצלחת החברה, קרדינלית. הבעיה העסקית היא שהחברה סובלת מרמה נמוכה של שביעות רצון עובדים הבאה לידי ביטוי בין היתר בהיקף גבוה של היעדרויות מן העבודה, בירידה ברמת האיכות והשירות ובפיגור בלוחות זמנים.התנהלות זו גורמת לנטישת לקוחות ולירידה בהיקף הכנסות החברה ובשנה האחרונה אפילו להפסד.
השערות המחקר הן כי התנהגות העובדים נובעת מיחס המנהל- מנהל מטיפוס X לעומת מנהל מטיפוס Y.
סקירת הספרות מעלה כי שיטות הניהול יכולות להשפיע הן על המוטיבציה, על שביעות רצון העובדים, על רמות ההיעדרות וכן הלאה לרמת ביצוע המשימות. סקירת הספרות נשאבה ממחקרים וספרים שנכתבו  בנושא ואלו אינם מעטים. המחקרים  מציגים שיטות רבות ושונות המלמדות כיצד אמור מנהל להתנהג במצבים שונים. על פי הסקירה מנהל משימתי הנו מנהל יותר "קשוח" ועשוי להעלות את תפוקת העובדים, אך מנגד יחסי האנוש נפגעים ומופיעות תחתיו בעיות משמעת.
סגנונות הניהול שנידונו בעבודה זו הם מסוג X ומסוג Y על פי התיאוריה של מקגרגור.
המטרה האופרטיבית היא לבדוק  סגנונות ניהול של שונים, שביעות רצון העובדים והיקף היעדרותם מהעבודה. התרומה הישומית תהא ברמת הייעוץ לחברות בנושא המנהל המתאים לכל יחידה למען מיקסום התפוקה.
כמו כן עולה כי עשויים להיות הבדלי שביעות רצון תחת סגנונות ניהול שונים ושלהן השפעה על היקף ההיעדרויות. סגנונות הניהול עשויים להשפיע על רמת התפקוד במיוחד במצבי שינוי, ומכאן שסגנונו האישי של המנהל ורגישותו לסביבה המנהל חשובה ביותר.
המחקר בוחן את סגנון הניהול כגורם עיקרי המשפיע על שביעות הרצון של העובדים בארגון והיקף היעדרותם תוך התמקדות בשני סוגים שונים של סגנון ניהול שהם: סגנון ניהול משימתי  וסגנון ניהול חברתי.

המחקר בוצע בחברת  Scanview בה עבדתי כמנהל מכירות. האגף הביצועי בחברה הפועל במשמרות בוקר וערב מנוהל ע"י שני מנהלי תפעול החולקים ביניהם את המשמרות. מנהל אחד משימתי, קפדן ונוקשה שאינו מקיים יחסי רעות עם העובדים והמוגדר כמנהל מסוג X ומנהל שני חברתי וחברותי יותר, רגיש ומתחשב ואשר סגנונו שונה בתכלית מזה הראשון ומוגדר כמנהל מסוג Y.
סך כל עובדי החברה, מקצועיים ומנהלתיים הוא כ - 45 ברמת המנהלים ידגמו שני מנהלי התפעול.
גילם בין 50 - 45 והשכלתם אקדמאית. ברמת העובדים נדגמו 30 עובדים. גילם נע בין  46, - 31
מרביתם בעלי השכלת תיכונית ומקצתם בעלי השכלה אקדמאית.

השערות המחקר הן:
     סגנון ניהול מסוג X מביא לרמת שביעות רצון נמוכה של עובדים והיקף היעדרויות גבוה מן העבודה.
     סגנון ניהול מסוג Y מביא לרמת שביעות רצון גבוהה של עובדים והיקף היעדרויות נמוך מן העבודה.

בכדי לבדוק את השערות המחקר חולקו שאלונים לכל עובדי החברה באגף הביצועי, כ-30 במספר.
כוונת השאלונים הייתה לאפיין את הבעיות הצצות אצל העובדים תחת כל מנהל, לבדוק אלו עובדים שבעי רצון יותר ומכאן לבדוק את רמת תפוקתם והיקף היעדרותם מן העבודה.
הממצאים לעיל הוכיחו חד משמעית כי עבודה תחת ניהולו של טיפוס מסוג Y פורה יותר, העובדים שבעי רצון יותר והיקף היעדרותם מן העבודה קטן יותר. העובדים ציינו את סגנון הניהול.

ההמלצות לגבי הארגון הנחקר הן שיכולתו של המנהל להיות חברתי, קשוב ורגיש, מפרגן, מאציל ומתחשב, היא יכולת חשובה ראשונה במעלה ואשר מתוכה נובעת עוצמתו הניהולית של המנהל המצליח לגרום לכפיפיו למקסם את תפוקתם ולתרום תרומה גדולה לחברה.
על החברה לשלוח את המנהל מסוג X לקורס ניהול אנשים המועבר ע"י בתי ספר רבים למנהל, על מנת לשפר את תפקודו.

