עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "ביקורת פנימית":

עבודה מס' 63836 SHOPPING CART DISABLED
הביקורת הפנימית ברשות הנמלים והרכבות, 1999.
בדיקת הביקורת הפנימית לפני ואחרי החלת "חוק הביקורת הפנימית" התשנ"ב-1992
4,908 מילים (כ-15 עמודים), 9 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רקע כללי:
"רשות הנמלים" הוקמה על פי חוק בשנת 1961 כגוף שמתפקידו לדאוג לתפעולם היעיל של נמלי ישראל ולפיתוחם. בשנת 1988 מוזגה הרכבת עם הנמלים והוקמה "רשות הנמלים והרכבות". הנמלים המופעלים ע"י הרשות כיום הינם: נמל חיפה, אשדוד ואילת. הנמל פועל כיחידה העומדת בפני עצמה בכל הקשור לפעולות התיפעול, (פריקת וטעינת מטענים, אחסנה, טיפול בנוסעים, הכנסה והוצאה של אוניות וכו'). במקביל עוסק הנמל בהחכרת שטחים ובפעילות מסחרית.
ישנם גורמים נוספים הפועלים בנמל ומשלימים את פעילות הנמל: ממגורות לאחסנת גרעינים, מסופי כימיקלים ודלק, מסופי צובר, ריקון והמכלה של מכולות ונותני שירותים אחרים.
תנועת מטענים בנמלים הסתכמה בשנת 1998 בכ- 33 מליון טון מטענים, לעומת 29 מליון טון מטענים בשנת 1997 - עליה של 12%.
בשנת 1998 פקדו את נמלי חיפה ואשדוד 634 אלף נוסעים לעומת 581 אלף בשנת 1997, עליה של כ- 9%, מספר הנוסעים לביקור יומי עלה בכ- 18%. בנמל אילת עלה מספר הנוסעים ב 57%. זאת לאור הגידול בתנועת הנוסעים באוניות סיור במפרץ.

תוכן עניינים:
פרק 1 - רשות הנמלים והרכבות (רנ"ר)
  רקע חוקי ותיאורטי
  מבנה ארגוני של הרשות
פרק 2 - התפתחות הביקורת הפנימית - רקע היסטורי
פרק 3 - החקיקה בתחום הביקורת הפנימית - חוק הביקורת הפנימית
פרק 4 - הביקורת הפנימית ברנ"ר - לפני חקיקת חוק הביקורת הפנימית
פרק 5 - הביקורת הפנימית ברנ"ר
  לאחר חקיקת חוק הביקורת הפנימית
  יחידת הביקורת הפנימית ברנ"ר - מבנה ארגוני
פרק 6 - תקציב יחידת הביקורת הפנימית
פרק 7 - נושאים מבוקרים ועיקרי הליקויים בשנים האחרונות
פרק 8 - יחסי מבקר - מבוקר - נוכחות הביקורת
פרק 9 - השפעת חוק הביקורת הפנימית על המבקר הפנימי
פרק 10 - סיכום
פרק 11 - ביבליוגרפיה


מתוך העבודה:
עם ההכרה בחשיבות הביקורת הפנימית בישראל, התקבלו מספר יוזמות חקיקה בתחום זה. תחילה על מנת שיהיה גוף שאחראי לנושא בכנסת - הורחבו סמכויות הוועדה לענייני בקורת המדינה, ע"י כך ששונה תקנון הכנסת ובו הוסכמה הוועדה לעסוק רק במבקרים פנימיים, לא רק במשרדי הממשלה וביתר הגופים המבוקרים לפי חוק מבקר המדינה, אלא בכל ציבור המבקרים הפנימיים.
בשנת 1989 הוגשה הצעת חוק המבקרים הפנימיים וב- 16.3.92 התקבל בכנסת בקריאה שניה ושלישית "חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב - 1992".
 
