עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "קופת חולים כללית":


עבודה מס' 64957 SHOPPING CART DISABLED
יישומי ניהול במנהל ציבורי - "שרותי בריאות כללית", 2005.
סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון.
6,421 מילים (כ-20 עמודים), 10 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
את יסודותיו של המחקר הארגוני והניהולי ניתן למצוא בראשית המאה העשרים. המהפכה התעשייתית, התרחבות השווקים העולמיים ותהליכי הגלובליזציה הביאו להיווצרותו של שוק תחרותי בו מרבית הפעילויות הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות מתנהלות בארגונים גדולים ומורכבים. מרכזיותו של המבנה הארגוני בחיי הפרט, הקהילה והמדינה, יחד עם צורך הארגונים עצמם להבין את מרכיביו ומאפייניו של המבנה הסבוך במטרה לשפרו כדי לשרוד בשוק התחרותי, הביאו להתפתחות תורות מדעיות שונות המבארות את החוקיות שבבסיס התופעה הארגונית. המחקרים והגישות השונות מזינים ומפרים זה את זה כך שהמחקר הארגוני מתפתח בצורה מתמדת ומתעדכן ללא הפסק.
מתוך התורות הארגוניות התיאורטיות התפתחו במהלך השנים תורות ניהוליות המיישמות את התיאוריות ומציעות דרכים מעשיות לניהול ארגונים ולשיפור תפקודם. תורות אלו זוכות להצלחה רבה בקרב מנהלים, ובקרב כאלו ששואפים להגיע לעמדות ניהול, בכל רחבי העולם.

במסגרת הקורס נלמדו מאפייני הארגון המודרני ותהליכי הניהול הנכונים בהתאם לגישות השונות, והוקנו כלים מעשיים לניהול במגזר הציבורי תוך פיתוח חשיבה ניהולית מתקדמת. מטרת עבודה זו הינה סיכום הנלמד בקורס באמצעות סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון. לצורך כך יזוהו במאפייני הארגון המרכיבים התיאורטיים שנלמדו, יובאו לכדי יישום הכלים הניהוליים שהוקנו, ולבסוף יופקו לקחים ניהוליים עקרוניים.

על מנת להקיף את כלל מאפייני הארגון וההשפעות עליו יחולקו סקירת וניתוח המציאות הניהולית- ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" למספר שלבים. תחילה ינותח מצב הארגון לפני שהחל תהליך הבראתו על פי שני פרמטרים: הסביבה החיצונית של הארגון, השפעתה עליו והתמודדותו איתה, והמסגרת הארגונית הפנימית והשפעתה על התנהלות הארגון. לאחר מכן יבוצע ניתוח SWOT שיסכם את מצב הארגון מבחינה חיצונית ופנימית תוך הבנת האיומים עליו, ההזדמנויות שעומדות בפניו, נקודות החוזק שלו וחולשותיו, ויאפשר הסקת מסקנות ניהוליות.
בהמשך תובא סקירה של תהליך הניהול בארגון במהלך תכנון ויישום תוכנית ההבראה בו. בין היתר, אבחן את תהליך קביעת המדיניות והיעדים, את התכנון והבקרה, ואת דרך ומידת ההוצאה לפועל של החלטות שהתקבלו. מתוך כך יוסקו הכשלים הניהוליים המרכזיים בארגון ותיבחן חשיבות דמות המנהל כמרכיב להערכת הישגי הארגון. בסופה של העבודה יובאו המלצות לשיפור התפקוד של קבוצת "שרותי בריאות כללית", מסקנות ולקחים ניהוליים.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א - השפעת הסביבה החיצונית
פרק ב - מאפייני מסגרת הארגון והשפעתם
פרק ג- ניתוח SOWT ומשמעויותיו
פרק ד - תהליך הניהול בארגון
פרק ה - כשלים ניהוליים עיקריים
פרק ו - דמות המנהל והמנהיגות כבסיס להערכת הישגי הארגון
פרק ז - המלצות לשיפור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1 - גרף ניתוח SOWT

מתוך העבודה:
אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בפעילותו של ארגון הינה המסגרת בה הוא פועל ובכלל זה המבנה הארגוני, מידת הפורמאליות בארגון, חלוקת העבודה, חלוקת הסמכויות והאחריות, מידת הריכוז והביזור, התקשורת, התיאום, מידת המורכבות הבירוקרטית והאקלים הארגוני. בפרק זה אסקור את מאפייני המסגרת הארגונית של קבוצת "שרותי בריאות כללית" לפני השינויים שנערכו בה, את השפעתם על התנהלות הארגון ואת התייחסות תוכנית ההבראה לצורך בשינוי ושיפור שלהם לשם התייעלות הארגון.
 
