עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "כלכלת בריאות":

עבודה מס' 40197 SHOPPING CART DISABLED
תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר, 1994.
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמודים), 9 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1.הקדמה
2.תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר - מבוא
3.מבנה מערכת הבריאות בישראל ותיאור המערכה
4.מבנהו ותפקידו של משרד הבריאות
5.מבנה בתי החולים
6.ההסתדרות הרפואית
7.משרד האוצר ו"משחק"התקציב
8.בעיות כללי המימון והתקציב של מערכת הבריאות
9.מימון מערכת הבריאות באמצעות תקציב המדינה
10.אופן הפעלת התקציב ודפוסי התחשבנות
11.משרד הבריאות - כוחות ומשאבים
12.עמדה פוליטית
13.תקציב
14.תכנון מדיניות בריאות
15.מבט על העולם
16.סיכום ומסקנות
17.הערות שוליים
18.ביבליוגרפיה

הקדמה:
המאמר פותח בתיאור מבנה מערכת הבריאות בישראל. הודגש חוסר הקשר בין הזכות לשירותי רפואה לבין יכולת כלכלית; תוארו קופות החולים הגדולות הפועלות שלא למטרת רווח ובעלותו של משרד הבריאות על רוב בתי החולים
ומיטות האישפוז בישראל; הודגשו חילוקי הדיעות בנוגע למקומה של המדינה בהבטחת שירותי הבריאות ותוארה קשת השיקולים והאינטרסים הפוליטיים והמפלגתיים המלווים במטען אידאולוגי ורגשי, למרות תמימות הדעים בדבר היות שירותי הבריאות ביטוח סוציאלי מובהק. כמו כן תואר תפקידו של משרד האוצר כמתקצב המערכת והודגשו נקודות עיקריות במאבקי הכוחות בין המתקצב למתוקצב.
הבעיות העיקריות שאובחנו במימון מערכת הבריאות ותיקצובה הן: כוחו המוחלט של משרד האוצר בקביעת התקציב ללא בירור ענייני של צרכי המערכת, כאשר בקביעת התקציב ניתן משקל רב יותר למיקוח בין משרד האוצר למשרד
הבריאות, ולא לשיקולים ענייניים. כך הולך וגדל הפער בין המימון הממשלתי לבין עלויות המערכת; חובות קופות החולים כלפי המבוטחים ואחריות הממשלה לא מוגדרים וחסרי קריטריונים ברורים, כך שלפעמים מוקצבת תמיכה ללא הצדקה עניינית כתוצאה מהשפעה מפלגתית או משיקול קואליציוני; לא קיים קשר בין תקציב מוסדות הבריאות לבין תפוקתם וחסרים תמריצים להתייעלות המערכת במקביל לשיטת תגמול מעוותת. דוגמא מובהקת שניתנה לכך היא עלותו הריאלית של יום אישפוז, לבין המחיר שמשלמות עליו קופות החולים; פער בעלויות ובהקצאה בין בתי החולים הציבוריים; חוסר מדיניות ברורה של הקצאת כספים ושירותים לאיזורים מרוחקים; פיזור תיקצוב הנמרכים והזכאים בין כמה משרדי ממשלה והמוסד לביטוח לאומי כך שנוצרת אחריות כספית לא ברורה ומשתנה; דמי החבר בקופות החולים נקבעים ללא קשר לעלות השירותים ובאופן רגרסיבי.
בהמשך יתוארו מקורות המימון של המערכת: תקציב המדינה, המוסד לביטוח לאומי, המס המקביל והמס האחיד. תודגש הבעייה של היעדר אישור מראש ובקרה על תקציבי קופות החולים מטעם הממשלה והליקויים בהתחשבנות בין קופות החולים לבין בתי החולים הממשלתיים. יתוארו השלכותיה של בעייה זו ביצירת החובות הכבדים של קופות החולים, ובמיוחד קופת החולים הכללית, ושל בתי החולים הממשלתיים.
 
עבודה מס' 50306 SHOPPING CART DISABLED
הרפורמה במערכת הבריאות בישראל, 1999.
משבר הבריאות בעולם, המשבר במערכת בישראל, חוק הבריאות הממלכתי, יעדי הרפורמה והמדיניות (ביצוע, תוצאות, ניתוח והערכה).
5,851 מילים (כ-18 עמודים), 19 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרתי לעשות את עבודתי בנושא "הרפורמה במערכת הבריאות בישראל", ובחקירת הנושא מדוע נכשלה הרפורמה.

נושא הבריאות נמצא בראש סדר העדיפויות של ממשלות ישראל מעצם היותה מדינה סוציאליסטית, וישנה הסכמה בנוגע לחשיבות מתן שירותי בריאות לכלל האוכלוסיה. ככל שהממשלה תצליח להביא את כל האזרחים לרכוש שירותי בריאות ממלכתיים- כך תגדל התועלת שתהיה לחברה בעתיד.
עם זאת, במהלך מחקר הנושא נוכחתי לדעת כי, גם כאן, ללא התערבות פוליטית וללא אימוץ הנושא ע"י שר הבריאות דאז חיים רמון ומהלכיו הפוליטיים במעברו לראשות ההסתדרות, נשאלת השאלה האם היינו מגיעים לחקיקת חוק בריאות ממלכתי, שהוא מצלעות הרפורמה במערכת הבריאות, וליישומו במדינת ישראל.

בעבודה זו אנסה לנתח מה היו הבעיות ביישום מדיניות הבריאות שהתבטאה בעריכת הרפורמה במערכת זו, היכן היו הקשיים ביישום ומדוע, וכן אתן את מסקנתי לגבי הלקח שניתן להפיק ממקרה זה לגבי המדיניות הציבורית בישראל.
כמו כן אנסה להעריך מדוע מדיניות לאומית מתקשה, לעיתים קרובות, להשיג את יעדיה, ואף את היעדים שהוצבו אצלה בראש סדר העדיפויות.

