עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הפרעת אישיות גבולית":

עבודה מס' 67459 SHOPPING CART DISABLED
הקושי הטיפולי בהפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות אנטי סוציאלית, 2008.
תיאור שני סוגי הפרעות- הפרעת האישיות האנטי סוציאלית והפרעת האישיות הגבולית, והתייחסות לקושי בטיפול בשני סוגי הפרעות אלו.
2,589 מילים (כ-8 עמודים), 22 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעת אישיות הינה תבנית מתמשכת של התנסות פנימית או דפוסי תגובה להתנהגות אשר סוטה בצורה בולטת מהנורמה החברתית ונמשכת לאורך זמןAmerican Psychiatric) (Association, 2000. התנהגות זו מגבילה את האינדיבידואל בחייו היום יומיים באופן כזה שהוא בא לידי כישלונות חוזרים בתפקוד, ביחסים הבין אישיים או בשניהם(אליצור, טיאנו, מוניץ & נוימן, 2003).
הן מאפיינות מצבים קבועים ולא מצבים זמניים כגון פסיכוזה. הן שייכות לציר II ב-DSM והטיפול בהן ידוע כקשה מאוד בדרך כלל(Magnavita, 2004). הפרעות האישיות מאובחנות על ידי קריטריונים המאפיינים תכונות אופי, גישה או התנהגות מסוימת, כשכול הפרעה כוללת מספר שונה של קריטריונים המאפיינים אותה באופן ספציפי2004)Millon, & Grossman, Millon, Meagher,  Ramnath )
בעבודה זו נתמקד בשני סוגי הפרעות אישיות המאפיינות את אשכול B בציר זה: הפרעת האישיות האנטי סוציאלית(Anti Social Personality Disorder)  המוגדרת כדפוס של התנהגות לא אחראית והתעלמות מזכויות האחר, המתחיל בילדות או בבגרות המוקדמת; והפרעת האישיות הגבולית(Borderline Personality Disorder) המוגדרת כתבנית של אי יציבות ביחסים הבין אישיים, היבט עצמי רגשות ואימפולסיביות ניכרת, אשר מתחילות בבגרות המוקדמת (APA, 2000 ), ונדון בשאלה מדוע כל כך קשה לטפל בשני סוגי הפרעות אלה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. דיון
3. ביביליוגרפיה

מתוך העבודה:
מומחים רבים מתארים חולים בעלי הפרעת אישיות אנטי סוציאליתAnti Social Personality) (Disorder כאינדיבידואלים אשר אינם מכבדים את המנהגים, החוקים והסטנדרטים החברתיים כלומר, יש קושי רב לחולים אילו להשתלט על אישיותם בצורה כזו שהם מרגישים לעשות ככל העולה על רוחם בסיטואציות חברתיות שונות(Millon et al, 2004). התכונות העיקריות המאפיינות אותם הינן אימפולסיביות, התבדלות מהשאר, לקיחת סיכונים, חוסר מטרה עצמית ושיתוף פעולה נמוך(Cloninger, 2005) , וכמו כן, מרמה וחוסר כנות(Levy & Scott, 2006).
 
