עבודות [1-9] מתוך 9

תוצאות חיפוש "דיסוננס קוגניטיבי":

WordSuggestions
דיסוננס הדיסוננס

עבודה מס' 20479 SHOPPING CART DISABLED
השפעת "דיסוננס קוגנטיבי" על קבלת החלטות אצל רבין לאחר הסכמי אוסלו.
סקירת התנהגותו של יצחק רבין סמוך להסכמי אוסלו, במהלכם ולאחריהם תוך נסיון למצוא השפעות המתוארות כדיסוננס קוגניטיבי.
3,017 מילים (כ-9.5 עמודים), 11 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת המחקר:
שאלת המחקר היא האם ניתן לאות בהתנהגותו של יצחק רבין לאחר הסכם אוסלו מעין "דיסוננס קוגניטיבי", ומה הביא אותו לכך.
מטרות המחקר:
מטרת עבודה זו היא לסקור את התנהגותו של יצחק רבין סמוך להסכמי אוסלו, במהלכם ולאחריהם, ובהם למצוא נקודות שניתן לייחסן להשפעות המתוארות בתיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי.
התקופה עליה מדובר היא מסוף 1993 ועד הרצחו בשלהי 1995.
הצגת התיאוריה:
התיאוריה מניחה כי אדם המחזיק באמונות, עמדות וערכים שאינם עקיבים או שאינם מתיישבים זה עם זה, או עם דעותיו בעבר, מתנסה במתח נפשי ואי נוחות והוא מונע (או נדחף) להשתחרר מהם.
השערות:
השערת המחקר היא כי בהתנהגותו במהלך השנים האחרונות ניתן לראות השפעת הצהרותיו הקודמות אולם גם עמדתו החדשה, כפי שבאה לידי ביטוי לאחר הפיגועים.
המשתנה הבלתי תלוי היא התנהגותו לאחר כריתת ההסכם והמשתנה התלוי היא התיאוריה על פיה ניתן לנתח את התנהגותו.
המתודה:
העבודה תיערך על סמך נאומיו בכנסת, לפני ואחרי ההסכם, דבריו בהיותו שר הביטחון בממשלת האחדות, דבריו בעת היותו ראש הממשלה השנות השבעים ועמדותיו כפי שבאו לידי ביטוי בביוגרפיה שלו "פנקס שירות".