עבודה מס' 64036 SHOPPING CART DISABLED
"שירותי בריאות כללית", 2000.
ניתוח המצב הקיים בשירותי בריאות כללית והצגת חלופות לשיפור השירות
3,414 מילים (כ-10.5 עמודים), 7 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, ניתחתי את המצב הקיים ב"שירותי בריאות כללית", ולאור זיהוי בעיות הקיימות בארגון הצגתי שתי חלופות, האחת היא שיפר המצב הקיים באמצעות ניהול ידע והחלופה השניה, שינוי ארגוני שבא לידי ביטוי בשינויים פרסונליים וזאת בשל העובדה כי הנהלת הארגון  אינה רואה צורך לבצע שינויים ארגוניים אחרים בתקופה הנוכחית.
המסקנות העיקריות שעולות מעבודה זו, הן:
1. ניהול ידע, הוא כלי חשוב והכרחי לארגון אשר מחוייב לשפר תהליכים ארגוניים   לקויים.
2. באמצעות ניהול הידע, ניתן להתאים את הארגון להשגת מטריותיו ויעדיו.
3. לאור העובדה כי הארגון הוא ארגון שירות, ישנה חשיבות מכרעת לשיפור המצב הקיים, לשם שיפור מערך השירות ללקוח.
4. למרות העובדה כי זהו הארגון הגדול בישראל והמוביל בתחום שירותי הבריאות, יש לזכור כי קיימת תחרות גוברת בין קופות החולים, ולכן הארגון חייב לשנות את המצב הקיים, מיצובו ותדמיתו בעיני הלקוח.
ההמלצות הינן, שהארגון יתכנן תוכניות לניהול ידע בארגון על פי שלבים מוגדרים ומובנים.
באמצעות ניהול הידע, על פי שלביו השונים, ניתן יהיה לראות שיפור ניכר בכל הפעילות של הארגון, וזאת מבחינת כלל העובדים הנמצאים בארגון, קרי: הן מבחינת הנהלת הארגון והלן מבחינת העובדים.
יחד עם זאת, חובה לזכור כי ניהול ידע הינו פרוייקט מורכב ובעל תהליכים רבים. על מנת להצלחתו חייבת להיות שיתופיות מבחינת כלל העובדים בארגון.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
2. תאור הארגון
2.1 משאבי הארגון
3. זיהוי הבעיה
3.1 מיפוי
4. ניתוח S.W.O.T
5. הצגת החלופות
5.1 חלופה א'
5.2 חלופה ב'
5.3 בחירת החלופה המומלצת
6. ניתוח פנים הארגון על פי מודל S - 7 של מקניזי     The 7 S Framework        
7. הארגון בגמר התהליך
7.1 תהליך למידה בין מרפאתי
8. סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
מבנה ארגוני  
מבנה ארגוני לניהול הידע
עקרונות מימוש הקמת תשתית ידע

מתוך העבודה:
איכות ברפואת משפחה, משמעותה התוצאות הטובות ביותר בהקשר לרמת הבריאות של המטופל הניתנות על ידי שימוש מושכל במשאבים המותאמים לערכים של המטופל והעדפותיו. לאחרונה נעשים בעולם כולו מאמצים לתמוך במאמצי אבטחת האיכות של רופאי המשפחה.
 
עבודה מס' 63369 SHOPPING CART DISABLED
קופת חולים כללית, 2004.
הקשר בין תכונות שירותי הבריאות להעדפת הצרכן.
12,988 מילים (כ-40 עמודים), 6 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתפיסת הצרכן את שירותי בריאות כללית ובמהלכה אבדוק (ע"י חקר שוק) את הקשר בין תכונות שירותי בריאות כללית באילת והעדפת הצרכן, מהן תכונות השרות המשפיעות על שביעות רצון העמית\התועלת הכללית של הצרכן מהמוצר.
האם פלחים שונים המסווגים על ידי קריטריון מסוים: מין, גיל, הכנסה, הם בעלי תפיסה שונה לגבי תכונות שירותי הבריאות שהם משקללים בציון הכולל של העדפתם?
מתן מענה לקופה באלו תכונות עלייה להתרכז בשיפור שירותיה מרמת העדיפות  הגבוהה ביותר ועד לרמת העדיפות הנמוכה ביותר.
התיאוריה בה אני משתמש גורסת כי הצרכנים שואבים תועלת מתכונות המוצר\שירות ויעדיפו מוצר\שירות בעל התועלות הגבוהות ביותר.