עבודה מס' 65472 SHOPPING CART DISABLED
מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית, 2006.
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המושג 'מנגנוני הגנה' נפוץ בספרות הפסיכולוגית והפסיכיאטרית, ומשמש כמטפורה בעלת ערך קליני להסבר תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים.
על פי ה - DSM-4, מנגנוני הגנה מוגדרים כתהליכים פסיכולוגיים אוטומטיים המגנים על הפרט מפני חרדה ומפני מודעות לסכנות או גורמי לחץ פנימיים וחיצוניים. הפרט לרוב אינו מודע לפעולת תהליכים אלו. מנגנוני ההגנה מתווכים בין גורם הלחץ לבין תגובת הפרט לקונפליקט ריגשי. על פי תיאוריות פסיכואנליטיות, מנגנוני ההגנה משמשים פונקציה מרכזית דרכה פועל האגו כמתווך בין דרישות האיד - הדחפים לבין דרישות המציאות.
למרות השכיחות הגבוהה של השימוש במושג, ומרכזיותו בתיאור וניתוח מטופלים, קיימים למעשה אי-בהירות וחוסר-עקביות בהמשגת המנגנונים השונים ובקביעת הקשר שלהם  עם אבחנות ספציפיות. אחת השאלות המרכזיות היא, עד כמה כוללות ההגנות מרכיב פתולוגי, כלומר, עד כמה תפקוד הגנתי תורם להסתגלות ועד כמה הוא מקשה עליה. ישנה הסכמה כי תפקוד הגנתי הוא מרכיב מרכזי של האגו המהווה חלק מההתפתחות התקינה ושקיימות הגנות מפותחות יותר ומפותחות פחות. אך קשה לצייר תמונה ברורה המבדילה בין הרמות השונות של ההגנות וקובעת באילו תנאים הן תורמות להסתגלות ומתי הן מהוות תשתית להתפתחות פתולוגיה. למרות אי הבהירות, מרבית החוקרים מסכימים על כמה מאפיינים עיקריים:
* מנגנוני ההגנה הם אמצעים המופעלים כנגד איום פנימי.
* מטרתם להפחית או לסלק חרדה.
* הם מאופיינים במידה מסוימת של עיוות המציאות הפנימית או החיצונית.
* המנגנונים במהותם לא מודעים ואי רציונאלים.
* במקרים מסוימים השימוש בהם עלול להיות פתולוגי.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת מנגנוני הגנה
סיווג מנגנוני הגנה
שימוש במנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית
טיפול
תיאור מקרה
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
Vaillant (1934 ,1976), אשר חקר את הנושא, העמיד מסגרת תיאורטית מגובשת ומקיפה לסיווג התפתחותי של מנגנוני הגנה. גישתו מדגישה את הצורך לזהות אפיונים מקבילים בין ההתנהגות הגלויה ובין תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים. זאת כדי לאפשר בחינת תפקוד האגו בפעולה, במקום במונחים תיאורטיים. הוא פעל להרחבת מושג ההגנות אל תחום התהליכים המודעים, והוסיף מנגנונים חדשים כמו פנטזיה, הומור, אגרסיה פאסיבית, Acting-out ועוד.
 
עבודה מס' 40139 SHOPPING CART DISABLED
ההשפעה של תהליכי העברה והעברה נגדית בטיפול בהפרעת אישיות גבולית, 1992.
סקירת ספרות, הגדרות ומקרה קליני מביה"ח אבארבאנל.
7,123 מילים (כ-22 עמודים), 26 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הטיפול הוא מצב בן-אישי, שניתן להגדרה במפגש בין אדם הזקוק לעזרה עקב בעיותיו הנפשיות המפריעות לו במילוי תפקידיו ובהסתגלותו למציאות, ובין אדם המסוגל לעזור לו להתגבר על קשייו לאור התמחותו ונסיונו המקצועי. בעצם הגדרת המפגש קיימת חלוקה ל"חזק" ו"חלש", לעוזר ונעזר.

השימוש במושגים פסיכואנלטיים עלול להקשות לעתים לערוך הערכה אובייקטיבית של תוצאות הטיפול. כשהמטפל נתפס על ידי עצמו כממלא תפקיד של דמות מן העבר בחיי המטופל, דומה שהוא פוטר את עצמו במובן מסויים מאחריות קונקרטית לעבודתו המקצועית.

התלבטות בין דגש תוך אישי (אינטרא-פסיכי) לדגש בין אישי מופיעה כבר אצל פרויד ומאפיינת את התפתחות הפסיכואנליזה. בעוד שהדגש התוך אישי הוליך להגדרת המטפל כפרשן אובייקטיבי לעולמו הפנימי של המטופל, הרי העשרתו בהסתכלות בין אישית מוליכה להגדרת הטיפול כמפגש בין שני אנשים על כל מורכבותם. גישה זו שונה מגישות לא אנליטיות שהזניחו את הצדדים הבלתי מודעים במפגש.

בעבודה זו נציג מהי העברה והעברה נגדית, כיצד הן מוגדרות על ידי החוקרים השונים והגישות השונות הפועלות בתחום זה. ניתן הסברים לתופעת ה"העברה הנגדית" ולגבי תפקידה הרצוי בתהליך הטיפול.