ראשי פרקים:
מבוא
ניתוח המקרה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64241 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו, 2000.
בחינת הקשרים שבין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידיאו אינטראקטיבי.
16,667 מילים (כ-51.5 עמודים), 68 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הטכנולוגיה מעצבת מחדש את צורת הלימוד במקומות מרוחקים באמצעות הוראה מרחוק (Moore et all,1990). מספרם של המוסדות המשתמשים בצורות שונות של הוראה מרחוק גדל באופן מהיר (גרבלסקי, 1994; Marion,1998). בשנים האחרונות פותחה מערכת של הוראה מרחוק באמצעות וידאוקונפרנס, הפועלת בטכנולוגיה של סיבים אופטיים. במערכת זו שני הצדדים יכולים גם לראות וגם לשוחח זה עם זה בזמן אמת ללא צורך בעזרים נלווים כלשהם. למרות שהמערכת כבר פועלת, עדיין אין נתונים ומחקרים שיטתיים לגבי משתנים המשפיעים על שביעות הרצון ויעילות הלמידה באמצעותה. מחקרים שנערכו לגבי שיטת לימוד זו מעטים וניסו בדרך כלל להשוות בין הלימוד בשיטה זו ללימוד בכיתה המסורתית.
במחקר הנוכחי נבדקו הקשרים בין הישגים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי לבין שני משתנים שהם בעלי השלכה ליעילות הלמידה: סגנון קוגניטיבי - המבטא את הנטייה של האדם להתייצב בפני הסביבה ועמדה כלפי שיטת הלימוד - המבטאת את האוריינטציה של היחיד כלפי אובייקט המייצגת נכונות להתנהגות משמעותית שלו.
המחקר בדק האם יש קשר בין מימדי סגנון קוגניטיבי (החצנה-הפנמה; אינטואיציה - תפיסת חושים ; רגש - מחשבה ושפוט - תפיסה) להישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי בקרב סטודנטים. כמו כן בדק המחקר האם בעלי עמדות חיוביות יותר מגיעים להישגים גבוהים יותר מבעלי עמדות שליליות כלפי שיטת לימוד זו.
באוכלוסיית המחקר 77 סטודנטים שלמדו קורס אחד לפחות באמצעות וידאו אינטראקטיבי באחת המכללות של בר-אילן (עמק-הירדן או צפת) : 39 ענו על שאלון שחובר לצורך המחקר, אשר בדק את הסגנון הקוגניטיבי באמצעות מבחן MBTI
(Myers-Briggs type indicator) בנוסח F שלו; את העמדות באמצעות תרמומטר ופרטים אישיים.
כל ה- 76 רואיינו ראיון עומק על משתני המחקר ועל גורמים המשפיעים עליהם לדעתם.
הממצאים מצביעים על כך כי קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי להישגים במימד אקסטרוברטי-אינטרוברטי, לטובת האינטרוברטים, כאשר אינטרוברטים מגיעים להישגים גבוהים יותר באופן מובהק מאקסטרוברטים. הגורמים המשפיעים על כך הם חוסר קשר אישי עם המרצה ואי בדיקת נוכחות עבור אקסטרוברטים ומתח בזמן השעור עבור אינטרוברטים.
כמו כן מראים הממצאים כי בעלי עמדה חיובית או ניטרלית כלפי שיטת הלימוד הגיעו להישגים גבוהים יותר מאשר בעלי עמדה שלילית, כשהגורמים המשפיעים על כך הם המתח בזמן השעור והתאמת המרצה לשיטה עבור בעלי עמדות חיוביות יותר, ועבור בעלי עמדות שליליות הגורמים הם חוסר בקשר אישי עם המרצה וקושי בשאילת שאלות בשיטה זו.
לאור התוצאות הומלץ לערוך מפגשים פנים אל פנים בין הסטודנטים למרצה במהלך או לפני קורס בהוראה מרחוק ושהמרצה ידבר לאט וברור, יהיה עירני להתנהגות הסטודנטים וירבה בהפעלות במהלך השעור.

בעבודה זו שישה פרקים:
פרק ראשון מציג סקירה של הספרות המקצועית, התיאורטית והמחקרית, על הוראה מרחוק, על משתני המחקר - סגנון קוגניטיבי ועמדה כלפי שיטת הלימוד - ועל הקשר שלהם להישגים.
פרק שני מפרט את מטרת המחקר, את שאלת המחקר המרכזית ואת שלושת השערות המחקר, העוסקות בקשרים שבין סגנון קוגניטיבי לבין הישגים, בין עמדות כלפי שיטת הלימוד לבין הישגים ובין סגנון קוגניטיבי בשילוב עמדות לבין הישגים.
פרק שלישי מתאר את אוכלוסיית המחקר, את השאלון והראיון ששימשו את המחקר ואת דרך השימוש בהם במחקר זה.
פרק רביעי מציג את התוצאות שהתקבלו במחקר זה.
פרק חמישי דן בממצאים שהתקבלו במחקר זה ובמשמעותם מבחינה תיאורטית ומחקרית לאור מה שנמצא במחקרים קודמים, וכן מעלה הצעות לפתרון הבעיות השונות שעלו מתוך מחקר זה לגבי שיטת ההוראה מרחוק.
פרק שישי מסכם את המחקר, ומתאר את המסקנות התיאורטיות, האמפיריות והמעשיות - חינוכיות בהתאם למתבקש מן התוצאות. כמו כן, מובאות המלצות למורים המלמדים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי ולגופים המלמדים בשיטת לימוד זו. לסיום, ניתנות הצעות למחקרים נוספים כהמשך למחקר זה.

מתוך העבודה:
למידה הינה תופעה מורכבת. היא מושפעת :
מיכולת אקדמית אישית של הלומד; מסגנון הלימוד שלו; מהסביבה הלימודית שבה היא מתרחשת ; מההקשר בה היא מתרחשת ; משיטת ההעברה; מהעמדה כלפי התוכן ; והעמדה כלפי האסטרטגיה החינוכית (Billings & Cobb, 1992).
 
