עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "גן":

עבודה מס' 64175 SHOPPING CART DISABLED
גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי, 2004.
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמודים), 78 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החלוקה בין דתיים וחילוניים יצרה צורך בבניית מסגרות חינוכיות שונות לדתיים וחילוניים בניגוד לשאר מערכות החיים שהן משותפות. במדינת ישראל היום יש מספר זרמים חינוכיים מוכרים, העיקריים הם החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי. כיום, מתאפשרת בחירת הורים חופשית בין שני הזרמים הללו.
הרציונל למחקר זה הוא המציאות שנבחרה בעבור מספר ילדים, בכך שהוריהם בחרו לרושמם לגן תחת פיקוח המערכת הממלכתית בעוד שאמונת ההורים ודרך חייהם היא דתית בבסיסה. התהליך שהחל בבחירת ההורים משפיע על חברת הילדים בגן ועל הצוות החינוכי, שמתמודדים עם שאלות של זהות הגן, והאם הגן צריך לשקף את האני מאמין של הציבור החילוני או שמע לשקף את הוויית הילדים שנרשמו אליו.
המחקר יתמקד בגן ילדים ממלכתי, שמיועד לאוכלוסיה הלא דתית בישוב מעורב ועקב נסיבות שונות הורים מהציבור הדתי בחרו לרשום את ילדיהם בגן זה. מעקב אחר המחשבה של ההורים, על התהליך שנוצר בשדה החינוכי ודרכי פעולה לעתיד בתחום שילוב אוכלוסיות בעלות מאפייני תרבות שונים. הגן הנחקר הוא תופעה ייחודית במערכת החינוך בתחום הגיל הרך.  
מחקר זה מתבסס על תצפיות וראיונות פתוחים.  

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 רב תרבותיות
  2.1.1 זהות תרבותית בגיל הרך
2.2 מפגש בין קבוצתי
2.3 התייחסות מערכת החינוך לרב תרבותיות
2.4 יחסי דתיים חילוניים  
2.5 זרמים חינוכיים במדינת ישראל
2.6 ניסיונות לקשר בין דתיים לחילוניים
2.7 ישובים מעורבים/קהילות מעורבות
2.8 הכללה
2.9 בחירת הורים
  2.9.1 דרכי בחירה מוצאות
  2.9.2 השפעה על תוכנית הלימודים
3. מתודולוגיה
3.1 מחקר איכותי
  3.1.1 מהימנות המחקר
  3.1.2 אתיקה מחקרית
3.2 שדה המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מטרות המחקר
3.6 שאלות המחקר
3.7 מגבלות המחקר
4. הממצאים
5. דיון וניתוח
6. סיכום
7. מסקנות
8. המלצות
9. רפלקציה
10. רשימת ספרות  

הערת מערכת: הראיונות והתצפיות עצמם אינם מצורפים לעבודה.


מתוך העבודה:
"אם אנשים רואים את עצמם שייכים לאותה חברה, מתחלקים למגזרים בעלי תרבויות שונות... וזהו מצבו התרבותי של מגזר גדול של החברה היהודית במדינת ישראל." (רפל, 2000) מתנגדת לכך סלברמן (2000) ומגדירה את ישראל כמדינה מרובת תרבויות ולא רב תרבותית כי אין מגע בין התרבויות. הגדרתם של שמאי ואילטוב (2002) אומרת שרב תרבותיות הוא שיקוף של מציאות חברתית שבה חיות זו לצד זו קבוצות תרבות שונות אשר מאפשרות באופן ערכי את שמירת הזהות העצמית של כל קבוצה אך עם זאת הם בעלי זהות לאומית משותפת. את ישראל הם רואים כחברה חד-תרבותית מרובה. גור זאב (1999) מחדד את ראית המצב בארץ וטוען שהחברה הישראלית נמצאת במצב בו הקנטוניזציה התרבותית והפוליטית מחדדת את תודעת הייחודיות והסגירות של הקבוצות .
 