אני נשוי ואב לשני ילדים משפחתי ואני לקוחות בשירותי בריאות כללית באילת, כצרכן\לקוח המשלם על שרות רפואי אני מצפה לקבל את השרות הטוב ביותר- זמן המתנה קצר לרופא, יחס עובדי הקופה שירותי חירום זמינים ועוד. בחרתי בנושא זה מתוך סקרנות, שהרי כלקוח לא פעם בהמתנה לרופא המשפחה\הילדים אתה שומע לא אחת תלונות של לקוחות הממתינים עימך בתור, אם על זמן המתנה ארוך מן הרגיל, אחות לא סימפטית, פקידה חסרת סבלנות, דיאגנוזה שגויה של רופא ולא אחת שמעתי איומים של לקוחות לעזוב, מאוד הסתקרנתי לבדוק האם יש
קשר בין תכונות השרות והעדפת הצרכן את השרות (כללית\מכבי\מאוחדת) שהרי אף שירות בריאות לא "מחזיק" את לקוחותיו בכוח.

המחקר בוצע באמצעות שאלונים בסולם בידול סמנטי. ניתוח הנתונים נעשה ברגרסיה ליניארית.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 - סקירת "שרותי בריאות כללית"
רקע כללי על שירותי בריאות כללית
שירותים מרכזיים
חזון הארגון
ערכי היסוד העומדים בבסיס הארגון
מבנה ארגוני
תקציב
פעילויות עיקריות
   טיפול באוכלוסיית הקשישים - מידע אודות הקשישים
   קידום וחינוך בריאות
   ממוגרפיה
   קידום ועידוד הנקה
   תוכנית איתור וטיפול בנשים עם דכאון סבב לידתי
   טיפ- טיפת בטיחות בשירותי בריאות כללית
   תכנית  ב"שירותי בריאות כללית": ציון יום-הולדת 6 לילדים, בהפנינג של בריאות.
   איכות
   ביזור מרפאות ומחלקות בבתי"ח
   מערכות מידע וידע
תהליך ניהול אסטרטגי
פרק 2 - תאור וניתוח שרותי בריאות כללית
מודל  swot
   נקודות חוזק - "שירותי בריאות כללית"
   נקודות חולשה - "שירותי בריאות כללית"
   הזדמנות - "שירותי בריאות כללית"
   איומים - "שירותי בריאות כללית"
סריקת הסביבה השיווקית
   הסביבה הדמוגרפית
   סביבה כלכלית
   סביבה טכנולוגית
   סביבה פוליטית - משפטית
   סביבה תרבותית - חברתית
   סביבה ביטחונית
פרק 3 - חקר שווקים
תכלית המחקר
הגדרת הנושא השיווקי
מטרות המחקר
שאלת המחקר
היפותזה
היקף וגבולות המחקר
הגדרת אוכלוסיית היעד
תכנון המחקר
גישת המחקר
תכנית הדגימה
תכנון השאלון
שיטות ניתוח הנתונים
איסוף נתונים
גודל המדגם
ניתוח התוצאות
תוצאות מבחני הפילוח
מבחני means - לגבי מין ביחס לשירותי בריאות
הטבלה המסכמת המתקבלת מניתוחי נתוני הצילווח
שאלות נוספות שאפשר לענות עליהם
האם יש קשר מסוים בין תדירות הביקורים להכנסה?
האם קיים קשר מסויים בין מין העמית לתדירות הביקורים בקופה?
האם יש קשר מסויים בין השכלה לבין תדירות הביקורים בקופה?
סיכום תוצאות המחקר
פרק 4 - בחירת אסטרטגיה
מודל ניהול אסטרטגי
   האסטרטגיה המומלצת לשירותי בריאות כללית הינה אסטרטגיית בידול
   פעולות בידול הנדרשות ע"י אסטרטגיה זו
   כיצד להשיג יתרון בידול
   גורמים שמניעים ייחודיות
   אסטרטגיית בידול  וחמשת כוחות התחרות
   אסטרטגיית העל
   יעדים לטווח ארוך
   אסטרטגיות פונקציונאליות
   בקרה והערכה
ביבליוגרפיה
נספחים (קבצים נפרדים)

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום.
 