עבודה מס' 50855 SHOPPING CART DISABLED
מים גנובים ימתקו? - טיפול התנהגותי-קוגניטיבי באדם בעל קווים קלפטומניים, 2000.
הצגת הידע הקיים בספרות ותיאור טיפול.
4,069 מילים (כ-12.5 עמודים), 18 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מהם הגורמים המביאים אדם בעל אמצעים לגנוב באופן שיטתי מוצרים שלרוב אין לו צורך בהם, וזאת למרות שלעיתים מביא לו דפוס זה נזקים אישיים וחברתיים קשים? עבודה זו תציג את הידע הקיים בספרות לגבי תופעה נפשית-התנהגותית מיוחדת זו ובכלל זה את הסברי התיאוריות השונות המסבירות את ההתנהגות הקלפטומנית. הדרכים המקובלות כיום לטיפול בבעייה זו הינן התנהגותיות-קוגניטיביות. לפיכך נבחרה דרך זו בטיפול  יחיד שנערך בשרות המבחן למבוגרים לאדם בעל קווים קלפטומנים.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת הספרות
תיאור מקרה
רציונל הטיפול
מהלך הטיפול
סיכום
ביבליוגרפיה


מתוך העבודה:
הקלפטומניה כמושג מוגדרת כבר משנת 1838, אז הוגדרה על ידי אסקוורול (Esquirol) כגניבה כפייתית ואימפולסיבית של חפצים בלתי שמישים. הוא תיאר התנהגותם של מלכים שנהגו לגנוב מוצרים חסרי ערך (Goldman, 1991). לאורך השנים הועמדה בספק תקפותה של ההפרעה כאבחנה ייחודית, כך שב DSM-1 שהופיע בשנת 1952 היא הופיעה שלא בתור הגדרה מן המניין. ב -2DSM לא נכנסה ההגדרה כלל ורק ב 3 DSM- היא נכנסה כהגדרה מן המניין במונחים המוכרים כיום (Goldman, 1991).
 
עבודה מס' 64890 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין העדפת סוג אתר לבין הסגנון הקוגנטיבי, 2005.
האם קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי מילולי וסגנון קוגניטיבי חזותי לבין העדפת סוג אתר אינטרנט (אתר שטוח לעומת אתר אינטראקטיבי).
3,673 מילים (כ-11.5 עמודים), 14 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"האינטרנט משנה את העולם - את דרך החיים, את המחשבה, את האופן בו לומדים, מתפרנסים, נבדקים אצל רופא ובוחרים מנהיגים", "מדי שבוע מצטרפים לרשת 50-60 אלף אתרים חדשים" - כך נראות כיום כותרות העיתונים, עם תחילתו של המילניום השלישי. כיום מחוברים לאינטרנט כ- 200 מיליון אנשים ברחבי העולם. רבים מהם רואים באינטרנט חלק חיוני מחיי היום-יום שלהם: עורכים קניות דרך האינטרנט, מתייעצים עם רופאים, מבצעים השקעות, מתעדכנים בחדשות, וכן הלאה. מגוון הפעולות המתאפשרות לביצוע דרך האינטרנט, מצביע על עובדה חשובה - האינטרנט הינו מאגר המידע הגדול ביותר בעולם. יש בו מיליוני אתרים ומיליארד דפי מידע. מגוון הנושאים שמכיל האינטרנט הוא עצום, ובהתאם גם מגוון האפשרויות הגלומות בו. קצב הגידול של האינטרנט הוא מסחרר-הוא גדל בכ- 10% בחודש .

קצב הגידול המסחרר של האינטרנט  וההשפעה הרבה שיש לו על חייהם של אנשים כה רבים, הובילו חוקרים מתחום הפסיכולוגיה להתמקד בהשפעות הפסיכולוגיות של השימוש באינטרנט. חלק מן החוקרים מצאו כי לאינטרנט השפעות חיוביות על החברה. למשל, Sproull & Faraj (1997) הראו כי האינטרנט משחק תפקיד מרכזי ביצירת ערוצי תקשורת. ערוצים אלו מאפשרים לאנשים בעלי תחומי עניין משותפים להיפגש, ובכך ליצור תחושת שיתוף ותמיכה חברתית. כמו-כן, Mckenna & Bargh (1998) הציעו שקיומן של קבוצות וירטואליות באינטרנט מאפשר לאנשים השייכים לקבוצות שיש עליהן סטיגמה שלילית, כגון הומוסקסואלים, להתחבר עם אחרים מאותה קבוצה ולקבל מהם תמיכה חברתית, בעוד הם נשארים אנונימיים.

מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק האם קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי מילולי וסגנון קוגניטיבי חזותי לבין העדפת סוג אתר אינטרנט (אתר שטוח לעומת אתר אינטראקטיבי).

אוכלוסיית המחקר:במדגם השתתפו 50 נבדקים (22 נשים, 28 גברים). כל הנבדקים הם סטודנטים שנה א' מפקולטות שונות.
כלי המחקר: לצורך המחקר נעשה שימוש בשני שאלונים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. אינטרנט ואינטראקטיביות
3. סגנון קוגנטיבי
4. שיטת המחקר
5. ממצאים
6. דיון
7. מקורות
8. נספח-שאלון

מתוך העבודה:
יכולתו של האינטרנט להתאים עצמו באופן אישי למאפיינים השונים של המשתמשים, נובעת מהיותו מדיה אינטראקטיבית. Bretz & Schmidbauer (1983) מגדירים תקשורת אינטראקטיבית כ: "המצב בו כל אחד משני הצדדים (או יותר) השותפים לתקשורת מגיב על פעולותיו של האחר". לפי הגדרה זו, מתבצעות שלוש פעולות עיקריות בתקשורת אינטראקטיבית: (1) א' מעביר מסר ל- ב' (2) ב' מגיב על המסר של א' (3) א' מגיב על תגובתו של ב'. על הגדרה זו עונות מספר מדיות וביניהן טלוויזיה אינטראקטיבית, שיחות ועידה דרך וידאו וכמובן גם האינטרנט (1996, Rust & Varki).
 
עבודה מס' 64258 SHOPPING CART DISABLED
אגורפוביה, 2006.
אגורפוביה בהיבט ההתנהגותי - קוגניטיבי.
2,531 מילים (כ-8 עמודים), 10 מקורות, 97.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בפרק הראשון, תוברר מהי הגדרתה של הפרעת האגורפוביה על פי ספרי הסיווג הפסיכיאטריים השונים. בפרק השני, יינתנו תשובות על שתי השאלות הראשונות שנשאלו על פי הגישה הביהביוריסטית-קוגניטיבית, אך עוד קודם לכן, יובא הסבר קצר על התיאוריות ההתנהגותיות והקוגניטיביות, הקווים הכלליים שלהן, ומי הם מייסדי התיאוריות. לאחר מכן, תוסבר מהיכן מגיעה ההפרעה, איך היא מתפתחת ומדוע. ההסברים יתמקדו בעיקר בהתניה מנקודת המבט ההתנהגותית, באמונות מוטעות מהראייה הקוגניטיבית, ובשילובן. בפרק השלישי והאחרון, יובאו התרפיות שמציעות התיאוריות הקוגניטיביות-התנהגותיות, ובראשן, הטיפול באמצעות החשיפה.  

תוכן עניינים:
מבוא
אגורפוביה - הגדרה
הסבר על פי הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית לאגורפוביה
הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית לטיפול באגורפוביה
סיכום
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
המאפיין העיקרי של אגורפוביה הוא החרדה מלהיות במקומות או במצבים שבריחה מהם עשויה להיות קשה או מביכה, או במצבים שבהם עזרה עלולה שלא להיות זמינה במקרה של התקף פאניקה או סימפטומים הדומים לסימפטומים של פאניקה (למשל פחד מקבלת התקף מפתיע של סחרחורת או מהתקף פתע של שלשול). החרדה, בד"כ מובילה להתפשטות של הימנעות מסיטואציות מגוונות שיכולות לכלול הימצאות מחוץ לבית או בתוכו לבד, הימצאות בין קהל אנשים, נסיעה ברכב, באוטובוס או במטוס, הימצאות על גשר או בתוך מעלית. חלק מהאנשים הסובלים מאגורפוביה מסוגלים לחשוף את עצמם למצבים המעוררים חרדה אצלם, אך הם מתמידים בחוויות הללו כשהם סובלים מתחושת אימה משמעותית.
 