עבודה מס' 63848 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הביקורת הפנימית על מערכות מידע ממוחשבות בעידן המיחשוב, 1999.
הביקורת הפנימית וכיצד היא באה לידי ביטוי בתחום מערכות המידע.
3,852 מילים (כ-12 עמודים), 10 מקורות, 196.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
פרק 1: המחשב והביקורת הפנימית בארגון
א. המחשב מנהל מערכות ארגוניות
ב. המחשב כיוצר אישויות
ג. כיצד משפיע המיחשוב על מערכת ארגונית
ד. תכונות המחשב המעניינות את הביקורת הפנימית
פרק 2: אבטחת מערכות מידע ממוחשבות
א. סוגי מערכות מידע
ב. הביקורת ואבטחת מערכות המידע
פרק 3: משמעותה של ביקורת פנימית בעידן המיחשוב
א. סיווג הביקורת הפנימית
ב. ניהול עבודת הביקורת בסיוע המחשב
ג. מהי המשמעות לביקורת הפנימית
פרק 4: סיכום
פרק 5: ביבליוגרפיה
פרק 6: נספח - שאלון ביקורת לדוגמא

מבוא
בימיו הראשונים, שימש המחשב בעיקר כמחליף עבודה לבלרית- רישומית.
במקום לרשום ביד- רשמו במחשב. לפעמים אנו נתקלים עד היום במערכות ממוחשבות שטרם התקדמו משלב התחלתי זה. על כל פנים, היום אין זה כך. אם נבחן לעומק את תפקידי המחשב בארגונים, נמצא שהוא בעצם מנהל מערכות ארגוניות שלמות.
אבטחת מערכות המידע זוכה לאיזכור רגעי בכלי התקשורת בישראל בכותרות כגון:
"ילד פלא חדר למחשבי הבזק וביצע שיחות ללא תשלום לחול...", בעוד שאירוע של ביצוע שינויים ברישומי משרד הרישוי, כגון ביטול רישום שיעבוד על כלי רכב, זוכה לכיסוי קצר באחד העמודים הפנימיים.
רוב העבירות הינן עבירות מכוונות המתבצעות במערכות המידע הממוחשבות בארגונים שונים.
התלות של כל ארגון במערכות המידע מגדירה את הצורך באבטחת מערכות אלו ברמת ההגנה התואמת את רגישות וחיוניות המידע לארגון, ואת הצורך בתפעולן השוטף והרציף.
לביקורת הפנימית מטלה חשובה בתחום אבטחת מערכות המידע, מטלה בעלת שתי פנים:
א. הפן האיסטרטגי- החדרת הנושא והטמעתו כחלק אורגני במדיניות הניהול והתפעול של הארגון.
ב. הפן הטקטי- ביקורת הביצוע- קיום "מעטפת אבטחה" בפועל לרבות אמצעי בקרה וביקורת על פעילות כלל המשתמשים, ברמה ובהיקף הגזורים ממדיניות האבטחה העונה גם על החוק והתקנות להגנת הפרטיות.

המסקנה הראשונית הנובעת מעיון בשתי הנחות היסוד היא שעל הביקורת הפנימית בכל ארגון להציג את הביקורת של אבטחת מערכות המידע, ברמה גבוהה ביותר של סולם העדיפויות בתוכנית העבודה השנתית. מסקנה אחרת היא שעל נציג הביקורת בארגון החבר בצוות החשיבה לפיתוח מערכות המידע, או חבר בוועדות כגון: ועדת מיחשוב וכדומה, לקיים גם את הבקרה על הכללת נושאי אבטחת מערכות המידע כחלק מנושאי הפיתוח, הרכש, או שינויים מהותיים במערכות המידע.

בעבודה זו תוצג הביקורת הפנימית כיצד היא באה לידי ביטוי בתחום מערכות המידע, מכל ההיבטים.

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
א. המחשב כמנהל מערכות ארגוניות
המחשב כמנהל מערכות ארגוניות שלמות בא לידי ביטוי בכמה אופנים, ולהלן חלק מהן:
1. המחשב כמבצע שומה וגביה - המחשב קובע כמה ישלם בעל הרכב, לפי מאפייני הרכב שבבעלותו, מוציא לו הודעת שומה, עוקב אחר תשלום, קוצב קנסות ועוד. רשיונות נהיגה- מבצע רוב הפעולות הנ"ל, עיכוב רשיונות לעבריינים, וזימונם לקורסים לנהיגה מונעת.
 