עבודה מס' 69801 SHOPPING CART DISABLED
הבדלים בטקס קבלת שבת בגן חילוני לעומת קבלת שבת בגן דתי, 2010.
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמודים), 11 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו דנה בנושא טקס קבלת השבת בגני הילדים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ובוחנת את הפערים במאפייני הטקס בשתי המסגרות החינוכיות. יום השבת הוא נושא המוזכר רבות ביהדות ונלמד גם במסגרות החינוך השונות במטרה לחבר את הילד למסורת העם היהודי וללמדו את מורשתו. יחד עם זאת, היקף ועומק העיסוק הינו שונה במסגרות חינוך שונות כתלות בגורמים רבים כגון; מטרותיה של המסגרת החינוכית, זיקתה הדתית של המחנכת, אוכלוסיית משפחות הגן ועוד (שחק, 2007). כך לדוגמא, המטרות המנחות את הגננות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי הינן שונות בתכליתן; בעוד שהחינוך הממלכתי מנחה את הגננות ללמד את תולדות העם היהודי והמסורת היהודית, לחנך אדם לכבד את הוריו, משפחתו ומורשתו, הרי שהתוכנית בגן הממלכתי-דתי עומדת בראש ובראשונה על קידום ערכי קודש וחינוך ילדי הגן לזהות יהודית ולזיקה לחיי תורה ולציונות (אמיר, 1997).
לשם עמידה על אופי ומקורם של הבדלים אלו, נבחנה השאלה האם ובאיזה מידה קיים הבדל בהדגשים, בתכנון ובניהול של טקס קבלת השבת בין גננות בחינוך הממלכתי לבין גננות בחינוך הממלכתי דתי? לצורך בדיקת השאלה נאספו ועובדו נתונים בשיטה איכותית ע"י העברת שאלונים מובנים ל-4 גננות בגנים ממלכתיים ו-4 גננות בגנים ממלכתיים-דתיים. הממצאים העיקריים העלו כי קיימים הבדלים מרכזיים באופן תכנון וניהול טקס קבלת השבת אשר השתקפו בעיקר מתכני הטקס שכלל שירי קודש וסיפורי שבת בגן הממלכתי-דתי. בנוסף לכך, נמצא פער המתייחס לאופן ניהול הטקס ע"י גננות בחינוך הממלכתי וגננות בחינוך הממלכתי-דתי. פער זה מתקשר למידת מעורבות רבה יותר של הורי הגן בטקס קבלת השבת בגן הממלכתי-דתי. אחרונה, נמצאו פערים בהדגשים שמעניקות הגננות לנושא קבלת השבת, בעוד שכל הגננות השייכות לגן הממלכתי-דתי תיארו אווירה מיוחדת וחגיגית המאפיינת את יום השישי בכלל ואת טקס קבלת השבת בפרט, רק מיעוט מהגננות בחינוך הממלכתי תיארו את האווירה ביום שישי ובמהלך טקס קבלת השבת כשונה משאר ימות השבוע. ההסברים שנתנו הגננות בשני המגזרים שופכים אור על התייחסותן לטקס קבלת השבת ומעידים על פערים בתפיסת התפקיד ובמטרות השונות המנחות אותן בעבודתן החינוכית.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
ממצאים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון לגננת
נספח ב'- תשובות הגננות

מתוך העבודה:
מהספרות המקצועית בתחום החינוך בגיל הרך עולה כי בכל הקשור להתנהגות ילדים בגנים קיימת שונות גדולה בין זרמים ופלגים באוכלוסייה. ההבדלים הקיימים בהתנהגות ילדים בגן הממלכתי ובגן הממלכתי-דתי, מסמלים גם הם הבדלים בגישות חינוכיות שונות, שמקורן בשני זרמים המחזיקים ברעיונות ואידיאולוגיה שונה; הזרם החילוני- ממלכתי מייצג את קבוצת הרוב ואילו הזרם העצמאי-חרדי מסמל את קבוצת המיעוט (שחק, 2007).
 