תוכן עניינים:
מבוא
  2.1     בעיה העסקית
  2.2     מטרת המחקר
  2.3     רציונל המחקר
  2.4     משתני המחקר
סקירת הספרות
  3.1     שביעות רצון
  3.2     סגנונות ניהול
  3.3     שיטות הניהול
  3.4     קשר בין צורת ניהול ומנהיגות לשבעות רצון
  3.5     היעדרויות מהעבודה
  3.6     הקשר בין סגנון להיעדרויות
  3.7     קשר בין שביעות רצון להיעדרות
שיטת המחקר
  4.1     שיטת המחקר
  4.2     אוכלוסיית המחקר והמדגם
  4.3     השערות המחקר
  4.4     משתני המחקר
  4.5     כלי המחקר
  4.6     ההליך
  4.7     מגבלות המחקר
  4.8     נגישות לחברה
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון
 
עבודה מס' 62095 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לרמת המוטיבציה והתנגדות לשינוי בחברה לפתרונות מיחשוב, 2002.
בדיקת הבעיה הארגונית של איחורים והיעדרויות, ואי עמידה ביעדי התפוקה היומית.
11,357 מילים (כ-35 עמודים), 48 מקורות, 388.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1.  הארגון
   1.1.1.  רקע לבעיה העסקית
   1.1.2.  בעיה עסקית
1.2. מטרת המחקר וחשיבותו
   1.2.1  מטרת מחקר אקדמית
   1.2.2.  מטרת מחקר יישומית
2.  סקירת ספרות
2.1. מבוא לסקירת הספרות
   שיתוף עובדים בקבלת החלטות
   מוטיבציה
   התנגדות לשינוי
   שיתוף עובדים בקבלת החלטות כגורם משפיע על התנגדות לשינוי
   שיתוף עובדים כגורם משפיע על מוטיבציה
2.2.  רציונאל המחקר
2.3.  השערות המחקר
3. מתודולוגיה
3.1. מערך המחקר
3.2. המדגם
3.3. כלי המחקר
3.4. הליך המחקר
3.5. שיטת הניתוח
3.6. מגבלות המחקר
4.  ממצאים
4.1.  סטטיסטיקה תיאורית
4.2.  בחינת ההשערות
4.3.  משתנים דמוגרפים
5.  ניתוח ודיון
6. סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

:
מחקר זה בא לבדוק את הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין מוטיבציה ורמת התנגדותם
לשינוי בחברת  LTC (שם בדוי) פתרונות מחשוב בע"מ.
מחקר זה מבוצע במטרה לבחון את הבעיה הארגונית של איחורים והיעדרויות, ואי עמידה ביעדי
התפוקה היומית, העלולה לנבוע מחוסר של שיתוף עובדים בתהליך של קבלת החלטות. וזאת מתוך
ראיה ששיתוף עובדים הינו אמצעי המסוגל  להתגבר על התנגדויות לשינוי ולהגברת  המוטיבציה.
משתנה שיתוף עובדים נבדק עם חלוקה לממדים של שיתוף רצוי ומצוי, משתנה
התנגדות לשינוי נבדק עם חלוקה לממדים של התנגדות קוגניטיבית, רגשית והתנגדות בפועל,
ומשתנה המוטיבציה נבדק עם חלוקה לממדים של גורמים היגיינים ומוטיבציונים.
במחקר נטלו חלק 45 מעובדי מחלקת השירות של חברת LTC. במחקר לא התבצעה דגימה אלא
נעשה מפקד.
איסוף הנתונים נעשה באמצעות סקר, שאלון אנונימי שחולק לנחקרים.

השערות המחקר היו:
1.     קיים קשר חיובי בין שיתוף העובדים בתהליך קבלת החלטות בארגון לבין רמת המוטיבציה
שלהם.
2. קיים קשר שלילי בין שיתוף העובדים בתהליך קבלת ההחלטות בארגון לבין רמת התנגדותם
לשינוי.

השערה מס' 1 אוששה ע"פ מתאם פירסון בין שני המשתנים, תוצאת המתאם עם ממד גורמים
היגיינים עומדת על 0.76, לעומת תוצאת המתאם עם ממד גורמים היגיינים העומדת על  .0.69
תוצאות אלו מצביעות כי קיים מתאם חיובי מובהק בין שיתוף עובדים לבין המוטיבציה שלהם.
השערה מס' 2 אוששה ע"פ מתאם פירסון בין שני המשתנים, תוצאת המתאם של ממד התנגדות
קוגניטיבית עומדת על 0.65- , תוצאת המתאם של משתנה השיתוף עם ממד התנגדות רגשית עומדת
על 0.48- ותוצאת המתאם של משתנה השיתוף עם ממד התנגדות בפועל עומדת על .-0.66
תוצאות אלו מצביעות כי קיים קשר שלילי בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין רמת התנגדותם
לשינוי.