עבודה מס' 33201 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הביקורת הפנימית על מערכות מידע ממוחשבות.
המחשב בביקורת הארגון, אבטחת מערכות מידע ממוחשבות, ומשמעות הביקורת הפנימית בעידן הממוחשב.
3,835 מילים (כ-12 עמודים), 10 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בימיו הראשונים, שימש המחשב בעיקר כמחליף עבודה לבלרית- רישומית.
במקום לרשום ביד- רשמו במחשב. לפעמים אנו נתקלים עד היום במערכות ממוחשבות שטרם התקדמו משלב התחלתי זה. על כל פנים, היום אין זה כך. אם נבחן לעומק את תפקידי המחשב בארגונים, נמצא שהוא בעצם מנהל מערכות ארגוניות שלמות.
אבטחת מערכות המידע זוכה לאיזכור רגעי בכלי התקשורת בישראל בכותרות כגון:
"ילד פלא חדר למחשבי הבזק וביצע שיחות ללא תשלום לחול...", בעוד שאירוע של ביצוע שינויים ברישומי משרד הרישוי, כגון ביטול רישום שיעבוד על כלי רכב, זוכה לכיסוי קצר באחד העמודים הפנימיים.
רוב העבירות הינן עבירות מכוונות המתבצעות במערכות המידע הממוחשבות בארגונים שונים.
התלות של כל ארגון במערכות המידע מגדירה את הצורך באבטחת מערכות אלו ברמת ההגנה התואמת את רגישות וחיוניות המידע לארגון, ואת הצורך בתפעולן השוטף והרציף.
לביקורת הפנימית מטלה חשובה בתחום אבטחת מערכות המידע, מטלה בעלת שתי פנים:
א. הפן האיסטרטגי- החדרת הנושא והטמעתו כחלק אורגני במדיניות הניהול והתפעול של הארגון.
ב. הפן הטקטי- ביקורת הביצוע- קיום "מעטפת אבטחה" בפועל לרבות אמצעי בקרה וביקורת על פעילות כלל המשתמשים, ברמה ובהיקף הגזורים ממדיניות האבטחה העונה גם על החוק והתקנות להגנת הפרטיות.

המסקנה הראשונית הנובעת מעיון בשתי הנחות היסוד היא שעל הביקורת הפנימית בכל ארגון להציג את הביקורת של אבטחת מערכות המידע, ברמה גבוהה ביותר של סולם העדיפויות בתוכנית העבודה השנתית. מסקנה אחרת היא שעל נציג הביקורת בארגון החבר בצוות החשיבה לפיתוח מערכות המידע, או חבר בוועדות כגון: ועדת מיחשוב וכדומה, לקיים גם את הבקרה על הכללת נושאי אבטחת מערכות המידע כחלק מנושאי הפיתוח, הרכש, או שינויים מהותיים במערכות המידע.

בעבודה זו תוצג הביקורת הפנימית כיצד היא באה לידי ביטוי בתחום מערכות המידע, מכל ההיבטים.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק 1: המחשב והביקורת הפנימית בארגון
    א.     המחשב מנהל מערכות ארגוניות
    ב.     המחשב כיוצר אישויות
    ג.     כיצד משפיע המיחשוב על מערכת ארגונית
    ד.     תכונות המחשב המעניינות את הביקורת הפנימית

פרק 2: אבטחת מערכות מידע ממוחשבות
    א.     סוגי מערכות מידע
    ב.     הביקורת ואבטחת מערכות המידע

פרק 3:      משמעותה של ביקורת פנימית בעידן המיחשוב
    א.     סיווג הביקורת הפנימית
    ב.     ניהול עבודת הביקורת בסיוע המחשב
    ג.     מהי המשמעות לביקורת הפנימית