עבודה מס' 67466 SHOPPING CART DISABLED
החינוך בגן אנתרופוסופי, 2005.
מחקר זה בודק, באמצעות תצפיות, ניתוח תוכן של תמונות ומסמכים בגן וראיונות עם הגננות ועם הורים של הילדים - האם באים לידי ביטוי הלכה למעשה בגן עקרונות השיטה האנתרופוסופית.
48,161 מילים (כ-148 עמודים), 8 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כאנשי חינוך לעתיד, סיקרן אותנו לבחון את השיטה האנתרופוסופית: האם היא  אכן שונה משיטת החינוך הרגיל, באיזו צורה היא באה לידי ביטוי הן בשיטות ההוראה והן בילדים עצמם ומהו סוד קסמה.
רצינו לבדוק באיזו צורה מועברים מסרים אל הילדים שכן האנתרופוסופיה דוגלת בחינוך לעצמאות ולטיפוח אנשים חושבים וחופשיים ולכן היה מעניין במיוחד לראות כיצד מעצבים ילדים בצורה זו.  רצינו גם לבחון כיצד הסביבה הפיזית משרתת העברת מסרים אלה, בפרט לאור העובדה ששיטת החינוך האנתרופוסופית שמה דגש רב על עיצוב המבנה והסביבה של הגן ובית הספר (פירוט על כך מופיע בסקירת הספרות).
בחרנו לבצע את העבודה כחקר מיקרה בגן ילדים אנתרופוסופי.
אנו סבורים שדרך חקר מקרה אומנם אין הרבה אפשרות לעשות הכללות לגבי גנים אחרים או לגבי השיטה האנתרופוסופית בכללותה, אך ניתן להתעמק ולבחון בצורה יותר יסודית את שאלת המחקר שלנו.
בחרנו גן ילדים ולא בית ספר, שכן על פי עקרונות השיטה האנתרופוסופית, בגיל הגן יש דגש על חינוך בדרך של צפייה וחיקוי של הילדים את המבוגרים, דבר שיהיה מעניין לבדוק האם וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בפועל.
המתודולוגיה שלנו היא מחקר איכותי, שכן מחקר איכותי שואף לתפוש את המציאות הנחקרת בצורה פמנולוגית, כלומר להתבונן בתופעה כולה ולפרשה תוך שיחזור המציאות מנקודת מבטם של המשתתפים בה.

תוכן עניינים
מבוא
סקירת ספרות
מטרת המחקר ושאלות המחקר
מתודולוגיה
ממצאי המחקר
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מס' 1 - תצפית מס' 1
נספח מס' 2 - תצפית מס' 2
נספח מס' 3 - ראיון עם פיבי
נספח מס' 4 - ראיון עם ההורים
נספח מס' 5 - חוזר של הגן
נספח מס' 6 - ניתוח תמונות (חסר)
נספח מס' 7 - סדר היום בגן
נספח מס' 8 - יומן שדה
נספח מס' 9 - התרשמות מחפצים בגן
נספח מס' 10 - סכמות (חסר)
נספח מס' 11 - שאלות לגננת
נספח מס' 12 - שאלות להורים
נספח מס' 13 - נקודות לתצפית

הערות מערכת:
בקובץ העבודה חסרים שני נספחים (6, 10).
מספר המילים כולל את הנספחים.

מתוך העבודה:
האנתרופוסופיה רואה את האדם כיצור גופני-נפשי-רוחני שירד מן העולם הרוחני אל האדמה כדי לחיות כאן את חייו ולאסוף את ניסיונותיו ולהמשיך אחרי מותו את חייו בעולם הרוחני. בכל אדם קיים יסוד נצחי (אנגרס, 1990, עמ' 78).
ראשיתו של החינוך בשיטת וולדורף, הנוהגת על פי משנתו הפילוסופית של רודולף שטיינר, בשנת 1919, כאשר נוסד ביה"ס הראשון בעיר שטוטגרט בדרום גרמניה ומשם התפרשה השיטה למדינות נוספות ברחבי העולם. בתי-ספר המלמדים לפי שיטה זו מכונים "בתי-הספר החופשיים" - "וולדורף" או "רודולף שטיינר" (אנגרס, 1990, עמ' 17).
 
עבודה מס' 66373 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ותפעול השירות בגן החיות של לונדון, 2008.
עבודה זו המליצה על קונספט שירות חדשני לגן החיות של לונדון, בחנה נושאים שהיו חשובים בעיני המבקרים וכן את רמת ביצועם על ידי גן החיות.
5,568 מילים (כ-17 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו המליצה על קונספט שירות חדשני לגן החיות של לונדון, בחנה נושאים שהיו חשובים בעיני המבקרים וכן את רמת ביצועם על ידי גן החיות.
עבודה זו המליצה על תוכנית לניהול תפעול השירות בגן, לשנות ולשפר את הנושאים שהוגדרו כבעייתיים, זיהתה הזדמנויות עסקיות, תכננה והמליצה על דרך פעולה, שבסיומה נבנתה תוכנית פעולה לתפעול השירות.