עיקר המסקנות מצביעות על כך ש:
           * שיתוף אמיתי הכולל מעורבות פעילה של העובדים בתהליך קבלת ההחלטות יביא לתוצאה
           הרצויה של הקטנת התנגדות לשינוי והגברת המוטיבציה.
           * הממד המוטיבציוני של משתנה המוטיבציה הינו הממד הדומיננטי בהשוואה לממד ההיגייני .
           * גיל העובד הינו משתנה המגדיל את רמת המוטיבציה.

המלצת החוקרת הייתה, כי על הארגון לנקוט בגישה של שיתוף עובדים בקבלת החלטות כדרך
חיים, וזאת מאחר והשיתוף משפיע על:
יעילות, תכליתיות והצלחה ארגונית, שביעות רצון מהעבודה ותפוקות העובד, וזאת בנוסף
לממצאים שהתקבלו מהשערות המחקר ששיתוף מקטין התנגדות לשינוי ומגביר מוטיבציה.


 
עבודה מס' 64122 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סיגנון ניהול לבין שביעות רצון בעבודה והיעדרות בקרב עובדי חברת "מגדל" לביטוח, 2002.
בחינת הפרמטרים אשר השפיעו על תחושות שליליות בקרב העובדים וגרמו להיעדרויות רבות וממושכות.
8,219 מילים (כ-25.5 עמודים), 54 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר התבצע בחברת הביטוח "מגדל". לאחרונה נמסר על עזיבה של 5% מלקוחות החברה לטובת חברה אחרת (פוליסות לא חודשו), בעיקר בתחום מחלקות הרכב. כמו כן, חלה עלייה ברמת האיחורים וההיעדרויות של העובדים.
מטרת המחקר היא לבחון את הקשרים בין סגנונות ניהול (משימתי וחברתי) לשביעות רצון בעבודה ולבחון את הקשר שבין שביעות רצון להיעדרות.
המטרה היישומית היא להמליץ בפני הנהלת החברה על ביצוע שיפורים בתפקוד המנהלים בארגון.
המחקר התבצע בקרב של 35 עובדים בחברת הביטוח "מגדל". לפני העברת שאלוני המחקר הודגש בפני העובדים כי השאלונים הינם דיסקרטיים לחלוטין ושלא יעשה בהם שום שימוש למעט המחקר הנוכחי.
כלי המחקר שנבחר לצורך מחקר זה היה שאלון שכלל בתוכו שאלות סגורות. בשאלון נשאלו
הנחקרים שאלות שבהן הם מתבקשים להעריך את תחושותיהם (בהתאם לשביעות הרצון) לגבי
כוונתם לעזוב את מקום העבודה.

תוכן העניינים
תקציר מנהלים
1.1 תאור הנושא
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר
  1.3.1 מטרה אקדמית
  1.3.2 מטרה יישומית
1.4 חשיבות המחקר
1.5 רציונל המחקר
1.6 הגדרת משתנים
פרק 2 : סקירת ספרות
2.1 סגנונות ניהול
  2.1.1 סגנון משימתי
  2.1.2 סגנון חברתי
2.2 המנהל כמנהיג
2.3 שביעות רצון בעבודה
2.4 שביעות רצון
2.5 תיאורית עיצוב והעשרת העיסוק של Herzberg
2.6 היעדרות מהעבודה
2.7 מודל המחקר
2.8 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה
3.1 שיטות המחקר - מבט השוואתי  - מבוא
3.2 משתני המחקר - הגדרות ובנייתם
  3.2.1 קשר בין המשתנים
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 שיטת ניתוח הנתונים
3.6 ההליך
פרק 4: ממצאים עיקריים
פרק 5: דיון וניתוח
פרק 6: סיכום, מסקנות והמלצות
6.1  מסקנות
6.2  המלצות
6.3  מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מתוך העבודה:
קיים קשר בין האסטרטגיה בה נוקט המנהל לבין המבנה הארגוני והתהליכים המתרחשים בו (שריר 1991, דוכובני 1993). סלומון קינג ויואן 1993, בתוך בן אסא 1996, טבעו את המושג: STRUCTURE GOCERMACE INTERACTION המביע תלות גומלין בין מבנה הארגון והאקלים החברתי השורר בו) לדרכי ניהול שונות.
אורטל (1995), מאבחנת 6 סוגי מנהיגות: המנהיג האוטוריטטיבי, המשכנע, הדמוקרטי האינטלקטואלי, הבירוקרטי והיצוגי.
עמיאל (1994) מתאר 5 טיפוסים: האבהי, הריבון, המנחה, המנהלן, היעיל. פרידמן (1997), מתאר סגנון סמכותי, היוועצותי, דיון קבוצתי והאצלת סמכויות. הוא מצמצם את הסגנונות ל - 3: יוזם, מגיב, מנהלן.
 