עבודה מס' 50892 SHOPPING CART DISABLED
השיווק והסביבה העסקית - רפואה אלטרנטיבית בקופ"ח כללית, 2000.
בחינת הסביבה העסקית של המוצר, תמהיל השווק וכן הצעה למחקר שיווקי.
2,480 מילים (כ-7.5 עמודים), 19 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
סביבת המקרו של קופ"ח כללית
סביבת המיקרו של קופ"ח
המוצר- רפואה אלטרנטיבית \משלימה
פילוח השוק של הנעזרים ברפואה אלטרנטיבית
המיצוב הנוכחי
תמהיל השיווק
הצעה למחקר שיווקי
נספח - שאלונים
ביבליוגרפיה

המוצר- רפואה אלטרנטיבית \משלימה
הרפואה המשלימה היא מערך עשיר של טכניקות, גישות ושיטות רפואיות, אשר ברובן עדיין אינן מוכרות דיין לציבור הרחב.
רוב התחומים המכונים אלטרנטיביים, מגיעים אלינו מתרבויות אחרות או משיטות ריפוי מסורתיות עתיקות.
בארץ נכנסה הרפואה האלטרנטיבית לרוב קופות החולים, אך בתוספת תשלום על ביטוח הבריאות.
לקופ"ח כללית 6 מרכזים לרפואה משלימה עם יעוץ וטיפולים.

ביבליוגרפיה
1. ספר השירות מחוז תל-אביב יפו, תל אביב,.1997
2. Morton, Marry & Michael (1997), Ten most commonly asked questions about
Alternative Medicine, http://www.medsite.co.il/alternative/articles/why.htm
3. מתתיהו רונן, רפואה חלופית כאלטרנטיבה פונקציונאלית לרפואה המערבית, (דיסרטציה), ירושלים, .1988
4. חוה טבנקין ושות', הרופא הראשוני כ"שומר שער" נקודת המבט של המבוטחים, הרופאים
הראשוניים וקובעי המדיניות, ירושלים, .1999
5. מגילת זכויות המבוטח,     http://www.healthministry.co.il
6. צבי לביא. (8-9.10.1999), "דהן: תישקל הקמת קרן יעודית - למימון הוספת תרופות לסל הבריאות", ארכיון גלובס.
7. אליעזר לוין ומיכל רוה. (18-19.3.1998), "דיקלה זכתה במכרז הביטוח הסיעודי ושירותי הבריאות המשלימים של קופ"ח כללית", ארכיון גלובס.
8. מירב  ארלוזורוב. (14-15.1.1999), "הסדר הפשרה עם קופ"ח לא יפגע משמעותית ברווחי טבע", ארכיון גלובס.
9. ורד-שרון ריבלין. (14-15.9.1999), "קשר בראל זכה בתקציב קופ"ח כללית", ארכיון גלובס.
10. רווה, מיכל. (28-29.7.1999), "מרפאות קופת חולים חוזרות לפעול 6 ימים בשבוע. העלות - 20 מיליון שקל לשנה", ארכיון גלובס.
11. מאמר מערכת (14-15.12.1997), "דו"ח מ96-: כספי סל הבריאות נוצלו בקופת חולים להפקת רווחים", ארכיון גלובס.
12. מאמר מערכת (27-28.1.1997), "טלדור - הכנסה של 7 מיליון ₪ בשנה מקופת חולים", ארכיון גלובס.
13. מאמר מערכת (24-25.12.1997), "קופת חולים כללית החלה בניסוי כרטיסים רפואיים חכמים", ארכיון גלובס.
14. מאמר מערכת (7-8.1.1999), "קופת חולים כללית קיבלה אישור ליבא תרופות", ארכיון גלובס.
15. מאמר מערכת (28-29.12.1999), "רפואה זולה קונים בחברת כח אדם", ארכיון גלובס.
16. מאמר מערכת (6-7.1.1999), "מבוטחי מגדל יקבלו שירותי רפואה אלטרנטיבית", ארכיון גלובס.
17. יזרעאלי דב, "שיווק הלכה למעשה", תל אביב, .1994
18. הורניק יעקב, ניהול השיווק, תל אביב, .1987
19. ארמסטרונג גארי וקוטלר פיליפ, עקרונות השיווק, ירושלים, .1994
 
עבודה מס' 23062 SHOPPING CART DISABLED
מוזיקה פופולרית-אמנות או תבנית כללית?.
דיון במוזיקה במסגרת התרבותית, תוך התייחסות לשפע של היצע תרבותי.
7,432 מילים (כ-23 עמודים), 13 מקורות, 306.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מה הגורם ההופך מוזיקה למוזיקה פופולארית? העדפה של חברה מסויימת, או של קבוצות אתניות מסויימות, למוזיקה מסוג מסויים, שונה בדרך כלל מהעדפתה של חברה אחרת. ובכל זאת, ההתלהבות שמגלים בני קבוצות שונות למוזיקה החביבה עליהם - דומה.