אקדים ואומר, כי המשבר במערכת הבריאות הפך מזמן להיות מצב כרוני עם נימים של איומי קריסה ממשיים, ובכל פעם שנדמה כי כלו כל הקיצים, ניתנת "זריקת מרץ" חסכונית ככל האפשר, והמערכת ממשיכה לדדות עד למשבר הבלתי נמנע הבא. התנהגות זו הפכה סימפטומטית לעמדת פקידי האוצר כלפי הבעייתיות הבסיסית והיסודית של מערכת הבריאות. אפשר לומר שזוהי מדיניות מתוכננת של טיפול בבעיה ע"י החזקתה במצב של מחסור קיצוני קבוע, בתקווה שכך יבואו תהליכי התייעלות וחיסכון.

המסקנה העיקרית, כפי שאראה בסיכום העבודה, היא שישנה בעיה פוליטית- ערכית והיא גובה הוצאות הממשלה עבור שירותי בריאות. משאביה של מדינת ישראל אמנם מוגבלים, אך סדרי ההקצאה של משאבים אלה וגודל ההוצאה עבור בריאות הינן, בראש ובראשונה, שאלות חברתיות, מוסריות וערכיות הנגזרות מן השאלה- בתוך איזו חברה אנו מעונינים לחיות. לפקידי האוצר לא ניתנה, ואסור לתת, את הזכות להשיב לשאלות אלו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הקדמה
3. המשבר האוניברסלי בשירותי הבריאות
4. המשבר במערכת הבריאות בישראל
5. חוק בריאות ממלכתי
6. יעדי הרפורמה הכוללת במערכת הבריאות
7. ביצוע המדיניות
8. תוצאות המדיניות
9. וח המדיניות
10. ת המדיניות
11. סיכום ומסקנות
12. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64036 SHOPPING CART DISABLED
"שירותי בריאות כללית", 2000.
ניתוח המצב הקיים בשירותי בריאות כללית והצגת חלופות לשיפור השירות
3,414 מילים (כ-10.5 עמודים), 7 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, ניתחתי את המצב הקיים ב"שירותי בריאות כללית", ולאור זיהוי בעיות הקיימות בארגון הצגתי שתי חלופות, האחת היא שיפר המצב הקיים באמצעות ניהול ידע והחלופה השניה, שינוי ארגוני שבא לידי ביטוי בשינויים פרסונליים וזאת בשל העובדה כי הנהלת הארגון  אינה רואה צורך לבצע שינויים ארגוניים אחרים בתקופה הנוכחית.
המסקנות העיקריות שעולות מעבודה זו, הן:
1. ניהול ידע, הוא כלי חשוב והכרחי לארגון אשר מחוייב לשפר תהליכים ארגוניים   לקויים.
2. באמצעות ניהול הידע, ניתן להתאים את הארגון להשגת מטריותיו ויעדיו.
3. לאור העובדה כי הארגון הוא ארגון שירות, ישנה חשיבות מכרעת לשיפור המצב הקיים, לשם שיפור מערך השירות ללקוח.
4. למרות העובדה כי זהו הארגון הגדול בישראל והמוביל בתחום שירותי הבריאות, יש לזכור כי קיימת תחרות גוברת בין קופות החולים, ולכן הארגון חייב לשנות את המצב הקיים, מיצובו ותדמיתו בעיני הלקוח.
ההמלצות הינן, שהארגון יתכנן תוכניות לניהול ידע בארגון על פי שלבים מוגדרים ומובנים.
באמצעות ניהול הידע, על פי שלביו השונים, ניתן יהיה לראות שיפור ניכר בכל הפעילות של הארגון, וזאת מבחינת כלל העובדים הנמצאים בארגון, קרי: הן מבחינת הנהלת הארגון והלן מבחינת העובדים.
יחד עם זאת, חובה לזכור כי ניהול ידע הינו פרוייקט מורכב ובעל תהליכים רבים. על מנת להצלחתו חייבת להיות שיתופיות מבחינת כלל העובדים בארגון.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
2. תאור הארגון
2.1 משאבי הארגון
3. זיהוי הבעיה
3.1 מיפוי
4. ניתוח S.W.O.T
5. הצגת החלופות
5.1 חלופה א'
5.2 חלופה ב'
5.3 בחירת החלופה המומלצת
6. ניתוח פנים הארגון על פי מודל S - 7 של מקניזי     The 7 S Framework        
7. הארגון בגמר התהליך
7.1 תהליך למידה בין מרפאתי
8. סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
מבנה ארגוני  
מבנה ארגוני לניהול הידע
עקרונות מימוש הקמת תשתית ידע

מתוך העבודה:
איכות ברפואת משפחה, משמעותה התוצאות הטובות ביותר בהקשר לרמת הבריאות של המטופל הניתנות על ידי שימוש מושכל במשאבים המותאמים לערכים של המטופל והעדפותיו. לאחרונה נעשים בעולם כולו מאמצים לתמוך במאמצי אבטחת האיכות של רופאי המשפחה.
 
עבודה מס' 70121 SHOPPING CART DISABLED
חברת קוקה קולה והטרנד הבריאותי, 2014.
השבחת ערך חברה - ניתוח התמודדותה של חברת קוקה קולה עם השינויים בשוק המשקאות העולמי מול טרנד האוכל הבריאותי.
3,466 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
זכות הקיום של כל חברה נמדדת בשורה אחת - שורת הרווח בסוף השנה. המיתוג של החברה, החזון שנוסח, העובדים שלה, שעות העבודה של כולם, ההון שגויס, המפעל שהוקם, המוצרים שמיוצרים ושירות הלקוחות הנשען על טכנולוגיה מתוחכמת- הכול חייב להביא יותר כסף ממה שהושקע בחברה, ואפילו יותר כסף מהשנה הקודמת.