בהמשך העבודה נתאר את אפיונה של הפרעת האישיות הגבולית ונציג מקרה קליני. את האמנזה ננתח, תוך הצגת מורכבות תהליך הטיפול, הקשיים שבפניהם עומד המטפל, הנזקים שהוא עלול לגרום למטופל, וכיצד עליו להתמודד בזאת ולהימנע מכך. נציג את הסכנות בנסיון לכוון את המטפל לעמידה קבועה מראש ביחס למטופל. ובניגוד לכך את התועלת שהמטפל יכול להפיק מתשומת לב להעברה הנגדית כפי שהיא מתרחשת בפועל, ומבדיקת הדקויות של יחסי הגומלין הנצורים בינו לבין המטופל ומספקים מפתח אותנטי להבנת המטופל.

תוכן העניינים:
     1. מבוא
     2. העברה והעברה נגדית: סקירת ספרות
     3. העברה נגדית (קאונטרטרנספרנס)
     4. הסברים לתופעת הקאונטרטרנספרנס
     5. הפרעת אישיות גבולית       BORDERLINE
     6. הצגת המקרה הקליני
     7. אפיוני הטיפול שלי (המטפל) במקרה הקליני
     8.סיכום
     9.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 69768 SHOPPING CART DISABLED
הפרעת אישיות גבולית, 2011.
סקירת מחקרים על הגורמים והטיפול בהפרעה.
4,993 מילים (כ-15.5 עמודים), 7 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר על הפרעת אישיות גבולית פרוס על תחומים רבים כפי שנסקר בעבודה זו, אולם הוא אינו מתקדם באופן כללי בהשוואה להפרעות אחרות כמו סכיזופרניה או דכאון. הרוב המוחלט של הניסויים שנסקרו אינם בעלי קביעות חד משמעיות לגבי ההפרעה ובחלק מהמקרים הם אף סותרים אחד את השני.
ניתן לומר מסקירת הספרות, כי לא קיימת הסכמה לגבי הבסיס ההפרעה, גם השערת הת.ת איננה מאוששת על ידי כל המחקרים שנסקרו ונדרשים ניסויים התנהגותיים נוספים כדי להגיע להבנה מעמיקה יותר בדבר הרלוונטיות של השערה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
1.1 אבחון ההפרעה
1.2 גורמי התפתחות
1.3 טיפול בהפרעה
2. מחקר
2.1 מחקר של גורמי ההתפתחות הביולוגים/הקוגניטיביים.
2.2 מחקר טיפולי
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אבחון ההפרעה הינו גורם יחסית מסובך עקב הבעיתיות באבחון הפרעות אישיות באופן כללי ובכך שהתסמינים של הפרעה זו נמצאים בקומורבדיות עם מספר רב של הפרעות הן על ציר I והן על ציר II (Doering et al, 2010). ככל שמספר הסימפטומים המשותפים בין הפרעות גדול יותר קש יותר לאבחן את ההפרעה בצורה מהימנה. על פי ה DSM בגירסתו הרביעית, ישנם תשע סימפטומים שהמצאותם של חמישה מובילה לאבחון ההפרעה.
 
עבודה מס' 60463 SHOPPING CART DISABLED
הטיפול הזוגי בבני זוג שאחד מהם סובל מהפרעת אישיות גבולית תוך התייחסות לסרט "בטי בלו"., 2001.
11,781 מילים (כ-36 עמודים), 14 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כעובדת סוציאלית בבית חולים לחולי נפש, מצאתי עניין בדינמיקה הזוגית של זוגות בהם אחד השותפים הוא אדם הסובל ממחלת נפש קשה.
הסרט הצרפתי של Betty Blue : Jean Jacques Beineix, שהוקרן בשנת 1986, מציג מערכת זוגית מורכבת בין זורג, גבר בשנות השלושים לחייו ובין בטי, בחורה בת 20 הסובלת מהפרעת אישיות גבולית. הסרט נוגע בנושאים שונים הקשורים בזוגיות בה אחד מבני הזוג סובל מהפרעה נפשית.