קל להבין מדוע חברות שונות מעדיפות סוגים שונים של מוזיקה. הדבר נובע משפה, מצב חברתי, הזדהות או מרד כנגד יש תרבותי כלשהו או מבילים פשוטות, הבדלים תרבותיים. כמובן מתבקשת השאלה האם פופולאריות של מוזיקה מסויימת נמשכת זמן רב או לחילופין, מדובר בעניין אופנתי בלבד.
בעיית ימינו היא עודף היצע לעומת שובע ביקוש. (רינג, 307 :1994) תהליך זה של עודף היצע, גורם להמוני הצרכנים להרגיש כמעט נמחצים בין עודפי עיתונים, ספרים, שידורי טלויזיה ותכניות בידור שונות. עודפי ההיצע גורמים לתחרות פרועה בין המצרכים התרבותיים השונים וחלק מתוצאותיה של אותה תחרות הינו שכרון צריכה, כאשר בני אדם צורכים וזורקים. צורכים ומחליפים, מפסיקים לפתח קשר לנכסים יציבים. (שם: שם)

מטרת העבודה היא לברר את מעמדה של המוזיקה הפופולארית. נקודת ההנחה הראשונה שאצא ממנה היא שאכן, במהלך תקופה מסויימת, שוקע סוג מסויים של תרבות ומפנה את מקומו לסוג חדש לאור ריבוי ההיצע, אשר בין השאר נובע מההתפתחות הטכנולוגית, המרעיפה עלינו אינספור תכניות בידור ותכנים מוזיקליים.

הבעיה בה נתקלתי בתחילת העבודה, הינה כיצד להתמודד עם תחומי הפופולאריות בעידן זה של תחלופות. אייזנשטדט (תשל"ט: 122) רואה את השינויים במבנה תנאי העבודה קשורים קשר הדוק לאינפלציה ולהשכלה וכן כמשפיעים בתחומי הפוליטיקה והתרבות. הוא מציין כי קבוצות שונות שואפות להיות שותפות במערכת ערכים כללית ומערכת ערכים זו נוגעת גם לתחומי תרבות ובכללן המוזיקה. לפיכך ארצה לטעון, כי בהתייחסות למוצר תרבות פופולארי כמו מוזיקה, אצטרך להתייחס לאוכלוסיה עממית בלבד.

באותה מידה, אטען כי קיים ריבוד בין-דורי ולא רק בין-מעמדי, כאשר הדור הצעיר סופג את ההשפעות החברתיות והתרבותיות בבית הספר, בצבא, או בחברה שבה הוא נוהג לבלות. עם זאת, ארצה לטעון שתי טענות משנה נוספות, כאשר האחת היא שהשינויים הנובעים כתוצאה מריבוי ההיצע, קטנים יותר בקרב השכבות העממיות וטענה נוספת תהיה שככל הנראה, הדבר נובע מכך שהמוזיקה העממית הינה קליטה יותר וקשורה לתרבות הגדילה, יותר מאשר המוזיקה החדשנית הפורצת אלינו בהיצע הכללי חדשות לבקרים.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א: שדה המוזיקה ותכונותיו האופייניות (עפ"י בורדייה)
פרק ב: היצירה המוזיקלית לאור מורשת העבר
פרק ג: בדידות וניכור באמנות המודרנית על פי רעיונותיו של אורטגה איגזט
בספרו: הוצאת האנושי מן האומנות
פרק ד: מוזיקה פופולארית
ד.1.     המבצע
ד.2.     המוזיקה עצמה
ד.3.     טקסט רלבנטי
פרק ה: המעבר בין השדות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64102 SHOPPING CART DISABLED
תרבות ארגונית ושביעות רצון העובדים בשרותי בריאות כללית, 2000.
בדיקת תחושת העובדים של היעדר סמכויות ושיתוף בקבלת החלטות.
8,214 מילים (כ-25.5 עמודים), 57 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי זו אתמקד במנהלת מזרח. מנהלת מזרח אחראית על מתן שירותים רפואיים ל- 140.000 מבוטחים, במסגרת מרפאות ומכונים שונים הפזורים בכל שכונות מזרח העיר.
במסגרת המנהלת מועסקים כ: 60 רופאים, 50 עובדי מנהל, 40 עובדי  סיעוד, ו- 10 רוקחים ובנוסף לזה עובדים אחרים כמו: טכנאים, אחזקה ועובדי משק.