מטרת החברה היא להשביח את ערכה לבעלי מניותיה. לפיכך, מטרת ההנהלה היא לגרום ליצירה מתמדת של ערך, ועליה לפעול בהתמדה לקראת מטרה זו. ככל שפירמה תהיה רווחית יותר כך ייטב למנהלים, לעובדים, לקהילה, וכמובן - לבעלים, ובתוכם כל מחזיקי המניות, כולל עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה. ברור שהתחשבות באינטרסים של בעלי עניין כמו עובדים, ספקים, לקוחות והקהילה תקדם את השגת המטרה לאורך זמן.

בעבודה זו אתמקד בחברת קוקה קולה, אחת מחברות המשקאות התוססים הגדולה בעולם, ונראה כיצד חברה זו מצליחה לשמור ולהגדיל את הערך והרווחיות שלה במשך השנים. נעסוק גם בהתמודדות החברה עם השינויים שחלים בה ובסביבתה, מבחינת כניסת מתחרים חדשים לשוק, שינויים ארגוניים, יישום אסטרטגיות חדשות, עליות במחירים וכ"ו.

תוכן עניינים:
מבוא
הבעיה המתוארת בכתבה
הפתרון המוצע בכתבה
פתרון אלטרנטיבי היכול לסייע
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כאסטרטגיה ניהולית יצאה חברת קוקה קולה במסע פרסום אגרסיבי, ביצעה מס' רכישות בתחום המשקאות, והשיקה מותגים חדשים על מנת להתחרות בכל הנוגע לתחום הבריאות: משקאות אנרגיה, משקאות מועשרים בוויטמינים, מותגי מים מבקבוקים ומשקאות ללא קלוריות.
אולם לא תמיד מסעות פרסום בשווי מיליונים, רכישת מוצרים חדשים וסלוגנים מפוצצים ימשכו את דעת הקהל לעד לרכוש אותו מוצר כשיש שפע רב כ"כ בשוק.
 
עבודה מס' 68417 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ההזדקנות על מערכת הבריאות, 2009.
בחינת השאלה האם ישנו קשר בין העלייה בתוחלת החיים לבין העלייה בהוצאות מערכת הבריאות.
10,292 מילים (כ-31.5 עמודים), 24 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"מערכות הבריאות בעולם עדות להידלדלות המשאבים הכספיים העומדים לרשותן ולכן מוקדשים כיום מאמצים רבים להפחתת עלויות", כך אמר רו"ח קלאודיו ירזה (גדות, 2008).
Wise (2005) טען שייתכן שאחת הסיבות לעליית הוצאות מערכת הבריאות היא כתוצאה מעליית תוחלת החיים. בנוסף Longman הצהיר בשנת 1987: "הגורם הראשון והעיקרי למשבר הוא הזדקנות האוכלוסיה. זקנים באופן בלתי נמנע זקוקים לטיפול בריאותי בהשוואה לצעירים ולכן, מאחר שאוכלוסיית הזקנים גודלת עם השנים, הביקוש לטיפול בריאותי גדל" (Outreville, 2001).
עוד מוסיף רו"ח קלאודיו ירזה כי "הבעיה היא שירידה בעלות עלולה להביא גם לירידה באיכות"."צמצום עלויות על חשבון איכות ויעילות הטיפול, הוא צעד בעייתי מאד מהבחינה הכלכלית והחברתית. מסיבה זו, מציאת מודל תשלום נכון עבור שירותים רפואיים, הינה הכרחית לשמירה על מערכת הבריאות בעתיד (גדות, 2008).

עבודה זו עוסקת בהשפעת ההזדקנות על מערכת הבריאות.
שאלת המחקר היא האם ישנו קשר בין העלייה בתוחלת החיים לבין העלייה בהוצאות מערכת הבריאות.
שיטת המחקר בעבודה היא ניתוח ספרות תיאורטית ומחקרית בתחום שאלת המחקר בשנים 2001 ועד היום.
בפרק הבא, אציג רקע לגבי תוחלת החיים בעולם ובהמשך אציג את מבנה מערכת הבריאות בישראל ונתונים עיקריים במערכת הבריאות. בפרקים שלאחר מכן אדון על הקשישים בישראל, אציג תמונת מצב כולל סקירה בינלאומית, בהמשך אציג את בעיית המימון שנוצרה במערכת בעקבות הזדקנות האוכלוסייה ולבסוף אדון במדיניות ממשלתית אפשרית על מנת לפתור בעייה זו.
שני הפרקים האחרונים מכילים סיכום ומסקנות לגבי השינויים הנחוצים והאפשריים במערכת הבריאות ורשימת המקורות שהשתמשתי להכנת העבודה.