העבודה נחלקה לשלושה חלקים עיקריים:
החלק הראשון בעבודה עסק בפיתוח והגדרת קונספט שירות ברור עבור מערכת התפעול
החלק השני בעבודה מיפה את תחום התפעול לפי סוגים שונים של קשרים, תפעול שירות ממוקד לקוח.
החלק השלישי עסק בהתווית תוכנית פעולה לתפעול השירות על פי תפישת ה- Benchmarking .

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
2. פיתוח קונספט השירות
2.1 הגדרת קונספט השירות
2.2 היבטי תפישת השירות אל מול העדפות הלקוח
2.3 התאמת תחום תפעול השירות לצורכי והעדפות הלקוחות
2.4 חזון גן החיות כשיקוף של גישת התפעול המומלצת
3. תפעול שירות - ממוקד לקוח
3.1 שירות מתמשך ולא מתמשך מול מערכת פורמאלית ולא פורמאלית
3.2 התאמה או אי התאמה לבקשות הלקוח מול רמות אפיון
3.3 קיבולת עונה / לא עונה לביקוש מול רמת התנודות בביקוש
3.4 אינטראקציה עם הלקוח מול זמינות השירות
4. תוכנית פעולה לתפעול השירות
4.1 שלבי ביצוע Benchmarking.
4.2 יישום תוצאות ה-  Benchmarking.
4.3 הצגת תוכנית לקיבולת השירות
4.4 יישום מערכת תורים
4.5 שיקולים בתכנון המערך הפיזי
5. מקורות
6. נספחים
6.1 חלוקת שאלות המחקר לנושאים

מתוך העבודה:
יצירת זהות חדשה לגן החיות של לונדון הממצבת אותו כמתחם בילוי לכל המשפחה, סוחף ומרגש הפונה למגוון רחב של קהלים והיוצר הזדהות עם המקום ועם החיות בכל שעה ובכל ימות השנה.
על מנת ליישם תפישה זו, נפעל ליישום פרויקט "אמץ בעל חי" בו תינתן האפשרות לכל אחד שימצא מתאים כמובן, לאמץ לעצמו בעל-חיים ולראות בזה את הפרויקט האישי שלו, בדרך זו נגרום להזדהות הלקוח עם הגן ועם בעלי החיים ושימורם באופן מיטבי.
נבנה פינות ליטוף לילדים, מופעים בהשתתפות חיות הגן היותר מבויתות, מסעדות לא רק לאוכל מהיר אלא גם כאלו שימשכו קהל בערבים ובאותה הזדמנות יוכלו לצפות בהתנהגותם של חיות הלילה, חוויה בפני עצמה.
 