עבודה מס' 64133 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין גישה ניהולית של מנהלים לבין רמת שביעות הרצון והיעדרויות מהעבודה, 2002.
בחינת הקשר בחברת ההי-טק "רדט"
11,005 מילים (כ-34 עמודים), 31 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
קבוצת "רדט" היא קבוצה בעלת 12 חברות בת. לחברות הללו ישנם שני מנהלי כספים בחלוקה שווה לחברות, האחד נחשב למנהל נוקשה מאוד וללא פשרות (X), השני מצטייר כמנהל המתחשב בעובדיו ומשתפם ונותן להם להרגיש שהם חלק פעיל מהארגון (Y).
מטרת המחקר לבדוק את מהות הקשר בין רמת סגנונות הניהול x ו - y ובין מדד תפקוד ארגוני.
הבעיה העסקית בה עוסקת העבודה - זו היא רמת שביעות רצון נמוכה של עובדים שמתבטאת בין היתר בהיעדרויות תכופות של עובדים בקבוצת "רדט". השלכותיה של בעיה זו על תפוקות הקבוצה מתבטאת באי עמידה בלוחות זמנים, בשירות הטעון שיפור ללקוחות ולספקים ובחוסר כח אדם מיומן עקב היעדרויות.
כלי המחקר היה סקר שאלון אנונימי. השאלון חולק ידנית ע"י החוקר לאוכלוסיית המדגם. המדגם כלל 60 עובדים, מנהלים ועובדים זוטרים של החברה ובפועל מולאו 50 שאלונים.

ראשי פרקים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
1.1 רקע
1.2 הגדרת הבעיה העסקית   
1.3 מטרת המחקר וחשיבותו
1.4 רציונאל המחקר
2. סקירת ספרות ביקורתית
2.1 עיקרי תאוריה X  
2.2 עיקרי תאוריה Y
2.3 הנחות של תאוריה Y (מקרגור)
2.4 מוטיבציה מהי הנעה?
2.5 תגמול והנעה
2.6 עיצוב התפקיד ומודעות
2.7 עיסוק בבעיות הנעה
2.8 היעדרות ממקום העבודה.
3. השערות
3.1 המחקר
3.2 שיטת המחקר
3.4 שדה וכלי מחקר
3.3 מטרת המחקר
3.5 שיטת איסוף הנתונים
3.6 מתודולוגיה מחקרית
4. הליך המחקר  
5. ממצאי המחקר
6. דיון וניתוח
7. סיכום
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

מתוך העבודה:
חשיבותם של עמדות תפישות ומניעים ניתן לראות על ידי תאוריה X ותאוריה Y של מקרגור. מקרגור (1975), מציג סידרה של עמדות שיש למנהלים כלפי עובדים. בהתאם לעמדה כנקודת מוצא שיש למנהלים כלפי העובדים, קובעים המנהלים את התייחסותם לעובדים ואת דרך הניהול.
ישנם שתי מערכות ניגודיות של תפיסת היסוד אצל המנהלים באשר למקומו, תפקודו ומניעיו של האדם העובד.
 
עבודה מס' 64896 SHOPPING CART DISABLED
הוותק בעבודה ושחיקת העובד כגורם להיעדרויות ממקום העבודה, 2000.
בחינת הנושא בהקשר של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון.
12,993 מילים (כ-40 עמודים), 45 מקורות, 498.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אף שביטוייה של תופעת השחיקה הנפשית מוכרים היטב, מחקרה המדעי צעיר יחסית- מאמצע שנות ה- 70. זו בעייתו של האדם המודרני. הסיבות לעניין הרב בה ברורות: יש לה תוצאות שליליות רבות על רמת תפקודו של הפרט, ולכן גם על תפקודם של מקומות העבודה והחברה כולה.
מחקרים מראים ששחיקה אינה תופעה בודדת המאפיינת מספר מצומצם של אנשים. היא מתייחסת למגוון רחב של אנשים, העובדים בקשת רחבה של מקצועות.
כיום קיימת מודעות גוברת של העובדים לכך. פיתוח גישת משאבי אנוש בארגונים הגבירה את הדאגה לעובד ולצרכיו. תרמה לכך גם התפתחות החקיקה בנושאי בריאות, בטיחות וזכויות העובדים לתנאי עבודה הולמים.
גם הלגיטימציה החברתית לחיפוש הגשמה עצמית והצורך בהומניזציה של מקום העבודה, העלו את הדיון בנושאים הקשורים ללחץ ושחיקה, כגורם מפריע להשגת מימוש עצמי ושביעות רצון בעבודה.