תוכן עיניינים:
מבוא
רקע לגבי תוחלת החיים בעולם
בחינת הקשר בין העלייה בתוחלת החיים לבין הוצאות מערכת הבריאות
מבנה מערכת הבריאות בישראל
נתונים עיקריים במערכת הבריאות בישראל: השוואה בין השנים 1995 ל-2006
הקשישים בארץ ובעולם
בעיות מימון במערכת הבריאות (כולל נתונים כמותיים)
מדיניות ממשלתית
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
הגורם הראשון והעיקרי לעלייה בהוצאות מערכת הבריאות הוא הזדקנות האוכלוסיה.
זקנים באופן בלתי נמנע זקוקים לטיפול בריאותי בהשוואה לצעירים בפרט בשנים האחרונות לחייהם ולכן, מאחר ואוכלוסיית הזקנים גודלת עם השנים, הביקוש לטיפול בריאותי גדל. העלייה המתמשכת של רף תוחלת החיים מכבידה מאוד על מערכות הבריאות והרווחה, ומעמידה בספק את התחייבויותיהן ארוכות הטווח של קרנות הפנסיה השונות בארץ ובעולם.
מבוגרים לקראת סוף חייהם זקוקים לטיפול סיעודי כלשהו בשל מוגבלויות שנובעות בגילאים מופלגים בעקבות תשישות נפש, תשישות הגוף, חוסר תנועה, ירידה במערכת החיסונית, מחלות שאופייניות לגיל השלישי כגון: אלצהיימר, מחלת פרקינסון, אין-אונות (אימפוטנציה), דליפת צרכים במאמץ, אוסטיאופורוזיס וכדומה.
 
עבודה מס' 62298 SHOPPING CART DISABLED
הרפורמות בשירותי הבריאות, 2001.
עבודה המנסה לבדוק מדוע חוק הבריאות הממלכתי התקבל רק בשנת 1995.
9,346 מילים (כ-29 עמודים), 14 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא והצגת הנושא
  1.1     הבעיות של מערכות הבריאות הציבוריות
  1.2     מטרת העבודה
  1.3     מתודולוגית המחקר
רקע מדעי- הצעת המחקר
  2.1     תיאוריות במדיניות ציבורית
  2.2     עוצמה וביטויה בפוליטיקה
  2.3     רפורמות (שינויים) בחוק
המאבקים של קבוצות האינטרס, הבירוקרטים והפוליטיקאים
  3.1     דוח ועדת נתניהו
  3.2     מבנה מערכת הבריאות לפני תקופת רמון
תאור פעילות השחקנים
  4.1     עמדת המדינה
  4.2     הפוליטיקאים
  4.3     פעילויות שכנוע בכנסת
  4.4     תגובה הרופאים
  4.5     קופות החולים
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה


מבוא והצגת הנושא
הבעיות של מערכות הבריאות הציבוריות
כיוון שההוצאה לבריאות היא מהגבוהות בתוצר הלאומי, ובמגמה לחסוך בעלויות, בחלק גדול מהמדינות המתועשות נתנו דעתם על ריאורגניזציה.1
בשתי מדינות אירופאיות- צרפת ובריטניה- נעשו בשנת 1992 ניסיונות לחולל שינויים ארגונים במערך בתי החולים. הרפורמה בצרפת, כבישראל, ניסתה לפתור בעיות הקשורות בזמניות ובאיכות שירותי הבריאות. עוד בשנת 1958 אומץ חוק שמטרתו הייתה, בין היתר, משיכת רופאים טובים לסקטור הציבורי. החוק התיר להם להמשיך בפרקטיקה פרטית מוגבלת בתוך כותלי בית החולים תוך שימוש ב-8% ממיטות המחלקה למטרה זו. אולם הדבר הוליד שחיתויות.2
בבריטניה בוצעה רפורמה במסגרת שירותי הבריאות הממלכתיים. הצעה שהוגשה על ידי משרד הבריאות בשנת 1989 שמה דגש על ניהול עצמי ומקומי במגמה להגביר את היעילות ולאוו דווקא את החיסכון הכספי. התוכנית הציעה צמצום התערבות של רשות הבריאות האזורית ומשרד הבריאות.
היא כללה הצעה לכונן בבית החולים "קרן לשלטון עצמי" שתאשר לו לפרוש מהסכמי השכר של השירות הציבורי, ללוות כספים, לרכוש ציוד ואף לצבור רווחים וכן לעבוד בשיטת תקציב גמישה המבוססת על תפוקות והכנסות. הרופאים הם אלו המקבלים את התקציב. ב-7 באפריל 1991 הוצאה התוכנית אל הפועל כאשר 75 בתי חולים הוכרזו כתאגידים ציבוריים עצמאיים במסגרת שירות הבריאות הלאומי. הערכה של העיתון ECONOMIST מיון 25.7.1991 הייתה כי חל שיפור עצום בתפקוד בתי החולים וביעילותם.
לא כל מדינות המערב אימצו את מדיניות ההפרטה כרפורמה. שירותי הבריאות בסקנדינביה וביפן מדגימים מגמה הפוכה. היקף הסקטור הפרטי במדינית הצפון אירופיות הוא מצומצם ביותר. כאשר נוצרו בשנות השמונים תורים ארוכים בבתי החולים הממשלה שלחה אותם למדינות אחרות. צירוף של רפואה פרטית וציבורית או הפרטה כלל לא עמדו על סדר היום. בשבדיה המדינה אף ניסתה להגביר את מעורבותה באמצעות בקרה ופיקוח על מוסדות הרפואה. הכנסת הרופאים הייתה על בסיס שוויוני.3
ביפן כל בתי החולים הם ציבוריים ומצטיינים ברמתם הרפואית, ומובילים בשוק הבריאות. על מנת למגר את שאר המרפאות הפרטיות נבנו עוד בשנות השישים מרפאות מקומיות.4
בארה"ב הרפואה בעיקרה היא פרטית ולכל אחד יש ביטוח בריאות. מי שאינו מבוטח וחולה במחלה רצינית עלול לאבד את כל חסכונותיו.