עבודה מס' 70419 SHOPPING CART DISABLED
מעורבות מול התערבות הורים בגן הילדים, 2016.
כיצד תופסות גננות את רמות שיתוף ומעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן.
6,944 מילים (כ-21.5 עמודים), 26 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה הישראלית נמצאת בעיצומו של תהליך שבו ההורים מבקשים לממש את זכותם להשפיע על החינוך הניתן לילדיהם (פרידמן ופישר, 2002). יחסי הגומלין בין ההורים לממסד החינוכי מאופיינים לא פעם בעמימות ובקונפליקט פנימי: קונפליקט זה מהווה מקור לאי הבנה ולקשיים, ובמקרים לא מעטים גם לסכסוכים ולהתנגשויות.
מחקרים מעידים, כי מעורבות ההורים ושיתוף הפעולה בינם לבין המורים בתהליך הלימודי משפרות את הישגי התלמיד ואת התנהגותו . ההורים הם משאב רב עצמה, המציע סיוע מעשי בתחומים מגוונים, שותף פעיל בשטח שמגויס לפי בקשה (גרינבאום ופריד, 2011; Ginzburg-Block, Manz & McWayne, 2010).
המחקר הנוכחי בודק את תפישותיהן של גננות את רמות שיתוף ומעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן. במחקר השתתפו ארבע גננות, שלוש מהן מהמגזר הממלכתי-דתי ואחת מהמגזר הממלכתי, שרואינו ראיונות מובנים למחצה.
חשיבותו של המחקר הנוכחי היא בכך שהוא בודק כיצד תופסות גננות המלמדות במגזרים ממלכתי, ממלכתי-דתי וחרדי את רמות השיתוף והמעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן. נערכו אמנם מחקרים כיצד גננות תופסות את שיתוף ההורים (דיין, 2004; בקר, 2009), אך המחקרים הללו לא התמקדו בגננות מהמגזר הממלכתי-דתי והחרדי.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א' /סקירה ספרותית
1.1 מעורבות או התערבות?
1.2 קשר ההורים עם צוות הגן
1.3 גישות שונות ביחסי הורים וגננות
1.4 מעורבות הורים חיובית ככלי לקידום הילד
1.5 קונפליקטים ביחסי גננות -הורים במציאות הישראלית
1.6 תפיסת הגננת את מעורבות ההורים
1.7 ציפיות ההורים מהגננות ומהגן
1.8 מודלים מיושמים במדינות שונות
פרק ב'/ מתודולוגיה
2.1 סוג המחקר
2.2 משתתפות
2.3 כלי המחקר
2.4 הליך המחקר
2.5 אתיקה במחקר
פרק ג' /ניתוח ממצאים
3.1 סוגי למידה- איזו למידה מקדמת הגננת בגן שלה
3.2 חשיבות הקשר עם ההורים
3.3 סוגי מעורבות של הורים
3.3.1 יוזמת הקשר
3.3.2 שיתוף הפעולה של ההורים בתוך הקשר שמחזק למידה
3.4 סוגי הקשר עם ההורים בגן
פרק ד' /דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים/ תמלול הראיונות

מתוך העבודה:
הקשר בין המוסד החינוכי להורים מתבטא ברמות שונות. ברמה הבסיסית ביותר עשוי קשר זה להתמקד בתקשורת שגרתית, שעניינה התקדמות הילד בגן, הצלחות וקשיים ומפגשים סדירים עם ההורים, מה שמוכר כ"אסיפות הורים". הקשרים יכולים להיות מורכבים יותר, להתקיים במספר מישורים ולכלול מספר רב של נושאים ותחומי פעולה.
הקשר בין הגן להורים והיחסים ביניהם יכולים להיות מומשגים במונחי מרחק חברתי ותודעתי. לפי המשגה זאת, הקשרים ביניהם מכוונים לווסת את המרחק התודעתי שבין השותפים לחינוכו של הילד, כשהמרחק מותנה בנקודת ההשקפה (בעיקר של הגן) על חשיבותם של מטרות משותפות ביניהם.
יעל דיין (2004), טוענת כי בגישות חינוכיות שונות יש חשיבות גדולה למעורבות ההורים על אף שהצוות הינו מקצועי ומסור ביותר ואולי אפשר לומר שהיא הנותנת, דווקא המקצועיות והמסירות של הצוות מאפשרת למעורבות ההורים ליצור תנאי חינוך נאותים ומפרים יותר עבור הילד.
 
עבודה מס' 67737 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ותפעול שירותים - ניתוח אירוע גן החיות בלונדון, 2008.
איתור הבעיות ומציאת פתרונות עבור גן החיות של לונדון.
5,435 מילים (כ-16.5 עמודים), 10 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרתה של עבודה זו הייתה לאתר את הבעיות ולמצוא את הפתרונות הטובים ביותר עבור גן החיות של לונדון.
מניתוח האירוע ניתן היה לזהות בעיות רבות הקיימות בגן החיות.
בעיות אלו חייבו הערכות חדשה של הנהלת גן החיות תוך מימוש הפוטנציאל הגדול שיש בגן החיות בצורה המקסימאלית, וזאת על מנת להגדיל את קהל המבקרים ועל ידי כך גם את ההכנסות.

העבודה תהיה מחולקת ל-3 חלקים:
החלק הראשון יעסוק ב-Servicescape, הגדרתו, ניתוח הגורמים הפיזיים, השפעתם, איתור הבעיות והשיפורים המוצעים.
החלק השני יעסוק במענה להזדמנויות על ידי המערכת התפעולית, הצגת פלחי שוק והצגת האופן בו ניתן לתת מענה להזדמנויות.
החלק השלישי יעסוק באיכות השירות, אציג מטריצת חשיבות / ביצועים, לאחר מכן תוכנית פעולה תפעולית, שלבי היישום שלה, אילוצים ובעיות בה וגישה נוספת.
בסוף העובדה יינתן סיכום עם מסקנות.