עבודה זו בודקת את הקשר שבין שחיקה וותק ועבודה עם קהל. ביררתי מהי הגדרת שחיקה עפ"י ממצאיהם של חוקרים שונים והיבטיה הפיזיולוגיים, הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים.

מטרות העבודה
מטרה אקדמית - לאמוד את עוצמת השחיקה ותדירותה בקרב העובדים ועד כמה קיים קשר בין רמת השחיקה, הוותק וההיעדרויות ממקום עבודה. בנוסף בדיקה עד כמה עבודה עם קהל מהווה גורם שחיקה בעל רמה גבוהה בניגוד לעבודה שאינה מצריכה מגע עם קהל.
מטרה יישומית - בדיקת הקשר הנ"ל וגיבוש המלצות בנוגע לטיפול בתופעת ההיעדרויות הנגרמת כתוצאה משחיקת העובדים. בצורה זו להקטין את השחיקה, להגביר את המוטיבציה בעבודה, להקטין את ההיעדרויות ובכך לתרום לרווחת העובד כמו גם לטובת הארגון.
המחקר מתייחס לעובדים המקבלים קהל במסגרת תפקידם לבין עובדים שאינם נמצאים כלל במגע עם קהל.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
מטרות העבודה
הצגת הבעיה
תרומת המחקר
פרק 2 - סקירת הספרות
רקע
שחיקה ומוטיבציה
לחץ ושחיקה - (Burnout and stress)
הגדרת המושג "שחיקה" - ומאפייניה
גורמים בירוקרטיים לשחיקה
קבלת קהל ומשמעותה
שחיקה - גורמים מנבאים
מבנה התפקיד
תחושת העדר שליטה וכח השפעה
עומס עבודה
קשיים במדידת הצלחה בעבודה
איכות ההדרכה המקצועית
משתנים הקשורים בעובד
משתנים אישיותיים
משתנים הקשורים במקצוע
משתנים דמוגרפים
המישור האישי
המישור הארגוני
עד כמה יקר מצב של לחץ ושחיקה של עובד?
ההיעדרויות
דרישות העובדים לפיצוי
התדיינות
תלונות והתמרמרות
תאונות
טעויות בשיפוט ובפעילות
קונפליקטים ובעיות אישיות
אלימות
התנגדות לשינויים
אין זמן לביצוע נכון
הפסד של הון אינטלקטואלי
מטרת המחקר
פרק 3 - מחקר ומטרות
מטרות המחקר
משתני המחקר
שאלות מחקר
שיטות המחקר
א. אוכלוסיית המחקר
ב. כלי המחקר
ג. מערך המחקר - נתונים על היעדרויות
פרק 4 - מחקר וממצאים
ניתוח סטטיסטי
פרק 5 - סכום ומסקנות
פרק 6 - דרכים לטיפול והמלצות
המלצות
העשרת עיסוקים
קבוצת תמיכה חברתית
חופשות מיוחדות
תרפיה של שחיקה
בונוסים ותגמולים
המלצות למחקר המשך
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון אישי

מתוך העבודה:
הבעיה העומדת במרכזו של מחקר זה הינה בעיה של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון. בארגון זה רבו לאחרונה (במיוחד בחצי שנה אחרונה) היעדרויות עובדים ומטרת העבודה היא לבדוק את הסיבות להיעדרויות הללו.
עירייה הינה ארגון עתיר עבודה. ארגונים כאלה מאופיינים בחוסר ניוד עובדים, עבודה שגרתית ודימוי נמוך של חלק מהעובדים (עובדי תברואה לדוגמא). בעשור האחרון צמחו תעשיות וארגונים עתירי ידע בהם תחלופת העובדים גבוהה והגיל הממוצע צעיר יחסית. הארגונים עתירי העבודה ממשיכים להיות עדיין המעסיק העיקרי, לעומת חברות עתירות הידע המעסיקות פלח עובדים מצומצם מאוד בעל יכולות מוגדרות. המאפיינים שהוזכרו מביאים ארגונים עתירי עבודה כדוגמת עובדי עירייה לשחיקת העובד, פגיעה בתפקודו וכך נוצרות תופעות הפוגעות בתפוקות העובדים ומביאות לפגיעה ביעילות הארגון. לעובדה זו יש להוסיף את הגורם הנפוץ לשחיקה - עבודה עם קהל. זוהי עבודה המצריכה משאבים מיוחדים בקרב אותם אנשים המתעסקים עם קהל.
אחת התופעות הנפוצות הנגרמות כתוצאה משחיקה היא ההיעדרות ממקום העבודה. היעדרות זו עלולה לגרום לנזקים רבים לארגון בו שחיקת העובדים היא ברמה גבוהה.
 