עבודה מס' 61380 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ההשכלה על מימדי HLC - הצעת מחקר, 1997.
השפעת ההשכלה על מימדי HLC (מיקוד השליטה על הבריאות) בנכונות הקשיש לבצע בדיקה לתפקוד קוגניטיבי.
4,498 מילים (כ-14 עמודים), 20 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
זה זמן רב שפסיכולוגים מתעניינים באמונות שעומדות בבסיס ההתנהגות הבריאותית של אנשים, בעיקר התפיסות של שליטה על הבריאות. ההשערה הרגילה הנה שיש סבירות גבוהה יותר שאנשים שמאמינים שיש להם שליטה על מצב בריאותם ינקטו בפעולות ויתנהגו בצורה כזו שתשפר או תשמור על בריאותם, וכתוצאה מכך הם בעלי בריאות טובה יותר. לפיכך, שירותי בריאות בעולם המערבי, מגובים על ידי מחקרים מדעיים, נוקטים בגישות שונות על מנת להגביר את מודעות האנשים ליכולתם לשלוט על מצבם הבריאותי. זאת דרך תוכניות הדרכה בריאותיות, שירותי רפואה מונעת, קידום המודעות לגבי סיכוני בריאות וכו'. בקיצור, אנשים מעודדים לקחת אחריות על בריאותם על ידי
אימוץ התנהגות בריאה. מול רקע זה אין זה מפתיע שה HLC - Health Locus of Control ( מיקוד השליטה על הבריאות) הנו אחד מהאינדיקטורים הנחקרים ביותר להתנהגות בריאותית.

נושא המחקר המוביל
"הערכת הנכונות לבצע בדיקה לתפקוד קוגניטיבי בקרב קשישים"
בעיות קלות של שכחה ושל ריכוז הן שכיחות אצל אנשים בריאים אחרי גיל 50. לאחרונה קיימות עדויות לכך שבעיות חמורות יותר בתחומים אלה מנבאות דמנציה בשלבים מאוחרים יותר. כיום קיימות דרכים להעריך את חומרת הבעיות הללו. הבדיקה כוללת ביקור אצל רופא לבדיקה גופנית ונוירולוגית וביצוע ראיון קצר הבודק תפקודי הזיכרון לטווח ארוך ולטווח קצר, תפקודי שפה, כושר התמצאות ועוד. בדיקות אלו אינן כלולות היום בסל הבריאות, אך ניתן לבצע אותן במרכזים לאבחון קוגניטיבי בעלות של כ-150 ש"ח.
על כן חיוני לדעת מה נכונותו של קשיש לבצע בדיקה לתפקוד קוגנטיבי. נכונות זו תלויה במספר פרמטרים עיקריים שנבדקו במחקר המוביל באמצעות שאלון פרי -טסט:
1.1.1 עמדות: עמדותיו של  הקשיש לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי.
1.1.2 מוטיבציה:  אלו גורמי הניעה המניעים את הקשיק לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי.
1.1.3 הערכת התוצאות: כיצד תשפיע בדיקה כזו עליו ועל קרוביו.
1.1.4 נורמות סובייקטיביות:  הבנה אישית כי לקרובים חשובה הבדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי.
1.1.5 אמונות נורמטיביות:  הבנת הקרובים בחיוניות לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי.
1.1.6 התפס וסיכוי: תפיסת הסיכוי, מידת הדאגה והבנת התוצאה של הקשיש, לחלות במחלה קוגנטיבית והסיכוי שבדיקה כזו תחשוף תבלום או תבריא את מחלתו.
1.1.7 מידת הכח: מידת כח הרצון התלויה ביחודיות ועלות הבדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי.
HLC 1.1.8 מידת מיקוד השליטה של הקשיש על בריאותו, שתשפיע על נכונות הקשיש לבצע בדיקה לתפקוד קוגניטיבי. (יורחב בהמשך)

בעקבות תוצאות הפרי טסט נכתבה הצעת מחקר ספציפית ומוגדרת בכפוף לנושאי שאלון הפריטסט.