תוכן עניינים:
מבוא

נושא 1 - Servicescape
א. הגדרת המושג על פי הספרות
ב. ניתוח הגורמים הפיזיים המשפיעים על תפעול השירות בגן החיות ואופן השפעתם
ג. השפעת הגורמים הפיזיים על פעילות העובדים והלקוחות בגן החיות
ד. איתור בעיות תפעוליות משמעותיות בהקשר של הגורמים הפיזיים והמלצות לפתרונן
ה. שיפורים מוצעים למערכת ניהול התפעול

נושא 2 - מענה להזדמנויות על ידי המערכת התפעולית
א. הצגת פלחי השוק של גן החיות והצעת הזדמנויות עסקיות לכל פלח
ב. הצגת האופן בו תוכל המערכת התפעולית לתת מענה להזדמנויות אלה

נושא 3 - איכות השירות בגן החיות
א. מטריצת חשיבות/ביצועים לניתוח נתוני השאלונים
ב. תוכנית פעולה תפעולית המבוססת על תוצאות סעיף א' כולל סדר עדיפויות לביצוע
ג. שלבי היישום של התוכנית התפעולית, אילוצים ובעיות ביישום ואופן ההתגברות עליהם
ד. גישה נוספת לאיתור האופן בו המערכת התפיולית נותנת מענה לצרכי הלקוח

סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
א. הגדרת המושג Servicescape
Servicescape היא הסביבה הפיזית שבה מתקיימת פעולת שירות עסקית ומורכבת מתנאים סביבתיים מקיפים, (טמפרטורה, תאורה, רעש, וכו'), מבנה מרחבי, פונקציונאליות, חותמות, סמלים, ומוצרים. המימדים של ה- Servicescape משפיעים על התנהגות ורגשות הלקוחות והעובדים כאחד, ויוצרים חבילה שמוסרת את התיאור הכולל של הארגון ללקוח. בשנים האחרונות, הרעיון של ה- Servicescape התרחב לכך שהוא גם כולל את הסביבה האלקטרונית. (Bitner, 1992, p.57-71 ).
 
עבודה מס' 50353 SHOPPING CART DISABLED
אינדיבידואליזציה בגן הילדים, 1999.
עבודה זו מציגה רקע תיאורטי לנושא ושתי פעילויות מתוך פרוייקט שיושם בגן הילדים.
5,205 מילים (כ-16 עמודים), 7 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כל אדם ואדם הוא עולם ומלואו וכל אדם חי בצומת של עולמות, ביחסי גומלין עם קרובים ורחוקים, עם דומים ושונים, בין תפיסות עולם המקובלות ושאינן מקובלות. בין זיכרונות קצרי טווח, בין רגשות, חרדות, תקוות וסיכויים (לימוד, ד. 1988).
בכיתת האימון לומדים שלושים ושניים ילדים השונים זה מזה הן במראם החיצוני, הן בתכונות האופי והן במוצאם האתני. אחד מעקרונות הדמוקרטיה הוא הערכה כלפי הפרט וכלפי המיוחד שבו. עיקרון זה מדגיש את הזכות של כל אדם להיות הוא עצמו ולממש את הפוטנציאל הייחודי שלו. משמעותו של עיקרון זה כפי שיובא לידי ביטוי בכיתת האימון יתבטא בכך שאטפח אקלים חינוכי המדגיש את הצביון האישי המיוחד שבילד והמחזק את הערכתו העצמית כאדם עצמאי וייחודי הראוי לכבוד.

בעבודה זו אסקור רקע תיאורטי בנושא האינדיבידואליזציה, ולאחריו אציג שתי פעילויות מתוך הפרוייקט שיושם בגן בנושא המגנט. לאחר מכן אציג את ניתוחי הפעילויות ולבסוף אסכם אותן על ידי חזרה אל הרקע התיאורטי.
 