עבודה מס' 64165 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שביעות רצון ומעורבות בעבודה לבין היעדרותם של העובדים בסוכנות הביטוח - הצעת מחקר, 2001.
עקב עלייה באחוז היעדרותם של עובדים, מציע מחקר זה לבדוק האם יש קשר בין שביעות רצון ובין היעדרות מהעבודה בקרב העובדים
4,369 מילים (כ-13.5 עמודים), 31 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר יעשה על סוכנות הביטוח "מבטח - שמגד", אחת הסוכנויות הגדולות, הותיקות והמובילות ביותר בארץ בתחום הביטוח.
הסוכנות הוקמה לפני כ- 14 שנה ומונה כ- 350 עובדים ועוסקת בתחומי האלמנטרי והחיים.
לסוכנות יש מספר חברות בת שכבר עתה עוברות תהליך של מזוג בשל שינויים ארגוניים.
החברה מחולקת למספר יחידות שלכל יחידה ישנם מנהלי תיקים שכל אחד מהם אחראי על מספר מפעלים או מפעל אחד גדול (ראה תרשים מבנה ארגוני).
המחקר יתמקד במחלקת ביטוח חיים, מחלקה שמתפקידה לפתור את בעית האי וודאות הכלכלית ולהבטיח את עתידה הכלכלי של המשפחה.
הבעיה העסקית: בסוכנות הביטוח "מבטח-שמגד" במחלקת ביטוח חיים ניכרת בשנה האחרונה תופעה ומגמה של גידול בשיעור בהיעדרויות עובדים מהעבודה.  
שעור היעדרות ב- 5% נחשב לשיעור היעדרות גבוה והוא עלול לפגוע בתפקוד הסדיר של סוכנות הביטוח. לאחרונה מסתמנת ירידה במספר פוליסות ביטוח החיים וביטוחי הבריאות השונים, לא נרכשות/נמכרות פוליסות ביטוח חיים חדשות. להיעדרות עובדים מהעבודה יש השפעה על מספר הפוליסות הנמכרות, עובדה המשפיעה על חוסנה הכלכלי של החברה ולצמצום פעילות החברה.  
מחקר זה עשוי להוות מחקר המשך למחקרים קודמים שבחנו את הקשר בין שביעות רצון של העובדים ומעורבותם בעבודה לבין היעדרותם מהעבודה. כמו כן, לאור ממצאי המחקר ניתן יהיה להשוות את הממצאים לרקע התיאורטי של המחקר שבו הוצגו מודלים ומחקרים שונים המתייחסים למשתני המחקר.
כלי המחקר יתבסס על ידי שאלון עצמי מבוסס על פי Kanong (1982). השאלון הינו שאלון למילוי עצמי.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 נושא העבודה בעברית
1.2 נושא העבודה באנגלית
1.3 הצגת הארגון
1.4 סקירת ספרות
1.5 רציונאל המחקר
1.6 המסגרת התיאורטית
פרק 2 - המתודולוגיה של המחקר
2.1 אוכלוסיית המחקר
2.2 המדגם ושיטת הדגימה
2.3 מערך המחקר
2.4 כלי המחקר
2.5 שיטת ניתוח ועיבוד הנתונים
2.6 מגבלות המחקר
2.7 לוח זמנים
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
שביעות רצון כללית (Overall job satisfaction) - הנמדדת בצורה ישירה, על פי רוב באמצעות שאלה אחת (Lachman & Aranya, 1995) (עמירם 1993), או באמצעות מספר שאלות (Brayfield & Rothe, 1995), הבודקות אפקטיביות כללית במספר אספקטים של מצב העבודה.
 
עבודה מס' 61889 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין עמדות פסיכולוגיות להיעדרויות מורים, 2003.
מחקר כמותי.
8,706 מילים (כ-27 עמודים), 43 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות: נרפות חברתית
  נטייה לעזוב
  נשיאה באחריות
  מחויבות ארגונית
  התנהגות ארגונית בלתי הולמת
  משתני רקע
  השערות המחקר
  מודל המחקר
פרק 3 - שיטה: נבדקים
  משתני המחקר ודרך מדידתם
  הליך המחקר
פרק 4 - תוצאות: ניתוחים מקדימים
  בדיקת השערות
פרק 5 - דיון
ביבליוגרפיה
נספח