במסגרת העבודה שלי אבדוק את התחושה הקיימת בקרב העובדים של העדר סמכויות ומניעת השתתפות בתהליך קבלת החלטות. תחושה זו עשויה לגרום להעדר שביעות רצון בקרב עובדי המנהלת, עובדה אשר יכולה לפגוע באופן תפקודם ותפוקתם ומכאן בניהול ובתפקוד תקין של הארגון.
מטרת העבודה היא לבחון האם לתרבות הארגונית יש משקל חשוב ומכריע בהתפתחות הארגון, בתדמיתו ובהשפעתו על מידת שביעות הרצון של העובדים בארגון.
בנוסף, מטרה יישומית והיא להציע לצוות המוביל במנהלת, פתרונות מעשיים שעשויים לשפר את המצב הלקוי ואת תחושותיהם ותפקודם של עובדי המנהלת.
כלי המחקר הוא שאלון אנונימי עם שאלות סגורות. שיטת הדגימה - מקרי פשוט.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים  
פרק 1 - מבוא  
1.1 רקע - תאור הארגון   
1.2 הגדרת הבעיה       
1.3 מטרת המחקר       
1.4 רציונאל המחקר   
1.5 הגדרת המשתנים  
תרבות ארגונית: משתנה בלתי תלוי    
שביעות רצון עובדים - משתנה תלוי  
פרק 2 - סקירת ספרות   
2.1 תיאורית עיצוב והעשרת העיסוק  
  הצגה סכמתית של תיאוריית שני הגורמים
2.2 משתנים ארגוניים   
2.3 תרבות ארגונית  
2.4 ערכי התרבות הארגונית  
  2.4.1 תמיכה חברתית   
2.5 שיתוף עובדים בקבלת החלטות  
  2.5.1 נושאי השיתוף              
2.6 פתיחות אירגונית
2.7 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה  
3.1 שיטות המחקר - מבט השוואתי - מבוא   
3.1 משתני המחקר - הגדרות ובנייתם  
3.2 קשר בין המשתנים          
  3.2.1 אוכלוסיית המחקר     
3.3 כלי המחקר      
3.4 הליך המחקר   
3.4 מגבלות המחקר
3.5 שיטת ניתוח הנתונים  
פרק 4: הצגת הממצאים        
פרק 5: דיון וניתוח               
פרק 6 - מסקנות והמלצות     
ביבליוגרפיה                        
שאלון

מתוך העבודה:
כאשר קיימת תרבות ארגונית חיובית בארגון, כאשר העובדים נוטלים חלק בתהליכי קבלת החלטות בארגון, או כאשר הינם יכולים ליטול חלק במדרג הסמכויות בארגון ולעבוד בצוותא ובשיתופיות ביחד עם הממונים עליהם. כל אלה עשויי להיות משקל מכריע ברמת השביעות הרצון שלהם בעבודה. במידה וקיימת תרבות ארגונית שלילי בארגון העובדים יביעו שביעות רצון נמוכה ותפקודם יתבצע באופן לקוי.

 
עבודה מס' 50785 SHOPPING CART DISABLED
חשבונאות פיננסית - סקירה כללית של הנושא, 2000.
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמודים), 9 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד
מבנה דו"ח רווח והפסד
מגבלותיו של דו"ח רווח והפסד וחישובי הרווח
קוסמטיקה של מאזנים
ניתוח דו"חות כספיים
תזרים מזומנים
מדד ההישרדות של אלטמן
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: עבודה זו היא סקירה כללית ואינה מחקרית.