עבודה מס' 66741 SHOPPING CART DISABLED
תעשיית התיירות - גן לאומי קיסריה, 2001.
ניתוח המשבר בתעשיית התיירות והשפעתו על כניסת מבקרים לגן הלאומי בקיסריה.
4,388 מילים (כ-13.5 עמודים), 24 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תעשיית התיירות כיום הנה התעשייה המתפתחת ביותר בעולם ונחשבת לגורם מרכזי וחשוב בכלכלתן של מדינות רבות.
על פי הערכה, גדלה תעשיית התיירות בשעורים שנתיים של קרוב ל- 10% ולפיכך מכפילה עצמה כל 10 שנים.
תעשיית התיירות מורכבת ממספר ענפים, החל מענף התחבורה (יבשתית, ימית ואווירית), ענף הלינה והארחה על כל סוגיו, ענף ההסעדה וכמובן האטרקציות הטבעיות והמלאכותיות הנבנות ע"י האדם.
השיפורים הטכנולוגיים שיצרו מהפכה בכל העולם השפיעו רבות גם על תעשיית התיירות וכן השיפורים בתחבורה, נגישות לאתרי תיירות והשיפור ברמת החיים אפשרו להמוני תיירים
ברחבי העולם לנוע ולהכיר מקומות חדשים וארצות רחוקות.
כל מדינה מתקדמת בעולם מכירה במהרה ביתרונותיה הכלכליים, התרבותיים והסביבתיים של תעשיית התיירות ופועלת רבות כדי ליזום, לתכנן, לארגן ולתקצב תוכניות פיתוח הקשורות בתעשייה זו.                                    
תעשיית התיירות הנה בעלת חשיבות מרכזית כמקור ליצירת תעסוקה אפילו בתקופות של משברים כלכליים, מקור להכנת מטבע זר ומקור לעידוד ופיתוח של תשתיות ותעשיות נלוות, אך רגישה ביותר לסיכונים והשפעות סביבתיות מאחר והיא מונעת מכוח עיקרון הביקוש.
מאפייני תעשיית התיירות הנם :
1. רגישות לאירועים גיאו - פוליטיים.
2. ריבוי מקומות תעסוקה.
3. מוצר ללא חיי מדף.
4. רמת רווחיות נמוכה.
5. השקעות הון גדולות בפיתוח התעשייה .
בעבודה זו בחרתי להתמקד בגן הלאומי בקיסריה ולבחון את הגורמים המביאים לירידה בכניסת מבקרים לאתר זה.

תוכן הענינים:
מבוא
תעשיית התיירות והמשבר בישראל
קיסריה - ציוני דרך עיקריים
גן לאומי קיסריה :
סקירה כללית
מבנה ארגוני
תחרות ושיתופי פעולה
ניתוח PESTO של ענף האטרקציות בישראל
בחינת כניסת מבקרים לגן הלאומי בקיסריה
ניתוח SWOT של גן לאומי קיסריה
מיהם המבקרים באתר
הדרכות ופעילויות מיוחדות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה חסרים שבעה נספחים.

מתוך העבודה:
גן לאומי קיסריה הנו אחד מיני גנים רבים הנמצאים ברשות "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים". הרשות הוקמה בשנת 1998 ע"י איחוד של שתי רשויות שפעלו משנת 1964 בנפרד ושהיו מופקדות האחת על שמורות הטבע בישראל והשנייה על הגנים הלאומיים ואתרי המורשת.
" גנים לאומיים כהגדרתם הנם שטחים המשמשים או המיועדים לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית, טבעית או נופית, בין שנשארו טבעיים ובין שהותקנו לשמש מטרות אלו ואשר שר הפנים הכריז עליהם ככאלו, בהתאם להוראות סעיף 22 שהם גנים לאומיים " (www.parks.org.il )
 