1.2. נושא המחקר הספציפי
השפעת ההשכלה  על מימדי  HLC (מיקוד השליטה על הבריאות) בנכונות הקשיש לבצע בדיקה לתפקוד קוגניטיבי.
1.3. שאלת המחקר
מידת הקשר בין (HLC) ומימדיו (מודל וולסטון) לבין השכלת הקשיש והערכת נכונותו לבצע בדיקה לתפקוד  קוגנטיבי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. הנחות והשערות המחקר
4. השיטה ותוכנית הביצוע
5. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 66871 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח תופעת ההרטבה המשנית (אנורזיס) לפי שלושה זרמים., 2007.
סקירת הזרם האנליטי דינאמי, הזרם ההומניסטי והזרם הביהביוריסטי-קוגניטיבי ובתייחסות למקרה של הרטבה משנית.
6,968 מילים (כ-21.5 עמודים), 21 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תפקיד הייעוץ החינוכי לסייע לתלמיד כפרט ולבית-הספר כמערכת חברתית ארגונית, במטרה להביא לתפקוד מיטבי ולמיצוי מירבי של הכוחות הטמונים בו, באווירה תומכת ומקבלת, בהסתמך על זכויות הילד (בן-עזרא, 2004).
התפקידים העיקריים של יועץ ביה"ס, כפי שהוצעו ע"י ה- ASCA (האגודה האמריקנית לייעוץ בית ספרי) כוללים את אלו של היועץ Counselor)), היועץ המומחה (Consultant), והמתאם (Coordinator) (Keys, 1999).
מטרתי היא לסקור באופן ביקורתי את אופיו של תהליך הייעוץ, ולנתח באופן ביקורתי את השימוש שלי בתיאוריות הייעוץ, כאמצעי להבנת האינטראקציות המקצועיות והאישיות שלי.

המקרה שאנתח בעבודתי הוא של ילד שסובל מתופעת הרטבה משנית (אנורזיס).
בפרק הראשון אסקור שלושה זרמים עיקריים של יעוץ חינוכי במערכת החינוך, הזרם האנליטי דינאמי, הזרם ההומניסטי, הזרם ההתנהגותי-קוגניטיבי.
מהזרם הדינמי(הפסיכואנליטי) בחרתי לנתח בביקורתיות את התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד ולעשות השוואה עם הפסיכולוגיה האינדיווידואלית של אדלר.
מהזרם האקסיסטנציאליסטי הומניסטי בחרתי להתמקד בתיאוריה ההומניסטית של רוג'רס ולעשות השוואה עם תיאוריית ההגשמה העצמית של מאסלו.
מהזרם הביהביורסטי-קוגנטיבי בחרתי להתמקד בתיאוריה של סקינר ולעשות השוואה עם תיאורית הלמידה החברתית-קוגנטיבית של בנדורה.
בסוף כל חלק אסקור חמישה עקרונות לכל זרם.

בפרק השני אסקור בקצרה את התופעה, ואז אנתח את המקרה לפי הזרמים ולבסוף אציע דרכים לטיפול על פי הזרם ההומנסטי.

מתוך העבודה:
פרויד, חיפש את הסיבות להתנהגות(שם דגש על הסיבתיות), אדלר התעניין למה חותר הפרט, מה הוא מנסה להשיג בהתנהגות זו או אחרת?, אדלר התייחס לעיקרון התכליתיות, גישה תיליאולוגית האדם אינו מופעל ע"י סיבות אלא ע"י מטרות (ראובינוף, 1990)
אדלר טען כי כל הקטגוריות הפסיכולוגיות, אינם מייצגים ישויות נפרדות. אלא אנו יחידה שלמה ולא למשל- איד ספר אגו ואגו, כלומר אדלר התייחס לשלם כלומר עקרון ההוליסטיות, וגישת פרויד רדוקציוניסטית( Patterson, 1996).
 