מבוא
היעדרות עובדים הינה אחת הבעיות המרכזיות בארגונים רבים. 1990) Steers & Rhodes) העריכו כי למעלה מ400 - מיליון ימי עבודה אבדו בארה"ב בשל היעדרויות עובדים. גם במערכת החינוך לתופעת היעדרות המורים השלכות כלכליות משמעותיות הנובעות מעלויות מורים מחליפים (Bowers, 2001). בנוסף להשלכות הכלכליות, במערכת החינוך נודעת חשיבות רבה להשפעת היעדרויות המורים על תלמידי בית הספר, המתבטאת בירידה בהישגים בלימודים וירידה במוטיבציה (.(Scott & Wimbush, 1991;Uehara, 1999
מחקרים רבים הראו כי תופעת היעדרות מורים איננה מצומצמת בהיקפה ותדירותה ואף חוצה ארצות. (Imants & Van Zoelen (1995, הראו כי בשנים שבין 1978 ו1988- אחוז ההיעדרויות בהולנד עלה מ5% - ל1999) Uehara .8% -) העריך כי מורים באזור האוקיינוס השקט נעדרים בממוצע כ 11 ימים בשנה. גם בישראל נראה כי היקף תופעת ההיעדרות רחב. גלוברזון וריוין - אבלס  (1995) דיווחו כי שיעור ההיעדרות החודשי מתוך סך שעות ההוראה עמד בממוצע על כ-%7.5. לאור היקף התופעה וחומרתה ישנה הצדקה למחקר בנושא היעדרויות.
הספרות המחקרית מציגה עדויות רבות לגורמים המשפיעים על היעדרות עובדים ככלל ומורים בפרט. בין הגורמים נמנים משתני רקע אישיים וארגוניים (השכלת המורים, ותק, אקלים ארגוני, גודל המוסד וכיוב'). מטרת מחקר זה לבחון את הקשרים בין עמדות פסיכולוגיות כלפי התפקיד לבין היעדרות מורים בישראל מתוך כוונה לאפיין קשרים אלה ולגזור מדיניות לטיפול בתופעה.

הליך המחקר: הנבדקים במחקר היו מורים, מנהלים ובעלי תפקידים בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים בישראל. סך כל גודל המדגם היה 232 נבדקים. השאלונים נאספו לכדי מאגר נתונים מרוכז הכלל 232 נבדקים ועובדו באמצעות תוכנת SPSS.
 
עבודה מס' 61546 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין עמדות כלפי התפקיד ומאפייני התפקיד לבין היעדרויות מורים, 2002.
ניתוח איכותני באמצעות ראיונות.
3,628 מילים (כ-11 עמודים), 12 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
שיטת המחקר
תוצאות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח


היעדרות עובדים הינה בעיה ארגונית מרכזית בעלת השלכות תקציביות ניכרות ( .(Sagie, 1998
בנוסף להשלכות הכספיות, היעדרות מורים משפיעה באופן שלילי על התהליך הלימודי בבית הספר
כגון רציפות ההוראה (Imants & Van Zoelen, 1995), הפרעה לשגרת בית הספר ( (Bowers, 2001
וירידה בהישגי התלמידים  (.(Scott & Wimbush, 1991

היעדרות מורים איננה תופעה שולית ומינורית ולכן יש לחקור את הסיבות העיקריות לתופעה זו.
נראה כי קיימים מספר גורמים אשר שילובם יכול לתת מענה הולם להסבר תופעת היעדרות מורים.
מטרות מחקר זה הינם:
1. לתאר את תופעת ההיעדרות תוך בחינת העדפת יום מסוים בשבוע ותקופה בשנה.
2. לבסס מודל מחקרי המאגד בתוכו הן את העמדות כלפי העבודה (שביעות רצון ושחיקה) והן את
מאפייני העבודה (היקף משרה וגודל המוסד), כמנבאים את תופעת ההיעדרות.
3. לתאר כיצד בתי ספר מתמודדים עם תופעת ההיעדרות ולראות מהי היעילות של דרך התמודדות
זו.
כלי המחקר בו נעשה שימוש היה ראיון מובנה, הראיון עסק בנושא של תופעת היעדרות מורים
הסיבות להיעדרות ודרכי טיפול בהיעדרות. בנוסף, נערך ראיון פתוח ובו תיאר הנבדק את אירוע
ההיעדרות האחרון שלו.