מטרת העבודה
חוק הבריאות הממלכתי, שעיקרו גביה אחידה וחלוקת התקציב לקופות, התקבל רק בשנת  1995, לאחר שמספר שרי בריאות ניסו להעבירו. חוק זה, על פניו אמור להיטיב עם הציבור והקופות, בשל חיסול מנגנוני בירוקרטיה לא יעילים, אולם, כאמור, שנים רבות נדחה ע"י המחוקק.
השאלה המרכזית בעבודה זו היא, שאם חוק הבריאות הממלכתי עשוי להיטיב עם הציבור מדוע חוקק רק ב-1995. על פי "תיאורית הבחירה החברתית" שמוזכרת להלן, בכל פעילות הפרט מונחה על ידי שיקולי עלות תועלת. אי לכך בעבודה אנו ננסה לבדוק מה גרם לכל אחד להסכים או להתנגד לחוק, ולפעול בצורה בה פעל.

שאלות המחקר המשניות הן:
בידיעה שהפוליטיקאים רוצים למכסם את סיכויי היבחרותם מדוע, בשלבים מסוימים, הם התוו מדיניות של מחאה נגד החוק. האם הם פעלו לפי אסכולת וירגיניה הטוענת כי הפוליטיקאים לא תמיד צריכים לספק תמיכה.
מדוע הביורוקרטים- שהחוק גזל מכוחן, הסכימו לשתף פעולה בסופו של דבר.
קבוצת האינטרס הגדולה ביותר במשק- ההסתדרות- מדוע הסכימה לשתף פעולה למרות הפגיעה בכוחה. מהו "המחיר", שדרשה עבור זה.
מה עשה שר הבריאות על מת לשכנע את הציבור לשתף פעולה על פי תיאורית האסיר.

היות ועל פי תיאורית הבחירה החברתית כל אחד עושה את הטוב ביותר בעיניו, ההשערות העיקריות הן שהפוליטיקאים, הנמצאים בקשר עם הציבור, עשו זאת משיקולים פוליטיים, לדוגמא הגדלת סיכוי הבחירה מחדש בבחירות 1996 "שכנעו" את הפוליטיקאים לקבל את החוק. מצד שני הביורוקרטים עשויים להרוויח יותר בעקבות התייעלות מערכת הבריאות, פחות התערבות ממשלתית וכד'.
התרומה המדעית של המחקר היא הבנת הכוחות הפעולים, לפי התיאוריה של סמואל, קרי כיצד הצליח רמון להעביר את חוק הבריאות.
הציבור מצדו "אמר" את דברו באמצעות הועדות שבדקו את הנושא, והכתובות אין ספור אודות הרפואה השחורה שהופיעו בשנים 1985 - 1984 הגבירו את הרצון מצד הפוליטיקאים להצטייר כנאבקים למעון הציבור. כך למעשה הם היו יוצאים הנשכרים ביותר. אי לכך לאור התיאוריה של הבחירה החברתית, טבעי הוא כי הם יתנהגו בצורה זו.
------------------------------------------------------------------------------
1. מילגרום ד.,"מערכת הבריאות בחמש מדינות נבחרות", עמודים 5-17.
2. ישי יעל, רופאים ומדינה- תיאגוד בתי החולים בישראל, עמוד 8.
3. בנטור נטע, כלים לקידום היעילות במערכת הבריאות בישראל, עמודים 71-81.
4. שם, עמוד 9.
 
עבודה מס' 50388 SHOPPING CART DISABLED
מוצרים ציבוריים-הסיגריות ושירותי בריאות, 2000.
בחינת שירותי הבריאות הנדרשים כתוצאה מנזקי עישון באמצעות ניתוח על פי משחק הסף.
2,471 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 130.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"FRONTLINE tells the inside story of how two small-town Mississippi lawyers declared
war on Big Tobacco and skillfully pursued a daring new litigation strategy that
ultimately brought the industry to the negotiating table. For forty years tobacco
companies had won every lawsuit brought against them and never paid out a dime. In
1997 that all changed. The industry agreed to a historic deal to pay $368 billion in
.health-related damages
Mississippis Attorney General Mike Moore joined forces with his classmate attorney
Dick Scruggs and they sued tobacco companies on behalf of the
".states taxpayers to recoup money spent on health care for smokers

המקור:       /http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/settlement

את העבודה בנושא מוצרים ציבוריים החלטתי לעשות בנושא הקשור לאיכות הסביבה, ובמיוחד לבריאות האדם - נושא העישון והיבטיו הציבוריים, השפעתו על הציבור הרחב.
באופן כללי, בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה בחשיבות הנושא של איכות הסביבה, יותר מגמות ירוקות וארגונים ירוקים פועלים בשטח, ויותר תביעות מוגשות נגד תופעות העישון.
במשך שנים רבות היו חברות הטבק תאגידי ענק שלא ניתן היה להזיז ממקומם, וכל נסיון לתביעה נגדן כגורמות למחלות ונזקים בריאותיים אחרים נכשלו כשלון חרוץ.
רק לקראת סוף שנות התשעים חל מפנה, וכתבה זו, שהצגתי כאן היא רק מקרה בודד להצלחה של אנשים פרטיים וארגונים שונים במאבקן נגד חברות הטבק. בהתאם להלך הרוח הכללית בעולם, יותר מודעות לאיכות סביבה ושמירה על הבריאות, גם בבתי המשפט החלו להתחשב יותר באנשים ופחות בחברות הטבק, יותר משפטים נחרצו לטובת הציבור, ופחות לטובת חברות הטבק, אשר בעבר כמעט לא היו פגיעות, בגלל כוחן הכלכלי הרב.
השינוי הזה התבטא לא רק בתביעות פיצויים כספיות גדולות במיוחד (עד מיליארדי דולרים), אלא בתקנות וחוקים נוקשים יותר, אשר הקשו על  חברות הטבק, כמו למשל: האיסור לעשן במקומות ציבוריים, הגבלות על מכירת סיגריות לקטינים, החובה לפרסם מודעת אזהרה על קופסת הסיגריות ,וכד'.