תוכן עניינים:
"בטי בלו" תקציר
ניתוח הבעיה - מערכת זוגית בה אחד מבני הזוג סובל מהפרעה נפשית
השפעתה של מחלת נפש על חברי המשפחה
השפעתה של מחלת נפש על בן\בת הזוג
מאפייני היחסים הזוגיים כשבן\בת הזוג סובל מהפרעת אישיות
הפרעת אישיות - הגדרה
מאפיינים מרכזיים בהפרעת אישיות
אשכול B של הפרעות אישיות
הפרעת אישיות היסטריונית
הפרעת אישיות גבולית
הדינמיקה במערכת היחסים הזוגית של אנשים הסובלים מהפרעות אישיות
טיפול פסיכואנליטי בזוגות הסובלים מהפרעות באישיות
הבנת הדינמיקה הזוגית של הפרעות האישיות מפרספקטיבת יחסי אובייקט
השימוש במנגנוני הגנה פרימיטיביים
הזדהות השלכתית
מטרות הטיפול הזוגי הפסיכואנליטי בזוגות עם הפרעות באישיות
טכניקות טיפוליות
הקשבה ללא מודע
שמירה על עמדה נייטרלית
סביבה מחזיקה
הכלה
טיפול בשתי רמות
היכולת לתיקון
השימוש בעצמי של המטפל
פירוש ההזדהות ההשלכתית
הקושי בטיפול
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - קריטריונים אבחנתיים להפרעות אישיות
נספח 2 - תרשים תהליכי הזדהות השלכתית בין בני זוג
 
עבודה מס' 60520 SHOPPING CART DISABLED
הפרעת אישיות גבולית, 2001.
סקירה ספרותית רחבה תוך התייחסות למקרה מבחן.
14,576 מילים (כ-45 עמודים), 32 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעת אישיות גבולית

תוכן עניינים
מבוא
Case Study
פרק ראשון  : היסטוריה של ההפרעה
פרק שני  : אבחון הפרעת האישיות הגבולית
                           א. DSM4
                           ב. ICD10
                           ג. סימנים אפשריים להפרעה

פרק שלישי : הפרעות נלוות

פרק רביעי  : הסברים תיאורטיים להתפתחות ההפרעה
                           א.     התיאוריות הפסיכואנליטיות
                                       1.     התיאוריה הסטרוקטורלית
                                       2.     יחסי אובייקט
                           ב.     התיאוריה הקוגניטיבית
                           ג.     תיאורית למידה חברתית

פרק חמישי : אירועי חיים טראומתיים כגורמי סיכון לBPD -
                           א.     חוסר תפקוד הולם במשפחה
                           ב.     טראומה בעקבות התעללות בילדות

פרק שישי   : תפקודי הגבולי במסגרות שונות

פרק שביעי : טיפול
                           א.     קשר מטפל-מטופל
                           ב.     התערבות פסיכואנליטית
                           ג.     התערבות קוגניטיבית
                           ד.     התערבות תמיכתית
   סיכום
   ביבליוגרפיה
   נספח 1: תיאור מקרה נוסף
   נספח 2: התמודדות עם הפרעת אישיות גבולית

מבוא
העבודה תעסוק בהפרעת האישיות הגבולית ( .(Borderline Personality Disorder
לשם הבנת ההפרעה תינתן בראשית העבודה סקירה היסטורית של ההפרעה וינתן סיווגה על פי
הקריטריונים של DSM4 וICD10 -. על מנת להקל בזיהוי בעל הפרעת האישיות הגבולית יינתנו
בעבודה בנוסף, גם סימנים אפשריים להפרעה, הכוללים רמזים בהופעת בעיות וסימפטומים
ורמזים בקשרים בין אישיים.
    לרוב מתלוות לאישיות הגבולית הפרעות נוספות מציר I וII-. העבודה תרחיב ותסביר אילו
הפרעות עשויים להפגין בעלי האישיות הגבולית וכיצד ניתן להבחין בין ההפרעות על אף החפיפה
ביניהן.
    קיימות גישות תיאורטיות שונות המסבירות את התהוות ההפרעה הגבולית והעבודה
תתמקד במרכזיות שבהן: פסיכואנליטית וקוגנטיבית.
    קיימת סברה לפיה הפרעת האישיות הגבולית היא הפרעה של התפתחות טראומתית,
כתוצאה מקשרים משובשים בין הורים לילדים ובעבודה יחולקו סוגי הטראומות שמאפיינות את
הגבוליים לטראומה בעקבות חוסר תפקוד הולם במשפחה וטראומה בשל התעללות מינית, פיזית
והזנחה. כל סוג יפורט ויינתנו הסברים כיצד מצבם וקשייהם הנוכחיים של בעלי ההפרעה הושפעו
מהטראומות שחוו בילדותם ובאים לידי ביטוי בהפרעה שמאפיינת אותם.
    בעבודה יעשה ניסיון להדגים כיצד רגשותיהם ותחושותיהם של הגבוליים משפיעים על
התפקוד היומיומי שלהם, הן במסגרת העבודה והן במערכת יחסיהם עם אחרים.
    לבסוף, יוסבר בעבודה מהו הקשר בין מטפל-מטופל שמאפיין את הגבוליים ויינתנו גישות
שונות לטיפול בהם.
    במהלך כל העבודה יובא Case Study של בטי, בעלת אישיות גבולית. סיפור מקרה זה
יובא לשם הבהרה והדגמה של הנושאים בהם עוסקת העבודה.