 
עבודה מס' 68197 SHOPPING CART DISABLED
'מחכים לסיינפלד', 2010.
היעדרות, הישנות ולא כלום ב'מחכים לגודו' לסמואל בקט ובסדרת הטלוויזיה 'סיינפלד'.
7,266 מילים (כ-22.5 עמודים), 19 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנת 1948 כותב סמואל בקט (Beckett) את המחזה 'מחכים לגודו' ובכך גוזר את דינן של שתי דמויותיו המפורסמות ביותר, לציפייה אין סופית למישהו או משהו, העונה לשם גודו. בקט משליך את ולאדימיר ואסטראגון, גיבורי 'מחכים לגודו', אל תוך חלל לא מזוהה, בזמן לא ברור, ללא שנותן בידם פרטים חד משמעיים לגבי מקום הימצאם, עברם, עתידם או אפילו זהותם. הדבר היחיד הידוע להם לאשורו הוא, כי עליהם לחכות לבואו של גודו במקום בו הם נמצאים, מקום המפורז ממשמעות קונקרטית כלשהי, מערך זמן כלשהו. בשנת 1989, 41 שנים אחרי שנשלחים ולאדימיר ואסטראגון לנצח בידודם, נולד ברוחם של לארי דייוויד וג'רי סיינפלד הרעיון לקומדיית המצבים שהפכה לפופולארית ביותר בשנות ה90.  יוצרי הסדרה סיינפלד מצהירים על עצמם, בשעת שידורי השיא, כעל עוסקים ב'שום דבר', ומבקשים להראות את הקיום האנושי בצורתו הטבעית, (גם אם במניפולציה קומית) תוך פירוז הסדר ההיררכי של הזמן. לכן הטענה הסמיוטית היא: אותו מסמן, הקיים במחכים לגודו בצורת עיסוק ב'שום דבר' כמסמן את מסומן הקיום, הופך בסיינפלד לזהות אייקונית מודעת. יוצרי הסדרה משתמשים ב'שום דבר' הקיומי, בכדי להראות את ה'שום דבר' הקיומי.  
בכך ממקמים עצמם ה"סיינפלדים" באותו החלל אליו הגיעו ולאדימיר ואסטראגון כארבעים שנה לפני כן. אך ולאדימיר ואסטראגון מגיעים לאותו המקום, על מנת לחכות לגודו. "סיינפלד" יוצרת את אותו המקום, לאחר שעבורה גודו כבר הגיע .
"אני שונא את ה-"המשך יבוא" בטלוויזיה. זה איום ונורא כשחשים שה-"המשך יבוא" מגיע. אתם צופים בתוכנית, נכנסים אל תוך העלילה, וחמש דקות לסיום מבינים "הי, הם לא הולכים להצליח! טימי עדיין תקוע במערה! אין סיכוי שהם סוגרים את כל העניין בחמש דקות!" הרי הסיבה היחידה לצפות בתוכנית טלוויזיה היא כי יש לזה סוף. אם הייתי רוצה סיפור ארוך, משעמם וחסר מסקנה, הייתי מסתפק בחיים שלי."

בעבודה זו אתייחס לסיטקום המצליח "סיינפלד", על פי כללי העולם אותו יוצר בקט במחכים לגודו, ובהשוואה בין שני העולמות. על ידי כך, אבדוק האם כלליו של בקט חלים על יצירתם של דייויד וסיינפלד, וכיצד נוהגים הדמויות ג'ורג', ג'רי,איליין, קריימר,אסטראגון וולאדימיר במשנתם של שתי יצירות אלו.

תוכן העניינים:
מבוא
1. חלוצי הז'אנר
2. הישנות
2.1.  הישנות במחכים לגודו
2.2  הישנות בפעולות הדמויות במחכים לגודו
2.3 . הישנות בסיינפלד
2.4. הישנות בפעולות הדמויות בסיינפלד
3. היעדרות
3.1. היעדרות במחכים לגודו
3.2. היעדרות בסיינפלד
4. לא כלום
4.1. "לא כלום, פעמיים".-'לא כלום' במחכים לגודו
4.2."תכנית על לא-כלום"- 'לא כלום' בסיינפלד
5.סיכום: בין זוועת ה'כל' לאשליית ה'לא-כלום'- האלטרנטיבה של סיינפלד למשנתו של בקט
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"מה ש"סיינפלד" עשתה לעולם הסיטקום אינו שונה צורנית ממה שהאבסורד עשה לריאליזם. בניגוד להנחת העבודה של מבקרי תרבות, אי אפשר לדעתי לדחות בקלות את ההסבר הכמו-טאוטולוגי להצלחה העצומה של הסדרה,אבל עדיין יש מקום לבחון מה מרכיב את המצוינות הזו ומה יצירתה והתקבלותה של היצירה המסוימת הזו מעידות על "רוח התקופה"."
מחכים לגודו נחשב לנקודת מפנה בדרמה המערבית המודרנית. מאז הבכורה בפריס, הפך המחזה ליצירה "קלאסית" מודרנית ולנושא הדגל של המחזאות בסגנון האבסורד. האביזרים המינימליסטיים והמצומצמים עד למינימום ההכרחי, המקום חסר ההגדרה, וההרגשה הכללית של אי-הוודאות, מראים כולם כי דבר אינו קיים באמת. הגיבורים הראשיים משתוקקים במעורפל לקיום, אך הם מתעקשים לחפש את הישועה מחוץ לעצמם. בעמדם מול הצורך לבחור, הם בוחרים בכך שאינם בוחרים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/08/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 14 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>