עבודה מס' 60301 SHOPPING CART DISABLED
מקור הרגשות, 2000.
הצגת גישתם של המצדדים במקור קוגניטיבי לרגשות ובגישתם של המצדדים בעוררות פיזיולוגית כמקור לרגשות ועימות ביניהם.
4,074 מילים (כ-12.5 עמודים), 9 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת מקור הרגש
בעבודה זו אדון בגישתם של המצדדים במקור קוגניטיבי לרגשות ובגישתם של המצדדים בעוררות פיזיולוגית כמקור לרגשות ואעמת ביניהם.  הדיון יבוצע במרביתו בהתאם לכרונולוגיה של הממצאים.
הגישה הקוגניטיבית לשאלת מקור הרגש, טוענת בכלליות כי הרגשות הנם ייחודיים לאדם, בכך שהם תוצר של פרוש קוגניטיבי, כשבתהליך לא לוקחים חלק, חלקים תת-קורטיקליים (פרימיטיביים יותר). הגישה גם טוענת כי, למרות שהרגש מתבטא בין השאר בעוררות פיזיולוגית, אין עוררות זו חשובה לפרוש הרגש,(Schachter & Singer 1962). לעומתה, הגישה המצדדת בעוררות פיזיולוגית , טוענת כי הרגש היינו תופעה אוטונומית, המשותפת הן לאדם והן לבעלי החיים וכי בתהליך מעורבים חלקים תת-קורטיקליים (פרימיטיביים יותר). על כן, היא גם טוענת כי לכל רגש ישנה עוררות פיזיולוגית ספציפית המולידה פרוש קוגניטיבי ספציפי בעקבותיה (Ax, 1953)

תוכן העניינים:
מבוא
שאלת מקור הרגש
הצגת המחקרים והממצאים השונים
דיון
מסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61448 SHOPPING CART DISABLED
בעיות זיכרון בקרב קשישים, 2001.
הצעה למחקר המעריך את הכוונה לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגניטיבי במסגרת תאוריית ההתנהגות המתוכננת.
2,400 מילים (כ-7.5 עמודים), 7 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעיות זיכרון הן אחת מהתלונות הנפוצות ביותר בקרב קשישים (.(Cullum and Rosenberg, 1998
בעקבות ההתרחבות ההולכת וגדלה של חלקם של הקשישים בקרב כלל האוכלוסייה, ישנה חשיבות רבה לכך שאלו העוסקים בטיפול בקשישים (ובמיוחד רופאים) יכירו את השינויים ביכולת הזיכרון הקשורים בזקנה ונחשבים כנורמלים לעומת אלו הנחשבים כפתלוגיים ולא נורמלים ( Cullum and Rosenberg, 1998).
ישנה חשיבות רבה ליכולת לזהות את הסימנים המוקדמים לירידה קוגנטיבית פתלוגית ביכולת התפקודית המנטלית של הקשיש, כאשר בשנים האחרונות ישנה התקדמות בנושא (שני ואינס זיבצנר, Cullum and Rosenberg, 1998 ;1999)
ההתקדמות המוזכרת היא חיובית משתי נקודות מבט:
1. מטופלים המתלוננים על בעיות זיכרון חשים הקלה גדולה כאשר מרגיעים אותם, בעקבות בדיקה, כי בעיות הזיכרון שלהם אינן מהוות עדות לתחילתה של דמנציה.
2. הזיהוי המוקדם של דמנציה, ובמיוחד זו מסוג אלצהיימר, הוא חשוב במתן טיפול אופטימלי לחולה ובהגדלת היכולת שלו ושל בני משפחתו לתכנן את העתיד.

מטרות המחקר וחשיבותו
מטרה כללית - מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת השליטה הנתפסת על הכוונה לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי.
מטרה ספציפית - מטרת המחקר המוצע היא להעריך את הכוונה לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגנטיבי במסגרת תיאוריית ההתנהגות המתוכננת.

תוכן העניינים:
נושא המחקר והרקע המדעי המתאים - הצגת בעיית המחקר
מטרת המחקר וחשיבותו
סקירת ספרות
1.הבסיס התיאורטי
2.השלכות של התיאוריה
השערות
השיטה:
1.     מערך המחקר
2.     אוכלוסיית ומדגם המחקר
3.     תיאור כלי המחקר
השוואת אפשרויות ושיטות לצמצום השפעתן
ביבליוגרפיה
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 9