פרק 4:     סיכום

פרק 5: בביליוגרפיה
פרק 6:     נספחים
    שאלון ביקורת
 
עבודה מס' 60186 זמנית, לא ניתן לרכישה
 
עבודה מס' 20870 SHOPPING CART DISABLED
הבדלי מהות בין ביקורת פנימית וביקורת חיצונית, 1992.
מהות העבודה, האחריות, החקיקה, ההכשרה הנדרשת ונקודות הדמיון והשוני בתפקידי הביקורת.
6,075 מילים (כ-18.5 עמודים), 10 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הביקורת מתחלקת לשני סוגים:ביקורת חשבונאית וביקורת מנהלית כאשר ישנו יצור כלאיים שנקרא ביקורת פנימית.
ביקורת חשבונאית היא ביקורת שנועדה לבדוק האם הדוחו"ת הכספיים של גוף מסויים, אכן מוצגים בצורה נאותה על פי כללים חשבונאיים נאותים והיא באה לתת שרות למשקיעים ביחידה הכלכלית, בכוח או בפועל, וכן לגופים סטטוטוריים שונים אשר דורשים דיווחים כספיים. ביקורת זו היא בעלת מאפיינים לכשעצמה ויש לה את כללי הביקורת הספציפיים שלה. מטרות נוספות שיש לה הן בעיקר לשמש אמצעי התראה מפני כישלון העסק; לגלות תרמיות וזיופים בספרי החשבונות; לוודא את תקינותה של הבקרה הפנימית ולעסוק בשרותים נילווים כגון: חיסכון במס, תימחור תהליכים שונים, ויצוג בפני מוסדות השילטון.
ביקורת מנהלית הינה בעיקר הביקורת של המדינה ושל מוסדותיה. ביקורת זו באה לבדוק הן מהותן של פעולות והן הציות להן: האם התקנים והתקנות באותו מקום עונות על הדרישות וכן האם התקנים מבוצעים בצורה היעילה ביותר.
הביקורת השלישית  הינה ביקורת פנימית אשר הינה גם ביקורת מנהלית וגם שייכת לביקורת החשבונאית.
הביקורת הפנימית  הינה פונקציה של הערכה,בלתי תלויה,הקיימת באירגון. שתכליתה לבחון ולהעריך את אותו אירגון,כשרות עבורו. מטרתה היא לסייע לחברי האירגון במילוי יעיל של תפקידם.על מנת למלא מטרה זו היא מספקת הערכות, ניתוחים, סטטיסטיקות ויעוץ מינהלי שונה. הביקורת הינה חלק בכלי השרות שבידי המנהלים באותו מוסד והיא נועדה לבדוק מספר דברים: האם הבקרה הפנימית באותו אירגון מספיקה ותקינה; האם אין אפשרויות למעילות שונות והאם כל תקני ודרישות ההנהלה מבוצעים על הצד הטוב ביותר. ישנה גם ביקורת פנימית העוסקת בבקרה תפעולית אולם לא על כך דיוננו.

מטרת עבודה זו היא להשוות את עבודת המבקר הפנימי עם עבודת המבקר החיצוני על כל היבטיה: החוקיים, מהות העבודה, האחריות, ההכשרה הנדרשת וכד'. אנו בהשואתנו בעבודה זו נתיחס בעיקר לכך ששתי פונקציות אלו קרובות ביותר באופיין: מחד לשתיהן מערכת כללים נוקשה ומאידך בשתיהן נדרשים חופש דימיון ויצירתיות.

ראשי פרקים:
1.מבוא והצגת הנושא
2. הקדמה
א. עבודת המבקר החיצוני
ב. עבודת המבקר הפנימי
3. ההכשרה
4. החקיקה
5. אחריות
6. תלות וכפיפות
7. סודיות
8. בקרה פנימית
9. סיכום
10. רשימה ביבליוגרפית
 
עבודה מס' 20293 SHOPPING CART DISABLED
ביקורת חקירתית - תיאוריה ופרקטיקה.
הצגת הנושא, מהות הביקורת החקירתית, ביקורת הלכה למעשה, חופש הפרט והביקורת, אחריותו של רו"ח, שלבי הביקורת ועוד.
7,016 מילים (כ-21.5 עמודים), 30 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה

      ראשי פרקים -
     1.מבוא והצגת הנושא
     2.מהות  הביקורת החקירתית
     3.ביקורת הלכה למעשה
     4.חופש הפרט והביקורת
     5.ביקורת חקירתית לעומת ביקורת רגילה
     6.אחריותו של רו"ח
     7.שלבי הביקורת החקירתית
     8.החוקים הקיימים בישראל
     9.מוסדות הביקורת החקירתית בישראל
     10.סיכום העבודה
     11.ביבליוגרפיה


      מבוא והצגת הנושא
     מטרת עבודה זו  הוא לתאר את כל נושא הביקורת החקירתית, את המצוי ואת
     הרצוי בארץ, את הנושאים לתיאורטיים והעומדים ביסודו של עיסוק זה, את
     חיוניותו ואת הבעיות העומדות בפני המבקר מחד, ומאידך את החוקים העוזרים
     לו.