 
עבודה מס' 67770 SHOPPING CART DISABLED
הפרעת אישיות גבולית, 2009.
ניתוח דמותה של סוזנה קייסן בסרט "נערה בהפרעה", על פי הקריטריונים לאבחנה.
3,087 מילים (כ-9.5 עמודים), 10 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעת האישיות הגבולית אובחנה בשנת 1950 על ידי ד"ר ג'והן גונדרסון, מנהל מחלקה בבית החולים הפסיכיאטרי בהרווארד. ההבחנה הוספה למדריך האבחנות הפסיכיאטריות הDSM-III שפורסם רק בשנת 1980. במשך שנים לפני כן היו לא מעט אנשים אשר לא אובחנו על ידי אף אחד מהקריטריונים במדריכי האבחנות הפסיכיאטריות ולכן לא זכו לטיפול הולם.
הפרעת האישיות הגבולית, אותה בחרנו לחקור בעבודתנו, מאפיינת כשני אחוזים מהאוכלוסייה. חוסר המודעות הכללית באוכלוסייה לגבי קיום ההפרעה ואי הידיעה כי ייתכן והתנהגות הנראית נורמטיבית לחלוטין על ידי הסביבה (עצבנות, פחד מנטישה, בזבוז כסף ואף אובססיה למין) יכולים להיגרם מהפרעת אישיות זו היוו את הגורמים אשר סללו בפנינו את הדרך לבחירתו של נושא זה.
בואנו לנסות ולהבין הפרעה זו אנו נשתמש בסרט "נערה בהפרעה" ובניתוח דמותה של הדמות הראשית בסרט סוזנה קייסן בת ה-17, המאובחנת כלוקה בהפרעה זו. בעזרת דמות זו ננסה לבחון ולהגדיר את הפרעת האישיות הגבולית, כפי שמופיעה במדריכי האבחנות הפסיכיאטריות ICD ו-DSM ונתאים את הקריטריונים לאבחנה לדמותה של סוזנה.
בפרק הראשון ניתן קווים לדמותה של סוזנה, ננתח את הסימפטומים של הפרעת האישיות ונראה כיצד הם נובטים מהתנהגותה, בנוסף ננסה לאתר את נקודת המפנה בחייה של סוזנה אשר הביאה להתפרצות ההפרעה.
בפרק השני נביא את הגישה הפסיכודינמית של פרויד המסבירה את הגורמים להפרעת האישיות ואת שלבי התפתחותה אצל סוזנה.
בפרק השלישי של עבודתינו נדון בגישה הקוגניטיבית ובטיפול בלוקים בהפרעת אישיות גבולית על פי שיטה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א': נערה בהפרעה - הפרעת אישיות גבולית
פרק ב': גישה תיאורטית - הגישה הפסיכודינמית
פרק ג': דרכי טיפול - הגישה הקוגניטיבית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הפרעות אישיות הן דפוסים מתמשכים של התנהגות לא הסתגלותית. תכונות אישיות- דרכים מתמשכות לתפיסת הסביבה או להתייחסות אליה ולחשיבת האדם על עצמו. כאשר תכונות אישיות הופכות כה לא גמישות ולא הסתגלותיות שהן באופן משמעותי פוגמות ביכולת הפרט לתפקד, מתייחסים אליהן כהפרעות אישיות. אנשים עם הפרעות אישיות חווים את עצמם ואת העולם בדרכים שגורמות להם סבל רב או שפוגמות ביכולתם לתפקד בחיי היומיום. הפרעות אישיות מהוות דרכים לא בוגרות ולא הולמות להתמודדות עם לחץ או לפתרון החיים. אנשים בעלי הפרעות אישיות לעיתים קרובות לא חשים נסערים או חרדים ועשויים להיות חסרי מוטיבציה לשנות את התנהגותם (Smith et al, 2002).
 