את בריאות הציבור ושירותי הבריאות לציבור ניתן לראות כמוצר ציבורי. ע"פ ההגדרה, מוצר ציבורי  הוא מוצר שאי אפשר לחלק ליחידות קטנות, אי אפשר למנוע אותו ואי אפשר להשמיד אותו. שירותי הבריאות לציבור ובריאות בכלל, הם מוצרים שהמדינה מספקת לכל אזרחיה, ואי אפשר למנוע זאת מהם, אי אפשר לחלק מוצר זה, וגם לא להשמיד אותו. כמו כן, שירותי הבריאות לציבור הם היצע משותף לכלל האזרחים, ולכן אני רואה בנושא הבריאות הציבורית מוצר ציבורי. את העלויות של אספקת שירותי הבריאות המדינה מכסה ע"י מיסים.
הכתבה שבחרתי בנושא חברות הטבק והתביעות נגדן, מעלה את הנושא של בריאות הציבור ואת הבעיות המלוות באספקתו. מסופר על שני עורכי דין ממדינת מיסיסיפי, אשר התאחדו ותבעו את חברות הטבק בשם משלמי המיסים במדינה, כדי לפצות ולהחזיר כסף שבוזבז על שירותי בריאות למעשנים.
 
עבודה מס' 69807 SHOPPING CART DISABLED
השיח וייצוג הגוף הנשי במדורי הבריאות בירחוני נשים., 2012.
טיב השיח וייצוג הגוף הנשי במדורי הבריאות בירחונים "לאשה" ו-"קוסמופוליטן.
9,626 מילים (כ-29.5 עמודים), 14 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עיתונות הנשים היא אחד מערוצי התקשורת החשובים, ערוץ שזכה להצלחה מסחרית גדולה, לתפוצה משמעותית ולהשפעה רבה בקרב הקוראות. כתוצאה מכך, הנשים נמנות על אחת הקבוצות המחוזרות ביותר, אם לא על הקבוצה המחוזרת מכולן, מבחינת מספר כתבי העת הפונים אליהן כקהל היעד המוגדר - והמדובר בתופעה כלל עולמית. עיתונות הנשים היא ז'אנר ייחודי, ובמהלך השנים היא הושפעה הן מהתמורות החברתיות שחלו בעולם המערבי והן מהשינויים הטכנולוגיים, אשר הביאו לצמיחתה של העיתונות המקוונת באינטרנט.
תחת הסוגה "עיתונות נשים" אפשר למצוא עיתונים מודפסים ועיתונים מקוונים, בעלי מאפיינים שונים הנובעים מאופיו של המדיום ומצורת השימוש בו, כאשר כל אחת מהקבוצות כוללת תת-סוגות נוספות. יחד עם זאת, הסוגה כשלעצמה - למרות היותה חלק אינטגרלי מהעיתונות הכללית, הכתובה והאלקטרונית - בעלת ייחוד מבחינות רבות, כמו למשל הקונספט הכללי של העיתון; סוג המדורים והנושאים שהוא מציע; אופי הטיפול בכתבות; הצורה הגראפית ומבנה המערכת.  
בשני עשורים האחרונים פלשו לחיינו עשרות עיתוני נשים שונים. המדפים מוצפים בגליונות צבועניים עליהן מתנוססות נשים יפיפיות האמורות למשוך את עינה של הקוראת הפוטנציאלית. יתרה על כן, בעיתונות המיוחדת לנשים, אין מתביישים לקרוא לילדה בשמה. כך מופיע בישראל עיתון שבועי הנקרא 'לאישה' ויש ירחון הנקרא 'את' וכו'. שמות אלה מבהירים, ללא כל ספק, מי הוא קהל היעד שלהם: הנשים.
לאור הנאמר לעיל,  ובשל היותי אישה המהווה חלק מקהל היעד של עיתונים אלה החלטתי לבדוק לעומק את ההבדלים הקיימים בין הצגת האישה בעיתון "לאישה" לבין הצגתה בעיתון "הקוסמופוליטאן". שני עיתונים אלה אומנם פונים לקהל יעד זהה: נשים, אך כבר מהעטיפה ניתן להתרשם על שוני בין שני העיתונים הללו.
אם כן, שאלת המחקר שלי תהיה: מהו טיבו של השיח על אודות הגוף הנשי במדורי הבריאות בעיתון "לאישה" ובעיתון "קוסמופוליטן"?

הדיסיפלינה המחקרית בה אעשה שימוש בעבודה זאת הינה דיסיפלינה איכותנית. על מנת לחקור את הנושא המוצג אבקש לעשות זאת תוך שימוש בטכניקה של מחקר איכותני המתבבס על הממצאים כפי שהם מופיעים בעיתונים תוך ניתוחם.
השיטה שבה אעשה שימוש בסמינר זה היא ניתוח תוכן. אבצע סקירת ספרות בתחום עיתונאות הנשים.
לאחר סקירה זו אבצע בדיקת ממצאים על בסיס השוואת ממצאים כפי שהם מופיעים בעיתון "לאישה" לאלו הנמצאים בעיתון "קוסמופוליטן". לאחר בדיקת הממצאים אבצע דיון בו אדון בממצאים לאור הסקירה הספרותית.