     מאז המאה ה14- משהנהיגו האיטלקים לראשונה את הנהלת החשבונות הכפולה
     נעשה טשטוש עקבות המעילות מסובך יותר. שיטה זו של רישום מקשה על המועל
     יותר מהשיטות הישנות בכך שהוא נאלץ למצוא תמיד חשבון נגדי כדי להסתיר את
     הגניבה באמצעותו.
     התפחות נוספת במלחמה במעילות חלה עם הופעת מקצוע ראיית החשבון. במקצוע
     זה עצמו הכירו בשלביו הראשונים רק בביקורת הפיננסית ורק התפתחות מאוחרת
     יותר התקדמה לקראת ביקורת מונעת. ההבדל בין שתי הגישות הוא שבעבר הושם
     דגש על גילוי המעילות ורק בשלב מאוחר יותר הושם הדגש על מניעתן.
     נושא זה נדון בהרחבה בירחון JOURNAL OF ACCOUNTANCY (פברואר :(1953
       "בבואנו לשפוט את יעילותה של שיטה מסוימת של מבדק פנימי עלינו לזכור את
     המעילות ששרו בעבר. רבים מאיתנו נתקלים במעילות באורח מקרי ועל כן
     מצומצמת ידיעתנו בשטח זה. מעילות רבות קורות מידי שנה בשנה, אך מעטות
     מהן מפורסמות מעל דפי העיתון, ואם הן מופיעות, הרי הפרסום הוא כה מצומצם
     עד שקשה לעמוד מתוכו על פרטי המעשה, לשם כך רצוי איפוא שמוסד מוסמך
     יעלה על הכתב מעשים אלה ולפרטם למען ילמדו במוסדות אחרים".
     על המבדק הפנימי באמצעי פיקוח למניעת מעילות כותב מבקר המדינה בדו"ח
     מספר 11 (עמוד :(37
      "מכשיר פיקוח שאין לוותר עליו במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות הגדולות
     ובגופים ציבוריים אחרים, הוא המבדק הפנימי שהפעלתו עשויה לתרום תרומה
     חשובה למניעת מעילות".

     החל מהמחצית השניה של שנות השמונים קיים בארה"ב בגידול בביקוש לרואי
     חשבון המתמחים בתחום זה. הסיבות לכך הן:
     1.עליה במקרי המעילות והונאות בסקטור הציבורי.
     2.עליית רמת התיחכום של מעילות והונאות.
     3.מעורבות רואי החשבון הנתבעים במעילות. המעורבות כוללת אי איתור המקרים
     וניסיון להמנע מחשיפת רשלנות מקצועית לאחר הגילוי.
     4.גידול במספר רואי החשבון בגופי חקירה ממשלתיים אשר לאחר סיום שירותים
     הממשלתי מציעים שירותים המגזר האזרחי ומעלים רמת המודעות לאפשרויות
     הגלויות בשימוש בהם למקרים אלו. גופים אלו כוללים את הFBI - ואת ה SEC-
     (רשות ניירות ערך).
     5.עליית במספר התביעות כנגד משרדי רואי חשבון בגין רשלנות מקצועית הביאה
     את המשרדים להעסקת יועצים מיוחדים המתמחים בנושאי ביקורת חקירתית
     ופועלים במסגרת שירותי הביקורת החיצוניים הרגילים הניתנים ללקוחות.
     מעמדו של המבקר בארץ אינו מוסדר בחקיקה ולמעשה כל אחד יכול לבצע זאת.
     עם זאת נהוג הוא כי רו"ח או עו"ד מבצע זאת היות והוא בעל ידע ברישומים
     חשבונאיים.