עבודה מס' 62641 SHOPPING CART DISABLED
הפרעת אישיות גבולית, 2004.
סקירת התופעה תוך התייחסות למקרה.
2,633 מילים (כ-8 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אחד התחומים השנויים ביותר במחלוקת בעולם הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה הוא הפרעת האישיות הגבולית ואופן הטיפול הנכון בה. כשמה כן היא- עומדת על הגבול שבין הנוירוזה לפסיכוזה.
בעבודה זו אנסה לעקוב מהצד אחר האבחונים השונים למחלה, אגדיר אותה ואביא את המחלוקת, את מה שנהוג לחשוב ואינו נכון כלל. לבסוף אנסה לאתר את שיטת הטיפול המוצלחת ביותר למחלה ואציע דרך התבוננות עליה.
אעשה זאת, כשסיפורה של נ' נמצא תמיד ברקע, שזור בין ההגדרות הקרות של החוקרים והמטפלים.

תוכן עניינים:
מבוא
הפרעת אישיות גבולית: קריטריונים (DSM4), מאפיינים ודינאמיקה
ההיבט התיאורטי: תיאוריות יחסי האובייקט
ההיבט הטיפולי: הפסיכותרפיה האקספרסיבית
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67778 SHOPPING CART DISABLED
מלודרמה בחדר הטיפולים, 2008.
הקשיים והפתרונות שבטיפול בהפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות אנטי סוציאלית.
2,898 מילים (כ-9 עמודים), 25 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות אנטי סוציאלית, נחשבות להפרעות הקשות ביותר לטיפול. האישיות המרכיבה אינדיבידואלים אלו, מאופיינת באי יציבות, דרמטיות אינטנסיביות וסערות רבות. לכן, אין הדבר מפתיע שהדבר מקשה על היווצרותה של מערכת היחסים הטיפולית. במאמר זה, יתוארו הביטויים של הפרעות אלו והשפעתם על המפגש הטיפולי והמטפל בהרחבה.  כמו כן, יתוארו אסטרטגיות ההתמודדות ושיטות הטיפול השונות הנהוגות כיום ושהוכחו כיעילות ליצירת שינוי אצל בעלי ההפרעה.

מתוך העבודה:
בעלי הפרעת האישיות האנטי סוציאלית, מתייחסים באי כבוד למנהגים, לחוקים, ולסטנדרטיים החברתיים. הם בלתי ניתנים לשליטה והם מרגישים עצמאיים וחופשיים לעשות ככול העולה על רוחם, מתי שעולה על רוחם (Millon, et al, 2004). התכונות המאפיינות אותם, הינן אימפולסיביות, לקיחת סיכונים, התבדלות, חסר מטרה עצמית, שיתוף פעולה נמוך (Cloninger, 2005), מרמה וחוסר כנות (Levy & Scott, 2006).
הם בדרך כלל מציגים דו פרצופיות, הם סקפטיים לגבי מניעיו של האחר ונכשלים באימוץ גבולות מולו ומכיוון שהם מאמינים שהצלחה וכמו כן הנאה מרבית ומינימום כאב, מושגים בעיקר על ידי ההתמקדות בעצמי, מטרתם לרוב תהיה ניצולו (Thomas & Segal, 2006). הם עובדים קשה בכדי ליצור דמות מטילת אימה ואגרסיבית, כשהדבר כולל את תנוחות הגוף, אופן הלבוש והגישה. הסבירות היא, שהם אוהבים את המצב הזה ושהתנהגות שונה מכך, תתפרש על ידם כסימן של חולשה שאחרים יכלו לנצלה (Millon, et al, 2004).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>