תוכן עניינים
מבוא
שאלת מחקר
שיטת מחקר
סקירה ספרותית
הגוף הנשי ומיתוס היופי
הבניית המציאות וייצוג הנשים בתקשורת
עיתוני הנשים
ניתוח ממצאים
עיתון "לאישה"
עיתון "קוסמופוליטן"
דיון ומסקנות
סיכום
מקורות

** הערת מערכת: הכתבות עצמן אינן מצורפות לעבודה.

מתוך העבודה:
אחד ההיבטים המרכזיים לבחינת מעמדן של הנשים בחברה הישראלית הוא דרך שימוש בהיבט התקשורתי. תוך היבט בראי התקשורתי ניכרת, בצורה ברורה, הזירה להצגת החברה את עצמה, המהווה סוכן סוציאליזציה מרכזי המגדיר עבורנו את זהותנו, מתווה את הנורמה ומדיר לשוליים את החריג, זאת תוך שימוש בכלים תקשורתיים שונים (למיש, 2001).
 
עבודה מס' 65828 SHOPPING CART DISABLED
פטנטים על תרופות ובריאות הציבור במצבי חירום , 2003.
המתח בין זכויות בפטנטים על תרופות ובריאות הציבור - במצבי חירום: הדוגמא של התמודדות דרום אפריקה עם מגפת ה- HIV/ AIDS
24,864 מילים (כ-76.5 עמודים), 122 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודתי זו דנה בקונפליקט שנוצר בין הזכויות של בעלי פטנטים על תרופות לבין הזכות המכונה "בריאות הציבור"  במצבי חירום, במדינות עניות ששואפות לספק תרופות לאזרחיהן במחירים סבירים. אראה כי הזכויות הבלעדיות על התרופות במשך תקופת הפטנט, מביאות למחירים גבוהים של התרופות, שאותם אזרחי המדינות העניות וממשלותיהם, אינם יכולים להרשות לעצמם ופוגעים בבריאות הציבור. הבעיה חמורה במיוחד במצבי חירום כדוגמת מגפת האידס. העבודה דנה בנושא בכלל, ובהתמודדות של דרא"פ עם הבעיה בפרט, ומנסה להסיק מסקנות מהתמודדות זו.
פרק א'  דן במהות הזכות הקניינית המכונה "פטנט"  וברציונלים שמאחורי הענקת הבלעדיות לבעלי הזכויות בפטנט. הפרק דן בגישה התועלתנית ובגישה של הגנה על קניין משיקולי צדק.
נספח א' ונספח ב', המופיעים בסוף העבודה, דנים במהות הפטנט, בכשירות לפטנט, ובאספקטים מיוחדים של פטנטים הקשורים לתרופות לבני אדם. לכל המעוניין בהרחבה בנושאים אלה, מומלץ לקרוא הנספחים  לאחר קריאת פרק א'.
פרק ב' מסביר את השיקולים  במתן פטנטים לתרופות, ובפסיקה בישראל (וגם, בקצרה, בגישה הקיימת באנגליה ובארה"ב) ביחס לדרישת ה- "יעילות" שבחוק הפטנטים לגבי תרופות (לגבי דרישת היעילות - ראה נספח א'), וגם מהו האינטרס הציבורי בפיתוח תרופות חדשות.
פרק ג', דן בזכויות בעלי הפטנט לפי חוק הפטנטים הישראלי (חוק הפטנטים, תשכ"ז - 1967, ס"ח 510 (להלן: "חוק הפטנטים" או "חוק הפטנטים הישראלי")), ובחוקי הפטנטים בעולם לפני ואחרי הסכם ה - TRIPS. בהמשך נדון הקשר שבין הסכם ה - TRIPS וההגנה הפטנטית לתרופות. כמו כן הפרק עוסק ביישום הסכם ה - TRIPS במדינות מתפתחות, בבעייתיות הקיימת בהסכם ה - TRIPS מבחינת המדינות המתפתחות ובהצהרת דוחה, שמטרתה היתה לשים על סדר היום העולמי את הלגיטימציה שבהעדפת בריאות הציבור ונגישות לתרופות במצבי חירום לאומיים, על פני הזכויות הקנייניות של בעלי הפטנט בתרופות.
פרק ד' מסביר מה מקורן של הזכות לחיים, לכבוד, לבריאות ולנגישות לתרופות ולקבלת טיפול רפואי. לאחר הדיון הכללי, בא דיון ספציפי בגישה לתרופות כזכות אדם, לאור מגפת האידס.
פרק ה' מתאר את הקונפליקט בין בעלי זכויות הפטנט, שהן פעמים רבות חברות התרופות הרב-לאומיות הגדולות שבסיסן במדינות המכונות המדינות המפותחות, לבין הזכויות של הציבור לחיים, לבריאות ולנגישות לתרופות. זכויות אלה שמקורן באמנות בינלאומיות שונות ובחוקות של המדינות עצמן, מטילות חובות על הממשלות של המדינות לספק אותן לאזרחיהן. ואולם, במדינות עניות רבות, המכונות המדינות המתפתחות, מתקשים השלטונות לספק לאזרחים את התרופות במחירים סבירים מבחינתם. כאן נוצר הקונפליקט: מצד אחד לבעלי הפטנט יש זכויות בלעדיות למשך 20 שנה לייצר, למכור, להפיץ וכו', את התרופות שהזכויות עליהן בבעלותם. מצד שני, עובדת היותן מונופול, מאפשרת לחברות לדרוש מחירים גבוהים עבור התרופות, מחירים שהם מחוץ להישג ידם של החולים במדינות המתפתחות. כאן נכנסים לתמונה הסכמי ה - TRIPS, שלפי פרשנות המדינות המפותחות, ובפרט ארה"ב, וחברות התרופות, דורשים מהמדינות החברות לחוקק חוקים להגנה על קניין רוחני, ברמה מינימלית מסוימת, להגנה על זכויות הקניין הרוחני וזכויות בעלי הפטנטים לתרופות בכלל זה. פרשנות המדינות המתפתחות היא שונה: ניתן לפי הסכמי ה - TRIPS, בתנאים מסוימים, להעדיף את זכויות האדם לבריאות ונגישות לתרופות על פני זכויות בעלי הפטנט, והעדפה זו איננה עומדת בהכרח בסתירה להסכמי ה - TRIPS או לחוק הבינלאומי הנהוג, כפי שהוכח במקרה של דרום אפריקה והחקיקה שלה הקשורה למגפת האידס.
פרק ו' עוסק בדרכים אפשריות לפתרון הקונפליקט, כך שגם תתאפשר אספקת תרופות לחולים במדינות המתפתחות, במיוחד במצבי חירום כדוגמת מחלת האידס, וגם תשמרנה הזכויות הקנייניות של בעלי הפטנט. מצד אחד, כשמדובר במחלות דוגמת האידס, ובמצבי חירום לאומיים, חייבים לתת תמריצים ואולי אף לחזק את התמריצים, כדי שיהיו עוד חברות תרופות שייצרו תרופות למחלה. מצד שני, ככל שהתרופה יותר חשובה - היינו רוצים להגדיל את הנגישות של הציבור לתרופה, ולמקסם את השימוש בה, עם עלות מינימלית או אפילו - אפסית.
פרק ז' מתייחס באופן ספציפי למקרה של דרום אפריקה, מדינה שבה ללא ספק מחלת האידס מהווה מגיפה, ולפיכך מצב חירום לאומי, ההתמודדות של ממשלת דרא"פ עם המשבר, המאבק המשפטי, תוצאות המאבק, המצב כיום, והשלכות  המקרה של דרום אפריקה על שאר העולם.
פרק ח' מביא סיכום קצר ודרכי פעולה מועדפות.