 
עבודה מס' 21377 SHOPPING CART DISABLED
ביקורת המדינה במערכת הביטחון ותיקון הליקויים, 1995.
בדיקת תפקיד הביקורת, מידת האפקטיביות שלה, האם הביקורת היא בדיעבד ובדיקת ניהול בצה"ל.
7,820 מילים (כ-24 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ביקורת המדינה נעשית באמצעות בדיקת פעילויותיה, ועסקותיה- בשלמותם או בחלקם- בגוף מסוים. עם זאת, הביקורת יכולה להקיף את הפעולות שנעשו במהלך אירועים דומים בגופים דומים שונים ולהשוותם אלו עם אלו. למשתמשים העיקריים בממצאים יהיה במקרים אלה עניין דומה. עיקר השימוש המיועד בביקורת המדינה מטרתו היא שיפור פעולות בעתיד. לאחר שקבע את טבעם של הפעולות, של הפעילויות ושל העסקות, ולאחר שזיהה את המשתמשים בממצאי הביקורת ואת השימוש שיעשה בממצאים, קובע איש הביקורת במהלך עבודתו את הקריטריונים למדידתם ולהערכת טיבם של הביצועים, של הפעילויות ושל העסקות הללו .

מטרת העבודה
אביעזר יערי, הממונה על הביקורת של מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה סוקר את ביקורת המדינה במערכת הביטחון בארה"ב, גרמניה ואנגליה, לאור ביקורו בארצות אלו בשנת 1992. אחד המאפיינים החשובים ביותר שהוא מזכיר היא ישום שיטת ה- T.Q.M במערכת הביטחון.
מטרות העבודה הן שלוש. ראשית, לבדוק את תפקידי הביקורת במערכת הביטחון בישראל, ולעמוד על מידת האפקטיביות שלה מבחינת תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, תוך שימת דגש על כך שמערכת הביטחון בארץ היא מורכבת וגדולה. בעבודה יעשה ניסיון לענות על השאלה, מהם המאפיינים העיקריים של הליקויים שנמצאו במערכת הביטחון, והאם מערכת הביטחון על זרועותיה פועלת לתיקון הליקויים שהועלו בדוח מבקר המדינה.
שנית לבדוק האם מבקר המדינה בודק את הליקויים בדיעבד או תוך כדי ביצועם, וכך משפיע על קבלת ההחלטות.
שלישית, לבדוק האם מערכת הביטחון, לאור ממצאי מבקר המדינה, פועלת לפי שיטת ה- T.Q.M, והאם המלצות המבקר מובילות ליישום של השיטה או להפרכתה. אין הכוונה היא למתוח ביקורת על מבקרת המדינה כי היא אינה מיישמת את השיטה, אלא לראות האם צה"ל פעל לפי אותה שיטה, הנחשבת כיום לשיטה המוצלחת ביותר בניהול.
שיטת המחקר תהיה על פי דוחות הביקורת משנות ה- 90'.

השערות המחקר הן שתיים:
1. משרד הביטחון אינו מקפיד על קיום כללי ה- T.Q.M. (במודע או שלא במודע) והמלצות המבקר אף הן אינן תורמות לישום השיטה.
2. זרועות הביטחון מתייחסות ברצינות יתרה לממצאי מבקר המדינה, ומנסים לתקן את הליקויים במהירות.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. הביקורת במערכת הביטחון
3. שיטת ה-TQM
4. הביקורת בשנות התשעים ותיקון הליקויים
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 10174 SHOPPING CART DISABLED
אפקטיביות דוחות ביקורת ברשויות המקומיות, 1997.
סקירת רשויות והביקורת עליהן, מודל אודות יעילות דוחות ביקורת + בדיקה אמפירית.
8,829 מילים (כ-27 עמודים), 10 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1. מבוא.
2. פעילות רשויות מקומיות.
3. היבט ציבורי בביקורת רשויות מקומיות.
4. הביקורת ברשויות מקומיות.
5. מידת האפקטיביות הדוחות
6. בדיקה אמפירית.
         א. המטרה
           ב. השיטה
           ג. הוצאות
7. סיכום העבודה.
8. ביבליוגרפיה