עבודה מס' 50928 SHOPPING CART DISABLED
ציון יום הכיפורים בגן הילדים, 2000.
סקירת מאפייני החג השונים ומקורותיהם ותכנית להעברת הנושא בגן הילדים.
5,948 מילים (כ-18.5 עמודים), 6 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לכל אחד באשר הוא יש ייחוד כלשהו, ערכים שאיתם הוא גדל ומתבסס על פיהם.
כל אדם שייך לעם אשר מאחוריו היסטוריה משלו. זיכרונות, מאורעות, אישים וגיבורים שכולם התגבשו במשך הזמן והפכו לסמלים בחיי העם. הם נשמרו בתודעתו ובאים לידי ביטוי בתאריכים מסוימים, בימי מועד וזיכרון שנקבעו מדור לדור, שנספגו אצל כל אדם מהסביבה בה הוא גדל וממשפחתו. ימי מועד אלה, שמאחוריהם עומדים רגשות של פחד וחרדה או של רצון להודות על מה שיש, כל אלו מתגבשים ומתפתחים לימים שיש בהם משמעות, תוכן ומנהגים.
יום הכיפורים הבא כהמשכו הטבעי של ראש השנה החל בראש חודש תשרי, מופיע לאחר הימים שבין "כסה לעשור", כאשר הירח מכוסה מעיננו, כאשר חלים עשרת ימי תשובה שמסתיימים ביום הכיפורים. ראש השנה במשמעות המאוחרת יותר היה למשמעות רוחנית\נפשית- יום הדין. האווירה היא של חשבון נפש אישי, של בקשת מחילה, טיהור מחטאים, חרדה וחומרה. אווירה שמסתיימת רק לאחר יום כיפור. כבר מראש השנה ניתן להבחין במנהגים וסמלים המסמנים את התחושה הכללית- חרדה ודאגה למה שעלול להתרחש (מאזניים- מדגיש את השיקול והדיון, שופר- שיפור המעשים וכו'). הרצון להיות בסדר, להתפייס, לעשות טוב כדי שיהיה
טוב לפרט ולכלל הם היסוד החברתי של החג ומכאן המשכו ושיאו ביום הכיפורים.
הרצון שיהיה טוב מוביל אותנו לשים לב לערכים שונים שברצוננו להקנות וליחסים שבין אדם לאדם. כדי שיהיה טוב, אדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו ועם זולתו, לשקול את מעשיו, לבקש סליחה ומחילה, לגרום לפיוס עם עצמו, זולתו ועם ה'. על כל אדם לבדוק את מעשיו, להתחרט על מעשה רע שעשה בעבר וללכת בדרך הטוב. להתפלל עליו, על קרוביו, על ישראל ועל העולם כולו. מכאן נגיע בעצם ללבו של יום הכיפורים ולמשמעות שאנו רוצים להדגיש בגן- דין וחשבון שאדם נותן לעצמו עם חברו ועם אלוהים (במידה והגן הוא דתי).
עוד לפני שנדון בקבלת החג וכיצד נתכונן אליו, שאלנו את עצמנו מספר שאלות לגבי הנושאים שעליהם ברצוננו לדון. ברור לנו שאם נרצה לעסוק בחשבון נפש שכל אחד נותן לעצמו ובקשת סליחה מהזולת, נעסוק בחברות וניגע בנושאים שונים שבין אדם לחברו וכך נחווה ונכיר מושגים של וידוי, חרטה, סליחה, מחילה, כפרות ופיוס. אך נשאלת השאלה, אם לוקחים בחשבון שהגן הוא גן חילוני, האם עלינו לעסוק בבקשת סליחה מ-ה'? האם ההסבר שיום הכיפורים הוא יום הדין אינו גורם לפחד וחרדה מיותרת אצל ילדי הגן? האם יהיה נכון לומר שה' הוא המחליט מי ימות ומי יחיה? שהוא השופט והדיין? שהכל תלוי בו?
נושא נוסף שיש לשים אליו דגש ולחשוב כיצד מתמודדים איתו הוא נושא המלחמה שאי אפשר להתעלם ולפסוח עליה. בכל בית בישראל נחשפים למלחמה האיומה הן מצד התקשורת הן במשפחות שנפגעו באופן אישי, משפחות בהן נגע השכול. לכן, הילדים הנחשפים ישאלו שאלות, יעלו בהם מחשבות שונות ורצוי לדעתנו במידה כלשהי לציין את המלחמה, את החיילים שנהרגו למען המדינה.

תוכן עניינים:
מצוות ומנהגי החג
התפתחות היסטורית - מקורות החג
המועד במקורות - חז"ל
כיצד נחגג יום הכיפורים בגולה ובא"י בעדות השונות
מקום החג בחברה
יום הכיפורים בגן
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>