תוכן העניינים
מבוא
פרק א' - פטנט: מהות הזכות הקניינית והרציונלים להענקתה
פרק ב' - שיקולים במתן פטנטים לתרופות
פרק ג' - זכויות בעלי פטנט, הסכם ה - TRIPS, פטנטים לתרופות
פרק ד' - מקור זכות האדם לבריאות
פרק ה' - הקונפליקט בין זכויות בעלי הפטנט בתרופות - חברות התרופות,
לבין בריאות הציבור, בפרט במצבי חירום
פרק ו' - דרכים אפשריות לפתרון הקונפליקט - יתרונות וחסרונות
פרק ז' - HIV/AIDS - המקרה הדרום-אפריקאי
סיכום

נספח א' - מהו פטנט? - כשירות לרישום כפטנט
נספח ב' - פטנטים לתרופות - סוגיות מיוחדות
נספח ג' - HIV/ AIDS
נספח ד' - התביעות של ארה"ב ושל תעשיית התרופות מול ממשלת דרא"פ
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פטנט: מהות הזכות הקניינית והרציונלים להענקתה (1)
1. הגישה התועלתנית
זו גישה עסקית המתבססת על פרדיגמת התמריצים(2). אם לא ניתן תמריצים בצורת הגנה פטנטית לא ייצרו אמצאות, כי ליצור ולחדש זה מהלך שמצריך זמן וכסף. ההשקעה הזו אף טומנת בחובה סיכון שהכל ירד לטמיון, למשל: אם לא יהיה ניתן למסחר את האמצאה, או שלא יהיה ביקוש למוצר שנייצר וכד'. ולכן יש לתמרץ ולעודד את תהליך היצירה כדי לאפשר אותו, ולשם כך נחוץ לאפשר ליוצר תקופה מסוימת שבמהלכה הוא יוכל להחזיר לעצמו את ההשקעה שהשקיע ולהשיג רווח, ועל ידי כך נעשיר את עולם היצירה והביטוי. במילים אחרות: יש צורך בעסקה בין הממציא לבין החברה (Society), כדי להשיג איזון בין האינטרסים המתחרים של הממציא - להרויח הרבה ככל האפשר מאמצאתו, ושל החברה - ליהנות מפירות האמצאות והידע האנושי מוקדם ככל האפשר, ובעלות הנמוכה ביותר האפשרית.
--------------------------------------------------------------------
1. פרק זה מבוסס במידה רבה על הרצאותיהם של: ד"ר מיכאל בירנהק בקורסים "דיני קניין" ו- "דיני מידע בסביבה דיגיטלית", ד"ר ניבה אלקין-קורן בקורס "דיני קניין רוחני", ועו"ד ערן ברקת בקורס "דיני פטנטים", שניתנו בשנת 2003, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
2. זו ההצדקה הכלכלית הקלאסית לקניין רוחני - ק"ר מגן על מוצרים שיקר לפתח אך זול להעתיק, ואם לא נבטיח שמי שהשקיע בפיתוח הנכסים הבלתי מוחשיים יחזיר את ההשקעה שלו - לא יהיו תמריצים להשקעה. אדמונד קיטש, (Edmond W. Kitch, "The Nature and Function of the Patent System", 20 J. L. & Econ. (1977) 265.) השתמש בניתוח הכלכלי הקלאסי של המשפט, ויישם את המודל של "הטרגדיה של המאגר המשותף" (של הארדין) הקנייני - בתחום הפטנטים. הוא מנה שתי סיבות למתן זכויות קניין באמצאות (פטנטים), שהמשותף להן: במתן פטנט לממציא תהיה מניעת בזבוז - ייתכן כי אנשים ימציאו ללא תמריצים, אבל לא ישקיעו ביישום האמצאות, ודבר נוסף: כשיש הגנה פטנטים נמנע בזבוז בהקצאת המשאבים הדרושה לניהול ניצול הפטנט עי"כ שניהול הקצאת המשאבים נעשה ע"י בעל הפטנט. המודל של קיטש הוא מודל יותר שמרני. מודל התמריצים הוא המודל המקובל יותר.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>