מבוא
מטרת עבודה זו היא לבחון את האפקטיביות של דוחות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות.
רשויות מקומיות הן למעשה גופים האמורים לשרת את התושבים אולם בראשיהם עומדים אנשים שלרוב מזוהים פוליטית עם המפלגות הפועלות בכנסת. אומנם מתקיימות בחירות עצמאיות אחת לארבע שנים אולם לא ניתן להפריד בינהן לבין השפעת המפלגות הפוליטיות, ואין חולק על כך כי קיימת השפעה כלשהי.
דוח הביקורת המוגש ע"י מבקר העירייה מוגש אחת לשנה על פי הוראות משרד הפנים לעיריות. לא מן הנמנע כי הוא מועמד של מנכ"ל העירייה או של ראש העירייה ואז הוא עושה דברו של האחרון (כאן המקום להזכיר את המבקר של
עירית ראש העין, שהיה מועמד למוסדות העירייה, ובגין המקרה שלו שינו את הנוהג).
דוח זה מוגש אחת לשנה,  ומפרט את ממצאי הרשות לשנה האחרונה, תוך הבאת המלצות. ראש העירייה חייב, על פי החוק לתת את תגובתו תוך פרק זמן מסוים, ולציין כיצד תוקנו הליקויים. אולם פעמים רבות ראש העיר אינו מבצע את החובות המוטלות עליו ואינו מיישם לכלל הממצאים בדוחות הביקורת. במקרים כאלו חייב המבקר לנקוט בצעדים, שלא תמיד אפקטיביים.
במקרים חריגים, בהם הממונה על הרשויות, משרד הפנים, רואה כי ענייני  הרשות מתנהלים שלא על פי כללי מנהל תקינים, תוך חריגה מהותית מהם, הוא רשאי לפזר את מועצת העיר ולפטר את ראש העיר.
העבודה תתחלק לכמה חלקים: פרק ראשון יסקור את פעולות הרשות המקומית; פרק שני יסקור את תפקיד הביקורת ברשות; פרק שלישי יסקור את המודל אודות יעילות דוחות הביקורת ויכלול משתנים כגון קיום יחידה, חוקים ונהלים, אי תלות, טווח, תכנון, מעקב, מכוונות, ידע ועוד. חלק זה מבוסס על מחקרים שנערכו בעבר אודות האפקטיביות של דוחות הביקורת ויישום ממצאיהם.
פרק רביעי יסקור את דוחות הביקורת ואת ביצוע המלצותיהם על ידי הרשות.
הפרק האחרון יסכם את העבודה ויעריך את ממצאיה.

מטרת העבודה היא להעריך באיזו מידה יושמו מאפייני אפקטיביות הביקורת ע"י רשויות מקומיות בדוחות ביקורת פנימית שלהן. שיטת הבדיקה תהיה ע"י סקירה של דוחות ביקורת שנתיים נבחרים של 9 רשויות מקומיות. ההשערות הן כי ברוב היחידות יהיו רוב המאפיינים האמורים, לאור התמקצעות הביקורת הפנימית בישראל. המודל יבדק על פי בדיקתו של סטולר אפרים על שלוש מדינות, ממנו הסיק מהן המדדים המנבאים אפקטיביות של דוחת ביקורת.
 
עבודה מס' 60652 SHOPPING CART DISABLED
הביקורת החברתית ב"מאדם בובארי" ו"סלאמבו" לפלובר, 2001.
הקשר בין פעילותו הפוליטית של פלובר לבין תוכן ביקורתו החברתית וחריפותה, ואופייה המיוחד של הביקורת החברתית של פלובר.
4,868 מילים (כ-15 עמודים), 8 מקורות, 230.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הביקורת החברתית ב"מאדם בובארי" ו"סלאמבו" לפלובר

תוכן העניינים
מבוא
רקע היסטורי
הדת ב"מאדם בובארי וסלאמבו"
הכסף ב"מאדם בובארי" ו"סלאמבו"
דיון וסיכום
רשימה ביבליוגרפית