מבוא
רווח או ההפסד מהווים את המדדים העיקריים והחשובים ביותר להערכת הישגיה של פירמה עסקית.  פירמה רווחית תוכל להשקיע בעצמה במחקר ופיתוח, לשפר את תנאי העסקתם של עובדיה ולהשביח את ההון האנושי, לרכוש ציוד משוכלל או נוסף, לקבל אשראי ומימון בהיקפים גדולים יותר וכד', להוסיף ולהתפתח. מנגד פירמה בהפסדים יצומצמו קווי האשראי שלה או יוקפאו, משקיעים יחששו מלהשקיע בה, והיא תתקשה לצמוח.
ההגדרה המקובלת על הכלכלנים אומרת כי "הרווח (או ההפסד), הוא ההפרש בין השווי של החברה בסוף תקופה (חודש ,רבעון, שנה) לבין השווי שלה בתחילת תקופה בערכים ריאליים לאחר ניכוי האינפלציה" (ד"ר אינגבר 1994 ניתוח יחסים פיננסיים, המכון לפיריון העבודה והייצור).
ההגדרה החשבונאית מתייחסת לרווחים שהיו בעבר ולא לרווחים עתידיים. היא מתעלמת מרווחים ש\לא מומשו כמו עלייה בערך הנכס או המלאי, מוניטין נצבר או מידע לא מספרי כספי. דו"ח הרווח והפסד אינו דו"ח אובייקטיבי ובלתי תלוי אלא דו"ח אשר תוצאותיו נתונות לפרשנויות, יתירה מכך יתכן כי לפירמה יהיו מס' דו"חות שונים דו"ח לשלטונות המס, ודו"ח שונה לבעלי מניות. הדו"חות מותאמים לרצונם של הפירמות ובגלל מגבלות רבות של הדו"ח רווח והפסד וגמישות המאפשרת ליוצריו ליצור תמונה המשרתת את האינטרסים שלהם ובעזרת שיטות חישוב שונות ומגבלות להשפיע על הרווח שיתקבל. ביח' זו נבדוק את מבנה דו"ח הרווח וההפסד, נציג וננתח את מגבולותיו, נדגים כיצד ניתן להציג רווח למרות שהמצב הפוך, נבדוק כיצד יש לבדוק את היחסים הפיננסיים בצורה נכונה, ונציג  מודל הישרדות ששיעורי הצלחתו הוכחו כגבוהים מאוד הן בישראל והן בעולם, כמתגבר על המגבלות, ומסוגל להתריע ולחזות מגמות ואף פשיטות רגל.
חשוב לציין כי היחידה והחומר המוצג בה יוצאים מנקודת הנחה כי לקורא ידע בסיסי בחשבונאות ובנושאים כמו שיטות חישוב פחת, מלאי, וכד', לקורא שאין ידע בסיסי מומלץ לעיין בתקציר "המברסייד מרכז" או במקורות המוצגים בסוף העבודה להבנת הנקרא.


ביבליוגרפיה

אינגבר יאיר ודויד צרי (1993) "ניתוחי כדאיות חישובי ריבית וחישובים מספריים" המכון לפריון העבודה.

סמט יעקב(1992) "חשבונאות פיננסית", אחיאסף.

גיבעולי,יוכמן(1992)  " תהליך קבלת החלטות ע"י מבקר החשבונות בעסקים בהם

קיימת אי ודאות לגבי המשך קיומם כעסק חי" מכון קסירר, אוניברסיטת ת"א.

ד"ר אינברג(1994) ניתוח דו"חות כספיים ,המכון לפריון העבודה.

שיטות להערכת שווי חברה(1992) הוצאת גיזה

גוגנהיים ד1988).)תזרימי מזומנים ותחזיות פשיטות רגל בישראל, רו"ח ל"ז 4

WATTS J (1993)ACCOUNTING IN THE BUSINSS ENVIRONMENT, PITMAN

ALTMAN E.I (1984) THE SUCCESS OF BUSINESS FAILURE PREDICTION MODELS AN INTERNATIONAL SURVEY, JOURNAL OF BANKING AND FINANCE
 
עבודה מס' 61667 SHOPPING CART DISABLED
:ADHD הפרעת קשב קשה לאבחון - סקירה כללית ובחינת מקרה., 2001.
3,596 מילים (כ-11 עמודים), 4 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder הוא ליקוי התפתחותי בשליטה העצמית, המורכב מבעיות בטווח קשב, בשליטה בדחפים וברמת הפעילות אך גם מורכב מגורמים רבים אחרים (ברקלי 1997).
ההפרעה היא אחת ההפרעות החמורות בקרב ילדים, המשבשת את התנהגותם ותפקודם בבית הספר. למרות שהיום ישנה יותר מודעות להפרעה, יש מקום למידע מעשי על הנושא - איך היא מתבטאת בכל היבטיה, איך אפשר לעזור לילדים אלה, למרות שיש ויכוח לגבי הדרך הטובה לאבחון הADHD- ולגבי ערכם של הטיפולים המעשים.