מבוא
    המאה ה 19 - הייתה המאה הסוערת ביותר מבחינה פוליטית שידעה צרפת.  במהלך מאה זו
עברה צרפת סוגי משטר רבים מקיסרות, דרך מלוכה, ולבסוף-רפובליקה. לחילופי המשטר
הרבים ולמאבקים הפוליטיים אשר ליוו אותם היו שתי השלכות מרכזיות המלוות את צרפת
עד היום. ההשלכה הראשונה הייתה הגיבוש של הכוחות הפוליטיים המודרניים וירידתם
הסופית מהבמה של כוחות השלטון הישן. ההשלכה השנייה הייתה יצירת החיבור בין אנשי
העט לבין הפוליטיקה. מעורבות זו התבטאה הן בביקורת חברתית אשר שולבה בספריהם, והן
בהשתתפות פעילה של אנשי הרוח במאבקים הפוליטיים של זמנם1. עבודה זו תעסוק בביקורת
החברתית של אחד מגדולי הסופרים של המאה ה 19 -: גוסטב פלובר. הבחירה דווקא בפלובר
נראית, במבט ראשון, תמוהה. פלובר מעולם לא "עלה על בריקדות" ולא נלחם על עמדותיו
אלא העדיף לרוב להתרחק מההמולה הפוליטית. אולם דווקא עובדה זו הופכת את ביקורתו
החברתית למעניינת וייחודית. חשיבותה נעוצה לא רק במקוריותה, אלא גם בכך שהשפיעה על
דור שלם של סופרים נטורליסטים, אשר ראו בפלובר את אביהם הרוחני.
    על מנת לכתוב על ביקורתו החברתית של פלובר, יש להגדיר ראשית מה היא ביקורת
חברתית, ושנית יש לבחור את הרומאנים בהם יש לחפש ביקורת זו. לדעתי, ביקורת חברתית
היא ביקורת כנגד האליטות השולטות בחברה, ואשר מעצבות את אופיה. בצרפת של תקופת
נפוליון ה III  - התקיימו שתי אליטות עיקריות: הכנסייה ואנשי הכספים. מבחינת הכנסייה,
תקופת נפוליון
ה III - הייתה מעין "ימי פומפיי האחרונים" אך היא עדיין שמרה על כוח פוליטי רב אותו היא
איבדה סופית ברפובליקה השלישית2. האליטה השנייה היא אליטת העתיד, אשר החלה לפרוח
בתקופת המהפכה התעשייתית לה היה עד הסופר. מהפכה זו התאפיינה אומנם בהתקדמות
מדעית מרשימה אך במקביל התאפיינה גם בניצול אכזרי של הפועלים על ידי בעלי ההון, אשר
גרם לתסיסה מתמדת בקרבם. הן ניסיון ההשתלטות של אנשי הדת על צרפת והן רדיפת הבצע
של התעשיינים לא נעלמו מעיניו של פלובר והפכו למושאי הביקורת העיקריים שלו. עבודה זו
תתמקד במושאי ביקורת אלו.

    הרומאנים בהם מתמקדת עבודה זו הם "מאדם בובארי" ו"סלאמבו". שני רומאנים אלו,
אשר נכתבו אחד אחרי השני, עוסקים בנושאים שונים לחלוטין. "מאדם בובארי" הוא רומאן
המתרחש בעיירה קטנה ואילו "סלאמבו" מתרחשת על פני מדינה שלמה. "מאדם בובארי"
הוא רומאן  מודרני המתרחש במאה ה 19 - בצרפת ואילו "סלאמבו" מתרחש בקרתגו במאה
השלישית לפני הספירה. למרות ההבדלים הללו שני הרומאנים מתמקדים באותם מושאי
ביקורת חברתית.
עבודה זו תחקור את הביקורת החברתית בשני רומאנים אלו תוך ניסיון להתייחס לשתי
סוגיות עיקריות. הסוגייה הראשונה היא הקשר בין פעילותו הפוליטית של פלובר לבין תוכן
ביקורתו החברתית וחריפותה. הסוגייה השנייה היא אופייה  המיוחד של הביקורת החברתית
של פלובר.
לשם כך יציג הפרק הראשון את  נסיבות כתיבתם של שני הרומאנים תוך התייחסות לפעילותו
החברתית של פלובר באותן שנים. שני הפרקים הבאים יוקדשו לניתוח הביקורת על הדת
והביקורת על הכסף ב"מאדם בובארי" ו"סלאמבו". הפרק האחרון יוקדש לליבון שתי
הסוגיות העיקריות בהן עוסקת העבודה.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. הדוגמא הטובה ביותר לכך היא מעורבותו של אמיל זולה (Zola) בפרשת דרייפוס.
2. דוגמא לכך ניתן למצוא ברומאן "ננה" מאת אמיל זולה בו מסופר שלאנשי הכנסייה הייתה השפעה
רבה בחצר הקיסר (ננה, 116).


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 31/12/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>