חוסר יכולת של הילד הסובל מלקות זאת לשלוט בהתנהגותו, מבעיה של קשב ושל פעילות יתר, איננו מצב זמני אצלו שיחלוף עם הגיל, שלב קשה בחייו כילד. זאת בעיית ליקוי הדורשת התמודדות משולבת של גורמי החינוך-ההורים וגם הילד עצמו.
היא אינה נגרמת מכישלון ההורים לשלוט בילד או לחנך אותו למשמעת ואין זה רוע מולד. זאת בעיה או ליתר דיוק - מכשול בחיים שלעיתים ההתמודדות איתו מורטת עצבים.
אנשים מתקשים להתייחס לADHD - כאל ליקוי אחר, מאחר שאין שום סימן חיצוני לפגם. זה פגם במוח המביא לתנועה בלתי פוסקת ולהתנהגות שאנשים לא מסוגלים לסבול. רבים מגיעים למסקנה שילד הסובל מליקוי זה עושה את מעשיו ההרסניים בכוונה ובעייתו נעוצה בחינוכו, שהוא זקוק ליותר משמעת, למסגרת נוקשה יותר, להצבת גבולות. לחילופין, מניחים שההורים בודאי בורים, מתירנים או בשפה המקצועית "לא מתפקדים".
אולם המצב הוא שכאשר המבוגרים בחייו של הילד הסובל מליקוי זה, אינם מכירים שיש לו ADHD, הם עלולים להותיר בילד תחושת כישלון תמידית בכל זירות החיים (בארקלי, 1997).
אף על פי שהיום יודעים יותר על ההפרעה הזאת, הרבה ילדים אינם מאובחנים. הוריהם אובדי עצות, הם רואים את ילדיהם נכשלים בבית הספר וגורמים למתח רב בבית. באותה מידה ישנם אנשי מקצוע שאינם מודעים לבעיה וחלק מהם מוסיפים להניח שADHD- אינה הפרעה אמיתית, אלא תופעה אופנתית או ביטוי להורות גרועה. בין הפסיכיאטרים לילדים, יש הסבורים שה-ADHD מעיד על בעיות נפשיות של הורי הילד (גרין,  2001).
בשל כך, חשוב להבהיר כמה עובדות ביחס להפרעה זאת.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרות
עובדות בקשר ל-ADHD
ראיון עם משפחת בעל הלקות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61711 SHOPPING CART DISABLED
בית הסוהר כשיטה עונשית, 2003.
סקירה כללית של הרקע והתפתחות בתי הסוהר ואלטרנטיבות למאסר.
3,418 מילים (כ-10.5 עמודים), 6 מקורות, 186.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לכל חברה נורמות אשר נוצרו ע"מ להגן על הפרטים שבה. עוצמת הנורמה שונה מחברה לחברה ומתקופה לתקופה. לעיתים מופרות הנורמות ע"י הפרטים בחברה, הפרת הנורמה הינה מעשה "עברייני" ולכן מפר הנורמה נחשב ל "עבריין".
החברה מטילה סנקציות על מפרי הנורמה, בין אם פורמאליות ובין אם בלתי פורמאליות, החברה תנדה או תעניש בחומרה את מפר הנורמה או תטיל עליו עונש מאסר, עבודות שירות וכו'.
בעבודה זו אסקור ואציג את הרקע לקיומו של מוסד הכלא, התפתחותו והאלטרנטיבות הקיימות למאסר.
בבחינת האלטרנטיבות נראה מהן וכיצד נוצרו, האם הן מהוות פתרון קל לבעיית הצפיפות בכלא או שמא הן באות מתוך אמונה בשיקום האסיר והפיכתו לנורמטיבי ע"מ שיוכל לשוב ולקיים חייו בחברה.

תוכן עניינים:
1. תקציר
.2מבוא
3. פרק 1 - בית הסוהר והתפתחותו
   1.1 - בית הסוהר בתקופת המקרא, התלמוד והגולה
   1.2 - בתי הסוהר בתקופת המנדט הבריטי
   1.3 - סקירה היסטורית של בתי הסוהר
4. פרק 2 - אלטרנטיבות למאסר
5. דיון ומסקנות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>